Anda di halaman 1dari 14

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TAHUN 5/2013
RUJUKAN : BUKU TEKS PANDUAN GURU
MINGGU TEMA/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
Hidup Berdisipli
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% #ejelaska kepe$i&a 'ara #edisplika diri( )P*
% #e&uruska diri se'ara +er$a&&u&ja,a+( ) K*
% +erdisipli da #e#pu-ai i$e&ri$i diri( )N*
Rujuk ak$i.i$i
#/s 0
1
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
1A %Ber+udi Peker$i
Disipli diri $er+ia
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% #e-earaika 'iri +udi peker$i -a& $erpuji( )P*
% #e&a#alka +udi peker$i -a& $erpuji( )K*
% +er+udi peker$i $er!adap diri sediri da 1ra& lai( )N*
Ak$i.i$i 1A
2
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
1B%Berada+ a#ala
$epuji
1E%Berada+ di $e#pa$
I+ada$
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% #e-a$aka ada+ -a& sesuai dala# pel+a&ai si$uasi( )P*
% #e&&uaka ka$a%ka$a s1pa dala# per$u$ura( )K*
% +erada+ se#asa +eri$eraksi( )N*
% #e-earaika pera$ura di $e#pa$ i+ada$( )P*
% +eri$eraksi se'ara s1pa se#asa +erada di $e#pa$ i+ada$( )K*
% #e&!1r#a$i $e#pa$ i+ada$( )N*
Ak$i.i$i 1B
Ak$i.i$i 1E
3
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
14%Hidup +erdisipli
diri di!ar&ai
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% #e-earaika 'ara #edisipli diri( )P*
% #e&a#alka !idup -a& +erdisipli( )K*
% +er+a&&a de&a disipli diri( )N*
% #e-a$aka pera$ura di +ilik k!as di sek1la!( )P*
% #e&u#pulka pera$ura di +ilik k!as( )K*
Ak$i.i$i 14
Ak$i.i$i 1D
1D%Pa$u!i Pera$ura
% #e&!1r#a$i pera$ura di +ilik k!as( )N*
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
Masa a#a$ +er!ar&a
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% #e&!uraika kepe$i&a da 'ara #e&uruska #asa( )P*
% #e&uruska diri se'ara +er$a&&u&ja,a+( )K*
% #e&!ar&ai #asa( )N*
Rujuk ak$i.i$i
#/s 25
6
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
2A %Urus Masa Kerja
Se#pura
2B%Har&ai Masa
24%Bijak #e&&uaka
#asa
% #e-a$aka kepe$i&a #e-ediaka jadual ,ak$u +elajar( )P*
% #e-ediaka jadual ,ak$u +elajar sediri( )K*
% #e&!ar&ai 'ara #e&uruska #asa se'ara sis$e#a$ik( )N*
% #ejelaska kepe$i&a #e&!ar&ai #asa( )P*
% #e&uruska #asa de&a 'ara -a& +ijaksaa( )K*
% #e&!ar&ai #asa( )N*
% #e-earaika perkara -a& +1le! dilakuka pada ,ak$u se&&a&( )P*
% #e&&uaka #asa se&&a& de&a #elakuka ak$i.i$i -a&
+er7aeda!( )K*
% #e&!ar&ai #asa se&&a&()N*
Ak$i.i$i 2A
Ak$i.i$i 2B
Ak$i.i$i 24
8
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
2D%Ma7aa$ #asa
2E%Guaka #asa
se'ara +er!e#a$
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% #e&eal pas$i ak$i.i$i -a& +1le! dijalaka +erdasarka kesesuaia
,ak$u( )P*
% #e&uruska #asa se'ara +er$a&&u&ja,a+( )K*
% #es-ukuri #asa -a& ada( )N*
% #e-a$aka 'ara #e&&uaka #asa de&a +e$ul( )P*
% #e&uruska #asa se'ara +er!e#a$( )K*
% #e&!ar&ai #asa( )N*
Ak$i.i$i 2D
Ak$i.i$i 2E
TEMA : 2
SAYANGI
KE9UARGA
Tajuk:
Ta&&u&ja,a+ku
Ter!adap Keluar&a
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
1( Mejelaska peraa da $a&&u&ja,a+ a&&1$a
keluar&a asas )P*
2( Me&a#alka $a$asusila dala# !u+u&a de&a a&&1$a
keluar&a asas )K*
3( Me&!1r#a$i da #e&!ar&ai i+u +apa da a&&1$a
keluar&a asas )N*
Sila Rujuk
Ak$i.i$i #/s 32
:
TEMA : 2
SAYANGI
KE9UARGA
Tajuk:
3A %Ta&&u&ja,a+
Keluar&a Dik1&si
Bersa#a
3E%Bersa#a%sa#a
Mejalaka
Ta&&u&ja,a+
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% Meera&aka peraa da $a&&u&ja,a+ a&&1$a keluar&a asas(
% Me#aika peraa se+a&ai a&&1$a keluar&a asas(
% Ber$a&&u&ja,a+ $er!adap a&&1$a keluar&a asas(
% Mejelaska $a&&u&ja,a+ se$iap a&&1$a keluar&a asas
% Mejalaka $a&&u&ja,a+ se+a&ai a&&1$a keluar&a asas"
% Me&a!ar&ai peraa -a& di#aika 1le! a&&1$a keluar&a asas(
Ak$i.i$i 3A
Ak$i.i$i 3E
;
TEMA : 2
SAYANGI
KE9UARGA
Tajuk:
3B %Ta&&u&ja,a+ku
$er!adap I+u +apa
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% Mejelaska peraa da $a&&u&ja,a+ se1ra& aak
$er!adap i+u +apa-a )P*
% Mejalaka $a&u&ja,a+ se+a&ai se1ra& aak )K*
% Me&!ar&ai i+u +apa )N*
Ak$i.i$i 3B
0
TEMA : 2
SAYANGI
KE9UARGA
Tajuk :
34%H1r#a$ da !ar&ai
A&&1$a keluar&a
3D%Kes1paa asas
keseja!$eraa
keluar&a
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% Me-a$aka kepe$i&a #e&!1r#a$i da #e&!ar&ai
a&&1$a keluar&a )P*
% Meujukka 'ara #e&!1r#a$i da #e&!ar&ai a&&1$a
keluar&a )K*
% Me&!1r#a$i da #e&!ar&ai a&&1$a keluar&a )N*
% Me-earaika kepe$i&a #e&&uaka +a!asa -a&
s1pa de&a keluar&a asas )P*
% Me&&uaka ka$a%ka$a -a& +er$a$asusila de&a
a&&1$a keluar&a asas( )K*
% Bers1pa $er!adap a&&1$a keluar&a asas )N*
Ak$i.i$i 34
Ak$i.i$i 3D
TEMA : 2
SAYANGI
KE9UARGA
Tajuk :
Hu+u&a Keluar&a
Ke#+a&a
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
1( Me&!uraika kepe$i&a #ejalika !u+u&a +aik de&a a&&1$a
keluar&a ke#+a&a(
2( Mejalika !u+u&a -a& era$ de&a a&&1$a keluar&a ke#+a&a
3( Ber$a&&u&ja,a+ $er!adap a&&1$a keluar&a ke#+a&a(
<
TEMA : 2
SAYANGI
KE9UARGA
Tajuk :
6A %Keluar&a
Ke#+a&aku
6E%Keluar&a
Ke#+a&a
Ke+a&aaku
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% Mejelaska 'ara #ejalika !u+u&a -a& +aik de&a a&&1$a
keluar&a ke#+a&a(
% Mejalika !u+u&a -a& +aik de&a a&&1$a keluar&a ke#+a&a(
% Me&!ar&ai !u+u&a -a& era$ de&a a&&1$a keluar&a ke#+a&a
% Me-a$aka !u+u&a de&a a&&1$a keluar&a ke#+a&a(
% Me&a#alka !u+u&a -a& era$ de&a a&&1$a keluar&a
ke#+a&a(
% Ber+a&&a de&a keluar&a ke#+a&a
Ak$i.i$i 6A
Ak$i.i$i 6E
15
TEMA : 2
SAYANGI
KE9UARGA
Tajuk :
6B%Pesaa U$uk
A-a!
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% Mejelaska kepe$i&a #ei&&alka pesaa
% Meulis pesaa kepada a&&1$a keluar&a(
% Ber$a&&u&ja,a+ $er!adap a&&1$a keluar&a
Ak$i.i$i 6B
11
TEMA : 2
SAYANGI
KE9UARGA
Tajuk :
64%Mesra Bersa#a%
sa#a Keluar&a
Ke#+a&a
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% Me'eri$aka keser11ka #elua&ka #asa +ersa#a%sa#a a&&1$a
keluar&a(
% Mera'a& sa$u ak$i.i$i -a& #e-er11kka +ersa#a%sa#a a&&1$a
keluar&a ke#+a&a(
% Me&!ar&ai #asa -a& dilua&ka +ersa#a%sa#a a&&1$a keluar&a
ke#+a&a(
Ak$i.i$i 64
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
13
TEMA : 2
SAYANGI
KE9UARGA
Tajuk :
6D%Masala! Selesai
Ha$i Ge#+ira(
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$:
% Mejelaska 'ara #e-elesaika #asala! de&a a&&1$a keluar&a
ke#+a&a(
% Me#+ia !u+u&a -a& era$ de&a a&&1$a keluar&a ke#+a&a(
% Me&!ar&ai a&&1$a keluar&a ke#+a&a(
Ak$i.i$i 6D
TEMA 3
HIDUP BERSAMA DI
SEK=9AH DAN
MASYARAKAT(
Tajuk:
UNIT 8: Keali jira
$e$a&&a(
Pada ak!ir pelajara ii #urid dapa$:
% Mejelaska kepe$i&a se#a&a$ kejiraa(
% Me&a#alka sikap -a& +aik u$uk #eja&a i#ej #as-araka$(
% Me&!1r#a$i jira $e$a&&a(
Rujuk aktiviti:
m/s 54
16
TEMA 3
HIDUP BERSAMA DI
SEK=9AH DAN
MASYARAKAT(
Tajuk:
UNIT 8: Keali jira
$e$a&&a(
8A% Bera#a! #esra
+ersa#a%sa#a jira
8E% Jira $e$a&&aku(
Pada ak!ir pelajara ii #urid dapa$:
% Me-earaika a#a jira $e$a&&a(
% Mee#u ra#a! jira $e$a&&a(
% Me&!1r#a$i jira $e$a&&a
% Me-a$aka 7aeda! #e&eali jira $e$a&&a(
% Melakarka pela ka,asa $e#pa$ $i&&al(
% Me&!1r#a$i jira $e$a&&a
Ak$i.i$i 8A:
Ak$i.i$i 8E
18
TEMA 3
HIDUP BERSAMA DI
SEK=9AH DAN
MASYARAKAT(
Tajuk:
UNIT 8: Keali jira
Pada ak!ir pelajara ii #urid dapa$:
% Me-a$aka 'ara !idup jira(
% Beri$e&rasi de&a jira $e$a&&a se'ara s1pa(
% Me&!1r#a$i 'ara !idup jira(
Ak$i.i$i 8B
$e$a&&a(
8B% Jira dikeali
!idup !ar#1i(
1:
TEMA 3
HIDUP BERSAMA DI
SEK=9AH DAN
MASYARAKAT(
Tajuk:
UNIT 8: Keali jira
$e$a&&a(
84% Sepaka$
#eja-aka ak$i.i$i
#as-araka$(
8D% Jira sepaka$
#e#+a,a +erka$
Pada ak!ir pelajara ii #urid dapa$:
% #e-earaika ak$i.i$i ke#as-araka$a -a& +1le! dijalaka di
ka,asa kedia#a(
% Meli+a$ka diri dala# ak$i.i$i -a& diajurka di ka,asa kedia#a(
% Ber+a&&a de&a pe&li+a$a dala# ak$i.i$i ke#as-araka$a(
% Me-a$aka #asala! kesela#a$a -a& $erdapa$ di $e#pa$ kedia#a(
% Me#+a$u jira $e$a&&a(
% Me&!ar&ai se#a&a$ kejiraa(
Ak$i.i$i 84
Ak$i.i$i 8D
TEMA 3
HIDUP BERSAMA DI
SEK=9AH DAN
MASYARAKAT(
Tajuk:
UNIT :: Hidup
+er#ua7aka$
Pada ak!ir pelajara ii #urid dapa$:
% Me&!uraika 7aeda! ak$i.i$i kejiraa kepada #as-araka$ da Ne&ara(
% Me-er$ai ak$i.i$i #as-araka$ se$e#pa$(
% Peka $er!adap isu da #asala! -a& +1le! #ejejaska keseja!$eraa
#as-araka$(
Rujuk ak$i.i$i:
#/s :8
1;
TEMA 3
HIDUP BERSAMA DI
SEK=9AH DAN
MASYARAKAT(
Tajuk:
UNIT :: Hidup
Pada ak!ir pelajara ii #urid dapa$:
% Mejelaska kepe$i&a #e-er$ai ak$i.i$i &1$1& r1-1&(
% Meli+a$ka diri dala# ak$i.i$i &1$1& r1-1&(
% Ber$a&&u&ja,a+ $er!adap $u&as -a& dia#aa!ka(
% Mejelaska kepe$i&a ak$i.i$i ke#as-araka$a(
% Meli+a$ka diri dala# persediaa ak$i.i$i ke#as-araka$a(
Ak$i.i$i :A
Ak$i.i$i :E
+er#ua7aka$
:A% Ber&1$1& r1-1&
a#ala $erpuji
:E: Bersa#a%sa#a
Meja-aka Ak$i.i$i
Ke#as-araka$a
% Ber+a&&a $er!adap $u&as -a& diper$a&&u&ja,a+ka
10
TEMA 3
HIDUP BERSAMA DI
SEK=9AH DAN
MASYARAKAT(
Tajuk:
UNIT :: Hidup
+er#ua7aka$
:B% Kuju&
#e&uju& a#ala
ki$a(
Pada ak!ir pelajara ii #urid dapa$:
% Me-a$aka kepe$i&a kuju&%#e&uju&(
% Mela-a $e$a#u de&a 'ara -a& s1pa(
% Me&!1r#a$i $e$a#u
Rujuk ak$i.i$i
:B:
1<
TEMA 3
HIDUP BERSAMA DI
SEK=9AH DAN
MASYARAKAT(
Tajuk:
UNIT :: Hidup
+er#ua7aka$
:4% Ak$i.i$i kesukaa
#e#upuk perpadua(
:D% Beriada! +ersa#a%
sa#a jira(
Pada ak!ir pelajara ii #urid dapa$:
% Me-earaika ak$i.i$i -a& sesuai u$uk pr1&ra# sukaeka(
% Meli+a$ka diri dala# ak$i.i$i kesukaa(
% Me&!ar&ai se#a&a$ keki$aa(
% Meera&ka kepe$i&a +eriada! +ersa#a%sa#a jira(
% Melakuka ak$i.i$i riada! +ersa#a%sa#a jira(
% Ber+a&&a de&a jalia !u+u&a +aik sesa#a jira(
Ak$i.i$i :4
Ak$i.i$i :D
25
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
CUTI PENGGAL PERTAMA
TEMA 6
KENA9I BUDAYA
MA9AYSIA
Tajuk
Har&ai ,arisa +uda-a
Mala-sia
Pada ak!ir pelajara" #urid dapa$:
% Me&ealpas$i pel+a&ai ,arisa +uda-a #as-araka$ ki$a
% Hidup +ersa#a%sa#a dala# #as-araka$ pel+a&ai kau#(
% Me&apresiasi da +er+a&&a de&a keja-aa ,arisa +uda-a
Mala-sia
Rujuk Ak$i.i$i
#/s ;6
21
TEMA 6
KENA9I BUDAYA
MA9AYSIA
Tajuk
;A:Keuika Taria Di
Ne&araku
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% Me-earaika jeis $aria -a& $erdapa$ di e&ara ki$a
% Me'ari #aklu#a$ jeis $aria di e&ara ki$a
% Me&!ar&ai keuika $aria pel+a&ai kau# di Mala-sia
Ak$i.i$i ;A
22
TEMA 6
KENA9I BUDAYA
MA9AYSIA
Tajuk
;B:Ala$ Mu>ik
Ke+a&&aa Ki$a
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% Me-earaika ala$ #u>ik -a& $erdapa$ dala# #as-araka$ ki$a
% Meujukka 'ara #e#aika sejeis ala$ #u>ik -a& $erdapa$ di
e&ara ki$a
% Ber+a&&a de&a keuikka pel+a&ai ala$ #u>ik -a& $erdapa$ di
e&ara ki$a(
Ak$i.i$i ;B
23
TEMA 6
KENA9I BUDAYA
MA9AYSIA
Tajuk
;4:Sei Tari Da Ala$
Mu>ik
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% #e-a$aka $aria da ala$ #u>ik -a& $erdapa$ di Ne&ara ki$a(
% Meli+a$ka diri dala# ak$i.i$i keseia di Ne&ara ki$a(
% Me&apresiasi keseia dala# $aria da ala$ #u>ik di Ne&ara ki$a(
Ak$i.i$i ;4
26
TEMA 6
KENA9I BUDAYA
MA9AYSIA
Tajuk
;D:Ba!asa da Dialek
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% #e-earaika dialek -a& $erdapa$ dala# sesua$u +a!asa(
% Me&&uaka +a!asa da dialek #e&iku$ keadaa da keu$a#aa(
% Ber+a&&a de&a keuika pel+a&ai +a!asa da dialek -a& $erdapa$
di Ne&ara ki$a(
Ak$i.i$i ;D
28
TEMA 6
KENA9I BUDAYA
MA9AYSIA
Tajuk
;E:?arisa Buda-a
Mala-sia
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% #e-earaika #aklu#a$ #e&eai sei $ari" ala$ #u>ik" +a!asa da
dialek -a& $erdapa$ di Ne&ara ki$a(
% Me&!asilka +r1sur $e$a& sei $ari" ala$ #u>ik +a!asa da dialek(
% Me&!ar&ai ,arisa +uda-a Mala-sia(
Ak$i.i$i ;E
TEMA 6
KENA9I BUDAYA
MA9AYSIA
Tajuk
Ada+ S1sial Buda-a
Mala-sia
Pada ak!ir pelajara" #urid dapa$:
% Mejelaska ada+ s1sial ,arisa +uda-a da kepe$i&a-a(
% Me&a#alka ada+ s1sial ,arisa +uda-a(
% Me&!1r#a$i a#ala +uda-a kau# lai(
Rujuk #/s 08
2:
TEMA 6
KENA9I BUDAYA
MA9AYSIA
Tajuk
0A %4ara Berpakaia
Mas-araka$ Ki$a
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% #e-a$aka 'ara +erpakaia u$uk upa'ara da #ajlis -a& +er+e>a(
% Me&a#alka 'ara +erpakaia -a& sesuai(
% Me&!1r#a$i 'ara +erpakaia -a& dia#alka dala# #as-araka$ ki$a
Rujuk Ak$i.i$i
0A
2;
TEMA 6
KENA9I BUDAYA
MA9AYSIA
Tajuk
0B%Berpakaia
Me&iku$ Si$uasi
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% #e-a$aka 'ara +erpakaia #as-araka$ ki$a(
% Me&a#alka 'ara +erpakaia -a& sesuai de&a si$uasi(
% Ber+a&&a de&a 'ara +erpakaia di Ne&ara ki$a(
Rujuk Ak$i.i$i
0B
20
UJIAN 2 & PERCUBAAN UPSR
2<
TEMA 6
KENA9I BUDAYA
MA9AYSIA
Tajuk
04%Ber>iara! A#ala
Mulia
0D%Ada+ Ber>iara!
Pel+a&ai Kau#
0E%4ara Berpakaia
da Ada+ Ber>iara!
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% #e-a$aka ada+ +er>iara! dala# #as-araka$ Mala-sia(
% Me&a#alka ada+ +er>iara! dala# ke!idupa !aria(
% Me&!1r#a$i ada+ #e>iara!i pel+a&ai #as-araka$ di Ne&ara ki$a(
% #e'eri$aka ada+ #e>iara!i pel+a&ai kau# di Ne&ara ki$a(
% Me&a#alka ada+ +er>iara! dala# si$uasi +uda-a kau# lai(
% Me&!1r#a$i ada+ #e>iara!i pel+a&ai kau#(
% Me-earaika 'ara +erpakaia da ada+ +er>iara! di e&ara ki$a(
% Me&!asilka +uku skrap $e$a& 'ara +erpakaia da ada+ +er>iara!(
% Me&!ar&ai keuika 'ara +erpakaia da ada+ +er>iara!
Rujuk Ak$i.i$i
04" 0D da 0E
CUTI PENGGAL PERTAMA
TEMA 8
MA9AYSIA
NEGARAKU
Tajuk
Sis$e# Pe#eri$a!a
Ne&ara Ki$a
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% Mejelaska sis$e# pe#eri$a!a kerajaa Mala-sia
% Mejalaka $a&&u&ja,a+ se+a&ai ,ar&ae&ara Mala-sia
% Me&!ar&ai peraa kerajaa dala# pe#+a&ua Ne&ara
%
Rujuk M/S
<8
35
TEMA 8
MA9AYSIA
NEGARAKU
Tajuk
9A- Kerajaan Adil
Negara Stabil
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% Me-a$aka s$ruk$ur pe$ad+ira Kerajaa Perseku$ua
% Mejalaka $a&&u&ja,a+ se+a&ai ,a&ae&ara
% Me&!ar&ai sis$e# pe$ad+ira Kerajaa Perseku$ua
Ak$i.i$i <A
31
TEMA 8
MA9AYSIA
NEGARAKU
Sis$e# Pe#eri$a!a
Ne&ara Ki$a
9B-Pentadbiran Cekap
Negara Maju
9C-Ekonomi Maju
Negara Makmur
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% Meera&ka peraa rak-a$ se+a&ai ,ar&ae&ara
% Me#+erika su#+a&a $er!adap pe#+a&ua Ne&ara
% Ber+a&&a de&a pe#+a&ua e&ara
% Me-earaika usa!a kerajaa u$uk #e#ajuka ek11#i rak-a$
% Me#+erika su#+a&a dala# +ida& ek11#i
% Me&!ar&ai peraa kerajaa dala# +ida& ek11#i
Ak$i.i$i <B
Ak$i.i$i <4
32
TEMA 8
MA9AYSIA
NEGARAKU
Sis$e# Pe#eri$a!a
Ne&ara Ki$a
-Bijak Memilih
Pemimpin
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% Mejelaska pr1ses pili!ara-a
% Mejalaka $a&&u&ja,a+ se+a&ai ,ar&a Ne&ara
% Me&!ar&ai da #e&!1r#a$i pe#i#pi e&ara
Ak$i.i$i <D
33
TEMA 8
MA9AYSIA
NEGARAKU
Tajuk
Sis$e# Pe#eri$a!a
Ne&ara Ki$a
- Kerajaan Perihatin
Rakyat erjamin
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
%Me-earaika usa!a kerajaa u$uk #e#ajuka #as-araka$
%Me&!asilka #1del +a&ua -a& #ejadi #er'u keja-aa kerajaa(
%Me&!ar&ai peraa kerajaa dala# #e#ajuka #as-araka$(
Ak$i.i$i <E
TEMA 8
MA9AYSIA
NEGARAKU
Keali Da H1r#a$i
Pe#i#pi Ne&ara Ki$a
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% Mejelaska sis$e# pe#eri$a!a kerajaa Mala-sia
% Me#+erika su#+a&a kepada pe#+a&ua Ne&ara
% Ber+a&&a da $aa$ se$ia kepada raja da e&ara
Rujuk M/S 158
36
TEMA 8
MA9AYSIA
NEGARAKU
Keali Da H1r#a$i
Pe#i#pi Ne&ara Ki$a
!" A-Raja
Berperlembagaan
Kebanggaan Kita-
!"B-Raja #ijunjung
Pemimpin #i$anjung
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% Me-earaika peraa Ya& di%Per$ua A&u&
% Me&u#pulka #aklu#a$ #e&eai Ya& di%Per$ua A&u&
% Me&!1r#a$i da +er+a&&a de&a s-s$e# Raja perle#+a&aa
% Me-a$aka a'ara sa#+u$a !ari kepu$eraa sul$a
% Me&a#+il +a!a&ia dala# ak$i.i$i sa#+u$a !ari kepu$eraa sul$a
% Me&!1r#a$i sul$a
Ak$i.i$i 15A
Ak$i.i$i 15B
38
TEMA 8
MA9AYSIA
NEGARAKU
Keali Da H1r#a$i
Pe#i#pi Ne&ara Ki$a
!"C-Pemimpin
Cemerlang Negara
%emilang
!"#-Pemimpin Me$ra
Rakyat Ceria
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% Me-a$aka su#+a&a Perdaa Me$eri
% Me-1k1& usa!a Perdaa Me$eri dala# #e#+a&uka Ne&ara
% Me&!ar&ai su#+a&a Perdaa Me$eri
% Me-earaika &elara pe#i#pi e&eri
% Me-1k1& usa!a -a& dilakuka 1le! pe#i#pi e&eri
% Me&!1r#a$i pe#i#pi e&eri
Ak$i.i$i 154
Ak$i.i$i 15D
3:
TEMA 8
MA9AYSIA
NEGARAKU
Keali Da H1r#a$i
Pe#i#pi Ne&ara Ki$a
!"E-&akil Rakyat
Berja$a Ma$yarakat
Pada ak!ir pe&ajara ii" #urid dapa$ :
% Mejelaska $u&as ,akil rak-a$ da pe&!ulu
% Me#+erika kerjasa#a dala# ak$i.i$i ke+ajika -a& dijalaka 1le!
,akil rak-a$ da pe&!ulu
% Me&!ar&ai jasa pe#i#pi
% Me-a$aka pe&!ar&aa kepada pe#i#pi
% Me#+ua$ kad u'apa kepada pe#i#pi
% Me&!ar&ai jasa pe#i#pi
Ak$i.i$i15E
Ak$i.i$i 15@
Sejahtera
!"'-Pemimpin
#ihargai (a$a #iingati
TEMA :
SEDIA HADAPI
4ABARAN
Tajuk:
Peri+adi Terpuji
Disaju& Ti&&i
Pada ak!ir Pelajara #urid dapa$:
% Me&ealpas$i 'iri%'iri peri+adi $erpuji
% Me&a#alka 'iri peri+adi $erpuji u$uk keja-aa diri
% Me&!ar&ai 'iri peri+adi $erpuji
Rujuk M/S 13
3;
TEMA :
SEDIA HADAPI
4ABARAN
Tajuk:
11A%A&a#a
Me#+e$uk Peri+adi
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$ :
% Me-a$aka kepe$i&a +era&a#a
% Me&a#alka si7a$ #ulia seper$i -a& di$u$u$ 1le! a&a#a
% Bers-ukur de&a au&era! Tu!a
Rujuk Ak$i.i$i
11A

30
TEMA :
SEDIA HADAPI
4ABARAN
11B%Mulia Ber!e#a!
Ti&&i A#ala Ki$a
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$ :
% Mejelaska 'ara +er!e#a! ke$ika +erk1#uikasi
% Me&a#alka perlakua +er!e#a!
% Ber+a&&a #e#pu-ai 'iri%'iri peri+adi $erpuji
Rujuk Ak$i.i$i
11B
3<
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
65

TEMA :
SEDIA HADAPI
4ABARAN
114%Bersikap Rasi1al
Diri Ter+ia
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$ :
% Meera&ka kepe$i&a sikap rasi1al dala# ke!idupa
% Me&a#+il $idaka ,ajar dala# #e#+ua$ kepu$usa
% Bersikap rasi1al ke$ika #e&!adapi k17lik(
Rujuk Ak$i.i$i
114
61
TEMA :
SEDIA HADAPI
4ABARAN
11D%Usa!a Ber$erusa
ke Ara!
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$ :
% Me-earaika la&ka! u$uk #e'apai ke'e#erla&a
% Me&a#alka +uda-a 'e#erla& dala# ke!idupa
% Ber+a&&a de&a keja-aa -a& diper1le!
Rujuk Ak$i.i$i
11D
62
TEMA :
SEDIA HADAPI
4ABARAN
11E%Pesa Bes$ari
Su#+er Ispirasi
Pada ak!ir pelajara ii" #urid dapa$ :
% Me-earaika pesaa +es$ari +erkai$a de&a peri+adi $erpuji
% Me&a#alka pe&ajara -a& $erkadu& dala# pesa +es$ari
% Ber+a&&a #e#iliki peri+adi $erpuji
Rujuk Ak$i.i$i
11E