Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 3 Cerdik
Bil.Murid : 12 Orang
Tarikh : 17 Februari 2014
Masa : 90 Minit (9.15 Pagi - 10.45 Pagi)
Tema : Kesihatan dan Kebersihan
Tajuk : Jaga Pemakanan Kita

STANDARD KANDUNGAN:
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

STANDARD PEMBELAJARAN:
5.1.5 Memahami dan menggunakan pelbagai jenis kata adjektif dengan betul mengikut konteks.
OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. memahami kata adjektif pancaindera (rasa, pandang, sentuh) dan kata adjektif keadaan
berdasarkan aktiviti menyenaraikan kata adjektif yang terdapat dalam kad bergambar Makanan
Tidak Sihat.
2. murid dapat menggunakan pelbagai kata adjektif dengan betul mengikut konteks melalui aktiviti
membina ayat berdasarkan kata adjektif pada langkah 4.
PENGISIAN KURIKULUM
1) Ilmu : Pendidikan Kesihatan
2) Nilai : sayangi diri, bekerjasama


SISTEM BAHASA
1) Tatabahasa : kata adjektif
2) Kosa Kata : pancaindera


KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
1. BCB : perbincangan kumpulan, pengurusan grafik
2. KP : visual, verbal-linguistik, interpersonal
3. Kemahiran Belajar (KB) : kemahiran membaca, mencatat nota
4. Kemahiran Berfikir (KBKK) : mengenal pasti


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
1. Keusahawanan 1.6 Keinginan kepada maklum balas segera
2. TMK - belajar melalui TMK
BAHAN BANTU MENGAJAR

Bahan Bantu Mengajar Kuantiti
Gula, garam, cuka, kicap 4x1
Video Kata Adjektif 1
Lagu Minumlah Susu 1
Kad bergambar Makanan Tidak Sihat 3
Teks petikan Kurangkan Garam dalam
Makanan
9
Lembaran kerja Kurangkan Garam dalam
Makanan
9
Lembaran kerja (pengayaan) 9
Lembaran kerja (pemulihan) 9
Kad pengurusan grafik 3 set

PENGETAHUAN SEDIA ADA
1. Murid-murid telah belajar menngenai kata adjektif.

ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
CATATAN

Cadangan Soalan :

1. Apakah yang dapat kamu
dengar dan lihat dalam
video lagu sebentar tadi?
2. Apakah yang akan kita
pelajari pada hari ini?
Cadangan Jawapan :

1. Tentang jenis-jenis
makanan.
2. Jaga Pemakanan Kita


Set Induksi (5 minit)

1. Murid mendengar video lagu
Makan.
2. Murid dan guru bersoal jawab
tentang lagu yang telah didengar.
3. Murid dan guru bersoal jawab
tentang tajuk yang akan dipelajari
pada hari ini.
KBT
- KP - visual
- KP - verbal-
linguistik
BBM
- Video lagu Makan
NILAI
- Sayangi diri
ILMU
- Pendidikan
Kesihatan
EMK
- TMK


Membaca dan memahami isi
kandungan yang terdapat dalam
video Kata Adjektif

Langkah 1 (15 minit)

1. Guru menerangkan tentang kata
adjektif menggunakan video Kata
Adjektif
2. Murid melihat dan memahami isi
kandungan video.
3. Murid dan guru bersoal jawab
tentang apa yang telah dilihat.
4. Guru memberi pengukuhan.


KBT
- KB - kemahiran
membaca
- KP - verbal-
linguistik
BBM
- Video Kata
Adjektif
EMK
- TMK

Menyenaraikan kata adjektif
yang terdapat dalam kad
bergambar Makanan Tidak
Sihat.
Langkah 2 (20 minit)

1. Murid dibahagikan kepada tiga
kumpulan.
2. Setiap kumpulan akan diberikan
kad bergambar Makanan Tidak
Sihat.
KBT
KBKK - mengenal
pasti.
KP - verbal-
linguistik
KP- visual
KB - mencatat nota
3. Murid perlu menyenaraikan kata
adjektif yang dapat dikenal pasti
melalui rangsangan berdasarkan
gambar tadi.
4. Murid mencatat kata adjektif yang
telah dikenalpasti pada kad
pengurusan grafik dalam bentuk
peta minda.
5. Setiap kumpulan akan
membentang hasil kerja meraka
6. Guru memberi pengukuhan.


BCB -perbincangan
kumpulan.
BCB -pengurusan
grafik

BBM
- Kad bergambar
Makanan Tidak
Sihat
Kad pengurusan
grafik
NILAI
- Kerjasama
- Sayangi diri

Menyenaraikan kata adjektif
yang terdapat dalam kad
bergambar Makanan Tidak
Sihat.
Langkah 3 (20 minit)

1. Murid akan dibahagikan kepada
tiga kumpulan.
2. Murid mendengar lagu Minum
Susu
3. Apabila mereka mendengar kata
adjektif yang terdapat dalam lagu,
murid perlu melompat sebanyak
satu kali.
4. Murid mendengar lagu tersebut
buat kali kedua.
5. Murid perlu berbincang dalam
kumpulan dan menyenaraikan
kata adjektif yang terdapat dalam
lagu.

KBT
KBKK - mengenal
pasti.
KB - mencatat nota
BCB -perbincangan
kumpulan.
BCB -pengurusan
grafik

BBM
- Lagu Minum Susu

NILAI
- Kerjasama
- Sayangi diri

EMK
- 1.6 Keinginan
kepada maklum
balas segera

Menukarkan ayat tunggal
susunan biasa kepada ayat
tunggal susunan songsang
melalui permainan kuiz Tukar
Spontan

Langkah 4 (15 minit)

1. Murid dibahagikan kepada tiga
kumpulan.
2. Setiap kumpulan akan diberikan
teks petikan Kurangkan Garam
dalam Makanan
3. Murid membaca teks petikan
secara kumpulan.
4. Guru dan murid bersoal jawab
tentang teks yang dibaca.
5. Murid diberikan latihan mengisi
tempat kosong.
6. Murid berbincang dalam
kumpulan dan mengisi tempat
kosong dengan kata adjektif yang
sesuai.
7. Guru memberi pengukuhan.
KBT
- KP - interpersonal
- KB - kemahiran
membaca
BCB -perbincangan
kumpulan.
BBM
- Teks petikan
Kurangkan Garam
dalam Makanan
- Lembaran kerja
Kurangkan Garam
dalam Makanan
NILAI
- Bekerjasama
- Sayangi diriLangkah 5 (10 minit)

Pengayaan

1. Murid diberikan lembaran kerja.
2. Murid dikehendaki membina ayat
berdasarkan kata adjektif yang
diberi.

Pemulihan

1. Murid diberikan lembaran kerja.
2. Murid dikehendaki memadankan
kata adjektif dan gambar.

BBM
- Lembaran kerja
Penutup
- Membuat rumusan isi
pelajaran.

Penutup (5 minit)
1. Murid dan guru bersoal jawab
tentang apa yang telah dipelajari.
2. Guru membuat rumusan tentang
isi pelajaran.