Anda di halaman 1dari 5

EKSKUL SMA ISLAM AL AZHAR BSD

by : Muhammad Sopyan Sauri, S.Pd


Koordinator Ekskur SMA Islam Al Azhar BSD
Tahun Pla!aran "##$ % "##&
.
Pendahuluan
K'rdasan manusia trnyata b(itu komplks, manusia mmiliki K'rdasan
Intlktual ) I* +, K'rdasan Emosional ) E* +, K'rdasan Spiritual )S*+,
K'rdasan Ad,rsitas ) A* +, dan K'rdasan Krati,itas )-* +. Smua k'rdasan
yan( dimiliki manusia trsbut sharusnya dilatihkan pada para sis.a.
SMA Islam Al Azhar BSD sba(ai lmba(a pndidikan yan( mnrapkan konsp
k'rdasan trsbut brupaya smaksimal mun(kin untuk mn(mban(kan potnsi/
potnsi itu dalam satu .adah 0 K(iatan Ekstrakurikulr 0
K(iatan Ekstrakurikulr pada tahun "##1 2 "##$, tlah kami rn'anakan dn(an
harapan dan sman(at baru. K(iatan yan( tlah dibntuk adalah mrupakan hasil
kputusan brsama olh pn(urus dan mrupakan bidan( yan( diminati sis.a.
Adapun bidan( trsbut adalah bidan( olahra(a, mliputi : Spak Bola, Bola Baskt,
Bulu Tan(kis, -apoira, Tnis M!a Bidan( Ksnian mliputi : -hoir, Tari Saman,
Sinmato(ra3i, 4oto(ra3i srta bidan( Saint, mliputi : In3ormasi Tknolo(i
Tahun Pla!aran "##$ 2 "##&, pn(urus brupaya mmun'ulkan ktrakurikulr yan(
baru yaitu : Bulu Tan(kis, Tnis M!a, -apoira, Sinmato(ra3i 5 4oto(ra3i.
K(iatan Paskibra tidak dikat(orikan dalam kskul .a!ib, akan ttapi Paskibra
mrupakan k(iatan rutin bulanan yan( diikuti olh sis.a 5 sis.i klas 6 yan(
trpilih, (una diprsiapkan untuk mn(ikuti Paskibra di Tin(kat Kabupatn, Propinsi
maupun 7asional.
Dn(an mmohon 8idho/7ya, smo(a Allah S9T brknan mmbrikan bimbin(an,
kmudahan, klan'aran, shin((a k(iatan kstrakurikulr mmbrikan prstasi
trbaik ba(i SMA Islam Al Azhar BSD pada umumnya.
Amin
II. Maksud & Tujuan
Maksud dan tu!uan l k(iatan kstrakurilr ini antara lain sba(ai brikut :
:+ Mmbrikan .adah ba(i pn(mban(an potnsi diri psrta didik ssuai muatan
kurikulum "##; dan "##<.
"+ Sba(ai ba(aian int(ral dalam satu ksatuan pross bla!ar mn(a!ar
=+ Mnyalurkan brba(ai potnsi atau kmampuan psrta didik yan( branka ra(am
Mmbrikan bkal hidup psrta didik shin((a mn!adi >i3 Skill ba(i dirinya klak
tr!un kdunia masyarakat yan( ssun((uhnya.
III. PESERTA EKSTRAKURIKULER
Psrta Ekstrakurikulr trdiri dari :
:+ Klas 6 : :&< sis.a
"+ Klas 6I : :?; sis.a
=?# sis.a
IV. PENGURUS EKSTRAKURIKULER
Kpn(urusan Esktrakurikulr tahun pla!aran "##$%"##& adalah sba(ai brikut :
Pn(an((un( !a.ab
Kpala SMA Al Azhar BSD
Parnoyadi, S.Pd.
9akil Bidan( Ksis.aan
7oor Khoirudin, MBA
9akil Bidan( Kurikulum
Drs. Syamsul Mubin
Koordinator Ekstrakurikulr : Muhammad Sopyan Saurii, S.Pd
Skrtaris : 7ina Marlna, S.Si
Bndahara : @!. @rlinda @akim
Pmbina Ekskur
Ekstrakurikulr Spak Bola : Drs. Ari Auna.an
Ekstrakurikulr Bola Baskt : Isu D.i Sartika
Ekstrakurikulr Bulu Tan(kis : Drs. @. Sai3ul Bahri Kudir
Ekstrakurikulr -apoir : Thita M. Mazya, M.@um
Ekstrakurikulr I T : Asp Kurnia.an, S.Kom
Ekstrakurikulr Sinmato(ra3i : Sri Supar!ilah, S.Pd
Ekstrakurikulr 4oto(ra3i : D.i Ari 4auzi, S.Si
Ekstrakurikulr -hoir : Anton Ashari, S.Pd
Ekstrakurikulr Tari Tradisional : Su'i >stari, S.Pd
Ekstrakurikulr Tnis M!a : Drs. @. Ba'h Ananda
V. !B DIS"RIPTI!N
:. PE7AC8CS :
Pn(urus kstrakurikurikulr brtan((un( !a.ab trhadap
!alannya k(iatan sktrakurikulr.
". PEMBI7A
Pmbina adalah oran( yan( dibri tan((un( !a.ab mn(ndalikan !alannya k(iatan
sktrakurikulr brdasarkan bidan( k(iatan kstrakurikulr yan( dibrikan
kpadanya srta mn(ontrol khadiran anak dan platih a(ar k(iatan trsbut
br!alan dn(an baik untuk itu prlu dilakukan sba(ai brikut :
:+ Mlakukan pn('kan sis.a dan platih dan dilaporkan kpada koordinator
sktrakurikulr.
"+ Mmbuat rn'ana pro(ram k(iatan !an(ka pndk dan !an(ka pan!an( slama :
tahun )dua smstr+ yan( dibi'arakan dn(an platih k(iatan.
=+ Mnntukan tar(t/tar(t yan( akan di'apai brsama platih dalam satu tahun
br!alan )dua smstr+, sprti : tar(t !uara, dll.
;+ Mnntukan !ad.al k(iatan yan( si3atnya tidak rutin )sprti kun!un(an, Eksbisi
atau lainnya+ dan atau prtandin(an prsahabatan.
?+ Mn(adakan ,aluasi intrnal bidan(nya brsama platih dan dilaporkan kpada
koordinator )palin( sdikit " bulan skali+.
<+ Mmbuat Plan A )pokok+ dan Plan B )altrnati,+ ssuai bidan( skurnya masin(/
masin(.
=. PE>ATI@
Platih adalah oran( yan( ditun!uk brdasarkan surat tu(as dari Kpala Skolah dan
mmbrikan kmampuannya kpada anak didik ssuai dn(an rn'ana pro(ramnya
dan kpadanya dibrikan k.nan(an mlatih ssuai bidan(nya masin(/masin(,
untuk itu prlu mlakukan hal brikut ini:
:+ Mmbuat pro(ram kr!a slama satu tahun brsama pmibina k(iatan.
"+ Mmbuat Tar(t/tar(t yan( akan di'apai brsama Pmbina slama satu tahun
br!alan
=+ Mmbrikan latuhan s'ara baik dan bnar ssuai dn(an kaidah skur.masin(/
masin(.
;+ Mn(nal psrta didiknya dan mn!a(a hubun(an mosional dan kakraban
dn(an psrta didiknya dn(an Pmbina dan smua yan( trmasuk dalam
kpn(urusan k(iatan kstrakurikulr ssuai dn(an norma dan kiadah yan( brlaku.
?+ Mmbrikan laporan k(iatan kpada pmbinanya baik diminta maupun tidak
diminta satu bulan skali.
<+ Brtan((un( !a.ab pnih trhadap anak didiknya.
1+ Bila platih brhalan(an hadir diharapkan mmbritahu Pmbina shari
sblumnya dan atau ada pn((anti yan( ahli dibidan(nya.
$+ Mmbuat Plan A )pokok+ dan Plan B )altrnati3+ ssuai bidan( skurnya masin(/
masin(.
&+ Mn!a(a tata ksopanan ssuai dn(an budaya Al Azhar BSD.
:#+.Bila ada pmblian kostum atau atribut laninya yan( dibbankan kpada psrta
didik harus spn(tahuan Pmbina dan koordinator skur.
;. PEMBA7TC PEME>I@A8AA7 >APA7AA7
Pmbantu pmliharaan lapan(an adalah oran( yan( ditun!uk untuk mmlihara
lapan(an a(ar trplihara dn(an baik untuk itu prlu mlakukan hal/hal brikut ini :
:+ Mmlihara kondisi lapan(an , klas atau ruan(an yan( dipakaia(ar slalu layak.
"+ Mnyiapkan alat/alat yan( diprlukan olh platih sblum k(iatan br!alan.
=+ Mmbrikan playanan s'ara umum brkaitan dn(an k(iatan kstrakurikulr
masin(/masin(.
;+ Brtan((un( !a.ab pnuh trhadap tu(as yan( dibrikan kpadanya.
?+ Slalu mlakukan koordinasi dn(an koordinator, Pmbina dan Platih.
VI. ENIS KEGIATAN
Dnis k(iatan kstrakurikulr tahun pla!aran "##$%"##& :
Spak Bola
Bola Baskt
Bulu Tan(kis
-apira
In3ormasi Tknolo(i
Sinmato(ra3i
Photo(ra3i
-hoir
Saman Dan'
Tnis M!a
VII. AD#AL KEGIATAN
Dad.al k(iatan skur. dilaksanakan pada :
@ari : Tiap DumEat
9aktu : Pukul :?.##/:<.=# 9IB
Dad.al ln(kap trlampir
Dmikan, pro(ram kr!a kstrakurikulr ini dibuat untuk k(iatan
slama : tahun pla!aran. Bsar harapan kami mudah/mudahan
dapat br!alan dn(an baik.
Tan(ran(, Duli "##$
Mn(tahui Koordinator Ekstrakurikulr
9akil Kpala Skolah Bid. Ksis.aan
7oor Khoirudin, MBA M. Sopyan Sauri, S.Pd
Pnan((un( Da.ab
Kpala SMA Islam Al Azhar BSD
Parnoyadi, S. Pd.