Anda di halaman 1dari 1

TIPS BERSANGKA BAIK..

Dari : Nasihat Syeikh Abdul Kadir Al-Jailani.


Jika enkau berte!u denan sese"ran# !aka yakinilah baha$a dia lebih baik dari!u.
%&a'kan dala! hati!u :
... ()unkin kedudukannya di sisi Allah *auh lebih baik dan lebih tini dariku(.
Jika berte!u anak ke&il# !aka u&a'kanlah +dala! hati!u, :
(Anak ini belu! ber!aksiat ke'ada Allah# sedankan diriku telah banyak ber!aksiat
ke'adaNya. Tentu anak ini *auh lebih baik dariku(..
Jika berte!u "ran tua# !aka u&a'kanlah +dala! hati!u,:
(Dia telah beribadah ke'ada Allah *auh lebih la!a dariku# tentu dia lebih baik dariku.(
Jika berte!u denan se"ran yan beril!u# !aka u&a'kanlah +dala! hati!u,:
(-ran ini !e!'er"leh kurnia yan tidak akan ku'er"lehi# !en&a'ai kedudukan yan tidak
akan 'ernah ku&a'ai# !enetahui a'a yan tidak kuketahui dan dia !ena!alkan il!unya#
tentu dia lebih baik dariku.(
Jika berte!u denan se"ran yan b"d"h# !aka katakanlah +dala! hati!u, :
(-ran ini ber!aksiat ke'ada Allah kerana dia b"d"h +tidak tahu,# sedankan aku ber!aksiat
ke'adaNya 'adahal aku !enetahui akibatnya.
Dan aku tidak tahu baai!ana akhir u!urku dan u!urnya kelak. Dia tentu lebih baik
dariku.(
Jika berte!u denan "ran ka.ir# !aka katakanlah +dala! hati!u, :
(Aku tidak tahu baai!ana keadaannya kelak# !unkin di akhir usianya dia !e!eluk Isla!
dan bera!al s"leh. Dan !unkin b"leh *adi di akhir usia diriku ku.ur dan berbuat buruk.
Rasulullah bersabda : (Jauhilah 'rasanka itu# sebab 'rasanka itu 'e!bi&araan yan 'alin
dusta( +/R. )utta.a0un alaihi.,