Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN TUGAS SEJARAH MATEMATIKA

1. Nama : Mbah Rebin


Umur : 51 tahun
Aamat : Ken!are"# RT $ R% & Pituruh Pur'#re"#
Ha(i 'a'an)ara *ami !en+an Mbah Rebin (e#ran+ ,en"ua (emba*# -aitu.
*ami berha(i menan-a*an ba+aimana (-(tem ,en"uaan !ari +ua "a'a. a!a /
(i(tem ,en"uaan +ua "a'a. -aitu *i#an !an +#n!#n+an. Keti*a *ami bertan-a
bera,a har+a +ua "a'a 1 *+. Mbah Rebin men"a'ab har+a +ua "a'a 11ribu.
ta,i *eti*a !i"ua +#n!#n+an har+an-a 1500 ,er +#n!#n+an. Mbah Rebin
men"ea(*an bah'a ebih ena* !i"ua *i#an !ari ,a!a +#n!#n+an. Mbah Rebin
"u+a teah meneta,*an bah'a i(i 1 *+ n-a a!aah 1 +#n!#n+an +ua "a'a.
/. Nama : 2a,a* Samb#!# 3Pemii* T#*# Materia Ru*un Mu!a4
Umur : &1 Tahun
Aamat : 5#n!#n+ 5atur 6e,#* Seman 7#+-a*arta
2a,a* Samb#!# ,emii* t#*# materia Ru*un Mu!a men"ea(*an bebera,a )ara
,en"uaan ,a(ir. Sebenarn-a a!a bebera,a (i(tem ,en"uaan ,a(ir . teta,i -an+
bia(a !i+una*an han-a a!a / . 7aitu (a*rit !an (a*ubi*. Sa*rit a!aah (eu*uran
!en+an 1 ,intu bea*an+ tre* ta,i *uran+ (e!i*it. Kaau (a*ubi* a!aah !en+an
)ara !iu*ur men++una*an meteran. bia(an-a -an+ bei !en+an )ara *ubi*an
a!aah !ari ,eru(ahaan 8 ,eru(ahaan -an+ (e!an+ memban+un. 5ara (e*ubi*
a!aah !en+an !iu*ur (e(uai ,ermintaann-a bera,a *ubi* tanah -an+
!i+una*an. 6iu*ur men++una*an meteran !en+an u*uran 9#ume.
$. Nama : Martinah
Umur : 50 tahun
Aamat : 6#n+mau *e)amatan Gunun+*i!u
Mbah Martinah a!aah (e#ran+ ,en"ua ,i(an+ !i ,a(ar tra!i(i#na !i
Prambanan. !ia men+ab!i (eba+ai ,en"ua ,i(an+ (u!ah /5 tahun. !an
ber"uaann-a han-a !i ,a(ar Prambanan ter(ebut (a"a. han-a tem,at atau
dasarann-a (a"a -an+ berbe!a. Mbah Martinah men+ana (-(tem ,en"uahan
matemati*a !ari S6. !ia menem,uh ,en!i!i*an (am,ai uu( S6 (a"a. beiau
"u+a men"ea(*an (i(tem ,en"uaan ,i(an+ a!a / ma)am. -aitu *i#an !an
lirangan, har+a *i#an a*an "auh ebih murah !iban!in+*an !en+an *eti*a
Mbah Martinah men"ua !en+an )ara lirangan. Mbah Martinah men)#nt#h*an.
,i(an+ *e,#* *eti*a !i"ua *i#an har+an-a han-a 10 ribu ru,iah. ta,i *eti*a !i
"ua lirangan har+an-a men)a,ai 15 ribu ru,iah.
&. Nama : 2u Kar(ini
Umur : 50 tahun
Aamat : :
2u Kar(ini. (eba+ai ,en"ua tahu teah men+emban+*an u(aha tahu (am,ai 15
tahun. 2u Kar(ini ber"uan !i ,a(ar Prambanan (u!ah (e*itar ; tahun. 2u
,ar(ini memuai u(aha a!aah turunan !ari #ran+ tuan-a -an+ "u+a meru,a*an
,en+u(aha tahu. 2u ,ar(ini ti!a* menem,uh ban+*u ,en!i!i*an. !ia men+ena
,erhitun+an !ari a"aran #ran+ tuan-a *arena !ia (u!ah !ia"ar*an ber"uaan (e"a*
!irin-a TK. "a!i men+ena ,erhitun+an !ari matemati*a !ari apalan (e"a* !ia
ber"uaan !en+an ibun-a (e"a* *e)i. S-(tem ,en"uaan tahu a!a /. -aitu *i#an
!en+an bun+*u(an. 1 bun+*u( ti!a* ,a(ti i(in-a. *a!an+ (ehar+a /000 an atau
$000 an ter+antun+ !ari *ein+inan ,embei. Keti*a !i"ua *i#an har+an-a a*an
ebih murah !iban!in+*an !en+an bun+*u(an. Teta,i "aran+ (e*ai #ran+ -an+
membei *i#an. *arena i(i 1 *+ a!aah 15 buah tahu. Pembei -an+ meme(an
*i#an bia(an-a a!aah ,embei -an+ butuh tahu !aam ,artai be(ar untu*
(ebuah a)ara be(ar.
5. Nama : Mbah N+atinah
Umur : 5; tahun
Aamat : :
Mbah N+atinah a!aah (e#ran+ ,en"ua bumbu pawon. Mbah N+atinah men"ua
bumbu pawonn-a (e"a* /5 tahun. bumbu pawonn-a meman+ bu*an ha(i *ebun
(en!iri. !ia men!a,at*an (et#ran !ari ,ema(#* 8 ,ema(#* -an+ men"uan-a
*e,a!a !irin-a. !ia men"ua n-a ti!a* beru,a *i#an. *arena a*an ebih untun+
"i*a !i"ua e)er. mi((a (ebun+*u( har+an-a 1000. i(in-a (u!ah en+*a,
berba+ai bumbu pawon ta,i han-a (e!i*it (a"a "umahn-a. Mbah N+atinah
men+ena ,erhitun+an !ari *ebia(aan (e"a* *e)i. !ia ti!a* menem,uh ban+*u
,en!i!i*an (eama hi!u,n-a !an ti!a* ,ernah men++una*an *a*uat#r untu*
,erhitun+an (aat men"u bumbu pawonn-a.