Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Matapelajaran Sains
Kelas 4 Maju
Masa 7.40-8.40 pagi (60 minit)
Bilangan murid 23 orang
Standard
Pembelajaran
6.2.1, 6.2.2,6.2.3 dan 6.2.4
Objektif Pembelajaran Di akhir Pembelajaran murid dapat
- Menyatakan luas ialah besarnya sesuatu permukaan
- Mengukur luas permukaan satu objek menggunakan alat pengukur
piawai seperti kertas petak berukuran 1cm x 1cm
- Menyatakan unit piawai bagi luas dalam sistem metrik iaitu mililiter
persegi (mm
2
), sentimeterpersegi(cm
2
), meter persegi (m
2
)dan
kilometer persegi (km
2
)
- Mengira luas permukaan segiempat tepat dan segiempat sama
menggunakan rumus:
KPS Mengukur dan menggunakan nombor dan mendefinisi secara operasi
Kaedah Inkuiri penemuan dan kontruktivisme
Aktiviti AKTIVITI 1
1. Murid menyusun kad petak segiempat sama di atas meja masing-
masing.
2. Murid mengira bilangan kad petak segiempat sama yang telah
digunakan.

AKTIVITI 2

1. Murid diminta melekatkan kad berukuran 1cmx1cm diatas
permukaan kad segiempat tepat yang telah disediakan.
2. Murid mengira bilangan kad (1cmx1cm) yang digunakan di atas
segiempat tepat.
3. Murid berbincang untuk menyatakan maksud luas.
4. Murid mendengar penerangan guru mengenai maksud luas dan unit
yang digunakan untuk mengukur luas.

AKTIVITI 3
1. Murid diminta menyatakan jumlah kad yang digunakan untuk
memenuhi luas permukaan kad A dan kad B.
2. Murid mendengar penerangan guru tentang unit piawai yang
digunakan.
3. Murid menyatakan bahawa unit piawai yang digunakan dalam
mengukur luas adalah mm,cm,m dan km.

Luas = panjang x lebar
mm,cm,m,dan km

AKTIVITI 4
1. Murid diminta mengira bilangan kad 1cmx1cm yang disusun secara
menegak dan melintang.

2. Murid menyatakan bilangan kad yang disusun secara menegak dan
melintang.
3. Murid mendengar penerangan guru tentang rumus mencari luas.
4. Murid melengkap lembaran kerja yang disediakan dengan
menggunakan rumus yang telah dipelajari.

AKTIVITI 5
1. Murid berbincang jawapan bersama-sama dengan guru.
2. Murid membuat kesimpulan bahawa luas adalah besarnya sesuatu
permukaan dan rumusnya adalah panjang x lebar.

EMK Kreativiti dan inovasi
BBB Kad 1cm x 1cm, kad segiempat sama,kad segiempat tepat,lembaran
kerja(pengukuhan,pemulihan,pengayaan),meja.
TAHAP PENGUASAAN 1, 2, 3
REFLEKSI 20 murid dapat menguasai kemahiran yang diajar.
3 orang murid lemah akan diberi bimbingan khusus


Luas = panjang x lebarLEMBARAN KERJA PENGUKUHAN
NAMA :
KELAS :
Cari luas rajah-rajah di bawah dengan menggunakan rumus : Luas = Panjang x Lebar

2 cm
4 cm

3 cm

3 cm
6 cm

2 m 2 m
3 cm
1cmAKTIVITI PEMULIHAN
NAMA :
TARIKH :
Kira jumlah kotak 1cm x 1cm


_________________


________________
1cm
1cm
1cm
1cm
1cm
_______________________


AKTIVITI PENGAYAAN
NAMA :
KELAS :

2 m 4 m 3 mA

C
D
B


2 m
2m

Cari luas rajah di atas
Luas A : ___________________

Luas B : ____________________

Luas C : ____________________

Luas D : ___________________

Jumlah luas A + B + C + D = ____________________________
4m