Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

HARI : RABU TARIKH : 2 April 2014


( PENGELANDIK MENDING ENGGAU BEJAKU )
Mata pelajar : Bahasa Iban Kelas : Primari 3
Tema : Dunya Ensera enggau Cherita
Topik : Matau Menua
Jam : 1240-1340
Standard Pelajar : Fokus 1.2 1.2.1 / 2.1.4

Objektif
Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
I. Ngeliska palan endur ngelantangka ati ke bisi ba
menua diri.
II. Berandau lalu madahka nama pengawa ti
dikerinduka sida.
III. Nulis jaku randau ngena rambai jaku ke diberi.
Pengelandik
Beperagam
Aktiviti
Belajar&Ngajar


1. Ngeluluka randau Bantin enggau petunggal iya.
2. Besaut pasal palan ngelantangka ati ti bisi ba menua
Miri.
3. Madahka pengawa ti dikerinduka diri.
4. Beratika, macha rambai jaku lalu ngaga jaku randau
ngena rambai jaku ti diberi.
5. Penutup.
EMK/ENK
Kereban Bantu
Belajar

Bup Teks / Bup Aktiviti
Tisih & peresa

Refleksyen

Pengaya Nulis ayat belalauka rambai jaku.
Seridi Ngelulu randau.


RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI : RABU TARIKH : 2 April 2014

Mata pelajar : Bahasa Iban Kelas : 5 Melati
Tema : Timbang Enggau Sukat
Topik : Bansa Dachin
Jam : 1410-440

Objektif
Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
I. Macha teks lalu beratika gambar bemacham banda
dachin.
II. Ngelala sereta nuliska nama dachin.


Aktiviti
Belajar&Ngajar


1. Macha teks lalu beratika gambar bemacham bansa
dachin.
2. Berandau pasal nama dachin.
3. Ngelukis gambar dachin lalu nuliska nama dachin nya.
4. Penutup

Kereban Bantu
Belajar

Bup Teks.

Refleksyen
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI : RABU TARIKH : 2 April 2014
BAHASA MALAYSIA TAHUN 4
Tema : Kenali Warisan Bangsa
Tajuk : Pengalaman Manis Dalam Majlis Perkahwinan.
Waktu : 1500-1600
Standard K. /
Pembelajaran
: 3.7 / 3.7.1

Objektif

Murid-murid akan dapat :
I. Berbincang untuk mengenal pasti isi dalam e-mel.
II. Membina kerangka untuk menulis karangan dengan betul.
III. Menulis karangan lengkap berdasarkan rangka.


Aktiviti


1. Membaca dan memahami email yang dipaparkan.
2. Membincangkan dan mengenal pasti isi dalam emel.
3. Menulis kerangka karangan berdasarkan isi penting yang
telah disenaraikan.
4. Menulis karangan yang lengkap.
5. Penutup.
Pemulihan Membaca maklumat di dalam emel.
Pengayaan
Membina kerangka karangan.
Penilaian karangan.

Refleksi
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
HARI : RABU TARIKH : 2 April 2014
Mata pelajar : Bahasa Iban Kelas : Primari 2
Tema : Dunya Ensera enggau Cherita
Topik : Jugam seduai tekura
Jam : 1630-1730
Standard Pelajar : Fokus 4.2 4.2.3 / 2.2.3

Objektif
Ba pengujung pelajar, nembiak ulih :
I. Ngelulu diri dalam raban nitihka watak dalam
ensera.
II. Macha lalu bekaulka peneleba diri enggau teks ti
dibacha.
III. Madahka reti leka jaku dalam teks.
Pengelandik
Beperagam
Aktiviti
Belajar&Ngajar


1. Macha ensera Jugam seduai tekura ngena chara
beraban.
2. Ngelulu diri dalam raban nitihka watak.
3. Madahka reti leka jaku ti dichura chelum.
4. Ngisi lapang ngena jaku tanya.
EMK/ENK

Kereban Bantu
Belajar

Bup Teks / Bup Aktiviti.
Tisih & peresa

Refleksyen

Pengaya Madahka reti leka jaku
Seridi Macha ensera enggau betul.