Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 3 Cerdik
Bil.Murid : 9 Orang
Tarikh : 5 Mac 2014
Masa : 60 Minit (11.05 pagi - 12.05 tengah hari)
Tema : Perpaduan
Tajuk : Gotong-royong Desa Harmoni

STANDARD KANDUNGAN:
2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan
untuk memberi respons dengan betul.

STANDARD PEMBELAJARAN:
2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersirat dengan tepat daripada bahan multimedia
yang sesuai untuk membuat penilaian dengan betul.

OBJEKTIF
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat:
1. membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat yang terdapat dalam teks petikan
Gotong-royong Desa Harmoni yang dibaca.
2. mengenal pasti maklumat tersurat yang terdapat dalam poster Gotong-royong di sekolahku.
3. mengenal pasti maklumat tersirat yang terdapat dalam bahan grafik berdasarkan kad
bergambar Kawasan Bersih dan Kotor.

PENGISIAN KURIKULUM
1) Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (PSK)
2) Nilai : kebersihan, kerjasama, tolong-menolong

SISTEM BAHASA
1) Tatabahasa :
2) Kosa Kata : anjuran

KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH
1. BCB : perbincangan kumpulan
2. KP : verbal-linguistik, interpersonal
3. Kemahiran Belajar (KB) : kemahiran membaca, kemahiran mendengar
4. Kemahiran Berfikir (KBKK) : mengenal pasti, menghubungkait

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
1. 2.6 menilai idea secara kritis dalam konteksTMK

BAHAN BANTU MENGAJAR

Bahan Bantu Mengajar Kuantiti
Video Bergotong-royong membersihkan kawasan 1
Poster Gotong-royong di sekolahku 1
Latihan Gotong-royong di sekolahku 9
Kad bergambar Kawsan bersih dan kawasan kotor 2
Lembaran kerja 9
Teks petikan Gotong-royong Desa Harmoni 9
Jadual klasifikasi (maklumat tersurat dan tersirat) 9

PENGETAHUAN SEDIA ADA
1. Murid-murid pernah diajar membaca dialog pada pembelajaran lepas.

ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
CATATAN
Cadangan Soalan :

1. Cerita yang kamu tonton ini
mengenai apa?

Cadangan Jawapan :
1. Tentang bergotong-royong
untuk menjaga kebersihan.Set Induksi (5 minit)

1. Murid menonton video
Bergotong-royong membersihkan
kawasan yang dipaparkan oleh
guru.
2. Murid dan guru bersoal jawab
tentang apa yang akan dipelajari
pada hari ini.

KBT
- KBKK -
menghubungkait
BBM
- video
Bergotong-
royong
membersihkan
kawasan
Nilai
- Kebersihan
- Kerjasama
Ilmu
- PSKLangkah 1 (15 minit)

1. Guru memaparkan poster
Gotong-royong di sekolahku.
2. Murid dan guru bersoal jawab
tentang poster yang dilihat.
3. Guru mengedarkan latihan
Gotong-royong di sekolahku
kepada murid-murid.
4. Murid dikehendaki menjawab
KBT
- KP - visual
- KBKK - mengenal
pasti
BBM
- poster Gotong-
royong di
sekolahku

NILAI
- kerjasama
Menjawab soalan latihan
berdasrkan poster Gotong-
royong di sekolahku.

Penerangan tentang maklumat
tersurat dan tersirat.

soalan latihan berdasarkan
poster yang dipaparkan.
5. Murid dan guru berbincang
tentang jawapan.
6. Guru menerangkan tentang
jawapan yang diberikan oleh
murid merupakan maklumat
tersurat.
7. Guru memberi penerangan
tentang perbezaan maklumat
tersurat dan tersirat.

- kebersihan
- tolong-menolong


Menghasilkan poster dan
menganalisis poster berdasarkan
panduan guru.
Langkah 2 (15 minit)

1. Murid dibahagikan kepada tiga
kumpulan.
2. Setiap kumpulan akan
menghasilkan poster tentang
gotong-royong berdasarkan
panduan yang diberikan oleh guru.
3. Setiap kumpulan akan
menganalisis maklumat tersurat
yang terdapat dalam poster yang
dihasilkan oleh kumpulan lain.

KBT
- KBKK -
menganalisis
- KP - visual
- KP - verbal-
linguistik

NILAI
- Kerjasama
- Kebersihan

ILMU
- Pendidikan Seni
Membaca teks petikan Gotong-
royong Desa Harmoni dan
mengenal pasti maklumat
tersurat dan tersirat yang
terdapat dalam teks petikan
yang dibaca.


Langkah 3 (15 minit)

1. Murid diberikan teks petikan
Gotong-royong Desa Harmoni
2. Beberapa orang murid di minta
membaca teks petikan tersebut
secara individu.
3. Murid membaca teks petikan
secara kelas.
4. Guru dan murid bersoal jawab
tentang teks yang dibaca.
5. Murid diberikan jadual klasifikasi
(maklumat tersurat dan tersirat).
6. Guru membimbing murid mencari
maklumat tersurat dan tersirat
yang terdapat dalam teks petikan
yang dibaca.
7. Beberapa orang murid dipilih
untuk membentangkan jawapan.
KBT
- KBKK - mengenal
pasti
- KBKK -
menganalisis
- KB - kemahiran
membaca
- KP - verbal-
linguistik
BBM
- teks petikan
Gotong-royong
Desa Harmoni

NILAI
- kerjasama
- tolong-menolong
- kebersihan

ILMU
8. Guru memberi pengukuhan. - PSK
Menganalisis maklumat tersurat
dan tersirat yang terdapat
dalam kad bergambar Kawsan
bersih dan kawasan kotor.


Langkah 3 (15 minit)

1. Murid melihat kad bergambar
Kawsan bersih dan kawasan
kotor yang dipaparkan oleh guru.
2. Murid dibahagikan secara
berpasangan.
3. Murid dikehendaki berbincang
dengan pasangan masing-masing
dan mencari maklumat tersurat
dan tersirat yang terdapat dalam
gambar.
4. Murid dipilih secara rawak untuk
membentangkan jawapan.
5. Guru memberi pengukuhan.
KBT
- KP - visual
- KP -
interpersonal
- KBKK -
menganalisis
- BCB -
perbincangan
kumpulan
BBM
- kad bergambar
Kawsan bersih
dan kawasan
kotor

NILAI
- Kerjasama
- Kebersihan
Langkah 4 (15 minit)

1. Murid diberikan lembaran kerja.
2. Murid dikehendaki melengkapkan
lembaran kerja yang diberi
dengan jawapan yang betul
-
Penutup
- Membuat rumusan isi
pelajaran.

Penutup (5 minit)
1. Murid dan guru bersoal jawab
tentang apa yang telah dipelajari.
2. Guru membuat rumusan tentang
isi pelajaran.