Anda di halaman 1dari 7

Bahagian A

Jawab semua soalan


Rajah 1
1. Rajah 1 menunjukkan keja-kerja menservis brek gelendung motosikal.
Tandakan (/) pada komponen-komponen yang dilakukan pemeriksaan di
ruang jawapan.
Komponen yang dilakukan
pemeriksaan
Ruang
jawapan
Tuil brek
Pelapik brek
Gelendung
Kekasut brek
pring brek
Galas
!" skor#
Tuil brek belakang
Pelarasan Brek Standard :
20 -30mm
Nat pelaras brek
Rajah 2
$. Rajah 2 menunjukkan kerja pelarasan brek gelendung belakang.
%agaimanaka& kerja tersebut dilakukan.
a) .........................................................................................
.........................................................................................
b) .........................................................................................
.........................................................................................
') .........................................................................................
.........................................................................................
d) .........................................................................................
.........................................................................................
e) .........................................................................................
.........................................................................................
!" skor#
Rajah 3
(. Rajah 3 menunjukkan seba&agian kerja melaras sistem pa'uan ak&ir sebua&
motosikal
Pili& mana-mana lima sa&aja. Tandakan () penyataan kerja melaras sistem
pa'uan ak&ir yang betul dan tandakan () penyataan kerja yang sala& dalam
ruang jawapan.
Penyataan Kerja Ruang Jawapan
(a) )elonggarkan nat gandar
(b) )engeluarkan roda belakang
(c) )engetatkan nat tetap kiri dan kanan
(d) )engeluarkan tayar daripada rim
(e) )enanggal rantai motosikal
(f) )engendurkan rantai dengan menolak tayar ke
&adapan
!" skor#
*. +nda perna& melakukan kerja-kerja menanggalkan tayar, menukar tiub dan
memasang tayar di bengkel. usunkan turutan kerja yang diberikan di
bawa& dengan betul.
1. )enanggalkan tayar daripada rim dan keluarkan tiub.
$. )enguji kebole&gunaan tayar dan rim.
(. )enanggalkan roda.
*. )emasang tayar dan gantikan tiub
". )emasang semula galas dan roda pada motosikal
!" skor#
". +nda tela& menservis penyerap &entak belakang (absorber) di bengkel.
Tandakan (/) pemeriksaan yang betul pada Jadual 6.
!" skor#
-. Penyataan di bawa& menunjukkan kerja-kerja penyelenggaraan berkala
yang tela& diilakukan bagi sebua& motosikal berpandukan kepada ba'aan
odometer yang tela& men'apai ba'aan !!!km.
Pemeriksaan yang dilakukan
Ruang
jawapan
)emeriksa tiada kebo'oran minyak
)emeriksa rod penyerap bengkok atau tidak
)emeriksa gelang . duduk pegas rosak atau tidak
)emeriksa tekanan dan pantulan
)emeriksa gerk bebas kiri dan kanan
)emeriksa sesendal (bush) rosak
)emeriksa kekenyalan pegas
)emeriksa tiub dalaman
Penyataan
)elaras pergerakan genggan pendikit
)emeriksa ke&ausan pelapik brek
)enukar pembersi& udara
)enukar minyak pelin'ir
)emeriksa paras elektrolit bateri
)enukar bendalir brek
%erdasarkan penyataan tersebut, pili& mana-mana lima dan tandakan (/)
penyataan kerja penyelenggaraan yang betul semasa motosikal men'apai
ba'aan odometer !!!km di Jadual ".
#rekuensi
$perasi
Ba%aan $dometer &km'
(!! !!! 1!!!! 1!!!
)elaras pergerakan genggam pendikit
)enukar palam pen'u'u&
)enukar pembersi& udara
)emeriksa nat kepala silinder dan bolt
)emeriksa paras elektrolit bateri
)emeriksa paras bendalir brek
)enukar bendalir brek
)emeriksa suis lampu brek
)emeriksa ke&ausan pelapik brek
)elaras gerak bebas stereng
)enukar minyak pelin'ir
Jadual "
!" skor#
Bahagian B
Jawab semua soalan
1. +nda dapati brek gelendung belakang anda berbunyi semasa menunggang
dan membrek. Terangkan kemungkinan kerosakan yang berlaku dan 'ara
mengatasinya.
!10 skor#
$. yarikat anda tela& mendapat tawaran menservis 100 unit motosikal.
Kos ba&an dinyatakan seperti Jadual 2.
Bil) Bahan &alat ganti' *arga &R+' , 1!! -nit
(i) Gasket "00
(ii) Palam pen'u'u& ("0
(iii) .mbo& (000
(iv) Gelang ombo& 1"00
(v) Pin galas (00
(vi) Pin .mbo& 100
Jadual 2
)erujuk pada Jadual 2, &itung 1
(a) Kos operasi keseluru&an sekiranya kos buru& langsung 2)"00 dan kos
over&ed 2) $00.
(b) Kos seunit perk&idmatan.
(') 3ntung bersi& seunit, sekiranya bayaran yang dikenakan 2)-".00.
!10 skor#