Anda di halaman 1dari 15

TUGAS IPS

Sejarah Perkembangan Kerajaan-kerajaan


Islam
Di Indonesia
Disusun oleh :
Nama : Nauval Dzaky Arrachman
Kelas/No. : VII-B / 24
SMP NEGERI 14 SEMARANG
2013/2014
Sejarah Perkembangan Kerajaan-kerajaan Islam
Di Indonesia
BAB I
KERAJAAN SAMUDERA PASAI
A. Awal Perkembangan Kerajaan Samudera Pasai
Kerajaan Samudera Pasai terletak di pantai utara Aceh, pada muara
Sungai Pasangan (Pasai). Pada muara sungai itu terletak dua kota, yaitu
samudera (agak jauh dari laut) dan Pasai (kota pesisir). Kedua kota yang
masyarakatnya sudah masuk Islam tersebut disatukan oleh Marah Sile yang
masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan
Syari Mekah. Merah Selu kemudian dinobatkan menjadi sultan (raja) dengan
gelar Sultan Malik al Saleh.
Peninggalan kerajaan Samudera Pasai
Setelah resmi menjadi kerajaan Islam, Samudera Pasai berkembang
pesat menjadi pusat perdagangan dan pusat studi Islam yang ramai.
Pedagang dari India, !enggala, "ujarat, Arab, #ina serta daerah di sekitarnya
banyak berdatangan di Samudera Pasai.
Samudera Pasai setelah pertahanannya kuat segera meluaskan
kekuasaan ke daerah pedalaman meliputi $amiang, !alek !imba,
Samerlangga, !eruana, Simpag, !uloh $elang, !enua, Samudera, Perlak,
%ambu Aer, &ama #andhi, $ukas, Pekan, dan Pasai.
B. Aspek Keidupan P!li"ik
Ada beberapa raja yang pernah memerintah Samudera Pasai, antara
lain'
(. Sultan Malik al Saleh ( ()*+ , ()*-)
). Muhammad Malik a. /ahir ( ()*- , (0)1 )
0. Mahmud Malik a. /ahir ( (0)1 , (023)
2. Mansur Malik a. /ahir ( 4. , (021 )
3. Ahmad Malik a. /ahir ( (021 , (050 )
1. /ain al Abidin Malik a. /ahir ( (050 , (2+3 )
-. 6ahrasiyah ( (2+3 , (2() )
5. Sallah ad 7in ( (2() , 4 )
*. Abu /aid Malik a. /ahir ( 4 , (233 )
(+. Mahmud Malik a. /ahir ( (233 , (2-- )
((. /ain al Abidin ( (2-- , (3++ )
(). Abdullah Malik a. /ahir ( (3+( , (3(0 )
(0. /ain al Abidin ( (3(0 , (3)2 )
Kehidupan politik yang terjadi di Kerajaan Samudera Pasai dapat dilihat
pada masa pemerintahan raja8raja berikut ini'
Sul"an Malik al Sale
Sultan Malik al Saleh merupakan raja pertama di Kerajaan Samudera
Pasai. 7alam menjalankan pemerintahannya, !eliau berhasil menyatukan dua
kota besar di Kerajaan Samudera Pasai, yakni kota Samudera dan kota Pasai
dan menjadikan masyarakatnya sebagai umat Islam. Setelah beliau mangkat
pada tahun ()*-, jabatan beliau diteruskan oleh putranya, Sultan Malik al
$hahir. 9alu takhta kerajaan dilanjutkan lagi oleh kedua cucunya yang
bernama Malik al Mahmud dan Malik al Mansur.
Malik al Mamud dan Malik al Mansur.
7alam menjalankan pemerintahannya, Malik al Mahmud dan Malik al
Mansur pernah memindahkan ibu kota kerajaan ke 9hok Seuma:e dengan
dibantu oleh kedua perdana menterinya.
Sul"an Amad Perumadal Perumal
Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Perumadal Perumal inilah,
Kerajaan Samudera Pasai pertama kalinya menjalin hubungan dengan
Kerajaan ; Kesultanan lain, yakni Kesultanan 7elhi (India).
#. Aspek Keidupan Ek!n!mi dan S!sial
Kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Samudera Pasai
dititikberatkan pada kegiatan perdagangan, pelayaran dan penyebaran
agama. %al ini dikarenakan, banyaknya pedagang asing yang sering singgah
bahkan menetap di daerah Samudera Pasai, yakni Pelabuhan Malaka.
Mereka yang datang dari berbagai negara seperti Persia, Arab, dan "ujarat
kemudian bergaul dengan penduduk setempat dan menyebarkan agama serta
kebudayaannya masing8masing. 7engan demikian, kehidupan sosial dan
ekonomi masyarakat Samudera Pasai bertambah maju, begitupun di bidang
perdagangan, pelayaran dan keagamannya.
Keberadaan agama Islam di Samdera Pasai sangat dipengaruhi oleh
perkembangan di $imur $engah. %al itu terbukti pada saat perubahan aliran
Syi<ah menjadi Syai<i di Samudera Pasai. Perubahan aliran tersebut ternyata
mengikuti perubahan di Mesir. Pada saat itu, di Mesir sedang terjadi
pergantian kekuasaan dari 7inasti =atimah yang beraliran Syi<ah kepada
7inasti Mameluk yang beraliran Syai<i.
Aliran Syai<i dalam perkembangannya di samudera Pasai menyesuaikan
dengan adat istiadat setempat. >leh karena itu kehidupan sosial
masyarakatnya merupakan campuran Islam dengan adat istiadat setempat.
D. Kemunduran Kerajaan Samudera Pasai
Pada :aktu Samudera Pasai berkembang, Majapahit juga sedang
mengembangkan politik ekspansi. Majapahit setelah meyakini adanya
hubungan antara Samudera Pasai dan 7elhi yang membahayakan
kedudukannya, maka pada tahun (03+ M segera menyerang Samudera
Pasai. Akibatnya, Samudera Pasai mengalami kemunduran. Pusat
perdagangan Samudera Pasai pindah ke pulau !intan dan Aceh ?tara (!anda
Aceh). Samudera Pasai runtuh ditaklukkan Aceh
@@@@@
BAB II
KERAJAAN A#E$
A. Awal Perkembangan Kerajaan A%e
Aceh semula menjadi daerah taklukkan Kerajaan Pedir. Akibat Malaka
jatuh ke tangan Portugis, pedagang yang semula berlabuh di pelabuhan
Malaka beralih ke pelabuhan milik Aceh. 7engan demikian, Aceh segera
berkembang dengan cepat dan akhirnya lepas dari kekuasaan Pedir. Aceh
berdiri sebagai kerajaan merdeka. Sultan pertama yang memerintah dan
sekaligus pendiri Kerajaan Aceh adalah Sultan Ali Mughayat Syah ((3(28(3)5
M).
Pelabuhan Pada Masa Kerajaan Aceh
B. Aspek Keidupan P!li"ik dan Pemerin"aan
Aceh cepat tumbuh menjadi kerajaan besar karena didukung oleh aktor
sebagai berikut'
(. 9etak Ibu kota Aceh yang sangat strategis.
). Pelabuhan Aceh ( >lele ) memiliki persyaratan yang baik sebagai
pelabuhan dagang.
0. 7aerah Aceh kaya dengan tanaman lada sebagai mata dagangan ekspor
yang penting.
2. Aatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan pedagang Islam
banyak yang singgah ke Aceh.
Sultan Ali Mughayat Syah merupakan &aja pertama di Aceh sekaligus
beliau merupakan pendiri Kerajaan Aceh. Setelah beliau mangkat, raja
selanjutnya adalah Sultan Ibrahim. 7alam pemerintahannya beliau berhasil
menaklukkan Pedir. &aja berikutnya adalah Iskandar Muda. Pada masa
pemerintahan beliau, Aceh mencapai puncak kejayaan dan menjadi sumber
komoditas lada dan emas. !eliau mangkat pada tahun (101 M dan digantikan
oleh menantunya Iskandar $hani yang tidak memiliki kecakapan. 7alam
pemerintahannya, Kerajaan Aceh terus8menerus mengalami kemunduran.
#. Aspek Keidupan Kebuda&aan
9etak Aceh yang strategis menyebabkan perdagangannya maju pesat.
7engan demikian, kebudayaan masyarakatnya juga makin bertambah maju
karena sering berhubungan dengan bangsa lain. #ontohnya, yaitu
tersusunnya hukum adat yang dilandasi ajaran Islam yang disebut %ukum
Adat Makuta Alam.
7engan hukum adat Makuta Alam itulah, sehingga tata kehidupan dan
segala aktiBitas masyarakat Aceh didasarkan pada aturan Islam. 7engan
demikian, keadaan Aceh seolah8olah identik dengan Mekah, Arab Saudi. Atas
dasar itulah, Aceh mendapat julukan Serambi Mekah.
D. Aspek Keidupan Ek!n!mi dan S!sial
!idang perdagangan yang maju menjadikan Aceh makin makmur.
Setelah Sultan Ibrahim dapat menaklukkan Pedir yang kaya akan lada putih,
Aceh makin bertambah makmur dan menjadi sumber komoditas lada dan
emas. 7engan kekayaan melimpah, Aceh mampu membangun angkatan
bersenjata yang kuat.
E. Kemunduran Kerajaan A%e
Kemunduran Kerajaan Aceh ketika itu disebabkan oleh hal8hal sebagai8
berikut'
Kekalahan perang antara Aceh mela:an Portugis di Malaka pada tahun (1)*
M.
$okoh pengganti Iskandar Muda tidak secakap pendahulunya.
Permusuhan yang hebat di antara kaum ulama yang menganut ajaran
berbeda.
7aerah8daerah yang jauh dari pemerintahan pusat melepaskan diri dengan
Aceh.
Pertahanan Aceh lemah sehingga bangsa8bangsa Cropa lainnya berhasil
mendesak dan menggeser daerah8daerah perdagangan Aceh. Akibatnya
perekonomian semakin melemah.
@@@@@
BAB III
KERAJAAN DEMAK
A. Awal Perkembangan Kerajaan Demak
Kerajaan 7emak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Aa:a.
7emak sebelumnya merupakan daerah Basal atau ba:ahan dari Majapahit.
7aerah ini diberikan kepada &aden Patah, keturunan &aja Majapahit yang
terakhir.
Ketika kekuasaan kerajaan Majapahit melemah, &aden Patah
memisahkan diri sebagai ba:ahan Majapahit pada tahun (2-5 M. 7engan
dukungan dari para bupati, &aden Patah mendirikan kerajaan Islam 7emak
dengan gelar Senopati Aimbung 6gabdurrahman Panembahan Palembang
Sayidin Panatagama. Sejak saat itu, kerajaan 7emak berkembang menjadi
kerajaan maritim yang kuat. Dilayahnya cukup luas, hampir meliputi
sepanjang pantai utara Pulau Aa:a. Sementara itu, daerah pengaruhnya
sampai ke luar Aa:a, seperti ke Palembang, Aambi, !anjar, dan Maluku.
Kerajaan 7emak
B. Aspek Keidupan P!li"ik dan Pemerin"aan
Pada tahun (3+- M, &aja 7emak pertama, &aden Patah mangkat dan
digantikan oleh putranya Pati ?nus. Pada masa pemerintahan Pati ?nus,
7emak dan Portugis bermusuhan, sehingga sepanjang pemerintahannya, Pati
?nus hanya memperkuat pertahanan lautnya, dengan maksud agar Portugis
tidak masuk ke Aa:a. Setelah mangkat pada tahun (3)(, Pati unus digantikan
oleh adiknya $renggana. Setelah naik takhta, Sultan $renggana melakukan
usaha besar membendung masuknya portugis ke Aa:a !arat dan
memperluas kekuasaan Kerajaan 7emak.
!eliau mengutus =aletehan beserta pasukannya untuk menduduki Aa:a
!arat. 7engan semangat juang yang tinggi, =aletehan berhasil menguasai
!anten dan Sunda Kelapa lalu menyusul #irebon. 7engan demikian, seluruh
pantai utara Aa:a akhirnya tunduk kepada pemerintahan 7emak. =aletehan
kemudian diangkat menjadi raja di #irebon. Pasukan demak terus bergerak ke
daerah pedalaman dan berhasil menundukkan Pajang dan Mataram, serta
Madura. ?ntuk memperkuat kedudukannya, Sultan $renggana melakukan
perka:inan politik dengan !upati Madura, yakni menga:inkan Putri Sultan
$renggana dengan Putra !upati Madura, Aaka $ingkir. Sultan $renggana
mangkat pada tahun (321 M.
Mangkatnya !eliau menimbulkan kekacauan politik yang hebat di
7emak. 6egara bagian banyak yang melepaskan diri, dan para ahli :aris
7emak juga saling berebut tahta sehingga timbul perang saudara dan
muncullah kekuasaan baru, yakni Kerajaan Pajang.
#. Aspek Keidupan S!sial dan Buda&a
Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan 7emak telah berjalan teratur.
Pemerintahan diatur dengan hukum Islam tanpa meninggalkan norma8norma
lama begitu saja. %asil kebudayaan 7emak merupakan kebudayaan yang
berkaitan dengan Islam. Seperti ukir8ukiran Islam dan berdirinya Masjid Agung
7emak yang masih berdiri sampai sekarang. Masjid Agung tersebut
merupakan lambang kebesaran 7emak sebagai kerajaan Islam.
D. Aspek Keidupan Ek!n!mi
7alam bidang ekonomi, 7emak berperan penting karena mempunyai
daerah pertanian yang cukup luas dan sebagai penghasil bahan makanan,
terutama beras. Selain itu, perdagangannya juga maju. Komoditas yang
diekspor, antara lain beras, madu, dan lilin.
E. Kerun"uan Kerajaan Demak
Keruntuhan Kerajaan 7emak disebabkan karena pembalasan dendam
yang dilakukan oleh &atu Kalinyamat yang bekerja sama dengan !upati
Pajang %adi:ijaya (Aaka $ingkir). Mereka berdua ingin menyingkirkan Aria
Penansang sebagai pemimpin Kerajaan 7emak karena Aria Penansang telah
membunuh suami dan adik suami dari &atu Kalinyamat. 7engan tipu daya
yang tepat mereka berhasil meruntuhkan pemerintahan dari !upati Aipang
yang tidak lain adalah Aria Penansang. Aria Penansang sendiri berhasil
dibunuh Suta:ijaya. Sejak saat itu pemerintahan 7emak pindah ke Pajang
dan tamatlah ri:ayat Kerajaan 7emak.
@@@@@
BAB I'
KERAJAAN BAN(EN
A. Awal Perkembangan Kerajaan Ban"en
Semula !anten menjadi daerah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. &ajanya
(Samiam) mengadakan hubungan dengan Portugis di Malaka untuk
membendung meluasnya kekuasaan 7emak. 6amun melalui, =aletehan,
7emak berhasil menduduki !anten, Sunda Kelapa, dan #irebon. Sejak saat
itu, !anten segera tumbuh menjadi pelabuhan penting menyusul kurangnya
pedagang yang berlabuh di Pelabuhan Malaka yang saat itu dikuasai oleh
Portugis.
Pada tahun (33) M, =aletehan menyerahkan pemerintahan !anten
kepada putranya, %asanuddin. 7i ba:ah pemerintahan Sultan %asanuddin
((33)8(3-+ M), !anten cepat berkembang menjadi besar. Dilayahnya meluas
sampai ke 9ampung, !engkulu, dan Palembang.
Kerajaan !anten
B. Aspek Keidupan P!li"ik dan Pemerin"aan
&aja !anten pertama, Sultan %asanuddin mangkat pada tahun (3-+ M
dan digantikan oleh putranya, Maulana Eusu. Sultan Maulana Eusu
memperluas daerah kekuasaannya ke pedalaman. Pada tahun (3-* M
kekuasaan Kerajaan Pajajaran dapat ditaklukkan, ibu kotanya direbut, dan
rajanya te:as dalam pertempuran. Sejak saat itu, tamatlah kerajaan %indu di
Aa:a !arat.
Pada masa pemerintahan Maulana Eusu, !anten mengalami puncak
kejayaan. Keadaan !anten aman dan tenteram karena kehidupan
masyarakatnya diperhatikan, seperti dengan dilaksanakannya pembangunan
kota. !idang pertanian juga diperhatikan dengan membuat saluran irigasi.
Sultan Maulana Eusu mangkat pada tahun (35+ M. Setelah mangkat,
terjadilah perang saudara untuk memperebutkan tahta di !anten. Setelah
peristi:a itu, putra Sultan Maulana Eusu, Maulana Muhammad yang baru
berusia sembilan tahun diangkat menjadi &aja dengan per:alian
Mangkubumi.
Masa pemerintahan Maulana Muhammad berlangsung tahun (3+58(1+3
M. Kemudian digantikan oleh Abdulmuakir yang masih kanak8kanak
didampingi oleh Pangeran &anamenggala. Setelah pangeran &ana Menggala
:aat, !anten mengalami kemunduran.
#. Aspek Keidupan Ek!n!mi dan S!sial
!anten tumbuh menjadi pusat perdagangan dan pelayaran yang ramai
karena menghasilkan lada dan pala yang banyak. Pedangang #ina, India,
gujarat, Persia, dan Arab banyak yang datang berlabuh di !anten. Kehidupan
sosial masyarakat !anten dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan Islam.
Pengaruh tersebut tidak terbatas di lingkungan daerah perdagangan, tetapi
meluas hingga ke pedalaman.
D. Kemunduran Kerajaan Ban"en
Penyebab kemunduran Kerajaan !anten bera:al saat mangkatnya &aja
!esar !anten Maulana Eusu. Setelah mangkatnya &aja !esar terjadilah
perang saudara di !anten antara saudara Maulana Eusu dengan pembesar
Kerajaan !anten. Sejak saat itu !anten mulai hancur karena terjadi peang
saudara, apalagi sudah tidak ada lagi raja yang cakap seperti Maulana Eusu.
@@@@@
BAB '
KERAJAAN MA(ARAM IS)AM
A. Awal Perkembangan Kerajaan Ma"aram Islam
Pada :aktu Sultan %adi:ijaya berkuasa di Pajang, Ki Ageng
Pemanahan dilantik menjadi !upati di Mataram sebagai imbalan atas
keberhasilannya membantu menumpas Aria Penangsang. Suta:ijaya, putra
Ki Ageng Pemanahan diambil anak angkat oleh Sultan %adi:ijaya. Setelah Ki
Ageng Pemanahan :aat pada tahun (3-3 M, Suta:ijaya diangkat menjadi
bupati di Mataram. Setelah menjadi bupati, Suta:ijaya ternyata tidak puas dan
ingin menjadi raja yang menguasai seluruh Aa:a, sehingga terjadilah
peperangan sengit pada tahun (3)5 M yang menyebabkan Sultan %adi:ijaya
mangkat. Setelah itu terjadi perebutan kekuasaan di antara para !angsa:an
Pajang dengan pasukan Pangeran Pangiri yang membuat Pangeran Pangiri
beserta pengikutnya diusir dari Pajang, Mataram. Setelah suasana aman,
Pangeran !ena:a (putra %adi:ijaya) menyerahkan takhtanya kepada
Suta:ijaya yang kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke
kotagede pada tahun (315 M. Sejak saat itu berdirilah Kerajaan Mataram.
Makam &aja8raja Mataram
B. Aspek Keidupan P!li"ik dan Pemerin"aan
7alam menjalankan pemerintahannya, Suta:ijaya, &aja Mataram
banyak menghadapi rintangan. Para bupati di pantai utara Aa:a seperti
7emak, Aepara, dan Kudus yang dulunya tunduk pada Pajang memberontak
ingin lepas dan menjadi kerajaan merdeka. Akan tetapi, Suta:ijaya berusaha
menundukkan bupati8bupati yang menentangnya dan Kerajaan Mataram
berhasil meletakkan landasan kekuasaannya mulai dari "aluh (Aabar) sampai
pasuruan (Aatim).
Setelah Suta:ijaya mangkat, tahta kerajaan diserahkan oleh putranya,
Mas Aolang, lalu cucunya Mas &angsang atau Sultan Agung. Pada masa
pemerintahan Sultan Agung, muncul kembali para bupati yang memberontak,
seperti !upati Pati, 9asem, $uban, Surabaya, Madura, !lora, Madiun, dan
!ojonegoro.
?ntuk menundukkan pemberontak itu, Sultan Agung mempersiapkan
sejumlah besar pasukan, persenjataan, dan armada laut serta
penggemblengan isik dan mental. ?saha Sultan Agung akhirnya berhasil
pada tahun (1)3 M. Kerajaan Mataram berhasil menguasai seluruh Aa:a,
kecuali !anten, !ataBia, #irebon, dan !lambangan. ?ntuk menguasai seluruh
Aa:a, Sultan Agung mencoba merebut !ataBia dari tangan !elanda. 6amun
usaha Sultan mengalami kegagalan.
#. Aspek Keidupan S!sial
Kehidupan masyarakat di kerajaan Mataram, tertata dengan baik
berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma8norma lama begitu
saja. 7alam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, &aja merupakan
pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat
kerajaan. 7i bidang keagamaan terdapat penghulu, khotib, naid, dan
surantana yang bertugas memimpin upacara8upacara keagamaan. 7i bidang
pengadilan, dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan
pengadilan istana. ?ntuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan,
diciptakan peraturan yang dinamakan anger8anger yang harus dipatuhi oleh
seluruh penduduk.
D. Aspek Keidupan Ek!n!mi dan Kebuda&aan
Kerajaan Mataram adalah kelanjutan dari Kerajaan 7emak dan Pajang.
Kerajaan ini menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor agraris. %al
ini karena letaknya yang berada di pedalaman. Akan tetapi, Mataram juga
memiliki daerah kekuasan di daerah pesisir utara Aa:a yang mayoritas
sebagai pelaut. 7aerah pesisir inilah yang berperan penting bagi arus
perdagangan Kerajaan Mataram.
Kebudayaan yang berkembang pesat pada masa Kerajaan Mataram
berupa seni tari, pahat, suara, dan sastra. !entuk kebudayaan yang
berkembang adalah ?pacara Keja:en yang merupakan akulturasi antara
kebudayaan %indu8!udha dengan Islam.
7i samping itu, perkembangan di bidang kesusastraan memunculkan
karya sastra yang cukup terkenal, yaitu Kitab Sastra "ending yang
merupakan perpaduan dari hukum Islam dengan adat istiadat Aa:a yang
disebut %ukum Surya Alam.
E. Kemunduran Ma"aram Islam
Kemunduran Mataram Islam bera:al saat kekalahan Sultan Agung
merebut !ataBia dan menguasai seluruh Aa:a dari !elanda. Setelah
kekalahan itu, kehidupan ekonomi rakyat tidak terurus karena sebagian rakyat
dikerahkan untuk berperang.
@@@@@
BAB 'I
KERAJAAN MAKASSAR
A. Awal Perkembangan Kerajaan Makassar
7i Sula:esi Selatan pada a:al abad ke8(1 terdapat banyak kerajaan,
tetapi yang terkenal adalah "o:a, $allo, bone, Dajo, Soppeng, dan 9u:u.
!erkat dak:ah dari 7atuk ri !andang dan Sulaeman dari Minangkabau,
akhirnya &aja "o:a dan $allo masuk Islam ((1+3) dan rakyat pun segera
mengikutinya.
Kerajaan "o:a dan $allo akhirnya dapat menguasai kerajaan lainnya.
7ua kerajaan itu la.im disebut Kerajaan Makassar. 7ari Makasar, agama
Islam menyebar ke berbagai daerah sampai ke Kalimantan $imur, 6usa
$enggara !arat, dan 6usa $enggara $imur. Makassar merupakan salah satu
kerajaan Islam yang ramai akan pelabuhannya. %al ini, karena letaknya di
tengah8tengah antara Maluku, Aa:a, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka.
Makan Sultan %asanudin dan &aja $allo
B. Aspek Keidupan P!li"ik dan Pemerin"aan
Kerajaan Makassar mula8mula diperintah oleh Sultan Alauddin ((3*(8
(10* M). &aja berikutnya adalah Muhammad Said ((10*8(130 M) dan
dilanjutan oleh putranya, %asanuddin ((1328(11+ M). Sultan %asanuddin
berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menundukkan kerajaan8
kerajaan kecil di Sula:esi Selatan, termasuk Kerajaan !one.
F># setelah mengetahui Pelabuhan Makassar, yaitu Sombaopu cukup
ramai dan banyak menghasilkan beras, mulai mengirimkan utusan untuk
membuka hubungan dagang. Setelah sering datang ke Makassar, F># mulai
membujuk Sultan %asanuddin untuk bersama8sama menyerbu !anda (pusat
rempah8rempah). 6amun, bujukan F># itu ditolak.
Setelah peristi:a itu, antara Makassar dan F># mulai terjadi konlik.
$erlebih lagi setelah insiden penipuan tahun (1(1. Pada saat itu para
pembesar Makassar diundang untuk suatu perjamuan di atas kapal F>#,
tetapi nyatanya malahan dilucuti dan terjadilah perkelahian yang menimbulkan
banyak korban di pihak Makassar. Keadaan meruncing sehingga pecah
perang terbuka. 7alam peperangan tersebut, F># sering mengalami kesulitan
dalam menundukkan Makassar. >leh karena itu, F># memperalat Aru
Palakka (&aja !one) yang ingin lepas dari kerajaan Makassar dan menjadi
kerajaan merdeka.
#. Aspek Keidupan Ek!n!mi* S!sial* dan Kebuda&aan
Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim. %asil
perekonomian terutama diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan.
Pelabuhan Sombaupu ( Makassar ) banyak didatangi kapal8kapal dagang
sehingga menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. 7engan demikian,
masyarakatnya hidup aman dan makmur.
7alam menjalankan pemerintahannya, &aja dibantu oleh !ate
Salapanga (Majelis Sembilan) yang dia:asi oleh seorang paccalaya (hakim).
Sesudah sultan, jabatan tertinggi diba:ahnya adalah pabbicarabutta
(mangkubumi) yang dibantu oleh tumailang matoa dan malolo. Panglima
tertinggi disebut anrong guru lompona tumakjannangan. !endahara kerajaan
disebut opu bali raten yang juga bertugas mengurus perdagangan dan
hubungan luar negeri. Pejabat bidang keagamaan dijabat oleh kadhi yang
dibantu imam, khatib, dan bilal.
%asil kebudayaan yang cukup menonjol dari Kerajaan Makassar adalah
keahlian masyarakatnya membuat perahu layar yang disebut pinisi dan lambo.
D. Kemunduran Kerajaan Makassar
Kemunduran Kerajaan Makassar disebabkan karena permusuhannya
dengan F># yang berlangsung sangat lama. 7itambah dengan taktik F>#
yang memperalat Aru Palakka ( &aja !one) untuk mengalahkan Makassar.
Kebetulan saat itu Kerajaan Makassar sedang bermusuhan dengan Kerajaan
!one sehingga &aja !one setuju bekerja sama dengan F>#.
@@@@@
BAB 'II
KERAJAAN (ERNA(E
A. Awal Perkembangan Kerajaan (erna"e
Pada abad ke8(0 di Maluku sudah berdiri Kerajaan $ernate. Ibu kota
Kerajaan $ernate terletak di Sampalu (Pulau $ernate). Selain Kerajaan
$ernate, di Maluku juga telah berdiri kerajaan lain, seperti Aaelolo, $idore,
!acan, dan >bi. 7i antara kerajaan di Maluku, Kerajaan $ernate yang paling
maju. Kerajaan $ernate banyak dikunjungi oleh pedagang, baik dari
6usantara maupun pedagang asing.
Peninggalan Kerajaan $ernate
B. Aspek Keidupan P!li"ik dan Pemerin"aan
&aja $ernate yang pertama adalah Sultan Marhum ((2138(2*3 M). &aja
berikutnya adalah putranya, /ainal Abidin. Pada masa pemerintahannya,
/ainal Abidin giat menyebarkan agama Islam ke pulau8pulau di sekitarnya,
bahkan sampai ke =iliphina Selatan. /ainal Abidin memerintah hingga tahun
(3++ M. Setelah mangkat, pemerintahan di $ernate berturut8turut dipegang
oleh Sultan Sirullah, Sultan %airun, dan Sultan !aabullah. Pada masa
pemerintahan Sultan !aabullah, Kerajaan $ernate mengalami puncak
kejayaannya. Dilayah kerajaan $ernate meliputi Mindanao, seluruh kepulauan
di Maluku, Papua, dan $imor. !ersamaan dengan itu, agama Islam juga
tersebar sangat luas.
#. Aspek Keidupan Ek!n!mi* S!sial* dan Kebuda&aan
Perdagangan dan pelayaran mengalami perkembangan yang pesat
sehingga pada abad ke8(3 telah menjadi kerajaan penting di Maluku. Para
pedagang asing datang ke $ernate menjual barang perhiasan, pakaian, dan
beras untuk ditukarkan dengan rempah8rempah. &amainya perdagangan
memberikan keuntungan besar bagi perkembangan Kerajaan $ernate
sehingga dapat membangun laut yang cukup kuat.
Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat $ernate dalam
kehidupan sehari8harinya banyak menggunakan hukum Islam . %al itu dapat
dilihat pada saat Sultan %airun dari $ernate dengan 7e MesGuita dari Portugis
melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah diba:ah kitab suci Al8
Hur<an. %asil kebudayaan yang cukup menonjol dari kerajaan $ernate adalah
keahlian masyarakatnya membuat kapal, seperti kapal kora8kora.
D. Kemunduran Kerajaan (erna"e
Kemunduran Kerajaan $ernate disebabkan karena diadu domba dengan
Kerajaan $idore yang dilakukan oleh bangsa asing ( Portugis dan Spanyol )
yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah8rempah tersebut.
Setelah Sultan $ernate dan Sultan $idore sadar bah:a mereka telah diadu
domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil
mengusir Portugis dan Spanyol ke luar Kepulauan Maluku. 6amun
kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab F># yang dibentuk !elanda
untuk menguasai perdagangan rempah8rempah di Maluku berhasil
menaklukkan $ernate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan
terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.
@@@@@
BAB 'III
KERAJAAN (ID+RE
A. Awal Perkembangan Kerajaan (id!re
Kerajaan tidore terletak di sebelah selatan $ernate. Menurut silsilah raja8
raja $ernate dan $idore, &aja $ernate pertama adalah Muhammad 6aGal
yang naik tahta pada tahun (+5( M. !aru pada tahun (2-( M, agama Islam
masuk di kerajaan $idore yang diba:a oleh #iriliyah, &aja $idore yang
kesembilan. #iriliyah atau Sultan Aamaluddin bersedia masuk Islam berkat
dak:ah Syekh Mansur dari Arab.
Peninggalan Kerajaan Islan $idore
B. Aspek Keidupan P!li"ik dan Kebuda&aan
&aja $idore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan
6uku ((-5+8(5+3 M). Sultan 6uku dapat menyatukan $ernate dan $idore
untuk bersama8sama mela:an !elanda yang dibantu Inggris. !elanda kalah
serta terusir dari $idore dan $ernate. Sementara itu, Inggris tidak mendapat
apa8apa kecuali hubungan dagang biasa. Sultan 6uku memang cerdik,
berani, ulet, dan :aspada. Sejak saat itu, $idore dan $ernate tidak diganggu,
baik oleh Portugis, Spanyol, !elanda maupun Inggris sehingga kemakmuran
rakyatnya terus meningkat. Dilayah kekuasaan $idore cukup luas, meliputi
Pulau Seram, Makean %almahera, Pulau &aja Ampat, Kai, dan Papua.
Pengganti Sultan 6uku adalah adiknya, /ainal Abidin. Ia juga giat menentang
!elanda yang berniat menjajah kembali.
#. Aspek Keidupan Ek!n!mi dan S!sial
Sebagai kerajaan yang bercorak Islam, masyarakat $idore dalam
kehidupan sehari8harinya banyak menggunakan hukum Islam . %al itu dapat
dilihat pada saat Sultan 6uku dari $idore dengan 7e MesGuita dari Portugis
melakukan perdamaian dengan mengangkat sumpah diba:ah kitab suci Al8
Hur<an.
Kerajaan $idore terkenal dengan rempah8rempahnya, seperti di daerah
Maluku. Sebagai penghasil rempah8rempah, kerajaan $idore banyak didatangi
oleh !angsa8bangsa Cropa. !angsa Cropa yang datang ke Maluku, antara
lain Portugis, Spanyol, dan !elanda.
D. Kemunduran Kerajaan (id!re
Kemunduran Kerajaan $idore disebabkan karena diadu domba dengan
Kerajaan $ernate yang dilakukan oleh bangsa asing ( Spanyol dan Portugis )
yang bertujuan untuk memonopoli daerah penghasil rempah8rempah tersebut.
Setelah Sultan $idore dan Sultan $ernate sadar bah:a mereka telah diadu
domba oleh Portugis dan Spanyol, mereka kemudian bersatu dan berhasil
mengusir Portugis dan Spanyol ke luar Kepulauan Maluku. 6amun
kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab F># yang dibentuk !elanda
untuk menguasai perdagangan rempah8rempah di Maluku berhasil
menaklukkan $ernate dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi dan
terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat.
DA,(AR PUS(AKA - SUMBER.
Mustaa, ShodiG. )++-. Da:asan Sejarah ) Indonesia dan 7unia. Kelas II
SMA dan MA. Solo' $iga Serangkai.
Kurnia, An:ar. )++0. Kronik Sejarah. Kelas ( SMP. Aakarta' Eudhistira.
Sumber'http';;.idniagus.:ordpress.com;)++*;(+;)5;sejarah8perkembangan8
kerajaan8kerajaan8islam8diindonesia;
http';;.ulanioey.blogspot.com;)+((;((;sejarah8perkembangan8kerajaan8
kerajaan.html
http';;maldini8ardy.blogspot.com;)+();(+;kerajaan8dan8peninggalan8islam8
di.html