Anda di halaman 1dari 7

Theory of Reasoned Action and Planned Behavior

(Teori Sebab Berlakunya Tingkah Laku dan Merancang Tingkah Laku)


Theory Of Reasoned Action
Definisi
Menurut Ajzen dan Fishbein (1980), teori ini lebih menekankan pada proses kognitif serta menganggap
bahaa manusia adalah makhluk dengan da!a malar dalam memutuskan perilaku apa !ang akan
diambiln!a, !ang se"ara sistematis memanfaatkan informasi !ang tersedia di sekitarn!a#
$eori ini menerangkan kita bagaimana terjadin!a tingkah laku seseorang# Mengikut teori ini, penekanan
adalah terhadap proses pemikiran iaitu proses kognitif# %ntuk mengetahui sebab dan mengapa seseorang
itu bertingkah laku, kita boleh lihat dari segi sikap(attitude) dan norma sosial(so"ial norm) seseorang itu#
Perkembangan Kognitif
&alah satu aspek penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia ialah dari aspek perkembangan
kognitif# 'erkembangan kognitif ialah perkembangan !ang dialami oleh otak dari aspek pemikiran
manusia dan ia dapat dilihat melalui perubahan dalam tingkah laku dan per"akapan# Aspek perkembangan
kognitif merupakan tumpuan utama dalam kajian dan perbin"angan theory of reason action. Antara ahli
psikologi !ang dikaitkan dengan perkembangan kognitif ialah (ean 'iaget, )!gotsk!, *ardener dan
&ternberg#
Pembelajaran Kognitif
Ahli psikologi kognitif berpendapat pembelajaran adalah proses mental !ang aktif untuk mendapat ilmu,
men!impan, mengingat ilmu dan menggunakan ilmu# Fokus kajian ahli psikologi kognitif ialah terhadap
proses aktif minda indi+idu untuk memahami persekitarann!a# ,ara indi+idu berfikir tentang situasi -
termasuklah keper"a!aann!a, jangkaann!a dan perasaann!a mempengaruhi fakta !ang indi+idu pelajari
dan "ara dia belajar# Ahli psikologis kognitif berpendapat ilmu pengetahuan !ang diperolehi adalah hasil
pembelajaran dan kuasa ilmu !ang mendorong seseorang belajar# (.oolfolk,1998,ms /8/)#

3 Faktor ang !em"engar#hi $ebab Berlak#nya Tingkah %ak#
1# Attitude (sikap)
/# &ubje"ti+e 0orm(norma subjektif)
1# 2ntention (niat)
Attit#de &sika"'
&ikap terbentuk daripada keper"a!aan !ang diamalkan oleh seseorang sepanjang hidupn!a# Maklumat
luar atau pengaruh luar akan dijana sendiri dan segala kesimpulan akan dibuat oleh indi+idu itu
sendiri#(ika keper"a!aan !ang diamalkan seseorang bersifat positif maka tingkah lakun!a turut positif
.alau bagaimanapun tidak semua keper"a!aan mempengaruhi sikap#
$#bjective (orm&norma s#bjektif'
0orma subjektif ialah pengaruh daripada keluarga dan rakan3rakan iaitu orang !ang dianggap penting#
'engaruh norma subjektif ini adalah dikaal oleh moti+asi diri indi+idu itu sendiri (moti+asi untuk
mematuhi)#'endapat3pendapat !ang dianggap penting sahaja !ang akan mempengaruhi norma subjektif#
)ntention &niat'
0iat ialah kebarangkalian seseorang itu untuk melakukan tingkah laku# &ikap dan keper"a!aan normatif
adalah mempengaruhi niat# 0iat merupakan perkara terakhir sebelum seseorang itu bertingkah laku#
*ontoh
&ikap - sa!a fikir merokok adalah tidak baik untuk kesihatan
0orma subjektif - sa!a bertaruh dengan teman anita sa!a !ang mahu sa!a berhenti merokok
0iat - sa!a ingin berhenti merokok
Theory Of Planned Behavior
Definisi
Menurut Ajzen dan Fishbein (1988), teori ini lebih menekankan ran"angan bagaimana untuk mengubah
dan membentuk tingkah laku seseorang#
$he Theory of Planned Behavior &TPB' of )cek Aj+en (1988, 1991) helps to understand ho e "an "hange the beha+ior
of people# $he $'4 is a theor! hi"h predi"ts deliberate beha+ior, be"ause beha+ior "an be deliberati+e and planned#
Theory of Planned Behavior Diagram
,ontrol be
4erbagai - bagai "ara boleh dilakukan untuk mengubah tingkah laku seseorang# $erdapat ban!ak
prosedur !ang boleh dilakukan dan digunakan dalam memodifikasikan tingkah laku !ang tidak diingini#
Antara langkah3langkah !ang biasa digunakan ialah mendefinisikan tingkah laku sasaran, menentukan
logistik rekod, memilih kaedah merekod dan memilih alat merekod#
*iri,ciri Tingkah lak#
&ebelum kita membuat peran"angan untuk mengubah tingkah laku seseorang, perkara utama !ang kita
perlu ketahui ialah tentang "iri3"iri tingkah laku# Antara "iri3"iri tingkah laku ialah 53
1# $ingkah laku boleh diperhati, dijelaskan, direkod oleh orang lain dan oleh indi+idu !ang
melakukan sendiri#
/# Mempun!ai implikasi !ang tersendiri ke atas perskitaran, termasuklah persekitaran fizikal dan
sosial orang lain dan ind+idu !ang melakukann!a#
1# $ingkah laku adalah pergerakan !ang merentasi ruang dan masa, oleh itu ia mempun!ai kesan ke
atas persekitaran tempat berlakun!a tingkah laku tersebut# 6esann!a tingkah laku boleh terjadi
se"ara n!ata, jelas atau terselindung# ,ontoh, jika anda memetik suis lampu, maka lampu akan
Behavioral beliefs Attitude towards
the behavior
Normative
believe
Subjective norm
Control beliefs Perceived
behavioral control
Intention Behavior
men!ala, atau jika anda mengeluarkan kata3kata kesat ketika mendidik anak, anak anda akan
melakukan perkara !ang sama seperti anda apabila deasa nanti#
7# $ingkah laku bersifat perundangan (laful) kerana perlakuann!a dipengaruhi oleh persekitaran
se"ara sistematik#
8# 9ubungan fungsional (saling mempengaruhi) antara tingkah laku dengan persekitaran seperti
!ang dijelaskan oleh prinsip asas tingkah laku#
:# $ingkah laku boleh jadi se"ara o+ert dan "o+ert# $ingkah laku o+ert ialah tingkah laku !ang
boleh dilihat dan direkod oleh indi+idu !ang melihatn!a seperti akti+iti menendang, berlari,
makan dan sebagain!a# $ingkah laku "o+ert pula ialah tinkah laku !ang tidak boleh dilihat oleh
orang lain seperti perasaan dan pemikiran#
*ara - *ara !erancang .nt#k !eng#bah Tingkah %ak#
&etelah mengetahui "iri3 "iri tingkah laku, bolehlah kita meran"ang "ara bagaimana untuk
mengubah tingkah laku# $erdapat pelbagai "ara !ang digunakan untuk mengubah, mengurang dan
meningkatkan tingkah laku# ,ontohn!a ialah mengunakan prosedur hukuman, peneguhan, penghapusan,
dan lain3lain lagi# &elain itu, beberapa kaedah !ang biasa digunakan oleh pengkaji dalam melaksanakan
kajian mereka ialah seperti shaping, prompting, fading, dan "haining#
Merekod tingkah laku juga adalah satu "ara untuk mengubah tingkah laku# $erdapat beberapa
langkah dalam merekod tingkah laku iaitu mendefinisikan tingkah laku sasaran, menentukan logistik
rekod,memilih kaedah merekod dan memilih alat merekod# ;engan merekod tingkah laku, kita akan dapat
mengubah tingkah laku dengan teratur dan sistematik#
6ita juga boleh menggunakan prinsip asas tingkah laku dalam mengubah tingkah laku#
,ontohn!a kita boleh memberi peneguhan, hukuman, penghapusan, dan tindak balas bers!arat# Melalui
prinsip asas tingkah laku, ia akan memantapkan lagi ran"angan kita untuk mengubah tingkah laku
seseorang#
Akhir sekali, dalam melaksanakan ran"angan untuk mengubah tingkah laku, kita hendaklah
memilih atau menggunakan kaedah atau prosedur !ang sesuai mengikut tahap prestasi pemain# &ekiran!a
kita memilih atau menggunakan kaedah tidak sesuai iaitu tidak mmengikut tahap prestasi seseorang, kita
akan mengalami kesulitan dalam mengubah tingkah lakun!a#
<ansangan antecedent juga merupakan salah satu faktor !ang penting dalam meran"ang untuk mengubah
tingkah laku seseorang# Antecedent ialah rangsangan !ang hadir sebelum tingkah laku# &ekiran!a
rangsangan ini dapat di ketahui dan dikaal, ian!a akan lebih memudahkan kita dalam melaksanakan
$heot! =f 'lanned 4eha+ior#

Menurut kedua3 dua teori ini, kita dapat lihat terdapat perkaitan langsung dalam mengesan dan
merubah tingkah laku seseorang# &ebelum kita ingin mengubah tingkah laku seseorang, kita mestilah
terlebih dahulu mengetahui sebab berlakun!a tingkah laku tersebut# Melalui teori ini, untuk menukar
tingkah laku seseorang itu mestilah dirujuk terus kepada niat indi+idu tersebut# &ekiran!a kita mampu
mengubah atau menukar niat seseorang, ia merupakan satu langkah !ang terbaik ke arah mengubah
tingkah laku seseorang# $erdapat dua faktor !ang mempengaruhi niat seseorang iaitu, sikap dan norma
sosial seseorang# &ikap biasan!a men"erminkan nilai dan peribadi seseorang # =leh itu, niat seseorang itu
boleh diubah melalui sikap kerana sikap boleh dilihat# 4egitu juga dengan norma sosial seseorang juga
bersifat luaran# 6e"enderungan sikap dan norma sosial seseorang akan dilihat dan dinilai supa!a
peneguhan atau hukuman !ang sesuai akan dikenakan ke atas seseorang bagi mengubah tingkah lakun!a
ke arah !ang lebih sempurna# $erdapat berbagai3 bagai jenis hukuman dan peneguhan boleh digunakan
untuk mengubah tingkah laku seseorang# ,ontohn!a peneguhan positif dan negatif serta hukuman positif
dan negatif biasa digunakan mengikut keadaan !ang sesuai dan boleh di terima#
*ontoh $it#asi Theory Reason Action and Planned Behavior
Ali merupakan seorang !ang suka melakukan akti+iti mearna dan bermain di taman permainan# &etiap
petang bapan!a akan membaa Ali pergi ke taman permainan dan apabila pulang Ali akan melakukan
akti+iti mearnan!a# 'ada suatu petang bapan!a tidak membaa Ali ke taman permainan kerana terlalu
penat bekerja# Ali tetap melakukan akti+iti mearnan!a seperti biasa pada malam harin!a# $etapi pada
keesokkan harin!a,bapan!a mendapati dinding rumah di bahagian dapur telah di"onteng oleh Ali#
4apan!a hairan,kerana sebelum ini Ali tidak pernah men"onteng dinding rumahn!a# 4uat pertama kali
Ali men"onteng dinding rumah,bapan!a terpaksa membersihkann!a dahulu# 'ada petang itu, bapan!a
membaa Ali ke taman permainan seperti biasa# 'ada malam hari pula, bapan!a pergi melihat Ali !ang
sedang melakukan akti+iti mearnan!a, bapan!a mendapati Ali tidak pergi men"onteng dinding dapur
pada malam itu# 'ada keesokkan harin!a lagi, bapan!a sekali lagi tidak dapat membaa Ali pergi ke
taman permainan akibat penat bekerja# 'ada malam itu juga, bapan!a pergi melihat Ali melakukan
akti+iti mearnan!a dan telah mendapati Ali sedang men"onteng dinding dapur# Ali terkejut dan mula
menangis dan meminta maaf kepada bapan!a# 4apa menghampiri Ali dan berkata dengan baik dengan
men!uruhn!a membersihkan dinding dapur tersebut, tanpa memperdulikan sebab mengapa Ali berbuat
demikian# 4apan!a berdiri sambil memerhatikan Ali membersihkan dinding tanpa berkata sepatah pun#
;ia mengabaikan rungutan Ali dan sekali sekala member bantuan fizikal kepada Ali untuk men!udahkan
kerjan!a# &etelah Ali berja!a membersihkan dinding !ang telah di"ontengn!a, bapan!a kemudian
membaa Ali ke sudut dinding !ang lain untuk dibersihkan# &ekali lagi bapan!a tidak berkata apa3apa
dan mengabaikan rungutann!a, sambil sekali sekala membantun!a membersihkan dinding tersebut#
&elepas /0 minit, kerja tersebut selesai, bapan!a men!uruh Ali berhenti dan Ali boleh mearna semula#
9asiln!a, Ali tidak lagi akan men"onteng dinding jika Ali marah kepada bapan!a pada masa akan datang#
Mengikut situasi ini,Ali dan bapa Ali telah menunjukkan $heor! of <eason A"tion dan 'lanned 4eha+ior#
Ali telah men"onteng dinding dapur rumahn!a kerana bapan!a tidak membaan!a ke taman permainan
manakala bapa Ali telah menggunakan aplikasi akti+iti !ang tidak men!enangkan iaitu premack principle
untuk memberhentikan tingkah laku Ali !ang suka men"onteng dinding#

$heor! of <eason A"tion $heor! of 'lanned 4eha+ior
Ali men"onteng dinding dapur rumahn!a adalah di
sebabkan bapan!a tidak membaan!a ke taman
permainan# (sebab mengapa Ali bertindak
demikian)
4apan!a telah men!uruh Ali membersihkan
dinding !ang telah di "ontengn!a serta dinding lain
!ang tidak di"ontengn!a# (9ukuman positif,
prema"k prin"iple)
A"likasi Theory Of Reason Action and Planned Behavior Dalam Aktiviti $#kan/
;alam akti+iti sukan juga kita boleh mengaplikasikan teori ini melalui pelbagai "ara dan situasi#
4oleh dikatakan setiap tindakan !ang dilakukan oleh atlet3atlet mempun!ai sebabn!a tersendiri# (urulatih
juga ban!ak membuat peran"angan tersendiri dalam membaiki persembahan anak3anak buahn!a# =leh
!ang demikian, theor! of reasoned a"tion and planned beha+ior ini memainkan peranan !ang agak
penting dalam memajukan akti+iti sukan dan meningkatkan lagi tahap profesionalisme pemain#
,ontohn!a dalam sukan bola sepak, sebelum bermulan!a sesuatu perlaanan, setiap pasukan sudah
bersedia dengan peran"angan jurulatih masing3masing, jurulatih mempun!ai peran"angan
tersendiri,menggunakan kepakaran !ang ada padan!a untuk menghadapi pihak laan(theor! of planned
beha+ior)# 4iasan!a pemain akan didedahkan dengan ta!angan perlaanan pihak laan !ang lepas,
setelah itu jurulatih akan meran"ang strategi pasukann!a# (urulatih juga akan meramal "ara pihak laan
beraksi, ramalan inilah dianggap sebagai theor! of reason a"tion kerana jurulatih akan meramal
bagaimana pihak laan beraksi#
$heor! =f <eason A"tion $heor! =f 'lanned 4eha+ior
1# (urulatih meramal aksi !ang akan
dipamerkan oleh pihak laan
/# ;alam sukan bola sepak, jurulatih akan
mengkaji perlaanan pihak laan dengan
pasukan lain sebelum ini, bagi mengetahui
aksi !ang akan di pamerkan oleh pihak
laan
1# &entiasa mengadakan perlaanan
persahabatan
7# Memperban!akkan latihan dalam sukan
!ang di"eburi
1# (urulatih meran"ang strategi perlaanan
untuk menghadapi pihak laan
/# Menonton perlaanan - perlaanan !ang
lepas
1# Mendapatkan khidmat dari jurulatih !ang
berpengalaman dan profesional
7# Memperban!akkan latihan dalam sukan
!ang di"eburi