Anda di halaman 1dari 62

PROFIL DIRI

Nama : Mohd Afindi Bin Suaid


Umur : 21 Tahun
Alamat : Kg. Batu 44, Parit 4, 45400, S!in"han,
Slangor #arul $h%an.
No. K&P : '50'10(10(5)0*
No. Matri! : #20051020'4+
Tari!h ,ahir : 10 -go% 1+'5
Sm%tr : .
S%i : 2005&200)
Program : Pndidi!an Sain% Su!an
/a!ulti : Sain% Su!an
Su!an : Bola %0a!, 1ola tam0ar, 1ola 1aling dan ho!i.
Su!an Ma%um : Bola 1aling.
BAHAGIAN 1
1.1 SEJARAH PERKEMBANGAN PERMAINAN HOKI
Permainan hoki mula dikenali sebagai sukan demontrasi di sukan OLIMPIK
tahun 1900. Permainan ini mula dpertandingkan pada tahun 1928. Bukti searah
menunukkan hoki dimainkan lebih kurang !000 tahun "ang lalu di Mesir. #ebuah
dinding makam Bani $asan dekat Minia sekitar 2000 sebelum Masihi. #ebelum
penemuan ini diper%a"ai hoki bermula di Parsi se kitar &00 #.M. Orang Parsi
menunggang kuda untuk bermain polo dan dikatakan hoki adalah keturunan daripada
polo.
#eara'an sukan pula berpendapat baha'a polo adalah (ersihoki "ang halus
'uud lebih a'al.$oki 'uud di )reek dan *om sekitar &00 #.M. Bas+*elie,s -seni ar%a
dinding. "ang ditemui di /thens menggambarkan permainan men"erupai hoki telah
dimainkan. Orang Indian /0te% daripada Me1i%o pernah bermain satu permainanka"u
"ang men"erupai hoki.
2i Ireland hoki dikenali sebagai hurle" dan di #%otland dinamakan #hint"
manakala di Peran%is dipanggil hou3uet. Orang Inggeris menggunakan nama %ommo%k
sehingga tahun 18!0 apabila nama ho%kie digunakan. 4ahun 1800 an hoki popular
disekolah+sekolah di 5ngland. Kelab hoki 6imbledon ditubuhkan pada tahun 1887
apabila hoki menadi lebih popular.
#hint" dimainkan di #%otland dengan bola gabus atau getah "ang dibungkus
dengan tali "ang berlapis+lapis. Ka"u hoki dibuat daripada ka"u ash atau oak
"angmempun"ai lengkung semulaadi di huungn"a. 5ngland8 Ireland dan 6ales uga
memainkan permainan serupa. Kedua+dua belah ka"u digunakan untuk memukul
bola.Padang permainan di 5ngland berukuran 180 meter panang dan &! meter lebar
dengan pintu gol didirikan dengan menggunakan tiang tegak dalam arak antara 9 meter
antara satu sama lain.
4idak ada ka'asan 2 dan boleh menaring gol daripada mana+mana arah. Mereka
mengadakan peraturan o,said "ang men"atakan baha'a seseorang pemain tidak boleh
berada di dalam ka'asan 97 meter daripada gol la'an ke%uali bola adalah antara anda
dan gol la'an.
#ekitar tahun 18:& bola getah ditukar dengan bola kriket "ang di%at putih.Pemain+
pemain tidak dibenarkan menaikkan ka"u hoki di atas bahu dan gol +gol han"a boleh
dimasukkan arak "ang tidak terlalu dekat. Peraturan +peraturan o,said ditukar dan
pemain+pemain tidak dibenarkan berlengah+lengah di dalam ka'asan !.& meter dari
garisan gol pihak la'an ke%uali mempun"ai bola./pabila berlaku ban"ak perubahan
dalam peraturan8ga"a bermain8alatan dan permulaan permainan8 permainan hoki lebih
digemari dan diminati.
1.2 SEJARAH PERKEMBANGAN HOKI DI MALAYSIA
Permainan hoki adalah salah satu permainan "ang tertua dan popular di Mala"sia.
Ia dimainkan oleh semua peringkat dan kumpulan umur. Malis #ukan #ekolah+#ekolah
Mala"sia -M##M. setiap tahun akan mengelolakan pertandingan hoki untuk para pelaar.
$oki uga popular di sekolah menengah8 kelab8 maktab8 uni(ersiti dan persatuan+
persatuan.
Pasukan hoki Mala"sia8 terutama pasukan lelaki boleh dikatakan telah bera"a
di peringkat antarabangsa. Mereka telah la"ak men"ertai #ukan Olimpik seak tahun
19&7. $an"a sekali sahaa Mala"sia tidak la"ak men"ertai #ukan Olimpik8 iaitu pada
tahun 1988 di #eoul.
4ahun 1989 menampakkan perubahan dalam arena permainan hoki tanah air.
Pertandingan Piala *a0ak -,ormat baru. dua di(is"en telah dilan%arkan sebagai
perkembangan kepada permainan hoki di Mala"sia.6alau bagaimanapun seak akhir+
akhir ini pasukan hoki kebangsaan menunukkan peningkatan "ang baik setelah menadi
;aib <ohan dalam #ukan Koman'el 1998.
2alam merealisasikan impian negara untuk menadi ohan dalam #ukan Olimpik8
pelbagai usaha dan program teran%ang harus dilakukan. =saha untuk melaksanakan
program ini bukanlah terletak kepada Malis #ukan ;egara Mala"sia sahaa 8 kerasama
Persekutuan $oki Mala"sia dan M##M uga perlu perlu untuk memaukan program ini.
/ntara pemain "ang popular dalam sukan hoki ini termasuklah Mirna'an ;a'a'i8
;ora0lan Bakar dan ;or #ai,ul >aini.
BAHAGIAN 2
2.1 PADANG HOKI
2.1.1 PELAN PADANG HOKI
2.1.2 DIMENSI PADANG
KOD METER KOD METER
/ &&.00 M 0.1&
B !&.:0 ; 9.77
? 22.90 P &.00
2 0.90 @ 1!.79
5 &.00 * 91.!0
A 9.00 1 Minimum 2.00
) 0.90 2 1.00
$B !.98B -1 C 2. Minimum 9.00
IB 9.98B 9 Minimum 1.00
< 1!.79 ! 1.00
K 9.77 -9 C !. Minimum 2.00
L 7.!
* 2imensi $ dan I adalah diukur daripada tiang gol ukuran "ang sebenar adalah &.00
meter dan 10.00 meter.

2.1.3 GOL
2i tengah+ tengah setiap garisan belakangD
a. 4iang+tiang gol dan palang gol ber'arna putih8segi empat
empat sama8 berukuran &1 mm lebar dan :& mm dalam.
b. 4iang+tiang gol tegak berarak 9.77 meter -ukuran lebar
bahagian dalam ..
%. 4iang+tiang gol hendaklah di letak di atas tanda luar
di mana bahagian hadapan tiang gol men"entuh tepi
sebelah luar garisan belakang.
d. Ketinggian palang mendatar 2.1! meter dari paras tanah
- ukuran dalaman. dan di pasang kepada tiang+tiang gol.
e. 4iang+tiang gol tidak boleh terulur melebihi ketinggian palang
menda,tar.
,. Palang mendatar tidak boleh terulur melebihi tepi tiang+tiang
gol.
Bentuk kedua-dua tiang gol dan palang mendatar wajib
mematuhi piawaian yang ditetapkan oleh badan standard
negara yang berkenaan.
2.1.4 Papan Tepi Si!e B"a#!$
a. PanangD 1.20 meter-minimum.E ketinggianD !70 mm
b. 2iletak di atas padang tegak lurus - 90 darah. kepada garisan
belakang8 di pasang kepada bahagian belakang tiang gol tetapi
tanpa menambahkan kelebarann"a8 dan kepada bahagian huung papan
belakang.
%. 2i%at dengan 'arna gelap di sebelah dalamn"a.
2.1.% Papan Be&a'an( Ba)' B"a#!$
a. Panang 9.77 meter 8 ketinggian !70 mm.
b. 2iletak di atas padang pada huung papan tepi.
%. 2i%at dengan 'arna gelap di sebelah dalamn"a.
2.1.* Ja#in(
a. 2ipasang kepada bahagian belakang tiang+tiang gol dan palang
)ol pada arak tidak melebihi 1&0 mm8 dan hendaklah melitupi bahagian
luar papan belakang dan tepi.
b. $endakalah dipasang dengan %ara "ang dapat memastikan bola
tidak menembuhi %elah+%elah di antara aring dan tiang+tiang gol8 palan
mendatar 8papan tepi dan papan belakang.
%. 2ipasang se%ara kendur supa"a bola tidak memantul semula
ke dalam padang permainan.
d. sai0 mata aring -mesh. tidak melebihi !& mm.
BAHAGIAN 3
3.1 PERALATAN+PERALATAN BAGI PERMAINAN HOKI
2alam permainan hoki 8 beberapa aspek keselamatan berkaitan pakaian dan peralatan
harus diberikan perhatian. 4erdapat tiga kategori ka"u hoki "ang selalu digunakan iaitu
ringan8 sederhana dan berat bagi disesuaikan kepada diri pemain dan posisin"a dalam
permainan. Kepala ka"u hoki "ang digunakan adalah diperbuat daripada ka"u ash atau
mulberry "ang mempun"ai permukaan rata pada sebelah kiri. Berat bola hoki "ang biasa
digunakan untuk tuuan pertandingan dan diluluskan oleh Persekutuan $oki
/ntarabangsa -AI$. adalah antara 1&7 gram hingga 179 gram. Pakaian "ang dipakai
hendaklah mengikut keselesaan pemain. Pakaian lain ialah kasut8 ball guard8 mouth
guard8 stoking dan shin guard. Pakaian penaga gol pula memerlukan helmet F head
gear8 leg guard dan kickers8 ball guard8 glove dan chest guard.
3.1.1 BOLA
a. Berbentuk s,era8 keras dan di buat daripada sebarang
bahan "ang sesuai.
b. Berat minimum bulatan 1&7 gram8 maksimum 179 gram.
%. =kuran lilit bulatanD minimum 22! mm8 maksimum 29&mm
d. Permukaan D li%in tetapi pelipat -seam. atau lekuk+lekuk ke%il
- indentations. dibenarkan.
e. 6arnaD putih atau seperti dipersetuui.

3.1.2 KAY,
a. Permukaan rata di sebelah kiri sahaa. Bahagian untuk
bermain ialah seluruh permukaan rata ka"u dan sepanang
bahagiaan pemegang di atas permukaan rata
tersebut
Eksperien mendatori
Permukaan rata di sebelah kiri sahaja . bahagian untuk bermain ialah
keseluruhan permukaan rata kayu, bahagian tepi di sebelah bujur kayu dan
sepanjang bahagian pemegang di atas permukaan rata tersebut
Pemegang #ha,t
Kepala ka"u
b. Belakang ka"u ialah baki keseluruhan ka"u.
%. $ulu ka"u8 iaitu bahagian bahagian ba'ah daripada tempat
pen"ambung -spli%e. 8 mesti berbentuk melengkung 8 dibuat
daripada ka"u8tumpul -rounded edges. dan tidak berlubang 8
berlekuk atau sebarang tambahan.Bahagian hulu "ang melengkung
boleh mempun"ai panang maksimum 100mm bila diukur se%ara
tegak dari bahagian ba'ah permukaan rata ka"u tegak dari
bahagian ba'ah permukaan rata ka"u dan selari kepada pemegang.
d. Baki bahagian ka"u tidak boleh mengandungi logam atau sebarang
bahan logam.
e. Ke%uali hulu ka"u "ang melengkung 8 lain+lain bahagian
hendaklah lurus . Bila di letak mendatar di atas permukaan "ang
rata8 lengkungan ka"u itu dengan permukaan "ang berkenaan tidak
boleh berarak melebihi 20 mm.
,. Berat maksimum :9: gram.
g. Pita -tape. dan damar boleh disapu pada ka"u untuk men%egah
kehausan dengan s"arat permukaann"a tetap li%in.
h. #ai0 ka"u 8termasuk sebarang balutan8 mestilah boleh menembusi
alat gelang "ang mempun"ai garis pusat dalaman &1 mm .

Kayu hoki telah mempunyai bentuk tradisional dan bentuk ini
dikekalkan .Kayu hoki yang melengkung sehingga sama ada dan
dari hujung permukaan kayu ataupaun hulunya dibenarkan
.Belum ada rekabentuk khusus yang diluluskan.Walau
bagaimanapun , pengenalan bentuk-bentuk baru yang ekstrim
tidak dibenarkan.embaga Peraturan-peraturan !oki akan
sentiasa memantau prestasi kayu-kayu yang dibuat daripada
bahan-bahan tradisinol dan bukan tradisinol dan akan
menghadkan dan mengharamkan penggunakan kayu-kayu jenis
tersebut sekiranya penggunaan kayu-kayu itu menyebabkan
perubahan kepada ciri-ciri permainan atau meningkatkan paras
bahaya kepada para pemain.
3.1.3 PAKAIAN DAN PERALATAN PEMAIN
3.1.3.1 Pe-ain+pe-ain
a. 2ari pasukan "ang sama dikehendaki memakai pakaian
seragam "ang diluluskan oleh pesatuan atau kelab mereka.
b. 4idak dibenarkan memakai sebarangan "ang boleh
membaha"akan pemain+pemain lain.
Pemain-pemain padang digalak sepenuhnya memakai pelindung
betis"pergelangan kaki dan mulut.
3.1.3.2 Pen.a(a ("&
a. 2ikehendaki memakai bau atau pakaian melitupi
sebarang pelindungan bahagian di atas tubuhn"a. Bau atau
pakaian ii hendaklah berlainan 'arnan"a daripada "ang dipakai
oleh pemain+pemain pasukann"a mahupun daripada pasukan
la'an.
b. 2i'aibkan memasang pelindung kepala -prote%ti(e
$ead gear. ke%uali semasa mengambil -bukan mempertahankan.
penalti strok.
Peralatan perlindungan kepala yang sesuai#helmat perlindung
muka dan menutup seluruh kepala termasuk bahagian belakang
dan kerongkong disyorkan. perlindungan kepala yang direka
bentuk dan diluluskan untuk permainan hoki ais biasanya
memenuhi keperluan kebanyakan penjaga gol.Penjaga gol juga
dinasihatkan memakai lain-lain peralatan pelindung $misalnya
untuk menutup badan ,tangan ,siku ,peha ,lutut ,dsb.% pada setiap
masa. Berikut ialah peralatan perlindungan yang dibenarkan
untuk kegunaan penjaga gol#Pelindung tubuh ped kaki
,penendang $kickers%,sarung tangan ,dan pelindung untuk
bahagian peha ,lengan $upper arm% lengan $&orearm%dan siku.
%. Ped 8 penendang dan pelindung tanganD tidak dibenar
mempun"ai bahagian tepi "ang kasar atau tonolan.
d. Ped D maksima semasa di pasang kepada kaki penaga gol
ialah 900mm.
e. Pelindung tanganD lebar maksimum 228 mm semasa
diletakan di atas permukaan "ang rata dan menghala keatasE
panang maksimum 9&& mm8diukur dari ba'ah ke huung . 4iada
pengubahsuaian tambahan bagi membolehkan ka"u melekat
kepada pelindung tangan semasa ka"u tidak dipegang
$ead gear
)lo(e
Leg padding
Ki%kers
?hest guard
#ti%k
3.2 ASPEK KESELAMATAN DALAM PERMAINAN HOKI
i. #ebelum latihan atau pertandingan hoki8 lakukan akti(iti memanaskan
badan8kelonggaran sendi dan regangan otot+otot penting. *egang otot+otot
biceps8 triceps8 deltoid dan trape'ius serta hamstrings8 gastrocnemius dan
(uadriceps.
ii. Ikut arahan dan tunuk aar guru.
iii. Penggunaan ka"u "ang patah atau "ang disambung dengan paku atu tali adalah
tidak dibenarkan.
i(. Pastikan ka'asan permainan sesuai dan selamat.
(. )unakan ka"u mengikut peraturan dan disiplin permainan.
(i. 5lakkan bermain ketika huan dan kilat.
3.3 MEMANASKAN BADAN
Memanaskan badan adalah akti(iti persediaan "ang dilakukan oleh seseorang pemain
"ang menalani latihan sukan atau latihan ke%ergasan. 2engan memanaskan badan
akan membolehkan suhu darah dan otot meningkatkan ,ungsin"a melalui D
Otot akan mengun%up dan mengendur dengan lebih pantas
*intangan dalam otot akan menurun dan seterusn"a meningkatkan kemampuan
melakukan sesuatu akti(iti.
Kenaikan suhu badan akan men"ebabkan hemoglobin membebaskan
oksigen dengan lebih %epat untuk kegunaan tisu+tisu otot
Kenaikan suhu uga akan men"ebabkan m"oglobin ber,ungsi dengan lebih
berkesan dan mempertingkatkan akti(iti en0im
*intangan dalam salur darah berkurangan dengan kenaikan suhu
Mengurangkan risiko ke%ederaan pada tisu+tisu lembut.
Bagi menaikkan suhu badan8 seseorang pemain perlu melakukan akti(iti selama lebih
kurang 90 minit dengan intensiti senaman "ang sesuai. Kesan ke atas seseorang pemain
"ang telah melakukan latihan memanaskan badan ialah ia akan berkemampuan
melakukan kera lebih kurang !& hingga 80 minit. -Mengikut pendapat $erbert / de
Gires .
3.3.1 Jeni/ Me-ana/'an 0a!an
Jeni/ AD
Memanaskan badan se%ara akti, - akti(iti "ang dilakukan sendiri .
Memanaskan badan se%ara pasi, - akti(iti "ang dialankan dengan bantuan alat atau
pihak lain .
Jeni/ B D
Memanaskan badan se%ara am - untuk meningkatkan suhu badan .
?ontoh D Lari anak8 lari setempat.
Memanaskan badan se%ara spesi,ik - akti(iti "ang dilakukan khusus untuk sesuatu
latihan .
?ontoh D *egangan #tatik
*egangan 2inamik
3.3.2 P#in/ip+p#in/ip -e-ana/'an 0a!an
Memanaskan badan se%ara am atau untuk meningkatkan suhu badan atau otot serta
darah dapat meningkatkan pen%apaian seseorang pemain.
/kti(iti "ang disusun sebaik+baikn"a dikaitkan dengan sukan "ang dimainkan supa"a
penguasaan kemahiran asas dapat dipertingkatkan.
Latihan memanaskan badan boleh dialankan se%ara pasi, ika akti(iti akti, tidak dapat
diadakan.
/kti(iti memanaskan badan boleh men%egah kelesuan dan ke%ederaan otot semasa
bermain.
Prosedur memanaskan badan hendaklah tersusun dan bersesuaian dengan indi(idu
melaksanakan.
Latihan memanaskan badan "ang dilaksanakan se%ara lebihan beban akan
men"ebabkan kesan positi, kepada koordinasi neuro+mus%ular.
3.3.3 REGANGAN OTOT+OTOT SPESIFIK
Otot+otot utama "ang akan digunakan dalam permainan hoki harus diregangkan.
Pemain harus menahan setiap regangan selama 10 hingga 12 saat dan ulang akti(ti ini.
3.4 LATIHAN GERAKEND,R 1 2ARM DO2N
Latihan gerakendur ialah latihan "ang dialankan selepas seseorang pemain
menalani sesuatu latihan atau permainan. Latihan gerakendur adalah bertuuan untuk
menghindarkan darah dari terkumpul di bahagian+bahagain anggota "ang tertentu.
2.% AKTI3ITI GERAKEND,R
/ntara akti(iti gerakendur "ang dilakukan selepas menalani latihan ialah D
a. Perlahankan akti(iti kepada intensiti rendah. ?ontoh D+
Lari anak.
Beralan
b. *egangan otot pada intensiti sederhana.
*egangan statik - dari ba'ah ke atas .
)ambaraah otot terlibat D
BAHAGIAN 4
4.1 ASAS PERMAINAN HOKI
2alam permainan hoki8setiap pasukan terdiri daripada 11 orang pemain termasuk seorang
penaga gol. Permainan sistem bentuk piramid adalah antara "ang popular di Mala"sia.
#istem ini menggunakan lima &orward8 tiga ha,bek8 dua bek dan seorang penaga
gol.#elain itu terdapat uga sistem seperti 9+9+9+1 dan !+!+2 "ang digunakan. #istem
permainan pada masa ini sangat mustahak. Pasukan+pasukan "ang ternama menggunakan
sistem permainan atau posisi pemain+pemain. /da ban"ak sistem "ang digunakan seperti
119998 s"stem 19!98 1199! dan lain+lain. #istem posisi atau sistem permainan
berdasarkan kepada pasukan bolasepak 5ngland "ang menuarai Piala 2unia pada tahun
19778 di London. Pasukan ini menggunakan s"stem !+!+2.
Pemain han"a dibenarkan menggunakan menggunakan ka"u hoki untuk memainkan bola.
$an"a penaga gol dibenarkan menggunakan menggunakan tangan8 kaki dan anggota
badan untuk menga'al gol selagi ia berada dalam ka'asan 2. #etiap perla'anan rasmi
berlangsung selama 9& minit untuk separuh masa pertama. Pemain diberi masa rehat
tidak melebihi 10 minit dan permainan disambung lagi selama 9& minit untuk separuh
masa kedua.
4.1.1 Si/4e- pe#-ainan

BAHAGIAN %

%.1 KEMAHIRAN+KEMAHIRAN ASAS PERMAINAN HOKI
4erdapat beberapa kemahiran asas dalam permainan hoki. Kesemua kemahiran asas ini
adalah sangat penting dalam permainan hoki. /ntara kemahiran asas "ang penting ialah D
i. Kemahiran Menolak
ii. Kemahiran Menahan
iii. Kemahiran Memukul
i(. Kemahiran Menguis dan Men%edok
(. Kemahiran Menggele%ek
(i. Kemahiran Menaga )ol
(ii. Kemahiran Menimang Bola
%.1.2 Ke-a5i#an Men"&a'
Kemahiran menolak amat penting untuk dikuasai. Kemahiran ini berguna untuk membuat
hantaran8 clearance atau untuk menaring gol. Ia boleh dilakukan dengan pantas dan serta
merta tanpa disedari oleh pihak la'an.6alaupun tolakan tidak sekuat pukulan8tetapi ia
boleh digunakan dalam kedudukan sukar semasa kemahiran memukul tidak boleh
digunakan. Kemahiran ini uga digunakan ketika menolak bola semasa memulakan sudut
penalti. 4eknik menolak ada dua %ara iaitu D
a. 4eknik menolak se%ara statik
b. 4eknik menolak se%ara dinamik.
%.1.2.1 Te'ni' -en"&a' /e)a#a /4a4i'
Berdiri dalam keadaan bersedia.
Pegang ka"u dengan tangan kiri di bahagian pemegang dan tangan kanan di
bahagian tengah ka"u8mengikut keselesaan.
Bola berada di hadapan antara kaki kiri dengan kaki kanan.
Bahu kiri menghala ke arah sasaran.
Mata memandang kearah sasaran.
*apatkan permukaan ka"u supa"a berada di belakang bola. Ka"u hoki dipegang
bersudut !& darah dari permukaan padang.
)unakan kekuatan tangan kanan untuk menolak bola dan tangan kiri menekan
ka"u ke belakang untuk memberi kuasa tolakan.
Berat badan dipindahkan dari kaki belakang ke hadapan.
#iku kanan diluruskan dan ka"u dihalakan ke arah sasaran.
Ikut laak.
Te'ni' -en"&a' /e)a#a /4a4i'

%.1.2.2 Te'ni' -en"&a' /e)a#a !ina-i'
Berdiri dalam keadaan sedia
Bahu kiri menghala ke arah sasaran
Bola sebaris dengan bahu kanan
Badan dibongkokkan dan lutut bengkok sedikit
Bola ditolak kehadapan sedikit
Melangkah mendekati boladan pastikan bola berada disebelah kanan bahagian
badan
*apatkan permukaan ka"u supa"a berada di belakang bola. Ka"u hoki dipegang
bersudut !& darah dari permukaan padang.
)unakan kekuatan tangan kanan untuk menolak bola dan tangan kiri menekan
ka"u ke belakang untuk memberi kuasa tolakan
Berat badan dipindahkan dari kaki belakang ke hadapan.
#iku kanan diluruskan dan ka"u dihalakan ke arah sasaran.
Ikut laak.
Te'ni' -en"&a' /e)a#a !ina-i'

%.2 KEMAHIRAN MENAHAN
Menahan atau men"erkap bola bermakna menga'al dengan memberhentikan bola "ang
bergerak samada dari hantaran ka'an atau menghalang hantaran la'an. /da 2 kemahiran
menahan iaitu D
i. Kemahiran Menahan se%ara statik
ii. Kemahiran Menahan se%ara dinamik
%.2.1.1 Ke-a5i#an -ena5an /e)a#a /4a4i'
Berada dalam keadaan sedia
Mata memandang kearah bola "ang datang
2engan kedudukan "ang statik atau tidak bergerak halakan ka"u hoki ke arah bola
"ang datang.
4arik ka"u kebelakang
Kemudian tahan dengan kedudukan ka"u sedikit %ondong kehadapan.
Te'ni' -ena5an /e)a#a /4a4i'

%.2.1.2 Ke-a5i#an -ena5an /e)a#a !ina-i'.
4erdapat tiga teknik menahan bola se%ara dinamik iaitu D
a. 4eknik menahan bola dari arah hadapan
b. 4eknik menahan bola di sebelah kanan
%. 4eknik menahan bola kilas ka"u
a$ Te'ni' -ena5an 0"&a !a#i a#a5 5a!apan

Mata sentiasa memandang bola "ang datang
Pegang ka"u dengan tangan kiri sementara tangan kanan di tengah bagi
membantu pergerakan tangan kiri.
Muka ka"u menghadap kearah bola "ang datang. Ka"u di%ondongkan ke hadapan
sedikit ketika menahan untuk mengelakkan bola daripada melantun keatas.
Bergerak kehadapan untuk memudahkan menahan bola.
#erap da"a semasa bola men"entuh ka"u8 kemudian tahan.
0$ Te'ni' -ena5an 0"&a !i /e0e&a5 'anan
Mata memandang bola "ang datang kearah kita.
Pegangan ka"u berarak seperti dari arah hadapan.
2alam keadaan diri sedia
Badan dibongkokkan dan berpusing ke kanan untuk bergerak kearah bola datang.
Bahu kiri menghadap bola dan lutut dibengkokkan sedikit
Ka"u hoki digerakkan kearah bola untuk menahan bola. Kepala ka"u berada di
tanah di sebelah kaki kanan. Bola melintasi badan dan ditahan di hadapan kaki
kanan. /pabila bola men"entuh ka"u hoki8 tukar posisi untuk tindakan
selanutn"a.
)$ Te'ni' -ena5an 0"&a 'i&a/ 'a67
Mata memandang bola "ang datang
Pegangan ka"u seperti teknik menahan bola dari arah hadapan
2alam keadaan diri sedia
Badan dibongkokkan ke kiri dan kilas ka"u untuk menahan bola.
%.2.1.3 Ke/i&apan 0ia/a 'e4i'a -ena5an 0"&a
Kurang memberi tumpuan kepada bola
Permukaan ka"u tidak menghadap kearah bola
Ka"u hoki terlalu tegak dan tidak %ondong ke arah bola
Ka"u tidak men"erap da"a kelauan bola.
Menahan bola dengan mengunurkan ka"u hoki ke hadapan dan pemain tidak
melakukan pergerakan.
%.3 KEMAHIRAN MEM,K,L
Memukul adalah penting dalam permainan hoki kerana melalui kemahiran ini bola boleh
dihantar dengan %epat dan auh kepada rakan sepasukan. Pukulan "ang tepat ke sasaran
melan%arkan pergerakan serangan ketika bermain.
%.3.1 Te'ni' -e-7'7&
Berdiri dalam keadaan sedia
Pegang ka"u di bahagian atas dengan kedua+dua tangan dirapatkan. 4angan kanan
berada disebelah ba'ah tangan kiri.
Berdiri mengiring dengan bahagian bahu kiri mengarah ke sasaran bola8 sambil
badan dalam keadaan seimbang. Buka kaki seluas bahu.
Bola berada disebelah bahu kiri selari dengan kaki kiri.
/"un ka"u ke belakang8 kontak bola dan ikut laak.

%.4 KEMAHIRAN MENG,IS
Kemahiran menguis membolehkan bola dihantar melalui udara dan ia uga digunakan
ketika melakukan strok penalti dan menaringkan gol.
%.4.1 Te'ni' -en(7i/
Berdiri dalam keadaan sedia dengan bahu menghadap kearah sasaran. ?ara
pegangan ka"u lebih kurang sama dengan pegangan menolak.
<arak kaki dilebarkan sedikit daripada keluasan bahu. Bengkokkan lutut dan
rendahkan badan. Bola berada dekat di kaki kiri.
Bahu kiri menghadap kearah sasaran.
?ondongkan ka"u dengan permukaann"a menghadap keatas.
Kuis bola dengan berat badan dipindahkan daripada kaki kanan ke kaki kiri.
Ikut laak.
Te'ni' -en(7i/

%.4.2 Ke/i&apan 0ia/a 'e4i'a -en(7i/
<arak kaki tidak %ukup lebar
Badan terlalu tegak
Bola auh dari kaki kiri
Permukaan ka"u hoki tidak rapat dengan bola
4idak ada pemindahan berat badan
Bola tidak digerakkan dengan satu kuisan.
%.% KEMAHIRAN MEN8EDOK
Kemahiran men%edok hampir sama dengan kemahiran menguis tetapi sudut ke%ondongan
permukaan ka"u lebih tinggi ke udara dan lebih auh. Kegunaann"a adalah untuk
menghantar bola lebih auh melalui udara. Men%edok boleh dilakukan dengan dua %ara8
iaitu D
a. 4eknik men%edok lurus
b. 4eknik men%edok Hsho(elH
a$ Te'ni' -en)e!"' &7#7/
Pegang ka"u seperti pegangan untuk menguis.
Pastikan kedudukan bola dan badan seperti lakuan menguis
?ondongkan ka"u lebih dari lakuan menguis untuk mendapatkan %edokan "ang
lebih tinggi.
Ikut laak.

0$ Te'ni' -en)e!"' 9/5":e&9
Berdiri dalam keadaan sedia
Pegang ka"u seperti pegangan untuk menguis.
Mata sentiasa memandang bola semasa membuat %edokan.
2ari kedudukan diri sedia8 langkahkan kaki kanan kehadapan hampir dengan
bola.
Letakkan permukaan ka"u di ba'ah bola.
Lakukan %edokan dengan menggunakan kekuatan daripada pergelangan tangan
dan lengan supa"abola bergerak lebih tinggi dan auh.
Ikut laak.
%.* KEMAHIRAN MENGGELE8EK
Menggele%ek ialah %ara menga'al bola sambil bergerak dan digunakan untuk
melepaskan diri dengan bola daripada ka'alan pihak la'an. 4erdapat tiga kemahiran
menggele%ek iaitu D
a. Kele%ek longgar
b. Kele%ek rapat
%. Kele%ek %ara HIndiaH.
%.*.1 Te'ni' -en((e&e)e'
Bola sentiasa dihadapan pemain
4angan kiri di%ekak kemas di bahagian pemegang ka"u manakala tangan kanan di
bahagian tengah ka"u.
#emasa menggele%ek8permukaan ka"u digerakkan oleh tangan kiri dan di ka'al
oleh tangan kanan.
a$ Te'ni' 'e&e)e' &"n((a#
Kele%ek longgar di gunakan apabila pemain hendak menggerakkan bola dengan %epat
dan pihak la'an berada auh dari bola.
Bola berada dekat dengan pemain.
4angan kiri di%ekak kemas di bahagian pemegang ka"u manakala tangan
kanan di bahagian tengah ka"u.
#emasa menggele%ek8permukaan ka"u digerakkan oleh tangan kiri dan di
ka'al oleh tangan kanan.
Bola ditolak sedikit auh dari permukaan rata ka"u.
0$ Te'ni' 'e&e)e' #apa4
Kele%ek rapat perlu apabila seorang pemaian hendak menga'al bola dengan rapi. 4eknik
ini berguna ika pemain tidak memperoleh situasi "ang selamat untuk menghantar bola
kepada rakan.
Bola sentiasa berada disisi pemain.
Mata memandang bola se%ara sekali imbas.
4angan kiri di%ekak kemas di bahagian pemegang ka"u manakala tangan kanan di
bahagian tengah ka"u.
Badan dibongkokkan sedikit.
Bola sentiasa rapat dengan muka rata ka"u.
)$ Te'ni' 'e&e)e' )a#a 9In!ia9
Kele%ek ini adalah asas bagi semua gerakan dengan bola dalam permainan hoki.Muka
ka"u bergerak bebas dengan bola. 4eknik ini dilaksanakan dihadapan badan dengan
menggerakkan bola kekiri dan kekanan silih berganti dengan menggunakan muka ka"u
dan kilas ka"u. 4angan kiri sentiasa menggerakkan ka"u manakala tangan kanan
membenarkan ka"u diputar bebas untuk menggerakkan bola.
Pasukan India adalah pasukan /sia pertama "ang men"ertai Persekutuan $oki
/ntarabangsa -AI$.. Pasukan India telahmemenangi pingat emas Olimpik seak tahun
1928 sehingga tahun 1970 apabila India dite'askan oleh Pakistan. Kehandalan pemain
India menga'al dan menggele%ek bola men"ebabkan ramai peminat hoki "ang terpegun
dengan kemahiran "ang ditunukkan. ?ara menggele%ek "ang ditunukkan oleh para
pemain India ini dinamai 'e&e)e' 9In!ia9.
Bola berada dihadapan pemain.
Pegang grip ka"u "ang serupa seperti untuk kele%ek8 tetapi kedudukan ka"u tidak
berubah.
Pukulan perlahan -tap. dari luar sebelah kaki kanan ke luar sebelah kaki kiri .
Putarkan ka"u supa"a huungn"a dipermukaan padang ka"u terkilas.
Pukul bola perlahan kesebelah kanan anggota badan.
Putarkan ka"u dengan tangan kiri disamping tangan kanan "ang memberi
panduan dan kekuatan.
Te'ni' 'e&e)e' )a#a 9In!ia9
&.*.2 Ke/i&apan 0ia/a /e-a/a &a'7an 'e&e)e'
4angan kanan terlalu ke ba'ah semasa memegang ka"u hoki8 men"ebabkan
pemain terlalu membongkok.
4angan kanan memegang terlalu atas men"ebabkan badan terlalu tegak dan
permukaan ka"u hoki sukar dika'al.
Larian terlalu lau sehingga bola tertinggal.
Bola terlalu auh daripada ka"u dan sukar dika'al.
Bola terlalu dekat dengan kaki pemain.
%.; Ke-a5i#an -en.a(a ("&
Kemahiran+kemahiran menaga gol boleh dibahagikan kepada beberapa bahagian iaitu D
Kemahiran asas berdiri dan pergerakan melintasi gol.
Kemahiran menggunakan kaki dan pad.
Kemahiran menggunakan tangan dengan glo(e.
Kemahiran menggunakan badan sebagai benteng.
Kemahiran menggunakan ka"u hoki.
Penaga gol penting bagi sesuatu pasukan. #eorang penaga gol mesti berani8 mempun"ai
konsentrasi "ang baik8 kepantasan8 masa tindak balas dan ,leksibiliti "ang baik. Perkara
utama "ang dititikberatkan adalah %ara berdiri dalam keadaan bersedia di hadapan peintu
gol.
%.;.1 Di#i /e!ia (Stance)
Buka kaki seluas bahu8 lutut dibengkokkan sedikit dan berat badan di atas bebola
kaki.
Badan dibongkokkan sedikit dan mata memandang bola.
$ulurkan tangan kiri ke tepi dengan siku bengkok sedikit8 tapak tangan menghala
ke hadapan.
4angan kanan memegang bahagian tengah ka"u hoki pada paras pinggang.
#elain kedudukan sedia untuk menahan bola8 penaga gol harus mahir dan %ekap ketika
menahan dengan menggunakan double padding8 single padding8 ka"u dan glove. 4eknik
double padding melibatkan penggunaan kedua+dua kaki sebagai benteng menahan bola
manakala single padding menahan menggunakan sebelah kaki sahaa. 4indakan
seterusn"a adalah mengeluarkan bola dari ka'asan gol samada dengan men"epak atau
memukul. Menampan bola dengan tangan uga adalah kemahiran "ang perlu ada pada
penaga gol.
%.;.2 Te'ni' -ena-pan !en(an -en((7na'an double padding
Berada dalam keadaan sedia
Badan bongkok sedikit dan kaki dibuka seluas bahu.
Mata melihat pada bola "ang datang.
Melangkah ke hadapan satu langkah8 kemudian rapatkan kaki.
4apak kaki membentuk huru, HGH.
4ahan bola dengan merapatkan kedua+dua kaki.
Kemudian keluarkan bola dengan men"epak atau memukul bola.


a4a7 -e-7'7&
%.;.3 Te'ni' -ena-pan !en(an single padding
Berada dalam keadaan sedia .
Buka kaki seluas bahu.
Badan mestilah dibongkokkan sedikit.
Mata melihat pada bola "ang datang.
Bergerak sedikit kehadapan dan hulurkan sebelah kaki untuk menampan bola.
Kemudian keluarkan bola dengan men"epak atau memukul bola.

%.;.4 Te'ni' -ena-pan !en(an 4an(an
Berada pada keadaan bersedia.
Badan bongkok sedikit dan kaki buka seluas bahu.
Mata memandang pada bola "ang datang.
$ulurkan tangan kiri untuk menampan bola.
Pastikan bola atuh dihadapan dan keluarkan bola dengan men"epak atau
memukul bola .


%.< Ke-a5i#an -eni-an( 0"&a
Merupakan kemahiran "ang boleh membantu kordinasi mata8 tangan dan pusat da"a
gra(iti F kestabilan. Ia uga merupakan %ara untuk menga'al bola dengan baik.
%.<.1 Te'ni' -eni-an( 0"&a
Pegang ka"u dengan tangan kiri di bahagian atas dan tangan di bahagian tengah
ka"u hoki.
4angan di sebelah ba'ah hendaklah dalam posisi untuk menga'al ka"u.
Ketuk bola ke udara dengan bahagian muka ka"u rata. <angan ketuk bola lebih
dari 2& %m.

BAHAGIAN *
BAHAGIAN ;
;.1 ,NDANG+,NDANG
;.1.1 La#an(an 'epa!a pe-ain
Mengangkat ka"u melebihi paras bahu
Mengha"un ka"u mengenai la'an
Menggunakan ka"u menghalang la'an "ang sedang bermain atau "ang sedang
bergerak di padang.
Menggunakan tangan atau kaki ke%uali ketika menghalang tolakan penalti semasa
menga'asi gol.
Menolak bola melebihi paras lutut.
Mengkritik atau men%emuh pemain.
Menghalang la'an daripada mendapatkan bola dengan %ara bergerak dan berada
di antara pemain la'an dan bola.
Merempuh pemain la'an dan bermain dengan %ara merbaha"a.
;.1.2 P7'7&an 0e0a/
/kan diberi kepada la'an ika melakukan kesalahan dengan sengaa.
#emasa pukulan dibuat pemain lain mestilah berada 9 meter daripada bola.
;.1.3 Ke/a&a5an !a&a- ="n pe#4a5anan 11> -e4e#
Pukulan penalti akan diberi kepada la'an dan akan diambil dari penanda penalti
-& meter dari garisan gol..
$an"a seorang pemain sahaa boleh menahan penalti ini. Ia berdiri diatas garisan
gol dalam ka'asan gol sehingga tolakan dibuat. Pemain lain akan berada diluar
0on pertahanan I10 meter.
PemainIpenaga gol boleh menggunakan ka"u atau badann"a menahan atau
men"elamat tolakan.
Pemain la'an "ang membuat tolakan TIDAK BOLEH men"entuh bola lagi
selepas tolakan dibuat dan TIDAK BOLEH menghalang penaga gol.
#ekiran"a pemain melakukan kesalahan se%ara tidak sengaa8 pihak la'an akan
diberi pukulan bebas diatas garisan 10 meter selari dengan tempat kesalahan
dibuat.
Pemain pertahanan tidak boleh menolak bola keluar melepasi garisan gol dengan
sengaa. <ika itu berlaku maka pukulan sudut penalti akan diberi kepada pihak
la'an.
Pukulan bebas diberi kepada pasukan pertahanan pada garisan 10 meter selari
dengan garisan tempat bola keluar ika D
a. Pen"erang menolak bola keluar melepasi garisan gol.
b. Pertahanan menolak bola keluar melepasi garisan gol dengan tidak
sengaa.
;.1.4 B"&a 'e&7a#
<ika bola ditolak keluar di garisan tepi8 pihak la'an akan diberi pukulan bebas
diatas garisan tempat bola melun%ur keluar.
;.1.% OFF+SIDE
4idak ada peraturan H o,,+side H.
)ol boleh diaringkan dari mana+mana tempat dalam 0on menaring atau 2.