Anda di halaman 1dari 13

CIRI-CIRI DAN JENIS-JENIS PENGELOLAAN YANG BAIK

PENGENALAN
Manusia sudah mula melakukan aktiviti sukan dan permainan sejak
zaman kuno, Greek. Sukan dan olahraga telah mula dipertandingkan sejak
zaman sebelum masehi lagi, tetapi adalah sukar untuk menyatakan dengan jelas
dan tepat bilakah manusia menjadikan aktiviti sukan dan olahraga sebagai
pertandingan. Kebanyakan buku sejarah menyatakan bahawa sukan dan
olahraga sudah bermula sejak 3000 tahun yang lampau di Greek.
Menurut arks dan !la"san #$%&'(, penganjuran dan pengelolaan sukan
dan olahraga telah bermula pada zaman kuno Greek, di mana pertaruhan di
antara pahlawan)pahlawan handal #Gladiotors( atau haiwan telah pun
dikelolakan semasa pemerintahan *aja +erod, ,uda-a. ,ika dikaji sejarah awal
Sukan !limpik kuno bermula pada ''. SM dan diberhentikan atas arahan
maharaja *om, /heodosius pada tahun 3'% SM.
Menjelang abad ke )$%, barulah timbul ura)ura untuk menghidupkan
semula Sukan !limpik yang sekian lama berkubur. ada masa yang sama,
terdapat juga negara)negara lain selain daripada Greek yang menunjukkan minat
untuk menghidupkan semula sukan dan olahraga. 0i 1ngland umpamanya,
pertandingan olahraga berjaya dikelolakan oleh *oyal Military 2ollege pada
tahun $&$3. enganjuran sukan itu dianggap sebagai yang pertama diadakan
selepas berkuburnya sukan !limpik kuno. Selepas itu, Sukan !limpik yang
1
berunsur moden dikelolakan buat kali pertama pada tahun $&%. di Greek dengan
-orak dan "ormat yang berlainan.
DEFINISI PENGELOLAAN
Menurut ,aa"ar Muhamad #$%%3(, pengelolaan boleh ditakri"kan sebagai
gabungan dua atau lebih yang bekerja bersama)sama se-ara berkoordinasi bagi
men-apai sesuatu hasil atau objekti". 4ntuk mendapatkan pengurusan yang
berkesan, seorang pengurus haruslah dapat mengelolakan sumber manusia,
"izikal serta "ungsi)"ungsi seperti pemasaran, pengeluaran dan kewangan dalam
-ara yang sesuai dan wajar.
Manakala 5ee 1ng +oe #$%%6(, menyatakan bahawa pengelolaan
sebagai satu proses yang membabitkan dua atau lebih manusia mengembleng
tenaga dan sumber untuk men-apai tujuan tertentu. 7b. 7lim 7bdul *ahman
#$%%6(, pula mende"inisikan pengelolaan sebagai mentadbir, mengurus dan
mengawal atau melaksanakan sesuatu program atau aktiviti yang telah
diran-ang.
Se-ara ringkasnya, pengelolaan adalah merupakan satu proses yang
melibatkan tenaga lebih daripada dua orang manusia yang bekerjasama untuk
men-apai matlamat sesebuah organisasi. engelolaan menentukan -ara mana
matlamat tersebut dapat di-apai dan menetapkan peranan dan tugas yang mesti
2
dijalankan oleh setiap pekerja dan sta" organisasi serta hubungannya antara satu
dengan lain.
KEPENTINGAN PENGELOLAAN
engelolaan ditekankan di dalam pengurusan kerana hubungannya yang
rapat dengan penyelarasan kegiatan utama sesebuah organisasi. enyelarasan
hanya akan berlaku apabila organisasi telah dibentuk dengan sempurna. /ugas
ini adalah tanggungjawab seseorang pengurus. engurus adalah seperti
seorang pemimpin sebuah orkestra yang memastikan adunan muzik tidak
sumbang didengar.
0engan adanya pengelolaan sebagai "ungsi mengurus, sesebuah
organisasi itu dapat menetapkan bidang kuasa dan tanggungjawab kepada
pekerja untuk memastikan mereka ini akan melaksanakan tugas sebagaimana
yang diharapkan. /anpa pengelolaan, sesuatu organisasi itu akan memberikan
tugas kepada pekerja. Keadaan ini menampakkan ketidakadilan kepada pekerja
kerana sentiasa menanti kerja tanpa mengetahui se-ara jelasnya perkara yang
patut dilakukan. Keadaan ini samalah seperti sebelum sesuatu kejohanan sukan,
pemain)pemain tidak dimaklumkan tentang peraturan. 7kibatnya, setiap kali ada
kesilapan, pengadil hanya mengadakan peraturan se-ara tiba)tiba mengikut
sesuka hati.
3
Memang tepat sekali pepatah Melayu ada mengatakan, bagaimana a-uan
begitulah kuihnya. /anpa pengelolaan yang sempurna di dalam sesebuah
organisasi, hasil yang diinginkan tidak akan menjadi sempurna. !leh itu,
pengelolaan amat penting sebagai "ungsi mengurus untuk memastikan
penghasilan yang bermutu dan berkesan.
PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN
rinsip)prinsip ini perlu wujud dalam pengelolaan supaya pengelolaan
tersebut dapat menjalankan operasinya dengan berkesan. Keberkesanan
organisasi juga bergantung kepada tahap penggabungan dan penyelarasan.
Sebahagian dari tugas pentadbir adalah untuk men-apai penyelarasan tersebut.
etikan daripada 5ee 1ng +oe #$%%6(, menyatakan kajian yang telah
dijalankan oleh 8eith #$%%0( bahawa terdapat empat prinsip pengelolaan.
7ntaranya adalah seperti berikut 9)
rinsip $9 Mewujudkan pembahagian tugas dan mendelegasikan
tanggungjawab.
rinsip 3 9 Mengekalkan hierarki autoriti
rinsip 3 9 Membentuk panduan)panduan tingkah laku.
rinsip 6 9 Membuat keputusan pentadbiran berdasarkan kebolehan bukan
personaliti seseorang.
4
1. Pembahagian tga! "an "e#ega!i tanggng$a%ab
embahagian tugas menghasilkan pengkhususan. :a adalah perlu kerana
timbul masalah had "izikal, had pengetahuan dan had masa. Masalah had "izikal
timbul apabila seorang guru atau jurulatih menghadapi bilangan kelas yang
banyak dan besar ataupun bilangan peserta yang ramai dalam satu sesi latihan.
Keadaan ini menyebabkan seorang guru atau jurulatih tidak dapat memberikan
perhatian penuh atau menyumbangkan tenaga dengan sepenuhnya. 0alam kes
yang memerlukan pengetahuan yang luas, pembahagian tugas akan
membolehkan seseorang yang pakar dalam bidang tertentu menjalankan tugas
dengan baik dan peserta akan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam.
Seorang guru atau jurulatih juga menghadapi masalah had masa , di
mana mereka tidak mungkin mengajar atau melatih sepanjang masa. 0engan
pembahagian tugas, maka latihan atau pengajaran boleh diagih)agihkan dan
delegasi tugas bukan sahaja meringankan tanggungjawab seseorang tetapi
membolehkan pengajaran atau latihan disampaikan dengan lebih berkesan lagi.
Mengikut Kozoll #$%&;(, dalam petikan 5ee 1ng +oe #$%%6(, menyatakan
bahawa delegasi sangat diperlukan selepas pengagihan tugas dilakukan.
0elegasi boleh dijalankan apabila kakitangan lain berkemampuan untuk
melakukan tugas)tugas yang sama. <ila tugas didelegasikan, perkara yang
penting ialah untuk memastikan tugas boleh dilakukan seperti dikehendaki, jika
5
tidak arahan)arahan yang lengkap perlu diberi supaya matlamat organisasi
ter-apai.
&. 'enge(a#(an hie)a)(i at*)iti
engekalan hierarki autoriti penting di dalam sesuatu organisasi untuk
mengelakkan masalah. +ierarki autoriti yang tidak jelas akan menyebabkan
kekeliruan dalam menerima arahan dan ini akan menjejaskan pen-apaian
matlamat organisasi. +ierarki akan menetapkan siapakah yang membuat
keputusan dalam sesuatu isu atau perkara yang ditimbulkan. 5alaupun
pengekalan hierarki autoriti itu penting, perhubungan baik di antara kakitangan
perlu diambil kira dan penggunaan autoriti tidak harus melampaui had.
+. 'eneta,(an ,an"an ting(ah #a(
Sesuatu peraturan, polisi dan prosedur diperlukan untuk memastikan
keputusan yang sekata dan untuk mengawal tingkah laku kakitangan. 0engan
adanya panduan)panduan ber-etak, ia mendorong para pegawai untuk
memahami apakah tanggungjawab mereka, apa yang boleh mereka lakukan dan
apa yang tidak boleh diterima oleh pihak pentadbir. /ambahan pula, keputusan)
keputusan yang diambil oleh pentadbir akan menjadi konsisten dan ini
mengelakkan kekeliruan dan tidak puas hati di kalangan kakitangan. 0engan itu,
matlamat organisasi mudah di-apai.
6
-. 'embat (e,t!an be)"a!a(an (e,a.aan "an b(an ,e)!*na#iti
!e!e*)ang
0alam pemilihan pegawai)pegawai untuk menjalankan tugas, pemilihan
mestilah berdasarkan kebolehan, pengetahuan dan pengalaman pegawai itu
sendiri. ,angan sekali)kali memilih kerana personaliti. :ni akan menimbulkan rasa
kurang puas hati bukan sahaja di kalangan kakitangan malah matlamat
organisasi mungkin tidak ter-apai jika semua yang terlibat tidak memberi
kerjasama yang sepatutnya.
PROSES PENGELOLAAN YANG BAIK
roses pengelolaan biasanya melibatkan empat jenis kegiatan 9
$. Menentukan kerja)kerja yang mesti dijalankan bagi men-apai objekti" yang
telah diran-angkan. 4ntuk men-apai matlamat tersebut, setiap pegawai
haruslah dapat melaksanakan tugas)tugas yang telah diberikan kepada
mereka.
3. Mengumpulkan kerja)kerja atau tugas)tugas yang telah disenaraikan di setiap
kumpulan yang diwujudkan.
3. Membahagikan dan memperuntukan keseluruhan beban tugas yang
diperlukan itu kepada para pegawai yang sesuai mengikut kebolehan masing)
masing. !bjekti" atau matlamat pengelolaan mungkin tidak akan ter-apai jika
seorang pegawai melakukan semua peringkat kerja. /ugas)tugas hendaklah
dibahagi)bahagikan kepada semua anggota pengelolaan yang telah dilantik.
embahagian tugas ini hendaklah pula wajar dan seimbang. ,ika seorang
pegawai diberikan beban kerja yang terlalu berat, maka ia mungkin tidak
7
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berkesan. <egitu juga jika
seorang pegawai diberikan tugas yang ringan, ia mungkin akan mendapati
dirinya dalam keadaan membosankan. ,ika keadaan ini berlanjutan maka
segala tanggungjawab yang telah diberikan tidak dapat dijalankan dengan
berkesan.
6. Mengadakan mekanisma bagi menyelaraskan tugas)tugas semua pegawai
dalam organisasi tersebut dalam bentuk kesatuan dan pelaksanaan yang
berkesan. 0alam sebuah pengelolaan yang ke-il dan tidak kompleks, perkara
ini tidak sukar dijalankan. Mekanisme penyelarasannya boleh dijalankan oleh
pengurus itu sendiri. 0alam sebuah pengelolaan yang besar dan kompleks,
jurulatih atau pengurus tidak akan berupaya untuk menyelaraskan sendiri
semua aktiviti para pegawai di bawah jagaannya. Maka dengan itu,
mekanisme)mekanisme penyelarasan bentuk lain perlu diwujudkan.
Mekanisme)mekanisme tersebut termasuklah hierarki pengurusan, jangkauan
kawalan, jawatankuasa)jawatankuasa, komunikasi antara jabatan dan juga
struktur organisasi.
8
CARTA PENGELOLAAN
2arta pengelolaan digunakan untuk menjelaskan sistem atau susunan
pengelolaan dalam sesebuah organisasi. Se-ara umumnya, -arta pengelolaan
dapat menunjukkan lima aspek pengurusan berikut 9
$. embahagian tugas
:ni ditunjukkan melalui kotak)kotak segiempat. Setiap kotak
menggambarkan satu unit atau seorang individu yang diberikan
sebahagian daripada beban kerja dan tanggungjawab pengelolaan.
3. +ubungan ketua dan pekerja bawahan
:ni ditunjukkan melalui garisan yang menggambarkan rantaian perintah
siapa yang menjadi ketua kepada siapa serta siapa pula yang harus
berketuakan siapa.
3. ,enis tugas yang dijalankan
:ni ditujukkan melalui label atau -atatan bagi setiap kotak yang ada.
Setiap satu rajah segiempat akan menerangkan tentang bidang tugas
atau tanggungjawab yang mesti dijalankan oleh unit atau individu
berkaitan.
9
6. engumpulan bahagian)bahagian tugas
Keseluruhan -arta pengelolaan menunjukkan asas bagaimana aktiviti)
aktiviti atau tugas)tugas dalam pengelolaan tersebut dibahagi)bahagikan,
sama ada mengikut "ungsi, mengikut keluaran atau mengikut pelanggan.
;. /ingkat pengurusan
Sebuah -arta pengelolaan tidak sahaja menunjukkan hubungan ketua dan
pekerja bawahan tetapi juga hierarki pengurusan keseluruhan
pengelolaan. Semua pekerja yang mempunyai ketua yang sama dianggap
berada dalam tingkat pengurusan hierarki yang serupa.
2arta pengelolaan tidak seharusnya bersi"at tetap dan statik dan tidak
berubah dari semasa ke semasa. :a hendaklah diubah dan seharusnya
berubah mengikut keadaan dan persekitaran pengelolaan yang berubah)
ubah. :a juga kadang)kadang perlu diubah kerana unsur)unsur dan
sumber)sumber pengelolaan yang terbatas. <agaimanapun sebarang
perubahan yang dilakukan haruslah dibuat dengan teliti. Setiap pegawai
harus diberitahu tentang perubahan dan sebab)sebab perubahan itu
dilakukan bagi mengelakkan timbulnya rasa tidak puas hati di kalangan
para pegawai.
0engan adanya -arta pengelolaan yang menunjukkan struktur "ormal
pengelolaan, setiap ahli dalam pengelolaan akan mengetahui
tanggungjawab dan tugas masing)masing dengan jelas.
10
CONTO/ CARTA ORGANISASI JA0ATANK1ASA PENGELOLA PERTANDINGAN
Sumber : Helen Ten Hong Beng (1992), Pengelolaan & Pengurusan Pertandingan
Sukan, Kuala Lumur : Penerbit !a"ar Bakti Sdn#B$d#
KESI'P1LAN
11
Pengerusi
Naib Pengerusi
Bendahari
Naib Pengerusi
Setiausaha
Naib Pengerusi
Penolong
Setiausaha
AJ AJ AJ AJ AJ
Ja!atan"uasa e#il
Peserta$Peserta
e!angan Perubatan
%e"ni"
Pertandingan &'a#ara Sa(butan
dan Proto"ol
Statisti" Bu"u Atur#ara +adiah dan
2enderahati
esela(atan dan
)alulintas
Ja(uan Publisiti dan
A"hbar
Pengang"utan dan
Perhubungan
engelolaan dalam sesuatu kejohanan sukan memerlukan suatu sistem
yang teran-ang dan penuh teliti. Sistem itu pula mestilah mengandungi beberapa
unsur dan sub)sistem yang saling berkait dan dapat bergerak se-ara bersepadu
bagi memberi sumbangan ke arah pen-apaian matlamat yang sama. /ugas
pengelolaan terhadap unsur)unsur ini melibatkan sistem psiko)sosial yang
mempengaruhi integrasi tenaga manusia menuju ke arah objekti" persatuan
sukan itu sendiri.
0i dalam penganjuran sesuatu pertandingan sukan, banyak perkara yang
harus dan perlu diambil perhatian oleh seseorang pengurus sukan. engelolaan
dan penyeliaan program sukan mesti melibatkan semua kakitangan persatuan
sukan. <eban dan tanggungjawab dalam mentadbir program sukan akan
diterima baik sekiranya kaedah pengelolaan kegiatan sukan itu diran-angkan
dengan adil, teliti, kemas dan tersusun. 7hli)ahli sukan biasa hendaklah
dilibatkan juga dalam pengelolaan seperti menjadi pembantu pegawai
pertandingan.
<agi meli-inkan perjalanan dan pengendalian sukan, segala langkah perlu
diatur agar setiap individu dalam organisasi itu perlu mengetahui dengan jelas
mengenai kedudukan dan bidang kuasa dan tugas masing)masing. 0ari itu, -arta
organisasi dalam pentadbiran sukan itu adalah dianggap mustahak untuk
memperjelaskan kedudukan dan bidang tugas itu.
12
BIBLOGRAFI
7b. 7lim 7bdul *ahim. #$%%6(. Pengurusan Kokurikulum# Kuala 8umpur 9
enerbit =ajar <akti Sdn. <hd.
+elen /en +ong <eng. #$%%3(. Pengelolaan & Pengurusan Pertandingan
Sukan. Kuala 8umpur 9 enerbit =ajar <akti Sdn. <hd.
,aa"ar Muhamad. #$%%3(. %sas Pengurusan &disi Kedua# Kuala 8umpur 9
enerbit =ajar <akti Sdn. <hd.
!mardin 7shaari. #$%%&(. Pengurusan Sukan. Kuala 8umpur 9 4tusan
ubli-ations > 0istributors Sdn. <hd.
*obbins S. > 2oulter, M. #$%%.(. 'anagement (!i(t$ &dition)# renti-e +all 9
?ew ,ersey.
5ee 1ng +oe. #$%%6(. )rganisasi Pentadbiran Sukan dan Pendidikan
*asmani. Shah 7lam 9 enerbit =ajar <akti Sdn. <hd.
5ee 1ng +oe. #3003(. Panduan Penga"aran )la$raga (Keega+aian &
Ke"urulati$an). Shah 7lam 9 Karisma ubli-ations Sdn. <hd.
http9@@www6.jaring.my@mne"@sukma.htm
http9@@www.google.-om.my
http9@@www.utusan.-om.my

13