Anda di halaman 1dari 45

KOD KURSUS: KAA3013

DASAR,POLISI DAN PRINSIP AWAL


KANAK-KANAK
PN.NANCY LOO KASON
1.PENUBUHAN PUSAT PENDIDIKAN
AWAL KANAK-KANAK
2.FALSAFAH-FALSAFAH DALAM
PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK
PENGENALAN
Pendidikan berperanan penting melahirkan
insan yang dinamik dalam semua aspek
kehidupan selain menjadi wadah utama
menjana anjakan paradigma setiap
individu. Kajian mengakui bahawa
pendidikan awal kanak-kanak adalah asas
kepada pembinaan kekukuhan sesuatu
bangsa, sekali gus bertindak sebagai
pemangkin didalam mencapai hala tuju
yang disasarkan sesebuah negara
Pendidikan Prasekolah
dimasukkan ke dalam sistem
pendidikan kebangsaan
Pendidikan Prasekolah untuk
kanak-kanak dalam lingkungan
umur 4-6 tahun
Merancang Pusat Pendidikan Awal
Kanak-Kanak yang berkualiti
Penubuhan sebuah
pusat pendidikan awal
kanak-kanak yang
berkualiti mengambilkira
beberapa perkara
seperti:

matlamat & objektif


Tinjauan kebolehbinaan
Infrastruktur kawasan, lokasi, keluasan,
ruang dan persekitaran
Bangunan
Kewangan
Organisasi pengurusan
Peraturan dan undang-undang
Peralatan dan sumbangan
Matlamat
Pendidikan prasekolah
bertujuan untuk menyuburkan
potensi murid dalam semua
aspek perkembangan,
menguasai kemahiran asas dan
memupuk sikap positif sebagai
persediaan masuk ke sekolah
rendah
Falsafah Pendidikan
Kebangsaan
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha
berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan
dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini
adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak,
mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara
Objektif
Pendidikan Prasekolah
membolehkan murid:
i) Membina kecerdasan badan
ii) Mempunyai tubuh badan yang sihat.
iii) Mempraktikkan amalan kesihatan
yang baik
iv) Mempraktikkan langkah-langkah
menjaga keselamatan diri
v) Menguasai kemahiran motor halus
dan asas motor kasar
Mempraktikkan amalan kesihatan yang baik
v) Mempunyai kematangan
emosi
vi) Mempunyai konsep kendiri
yang positif dan jati diri
vii) Berani menyuarakan
pandangan dan perasaan
viii) Berkebolehan berinteraksi
dengan orang lain
ix) Boleh bekerja secara
bersendirian dan juga bekerja
secara berkumpulan
x) Menghormati perasaan serta
hak orang lain dan seterusnya
membentuk perhubungan
yang positif dengan orang
dewasa serta rakan sebaya
ix) Mengamalkan nilai-nilai murni
x) Mengamalkan nilai-nilai Islam
dalam kehidupan seharian untuk
murid beragama islam.
xi) Berkomunikasi menggunakan
bahasa Malaysia,bahasa
Inggeris dan bahasa pengantar
dalam konteks kehidupan
seharian.
xii) Meneroka persekitaran
menggunakan kemahiran
proses sains asas
x) Menggunakan kemahiran
matematik asas dalam
menjalankan tugasan harian
dan menyelesaikan masalah
xi) Menggunakan kemahiran
berfikir kritis, kreatif dan inovatif
dalam pembelajaran kehidupan
seharian
xii) Mengembangkan daya kreatif
dan estetika
xiii) Menghargai keindahan alam
dan warisan budaya
(Dokumen Standard Prasekolah- Kementerian Pelajaran
Malaysia)
Tinjauan Kebolehbinaan
(Feasibility Study)
Akta 267(Perancangan) Wilayah
Persekutuan 1982)
Kesesuaian tapak dan lokasi
prasekolah
Rumah banglo yang saiz lotnya berukuran kurang lebih
7000 kaki persegi dan kawasan sekeliling tidak lebih
daripada 30%.
Rumah berkembar lot tepi, jika lot pertengahan hendaklah
dicantumkan kedua-dua lot untuk dijadikan sebagai satu
pusat prasekolah.
Rumah-rumah lot sudut dari jenis teres dan berangkai
dengan kawasan yang tidak kurang dari 3000 kaki
persegi.
Rumah sebuah di kampung tradisional dan kampung
melayu.
Rumah pangsa dan pangsapuri yang mempunyai ruang
khas untuk penggunaan prasekolah.
Bangunan di dalam kawasan atau perkarangan masjid,
surau dan madrasah.
Bangunan yang sesuai dijadikan pusat
prasekolah
Rumah banglo yang saiz lotnya
berukuran kurang lebih 7000 kaki persegi
dan kawasan sekeliling tidak lebih
daripada 30%.
Rumah berkembar lot tepi, jika lot
pertengahan hendaklah dicantumkan
kedua-dua lot untuk dijadikan sebagai
satu pusat prasekolah.
Rumah-rumah lot sudut dari jenis teres
dan berangkai dengan kawasan yang
tidak kurang dari 3000 kaki persegi.
Rumah sebuah di kampung tradisional
dan kampung melayu.
Bangunan yang sesuai dijadikan pusat
prasekolah
Rumah pangsa dan pangsapuri yang
mempunyai ruang khas untuk
penggunaan prasekolah.
Bangunan di dalam kawasan atau
perkarangan masjid, surau dan
madrasah.
Bangunan di dalam kawasan atau
perkarangan gereja, tokong Cina serta
kuil Hindu.
Dewan orang ramai atau dewan
serbaguna.
Bangunan-bangunan yang dibina khas
untuk dijadikan pusat prasekolah.
Infrastruktur kawasan, lokasi, keluasan,
ruang dan persekitaran
Pelan Pelan
Dalam &Luar Dalam &Luar
Kelas Kelas
4/24/2011 TOT IAB 2003 18
Ruang Kelas
RUANG KELAS
Padang Permainan Padang Permainan
.
4/24/2011 TOT IAB 2003 21
Ruang Permainan Luar
4/24/2011 TOT IAB 2003 22
Ruang Permainan Luar
SUDUT AIR DAN PASIR
4/24/2011 TOT IAB 2003 24
Ruang Dapur
4/24/2011 TOT IAB 2003 25
Ruang Bilik Air
TANDAS
SUDUT SAINS DAN TEKNOLOGI
SUDUT SAINS DAN
TEKNOLOGI
SUDUT KOMUNIKASI
SUDUT KEROHANIAN
SUDUT KEROHANIAN, NILAI
DAN SIKAP
SUDUT SAINS & TEKNOLOGI
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the
image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still
appears, you may have to delete the image and then insert it again.
SUDUT PERKEMBANGAN
FIZIKAL DAN ESTETIKA
PERMAINAN LUAR
SUDUT KEMANUSIAAN
Organisasi Pengurusan
-Pengurusan Pusat yang berkualiti
Kualiti
Menepati kehendak
pelanggan
Mempunyai standad yang
tinggi
Pengurusan/ Pentadbiran
- Proses merancang
Menyusun, mengarah,
mengawal
Mengendali,melaksanakan
/menjalankan
Berkualiti
Memperbaiki cara,
menangani /mengendali
sesuatu dengan lebih bijak
serta berkesan
Kewangan.
Anggaran
perbelanjaan
perancangan Menu
bulanan
Penyediaan buku
tunai
dokumen perlu
difailkan
Perancangan
awal
peruntukan
perkapita bagi
setiap murid
Buku daftar -
merekod barang
kekal dan barang-
barang hapus.
Pengurusan Kewangan & Aset
Persediaan Bajet / Peruntukan dan Perancangan
Pengurusan Kewangan
(Bantuan RM 100 per kapita belanja mengurus;
peruntukan makan-RM 1.50 per kapita )
Perakaunan : Penerimaan & Pungutan;
Perbelanjaan; Akaun Bank & Tunai,
(Mencatat dalam buku rekod)
Perolehan: Daftar Harta, Daftar stok, inventori,
hapuskira & pelupusan (senarai harta , peralatan,
inventorii barang prasekolah)
Rujukan :
Surat Pekeliling Kew. Bill 5, Tahun 2002
Surat Pekeliling Kew. Bill 6, Tahun 2002
Tahap dan jangka masa
persekolahan.
Tahap Pelaksanaan Prasekolah
Tahap Prasekolah Asas (Base Line)
Tahap Prasekolah Lengkap (Benchmark)
guru terlatih dalam pendidikan prasekolah,
melaksanakan kurikulum prasekolah;
prasarana fizikal dan pengurusan sumber
kewangan mencukupi
Tahap Prasekolah Berkualiti (Peningkatan)
MASA: 4 JAM
-Rekabentuk kurikulum
-Kurikulum Berasaskan Standard
TRANFORMASI KURIKULUM
Kanak-kanak yang berumur di antara 4-6 tahun layak untuk belajar
di pusat pendidikan awal kanak-kanak.
Pihak pengusaha akan menetapkan beberapa kritera bagi
memastikan ibubapa yang berkelayakan dengan syarat sahaja akan
diterima
Pemilihan kanak-kanak untuk ditempatkan di pusat pendidikan awal
kanak-kanak ditentukan oleh jawatankuasa yang telah ditetapkan.
Sebahagian pusat pendidikan awal kanak-kanak mempunyai ahli
lembaga sendiri untuk membuat pemilihan
Bilangan kanak-kanak di pusat pendidikan awal kanak-kanak antara
10-25 orang.
Peraturan Dan Undang-
Undang
STRUKTUR ORGANISASI
Sesebuah prasekolah perlu melalui proses perundangan KPM
Prasekolah Swasta dan semua prasekolah perlu membuat
pendaftaran dengan JPN dan jabatan lain yang terlibat.
Prasekolah KEMAS,Jabatn perpaduan Negara juga perlu ikut
prosedur semua aspek kurikulum dan programnya selaras dengan
kehendak KPM.
Rujuk Carta Organisasi.
PENDAFTARAN PRASEKOLAH
Pendaftaran prasekolah di peringkat pelesenan dan permit perlulah
melalui beberapa prosedur. Ini bertujuan supaya prasekolah itu
selamat dan sesuai.
LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DIPATUHI
1. Permohonan Ke Jabatan Pelajaran Negeri
- Menyediakan kertas kerja penubuhan
- Menyediakan Pelan lantai/lokasi prasekolah
- Menyediakan surat deraf cara prasekolah
2. Mendapatkan pengesahan daripada:
- Jabatan Bomba dan penyelamat
- Jabatan kesihatan
- Pihak Berkuasa Tempatan
3. Permohonan dimajukan ke JPN
- Sijil pendaftaran prasekolah
- Permit mengajar
- Permit pengelola
4. Keluaran lesen untuk tempoh satu tahun dari tarikh permohonan.
5. Dari segi penggunaan bangunan setiap negeri mempunyai peraturan
yang berbeza mengikut syarat dan Pihak berkuasa Tempatan