Anda di halaman 1dari 10

DEFINISI

Diambil daripada perkataan Yunani.Andra bermaksud orang dewasa manakala
agogus bermaksud diketuai oleh.

(Knowles,1980)
Pembelajaran dewasa adalah keseluruhan proses pen-
didikan terancang di mana kandungan, tahap dan cara tidak
kira formal ataupun tidak serta sama ada ianya
memanjangkan ataupun menggantikan pendidikan asas di
sekolah, kolej dan universiti di mana seseorang dianggap
sebagai dewasa oleh masyarakat membangunkan
kemahiran, memperkayakan pengetahuan serta
meningkatkan kelayakan teknikal dan profesional dan
seterusnya membawa kepada perubahan dalam sikap serta
dalam pembangunan diri serta penglibatan dalam
pembangunan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

- General Conference of UNESCO (1976)


Sambungan
Pembelajaran dewasa (andragogi) merupakan teknik
baru dalam kaedah pembelajaran. Ia merupakan
proses di mana pelajar dewasa sedar bagaimana
menilai pengalaman yang diperoleh. Fakta dan
informasi serta pelbagai pengetahuan yang digunakan
adalah dengan tujuan menyelesaikan masalah. Dalam
proses ini guru akan menggunakan fungsi-fungsi
baru.
-Gesner (1956)

Seni dan sains bagi untuk mengajar orang dewasa.
Sambungan


Pembelajaran dewasa adalah
proses pembelajaran yang
disedari, sistematik, berterusan
serta terancang bagi individu
yang dicirikan sebagai dewasa
bagi memperoleh ataupun
memantapkan lagi nilai,
kemahiran dan pengetahuan
yang sudah ada.


DEWASA
UNDANG
-
UNDANG
SOSIAL
BIOLOGI
PSIKOLOGI
ANDAIAN
Orientasi pembelajaran
Peranan pengalaman Keperluan bagi menyempurnakan kendiri
Kesediaan belajar
Peranan motivasi
Keperluan bagi memenuhi rasa ingin tahu
ANDAIAN-ANDAIAN
PRINSIP-PRINSIP
Orang dewasa perlu dilibatkan dalam perancangan
dan penilaian pengajarannya
Pengalaman (termasuk kesilapan) menjadi asas
untuk aktiviti pembelajaran.

Orang dewasa paling berminat mempelajari subjek yang
mempunyai hubungan yang segera dengan kerjaya
atau kehidupan peribadinya.

Pembelajaran orang dewasa adalah berpusatkan masalah
dan bukan berorientasi isi kandungan
PIRAMID PEMBELAJARAN ANDRAGOGI
Ceramah
Perbincangan
Demonstrasi
Latihan/Praktikal

DARI
PERSPEKTIF

PEDAGOGI

ANDRAGOGI

PELAJAR
Bergantung kepada guru Ke arah berdikari
PENGALAMAN
PELAJAR
Pengalaman yang ada
hanya sedikit
Lebih bergantung
kepada pengalaman

KESEDIAAN
BELAJAR
Pembelajaran sebagai
memenuhi keperluan
sosial
Pembelajaran adalah
untuk keperluan diri
sendiri dan masyarakat
ORIENTASI
PEMBELAJARAN
Bahan pengajaran
adalah berdasarkan
kurikulum
Pengalaman
pembelajaran diterokai
PERBEZAAN ANTARA PEDAGOGI & ANDRAGOGI