Anda di halaman 1dari 9

INSTITUT PENDIDIKAN GURU

KAMPUS PERLIS,
JALAN BEHOR PULAI,
01000 KANGAR PERLIS
KERTAS CADANGAN
PERTANDINGAN PERMAINAN TUJU SELIPAR

TARIKH :
16 MAC 2013
TEMPAT :
PADANG SK UTAN AJI
17
1.0 PENGENALAN
Permainan ini dikenali tuju selipar kerana alatan asas permainan ini adalah selipar.
Oleh itu permainan ini dikenali sebagai tuju selipar.sesetengah kawasan dikenali
sebagai tuju kasut. Asal usul permainan ini tidak dapat dipastikan kerana telah sedia
dimainkan di Negara ini sejak dahulu lagi. Permainan ini diperkenalkan popular bagi
kanak-kanak zaman 60-an,70-an 0-an dan !0-an. Permainan ini kebiasaann"a
diamalkan dan menjadi rutin waktu riadah bagi kanak-kanak mas"arakat mela"u.
#azimn"a permainan ini dimainkan dikawasan kampung "ang kurang hiburan.
Permainan ini memerlukan ketangkasan, kemahiran dan kebijaksanaan mengatur
strategi untuk menjadi pemenang dalam setiap perlawanan. $elain itu, permainan ini
juga memerlukan semangat berpasukan dan bekerjasama diantara satu sama lain
dalam satu kumpulan.
2.0 RASIONAL
Permainan ini perlu diperkenalkan pada kanak-kanak era %000-an kerana mereka
mungkin tidak kenal dengan beberapa permainan tradisi. kanak-kanak era %000-an
kurang bermain permainan-permainan seperti ini mereka lebih gemar berada dirumah
bermain permainan komputer dan sebagain"a men"ebabkan perkembangan mereka
tergangu. &adi permainan ini perlu diperkenalkan kembali supa"a tidak dilupakan dan
sekali gus dapat membantu perkembangan kanak-kanak se'ara keseluruhan dari segi
jasmani,rohani,emosi dan intelek. $ebagai langkah awal, sekolah adalah salah satu
titik mula untuk memperkenalkan dan men"untik minat kanak-kanak untuk bermain
permainan tradisi.
3.0 MATLAMAT
(emperkenalkan permainan tuju selipar kepada murid sekolah rendah dan dapat
meningkatkan kemahiran bermain menggunakan kaedah serangan serta bijak
mengatur strategi permainan untuk mendapat kemenangan.
18
4.0 OBJEKTIF
).* (emperkenalkan dan memupuk minat terhadap permainan tradisi iaitu tuju
selipar.
).% (endekatkan murid dengan permainan berunsurkan serangan.
).+ (elatih murid mengatur strategi untuk mendapat kemenangan.
).) (eningkatkan hubungan sosial sesama murid dan menerapkan nilai
semangat bekerjasama.
)., (engisi masa lapang dengan akti-iti "ang ber.aedah.

5.0 NAMA PROGRAM
Pertandingan /uju 0asut
6.0 TEMPOH PERLAKSANAAN
*6 (a' %0*+, ,.00 petang hingga 7.00 petang
.0 LOKASI
Padang $ekolah 0ebangsaan 1tan Aji
!.0 KUMPULAN SASARAN
(urid /ahun , $ekolah 0ebangsaan 1tan Aji
19
".0 TENTATIF PROGRAM
10.0 JA#ATAN KUASA PERTANDINGAN
21&10 #A(P32AN *
11.0 JADUAL PERTANDINGAN
21&10 #A(P32AN %
12.0 PERATURAN PERMAIAN
21&10 #A(P32AN +
13.0 PERALATAN PERMAINAN
20
MASA PERLA#ANAN
,.+0 petang 01(P1#AN A 4$ 01(P1#AN 5
,.), petang 01(P1#AN 6 4$ 01(P1#AN 7
6.*, petang P82/AN73N9AN A0:32
6.+0 petang P8N1/1P
14.0 PENUTUP
21
BIL ALATAN JUMLAH
1. $8#3PA2 % PA$AN9
%. $03/8# )
+. 5O#A 082/A$ *
7iharapkan agar permainan ini akan menjadi satu akti-iti "ang dapat memberi
man.aat kepada murid-murid $ekolah 0ebangsaan 1tan Aji disamping dapat
mengeratkan lagi hubungan persaudaraan dikalangan murid sekolah 0ebangsaan 1tan
Aji. $elain itu, diharapkan agar murid-murid dapat mengisi masa lapang dengan perkara
"ang ber.aedah serta dapat membantu meningkatkan perkembangan .izikal,emosi,rohani
dan intelek se'ara tidak lansung.
D$%&'$()(* O+&, , D$%&-() O+&, ,
................................................... .........................................................
;$A#53A: 53N/3 0:O#37 < ;8N.(O:7 :A=3>3 53N $:A:353<
$etiausaha pertandingan, Pengerusi,
Pertandingan tuju kasut pertandingan tuju kasut,
$0 1tan Aji $0 1tan Aji, 0*000 Perlis.
D$+.+.%)(*)(* /+&,,
..............................................
;8N 7A2?3$ 53N <
9uru 5esar
$0 1tan Aji,
0*000 Perlis.

LAMPIRAN 1
22
A:#3 &A?A/AN01A$A P82/AN73N9AN
Penaung @ 8n. 7arwis bin Ahmad
Penasihat @ 8n. (ohd Nadzari b. 5aharom
Pengerusi @ 8n (ohd :a.izi b. $hahibi
/imbalan pengerusi @ Pn. 6he Norlia bt. 6he (at
$etiausaha @6ik $albiah binti kholid
A,+$ 0(1(2(*).(%(:3
Peralatan @ 8n. (ohd $an" b. 7esa
Pengadil @ 8n. $hariman b. zakaria
Pen'atat skor @ Pn. >abani bt. 5akar
Pengurusan peserta @ 6ik =arah Atika bt >ulki.li
0eselamatan @ 6ik $arah ?aheeda bt. >ainal Abidin
7okumentasi @ 6ik Nurul :anani bt. (ansor
LAMPIRAN 2
23
&A71A# P82#A?ANAN
KUMPULAN A
KUMPULAN B
KUMPULAN C
KUMPULAN D
LAMPIRAN 3
24
AKHIR
PERATURAN PERMAINAN 4! MINIT UNTUK 1 PERLA#ANAN5
CARA BERMAIN
*. 5ilangan ahli kumpulan minimum ialah seramai ) orang. Permainan ini
dibahagikan kepada % kumpulan. * kumpulan men"erang ;A< dan * kumpulan
bertahan;5<.
%. 1ndian boleh dilakukan dengan pelbagai 'ara, sama ada dengan menggunakan
duit s"iling ataupun wan tu som. 1ndian bertujuan untuk mendapat persetujuan
kedua-dua kumpulan.
+. $kitel disusun setiap penjuru sebagai penanda kawasan permainan.
). + selipar disusun se'ara berdiri di tengah gelanggang.
,. 0umpulan "ang mendapat undian sebagai kumpulan pen"erang akan memulakan
permainan dengan menuju atau lontar kasut "ang disusun.
6. $etiap ahli kumpulan han"a perlu membuat sekali lontaran.
7. Apabila selipar berja"a jatuh, kumpulan pen"erang perlu men"elamatkan diri
daripada dimatikan dan dalam masa "ang sama mereka perlu men"usun kembali
selipar tadi.
. 0umpulan bertahan perlu bekerjasama mematikan kumpulan lawan dengan
mebaling bola ke bahagian badan rakan. &ika terkena pemain tersebut perlu keluar
daripada gelanggang.
!. Pemainan akan dimulakan kembali oleh kumpulan "ang sama jika mereka berja"a
susun selipar, jika sebalikn"a kumpulan bertahan akan mendapat giliran menjadi
pen"erang.
*0. 0umpulan "ang mendapat kemenangan "ang ban"ak dikira sebagai pemenang.
25