Anda di halaman 1dari 10

MODUL CONTOH PENGAJARAN

ELEMEN PERKUKUH PERPADUAN BERTERIMA KASIHPENGENALAN
Nilai berterima kasih membolehkan murid mempunyai perasaan dan perlakuan
untuk menunjukkan pengiktirafan dan penghargaan terhadap jasa, sumbangan atau
pemberian yang diterima. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang
membolehkan murid mengamalkan sikap berterima kasih dengan rakan, jiran atau
ahli masyarakat yang berbagai agama, etnik,kaum dan budaya dalam aktiviti
seharian.
AKTIVITI 1

Mata Pelajaran dan Kelas

N!la!"Taj#$ Berter!%a Kas!&"Men'&ar'a! S#%(an'an J!ran

Masa 60 minit

Ba&an Bant# Belajar Lembaran kerja, gambar puzzle, kertas mahjung,
carta lagu

Ind!$at)r *er*ad#an enerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian
melalui nilai terima kasih dalam kalangan masyarakat
pelbagai agama! etnik! kaum!budaya

O(je$t!+ Pe%(elajaran" Pen'&a,atan *er*ad#an

"ada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat#
i. enyatakan sumbangan jiran
ii. enyenaraikan $ cara menghargai sumbangan jiran
iii. enceritakan perasaan menghargai sumbangan jiran
iv. emberi penghargaan terhadap sumbangan jiran


1
KASIH SA-ANG
MODUL CONTOH PENGAJARAN
ELEMEN PERKUKUH PERPADUAN BERTERIMA KASIH
Cadan'an A$t!.!t! Per*ad#an
Lan'$a& Pen'ajaran
Pen'&a,atan
*er*ad#an
i. %eberapa orang murid diminta mencantumkan kepingan
gambar puzzle. &Lampiran '(
ii. )uru melekatkan gambar yang telah siap dicantum oleh
murid di papan tulis.
iii. )uru bersoalja*ab dengan murid berdasarkan gambar
tersebut.
a. Apa yang kamu lihat dalam gambar+
b. Apakah perasaan kamu setelah melihat gambar
tersebut+
c. "ernah kamu mengalami situasi seperti di dalam
gambar+
i. urid dibahagikan kepada lima kumpulan &,-6
orang(. )uru memainkan lagu ./erima 0asih 1iran2
&melodi lagu ./erima 0asih 3ikgu2(. Lampiran 4
ii. urid dikehendaki menyanyi dan menghayati lagu
tersebut sambil mencatatkan sumbangan jiran yang
terdapat dalam lirik lagu pada kertas mahjung.
iii. 5etiap *akil kumpulan dikehendaki membentangkan
hasil perbincangan.
iv. )uru mempamerkan hasil kerja murid.
i. )uru mengedarkan kad situasi kepada murid. &Lampiran
$(.
ii. urid diminta melengkapkan kad ucapan untuk
diberikan kepada jiran sebagai tanda luahan rasa
terhutang budi dan penghargaan anda kepadanya.
2
Set Ind#$s!
Lan'$a& /
Lan'$a& 1
MODUL CONTOH PENGAJARAN
ELEMEN PERKUKUH PERPADUAN BERTERIMA KASIH
i. urid diminta untuk menandakan &6!( pada penyataan
benar dan &7( pada penyataan yang salah. &Lampiran 8(
ii. urid berbincang dengan guru tentang ja*apan.
i. urid diminta menyatakan perasaan mereka terhadap
sumbangan jiran.
ii. )uru mencatatkan ja*apan murid di papan tulis.
iii. )uru membantu murid membuat kesimpulan.
urid me*arnakan gambar yang menunjukkan sumbangan
jiran. &Lampiran ,(
urid diminta menulis tindakan yang patut dilakukan terhadap
jiran berdasarkan situasi yang diberikan. &Lampiran 6(
Re+le$s!
3
Lan'$a& 0
A$t!.!t! Pe%#l!&an
A$t!.!t! Pen'a,aan
A$t!.!t! Pen!la!an
MODUL CONTOH PENGAJARAN
ELEMEN PERKUKUH PERPADUAN BERTERIMA KASIH
La%*!ran 1
4
MODUL CONTOH PENGAJARAN
ELEMEN PERKUKUH PERPADUAN BERTERIMA KASIH
La%*!ran /
Lagu 2/erima 0asih 1iran2 &melodi Lagu 2/erima 0asih 3ikgu2(
9ari pertama masuk rumah
/ak kenal orang sebelah rumah
/etapi jiranku sangat ramah
enegur dengan sungguh mesra
%antuan diberi dengan ikhlas hati
1iran membantu mengangkat barang
5aya pun berasa sangat gembira
0ami bekerja bersama-sama
/iba hari perayaan
1iran yang sangat kusayang
5aling berkunjung ke rumahku
9ari demi hari
0ami pun mengenali
0ejiranan nilainya tinggi
5aya ingat setiap masa
1asa jiran amat bermakna
5ambutlah ini ucapan saya
/erima kasih jiran
5
MODUL CONTOH PENGAJARAN
ELEMEN PERKUKUH PERPADUAN BERTERIMA KASIH
La%*!ran 0
Andaikan anda telah menerima bantuan daripada jiran anda yang telah menolong
menjaga rumah ketika anda pulang ke kampung. Anda ingin menghargai jasa jiran
anda itu.
Lengkapkan kad ucapan di ba*ah untuk diberikan kepada jiran anda. Luahkan rasa
terhutang budi dan penghargaan anda kepadanya.
1iranku6666666666666666666666666666666,
/erima kasih kerana 6666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
5aya amat menghargai 66666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
:khlas daripada,
666666666666
6
MODUL CONTOH PENGAJARAN
ELEMEN PERKUKUH PERPADUAN BERTERIMA KASIH
La%*!ran 1
/andakan &6!( pada penyataan yang benar dan &7( pada penyataan yang salah.
"enyataan 1a*apan
'. 0ita patut mengucapkan tahniah kepada jiran yang
membantu kita.
4. 5ikap suka berterima kasih akan mengeratkan hubungan
kita dengan orang lain.
$. 0ita tidak perlu ucapkan terima kasih kepada pemberian
yang kita terima.
8. :ndividu yang berterima kasih menandakan dia bersyukur
atas sumbangan jiran.
,. 0ita menghargai bantuan jiran dengan berterima kasih.
6. 3ara kita menghargai bantuan jiran hanyalah melalui
ucapan terima kasih.
;. 9argailah sumbangan jiran kepada kita *alau sekecil
manapun sumbangan tersebut.
7
MODUL CONTOH PENGAJARAN
ELEMEN PERKUKUH PERPADUAN BERTERIMA KASIH
La%*!ran 2
Aktiviti "emulihan
<arnakan gambar di ba*ah.
8
MODUL CONTOH PENGAJARAN
ELEMEN PERKUKUH PERPADUAN BERTERIMA KASIH
La%*!ran 3
Aktiviti "engayaan
/uliskan tindakan yang patut anda lakukan terhadap jiran dalam situasi-situasi di
ba*ah.
5ituasi /indakan anda
'. 1iran anda telah memba*a adik anda
ke klinik kerana terjatuh ke dalam parit.
4. Anda baru sahaja berpindah ke rumah
baru. 1iran-jiran baru anda telah
membantu menurunkan dan mengangkat
barang dari lori.
$. %asikal yang anda naiki rosak. 1iran
anda telah membantu anda membaiki
kerosakan tersebut.
8. 1iran anda telah menolong menyiram
pokok bunga anda semasa anda dan
keluarga bercuti di kampung.
,. 1iran telah menolong menjaga anda
dan adik kecil anda ketika bapa anda
menghantar ibu anda sakit hendak
bersalin ke hospital.
9
MODUL CONTOH PENGAJARAN
ELEMEN PERKUKUH PERPADUAN BERTERIMA KASIH

10