Anda di halaman 1dari 21

Rasuah Dan Etika Serta Perlaksanaan Pembelajaran Dan Latihan Sebagai

Usaha Memerangi Gejala Tidak Beretika Dalam kalangan Masyarakat.


1.0 Pengenalan
Pembentangan rang undang-undang suruhanjaya Pencegahan Rasuah
Malaysia 2008 - bacaan pertama di Dewan Rakyat bagi menggantikan kta
Pencegahan Rasuah 1!!" #leh Perdana Menteri Datuk $eri bdullah hmad
%adawi telah membuka mata semua pihak di negara ini bahawa rasuah bukan
perkara remeh yang b#leh kita pejamkan sebelah mata. Rasuah di negara kita
bukan isu baru& bahkan kanak-kanak seusia tujuh tahun pun tahu
menggunakan perkataan rasuah. Dari segi makna& 'amus Dewan (disi )
mende*inisikan rasuah atau corruption dalam bahasa latin sebagai kata kerja
melibatkan perbuatan meny#g#k& menyuap (wang, material atau
perkhidmatan) untuk tujuan kepentingan indi+idu atau bertujuan memper#leh
kejayaan dengan mudah dan segera. ,mpamanya se#rang penguasa
kerajaan tempatan yang menerima s#g#kan wang yang banyak dan sebagai
imbalannya dia memberikan pula lesen perniagaan kepada pihak lain. Dengan
kata lain rasuah merupakan satu tingkahlaku tidak beretika yang merupakan
penyakit dalam masyarakat. Rasuah merupakan perilaku yang melibatkan
jabatan-jabatan kerajaan& syarikat-syarikat k#rperat& para pegawai bahkan
segelintir ahli p#litik yang secara tidak wajar atau menurut undang-undang&
mengayakan diri atau memperkayakan keluarga dan sahabat handai sehingga
menggugat kepercayaan awam yang diberi kepada mereka. -ama-nama
besar seperti .an $ri (ric /hia& Datuk $eri nwar 0brahim& Datuk 1. ' 2inggam
adalah antara besar nama-nama yang pernah menggemparkan negara
dengan tuduhan rasuah ke atas mereka.
$ejauh mana kebenarannya 3 dakah hanya satu *itnah 3 pa yang pasti&
rasuah bukan perkara kecil tetapi 4api yang bisa membakar negara.
1
Dari sudut undang-undang& perbuatan rasuah mencakupi 5
Melanggar undang-undang yang dikuatkuasakan
Penyalahgunaan harta negara
Merugikan negara
Memperkaya diri sendiri dan kerabat.
Pada masa ini& hampir semua bentuk pemerintahan dan #rganisasi
pasti terdapat perilaku rasuah& sama ada secara sedar atau sebaliknya& berat
atau ringan. $ama ada dalam bentuk penggunaan pengaruh atau s#k#ngan
untuk memberi dan menerima sehingga rasuah sudah dianggap satu
prosedur rasmi. .mat dikhuatiri pada satu tahap kita akan tiba pada
keadaan yang digelar 4kleptorasi atau secara tersiratnya pemerintahan leh
pen!uri" iaitu berpura-pura jujur.
Rasuah adalah musuh pembangunan. Rasuah dalam dunia p#litik pula
b#leh meruntuhkan dem#krasi. Manakala rasuah dalam badan perundangan
dan kehakiman akan mencabul ketinggian undang-undang dan rasuah dalam
pentadbiran awam akan menjejaskan keseimbangan dan kesaksamaan s#sial.
6enayah rasuah ini akan meningkatkan k#s barangan dan perkhidmatan yang
akhirnya memberi kesan kepada pengguna. %ukan itu sahaja& rasuah juga
akan menyebabkan barangan dan perkhidmatan yang dipasarkan tidak
memenuhi spesi*ikasi atau mutu yang sepatutnya. 0ni sekaligus
menghapuskan persaingan terbuka dan sihat.
Persaingan terbuka ini amat penting dalam sistem ek#n#mi bebas kerana
ianya akan meningkatkan kualiti barangan dan perkhidmatan& sedangkan
amalan rasuah tidak mengambil kira aspek kualiti asalkan barangannya dibeli
atau pun pr#jeknya diluluskan.
7ejala rasuah juga menimbulkan rasa tidak senang hati pada
sesetengah pihak kepada pihak lain kerana mereka percaya bahawa
2
mereka tidak mendapat layanan yang adil dalam sesuatu urusan yang
telah dijalankan.
6elasnya dari segi ek#n#mi rasuah mempersulit kemajuan ek#n#mi .
Misalnya& pelabur asing perlukan k#s yang lebih untuk memulakan perniagaan
di Malaysia. 8al ini kerana terdapat k#s yang terlindung iaitu rasuah atau 4duit
kopi yang perlu diberikan kepada indi+idu berkepentingan untuk memulakan
perniagaan. 9leh itu& ia telah mendatangkan *en#mena negeti* kepada para
pelabur sehingga mereka tidak berminat untuk melabur di Malaysia.
Pakar ek#n#mi beberapa buah negara sia dan *rika berpendapat
kelembapan ek#n#mi negara sia dan *rika adalah berpunca daripada
amalan tidak beretika iaitu rasuah.
'e mana hendak kita bawa negara kita ini 3 Menuju kejayaan atau
kemusnahan. 0su ini perlu dianalisa .
6usteru itu& esei ini akan membincangkan tentang peri pentingnya
Pengajaran Dan Pembelajaran Etika dalam usaha menangani amalan-
amalan yang tidak sihat . $ebagaimana pandangan se#rang saintis s#sial
yang mencadangkan pengajaran dan pembelajaran etika diajar dari bangku
sek#lah rendah hinggalah ke peringkat pengajian tinggi dan seterusnya
apabila sese#rang indi+idu mula menyertai pasaran kerja.
3
2.0 Pengajaran dan Pembelajaran Etika
2.1 De#inisi etika$ Pengajaran dan Pembelajaran Beretika
(tika dari segi dide*inisikan sebagai prinsip-prinsip kelakuan sese#rang
indi+idu yang dapat diterima secara m#ral melibatkan kepercayaan tentang
betul atau salah sesuatu tingkah laku atau perbuatan. %ermakna etika
merupakan amalan-amalan murni yang menjadi pegangan sese#rang
indi+idu& kumpulan& persatuan& pekerjaan dan sebagainya yang diterima
masyarakat dan berupaya membentuk akhlak dan sahsiah diri serta kumpulan
atau #rganisasi dengan cemerlang.
malan etika yang baik akan menjadi amalan kakitangan #rganisasi
yang bekerja dengan jujur& amanah& menepati masa& cekap& berhemah dan
pr#dukti* (tika yang baik memberi gambaran atau imej p#siti* kepada
#rganisasi& syarikat dan jabatan (tika ini juga mempunyai hubungan rapat
dengan tingkah laku kakitangan #rganisasi tersebut. (tika yang bersih&
menggambarkan kecekapan sesuatu #rganisasi dan begitu juga jika
sebaliknya yang berlaku. (tika kerja sering kali dibincangkan dalam k#nteks
nilai& kepercayaan& n#rma dan si*at peribadi sese#rang kakitangan dalam
menyempurnakan tanggungjawab mereka terhadap #rganisasi.
.erdapat beberapa te#ri yang menjelaskan tentang etika. .e#ri etika
telah mula diperkatakan sejak :aman purba 7reek apabila ahli-ahli *alsa*ah
memberikan tumpuan kepada kebaikan m#ral. $#crates ;<=! > )!! %./? dan
anak muridnya Plat# ;<28-)<8 %./? umpamanya menggunakan pendekatan
yang mencabar dan menggalakkan rakan-rakannya ber*ikir tentang kebaikan
(virture? dan kesihatan r#h ;health of soul?. 0dea utama $#crates tentang etika
adalah berhubung dengan meyakinkan #rang agar berakhlak mulia ;+irtu#us?.
$#crates berpandangan adalah mustahil sese#rang dapat merasai
kebahagiaan tanpa memiliki etika atau m#ral yang baik. Manakala tindakan
tidak beretika akan memberi kesan mengganggu #rang lain. Malah beliau juga
4
menganggap indi+idu yang tidak beretika sebagai tidak mempunyai psik#l#gi
yang sihat. Manakala Plat# berpandangan kebaikan sejati hanya dapat dicapai
melalui pembelajaran *alsa*ah dan peringkat pengetahuan yang tinggi. 9leh itu
mengikut Plat# kebaikan m#ral adalah berada di bahagian dalaman
intelektual. @alaupun pandangan $#crates dan Plat# disanggah #leh rist#tle
;)8< > )22 %./? yang melihat kebaikan m#ral mempunyai hubungan yang
sedikit dengan intelektual . rist#tle melihat etika bergantung kepada si*at
bukan perbuatan dan si*at itu dibentuk #leh setiap tindakan yang dipamerkan
#leh indi+idu.
@alaupun terdapat perbe:aan pandangan terhadap etika& namun
sesiapa pun tidak dapat men#lak peranannya dan pengaruhnya dalam
menentukan tingkah laku dan tindakan sese#rang indi+idu. $ebagai c#nt#h&
dalam keadaan ketiadaan wang untuk membeli makanan sese#rang telah
terlihat se#rang buta yang sedang mengambil wangnya yang terjatuh. 6ika
jiwa indi+idu itu tidak memiliki iman dan etika yang kuat sudah pasti dia
mengambil wang tersebut kerana si buta tidak mengetahuinya dan
mendahulukan keperluan peribadinya. $ebaliknya dia tidak berbuat demikian
malah membantu si buta mendapatkan wang yang terjatuh dan berasa puas
kerana dapat membantu.
9leh yang demikian& sesuatu etika yang berasaskan kepada kebaikan
adalah bergantung kepada penilaian daripada beberapa tret si*at yang terpilih
dan seharusnya tidak terkeliru dengan prinsip atau kenyataan tentang apa
yang sepatutnya dilakukan. Dengan kata lain& kebaikan adalah berhubung
dengan kualiti dalaman yang dimiliki #leh sese#rang dan dilihat menerusi
akti+iti dan tindakan dalam kehidupan hariannya.
Masalah-masalah etika dalam pengurusan sama ada dalam sekt#r
awam atau sekt#r swasta adalah k#mpleks disebabkan #leh kesan yang
5
berpanjangan& pilihan penyelesaian yang berganda& hasil yang bercampur-
campur& kejadian tidak menentu serta implikasi-implikasi peribadi.
6elasnya& masalah etika terdapat di semua peringkat apabila adanya
indi+idu yang mengambil tindakan bersi*at mengutamakan kepentingan diri
sehingga memberi kesan negati* kepada #rang lain. $ebagai c#nt#h& rasuah
umpamanya telah mula meyusup ke peringkat pentadbiran negara. Berita
%arian pada ! "eptember #$$%, menyiarkan lap#ran statistik #leh %ahagian
$iasatan 6enayah dan -ak#tik %ukit mam melap#rkan 1=" penjawat awam
terlibat dengan kesalahan mengedar dan memiliki dadah. .urut dilap#rkan )!
daripada 1=" penjawat awam terbabit adalah kakitangan 'ementerian
Pelajaran. Manakala& Menteri di 6abatan Perdana Menteri Datuk $eri
M#hamed -a:ri bdul :i: pada tahun 200" dalam statistik beliau melap#rkan
pada tahun 200" seramai 21" kes rasuah adalah di kalangan angg#ta p#lis.
0nilah yang dikatakan &arapkan sokong, sokong membawa rebah .
0mplikasi yang berterusan tanpa sebarang analisa akan meruntuhkan sistem
pentadbiran dan kepercayaan rakyat kepada pentadbir dan sistem yang ada.
%erpegang kepada prinsip 4 mencegah lebih baik daripada merawat A &
maka amat tepat jika memilih saluran pendidikan sebagai ajen merubah etika
masyarakat yang kian hancur pada hari ini. Menteri Pelajaran Malaysia& dalam
Perutusan $empena $ambutan 8ari 7uru 200B mengatakan ''..guru
merupakan golongan di barisan paling hadapan dan merupakan pemangkin
untuk memastikan sesuatu hasrat itu menjadi kenyataan' . 6usteru memilih
pr#ses pemulihan menerusi bidang pendidikan adalah satu langkah bijak
mengekang kemer#s#tan etika generasi hari ini dan pada masa hadapan.
9leh itu& Pengajaran dan Pembelajaran etika penting diberi bermula dari
peringkat awal lagi .
6
2.2 &epentingan Pengajaran Dan Pembelajaran Etika Di Peringkat
Pendidikan Rendah$ Menengah Dan Tinggi.
$atu kajian yang diper#lehi #leh 0nstitut 0ntergriti Malaysia ;00M?& )1
peratus para pelajar sanggup menerima rasuah sekiranya mereka mempunyai
kuasa dan peluang untuk melakukannya. Menurut Presiden 0nstitut 0ntergriti
Malaysia ;00M? Datuk $ulaiman Mahb#b& lap#ran ini diper#leh berdasarkan
satu kajian persepsi awam terhadap amalan rasuah. 6ika kita halusi& persepsi
ini menggambarkan kecerdikan intelek sahaja tidak dapat mengekang amalan
rasuah. 9leh itu& amat jelas akan kepentingan pengajaran dan pembelajaran
etika dalam pendidikan sabagai salah satu usaha terbaik membendung
permasalahan ini.
2.2.1 Di peringkat persekolahan:
#.#.#. (sas kukuh terhadap etika dan moral di awal usia
Pengajaran dan latihan etika seharusnya didedahkah sejak dari rumah hingga
ke bangku sek#lah sesuai pendangan $la+in ;1!!"? bahawa perkembangan
manusia adalah sepanjang hayat dan bermula dari peringkat awal kanak-
kanak . 9leh itu& pendidikan etika di negara ini harus dimulakan dari peringkat
prasek#lah sebagai landasan kukuh terhadapat kehidupan beretika. Mengapa
pendidikan etika perlu bermula dari peringkat kanak-kanak3 'anak-kanak
ibarat kain putih& ibu bapa berperanan untuk menc#rakkannya. Menerusi
penerapan nilai-nilai agama dan teladan yang ditunjukkan #leh ibu bapa
sendiri dan guru-guru di sek#lah akan secara langsung menerapkan nilai
m#ral dan etika kepada anak-anak. 8asilnya& akan lahir g#l#ngan pelajar yang
berbudi pekerti mulia. nak-anak ini akan terdidik agar menjauhi segala
perbuatan yang negati* dan mengamalkan amalan yang p#siti*. 'urangnya
pendidikan agama dan m#ral akan menjerumuskan mereka kepada tingkah
laku tidak beretika. Malah hal ini dapat dikukuhkan melalui pendapat se#rang
ahli akademis negara iaitu& Pr#*. 8ussien l-ttas yang mengatakan
7
4)elemahan agama menjadi punca utama pelbagai tingkah laku yang
menyalahi etika seperti gejala rasuah* .

Dalam sistem pendidikan pada hari ini& nilai etika diserapkan secara
pengabungjalinan melalui penerapan nilai yang disampaikan secara langsung
atau tidak langsung di dalam bilik darjah #leh g#l#ngan pendidik. Pr#ses
penerapan yang berterusan diharap dapat mengukuhkan nilai kepada pelajar
dalam menentukan betul atau salah dalam membuat sesuatu tindakan. Melalui
pendidikan gama& M#ral serta $i+ik dan 'ewarganegaraan di peringkat
sek#lah rendah dan menengah& para pelajar di dedahkan tentang nilai dan
etika yang patut mereka amalkan mengikut perspekti* agama dan M#ral&
tentang d#sa& pahala& halal dan haram sebagi usaha menanam asas diri yang
kukuh dalam melawan arus pembangunan di mana nilai-nilai m#ral dan etika
semakin terpinggir.
-amun& segala usaha se#lah-#lah mencurah air ke daun keladi. 7ejala
tidak beretika seperti p#nteng sek#lah& mer#k#k& peras ugut malahan r#g#l
masih berlaku. dakah ini berlaku kerana kita tidak serius dalam mewujudkan
masyarakat yang berm#ral dan beretika3 $ubjek $i+ik dan 'ewarganegaraan
sebenarnya merupakan satu medium yang paling tepat dalam menerapkan
nilai dan etika. -amun& subjek ini dianggap remeh dan tidak penting #leh ibu
bapa& pelajar mahupun guru. 8al ini berlaku ek#ran sistem pendidikan
muktahir yang ber#rentasikan peperiksaan. Pelajar malah guru dan pentadbir
sek#lah hanya mementingkan subjek yang dinilai di dalam peperiksaan
peringkat perdana. 8asilnya hasrat kerajaan melalui Pelan 0nduk
Pembangunan Pendidikan ;P0PP? ke arah membangunkan m#dal insan yang
cemerlang akan terpinggir. dakah sistem pendidikan hari ini terlalu menjurus
kepada peperiksaan sehingga mengabaikan unsur nilai dan etika3 Perkara ini
sebenarnya perlukan analisa yang analitik #leh semua pihak yang berkenaan.
8
'.'.'.' +engatasi isu kebejatan disiplin dalam kalangan pelajar
Dewasa ini& isu kebejatan disiplin pelajar semakin ketara. Menurut kajian
kementerian Pelajaran malaysia pada tahun 200=& sebanyak 2B) buah
sek#lah menengah terlibat dalam pelbagai masalah disiplin. 8al ini
membuktikan para pelajar kini terutama di peringkat awal remaja berada
diambang keruntuhan m#ral. 8al ini terjadi disebabkan ketiadaan penghayatan
terhadap keperluan beretika dalam kehidupan. 9leh yang demikian
penghayatan terhadap pendidikan beretika perlu ditekankan secara serius.
Persepsi terhadap pendidikan si+ik di sek#lah harus dihayati bukan sekadar di
pelajari. ,ntuk tujuan itu& penekanan di peringkat nasi#nal perlu sebagai
membuktikan kesungguhan usaha mengekang permasalahan disipilin dan
etika dalam kalangan pelajar.
'.'.( Di peringkat universiti:
'.'.(.) ,saha melahirkan golongan cerdik pandai yang
beretika
Pada peringkat uni+ersiti pula& pengajaran dan latihan etika amat penting
kerana mereka merupakan generasi pelapis yang akan menerajui kepimpinan
negara. Mahukah kita dipimpin #leh generasi yang k#rup dan lemah dari segi
m#ral dan etika 3 $l#gan -emuda &arapan .angsa, -emudi /iang 0egaraA
yang sering diuar-uarkan akan menjadi #m#ng k#s#ng. ,saha yang ampuh
dan bersepadu pada peringkat ini sebagai salah satu 4prakarsaA utama untuk
mewujudkan generasi yang berketrampilan malah bersahsiah tinggi. Mantan
Presiden 0nd#nesia& $uhart# pernah mengatakan '''..berikan saya $
belia wajar, nescaya saya akan gegarkan dunia ini . 8al ini menjelaskan peri
pentingnya generasi muda yang berbekalkan intelek yang cemerlang dan
keperibadian yang mulia dalam urusan mentadbir dan mengurus negara.
9
Menyedari kepentingan ini& salah sebuah institusi pengajian tinggi
awam ;0P.? iaitu ,i.M telah menjadikan subjek -rofesional 1htics sebagai
subjek wajib di peringkat dipl#ma. ,saha ini perlu dipuji dan seharusnya
dic#nt#hi #leh semua 0P. dan 0P.$.
'.'.(.' -ersediaan ke alam pekerjaan
Pada peringkat uni+ersiti juga pengajaran dan pembelajaran etika penting
sebagai satu persediaan menyediakan pelajar dengan situasi sebenar
pekerjaan dan seterusnya penerapan nilai-nilai beretika. Melalui ilmu etika
yang dipelajari dan di*ahami& para penuntut akan didedahkan dengan
sebarang bentuk k#n*lik dunia pekerjaan yang akhirnya menuntut kejujuran
dalam melaksanakan tanggungjawab. 'epentingan ini juga diperkukuhkan
dengan kajian 0nstitut 0ntegriti Malaysia #leh Datuk Dr. $ulaiman Mahb#b
bahawa )1 peratus pelajar 0P. sanggup menerima rasuah sekiranya mereka
mempunyai kuasa dan peluang. 8al ini bermakna pendidikan rendah dan
menengah masih belum sepenuhnya dapat menghasilakan insan yang
beretika. 9leh sebab itu& usaha seperti ini patut diteruskan dan diberi
keutamaan jika kita ingin melihat negara maju dan seterusnya melahirkan
m#dal insane yang cemerlang.
'.'.* Peringkat pasaran kerja:
'.'.*.) +elahirkan tenaga kerja yang berkualiti dan cemerlang
Pembelajaran dan latihan etika dapat memandu indi+idu mengikut garis
panduan yang dikehendaki #leh agama dan kehendak s#sial yang menuntut
mereka bertingkah laku sesuai dengan tahap akademik mereka. 0ndi+idu yang
beretika dalam bidang pekerjaan akan men#lak segala bentuk amalan yang
menyalahi etika seperti amalan rasuah. .idak dapat dina*ikan dalam senari#
negara yang pesat membangun& amalan seperti rasuah amat mudah
4mengg#daA. Ramai yang gagal dalam usaha men#lak 4g#daanA rasuah.
10
patah lagi amalan rasuah dianggap jalan pintas dalam mengecap
kemewahan. 8anya seg#l#ngan kecil yang dapat menepis dugaan ini.
%ayangkan jika g#l#ngan kecil ini juga gagal menepis amalan tidak beretika ini
3 Pekara yang pasti sudah tentulah #rganisasi semakin g#yah dan pr#dukti+iti
yang tidak menepati piawai dan standart kualiti . Rentetan hal ini& jelas dilihat
betapa pentingnya pengajaran dan pembelajaran etika dalam bidang
pendidikan.
'.'.+ Peringkat Nasional :
#.#.!. +erealisasikan dasar kerajaan (wawasan #$#$)
Dalam usaha mewujudkan sebuah negara maju menjelang tahun 2020& bekas
Perdana Menteri keempat .un Dr Mahathir bin M#hamad telah
memperkenalkan @awasan 2020 yang merangkumi ! cabaran utama ke arah
bergelar negara maju. $alah satu cabaran yang perlu diatasi #leh rakyat
Malaysia berdasarkan cabaran keempat @awasan 2020 iaitu membentuk
sebuah masyarakat yang kukuh ciri-ciri moral dan etikanya dangan para
warganya mempunyai nilai keagamaan dan kerohanian yang utuh serta
ditunjangi oleh budi pekerti yang luhur. Maka jelaslah keperluan pembelajaran
dan pembelajaran etika disemua peringkat pendidikan sama ada di peringkat
rendah& menengah dan uni+ersiti amat perlu .
6ika dilihat daripada keperluan etika di dalam sesuatu pr#*esi#n dan
juga kehidupan s#sial. Maka dapatlah dirumuskan pengajaran dan
pembelajaran etika perlu bermula dari awal dan seterusnya diperkukuh lagi
sebelum indi+idu tersebut keluar bekerja dan menghadapi realiti kehidupan
yang sebenarnya. 0ni bersesuaian dengan pendapat 2ieberman dlam "ufean
(334) bahawa kesediaan dan latihan khusus amat perlu di dalam
menyediakan indi+idu yang berjaya& yakin diri dan mempunyai keb#lehan
dalam melaksanakan tugas.
11
2.) Melahirkan indi,idu beretika sebelum men!eburi bidang kerjaya
2.) 1 -egangan (gama 5ang )ukuh
Pegangan agama adalah benteng bagi segala perbuatan yang keji dan
mungkar . 'ekuatan iman akan dapat mengekang indi+idu daripada perbuatan
tidak beretika serta menjadi panduan dalam menentukan sesuatu perbuatan
dan tingkah laku. Penghayataan terhadap agama mewujudkan budaya
mencintai kebenaran dan kesaksamaan. Dalam 0slam& ke*ahaman dan
keyakinan adalah dua perkara yang berlainan tetapi saling memerlukan.
$ebagai c#nt#hnya& kita memahami bahawa ibadat s#lat adalah wajib& namum
kita se#lah tidak yakin aka balasan tuhan ke atas kita& maka se#lah kita
pincang dalam salah satu dualisme ke*ahaman dan keyakinan . da juga
#rang yang *aham bahawa rasuah adalah berd#sa& b#leh dikenakan a:ab
akibat perbuatannya. -amun demikian& mereka berani menerima dan memberi
rasuah kerana tidak sampai lagi tahap keyakinan mereka akan balasan yang
bakal diterima sekirannya mereka tetap merasuah dam bakal mendapat
ganjaran dan pujian sekiranya bertahan untuk tidak menerima rasuah.
'e*ahaman dalam agama perlu disertai dengan keyakinan yang mendalam.
6elaslah dengan pegangan agama yang kuat segala perbuatan tidak beretika
dapat dielakkan apabila mereka mula menceburi bidang pekerjaan.
2.).2 )etinggian -eribadi
'eberanian dan ketegasan mengatakan 4tidakA kepada sesuatu yang salah di
sisi agama dan masyarakat merupakan elemen penting dalam disiplin diri
malah hal ini juga dapat menjadi 4perisaiA diri sebelum menceburi bidang
pekerjaan. $ese#rang indi+idu tidak perlu berasa takut terhadap pandangan
masyarakat seandainya yakin tindakan yang dipilih dan keputusan yang dibuat
adalah betul berlandaskan etika dan n#rma masyarakat.
12
2.).) +emilih )erjaya 5ang 6iminati 7 )eseronokan .ekerja
$ese#rang indi+idu perlu memilih bidang yang disukai. Demikian juga halnya
di dalam bidang pekerjaan. Perasaan cinta dan menghargai kerjaya yang
dipilih dapat mengelakkan diri dari melakukan pelanggaran etika seperti
rasuah & p#nteng kerja& pecah amanah dan sebagainya kerana sedar implikasi
yang akan diterima jika didapati melakukan kesalahan etika.
13
).0 Etika dan rasuah
Malaysia kini menitik beratkan penghasilan m#dal insan yang berkualiti&
berdaya-saing dan juga memiliki etika dan berintergriti tinggi. -amun begitu&
masih terdapat kes-kes rasuah dan pecah amanah yang berlaku. Menurut
lap#ran %adan Pencegahan Rasuah ;%PR? terdapat sebanyak B80 tangkapan
kes rasuah sepanjang bulan 6anuari sehingga -#+ember 2008. 8al 0ni
menunjukkan kes rasuah masih besar dan adakah ini juga menunjukkan
rakyat Malaysia masih belum memiliki etika dan nilai intergriti yang tinggi. 6ika
di lihat pada statistik negara maju jelas menunjukkan jumlahnya lebih kecil jika
di bandingkan dengan negara membangun. /#nt#hnya lap#ran daripada
0reland %isness -ews& Malaysia berada berada ditangga ke- <) manakala
$ingapura berada pada tangga ke- <.
$enari# ini jelas menunjukkan pendidikan etika adalah seiring dengan
pendidikan pencegahan rasuah. 8al ini kerana jika indi+idu tersebut terlah
tersedia untuk menghadapi cabaran semasa bekerja& atau mempunyai
keyakinan dan juga nilai-nilai n#rma kehidupan serta kemasyarakatan
sebarang rintangan dan g#daan yang mendatang tidak akan memberi
sebarang implikasi kepada indi+idu tersebut. $ebagai c#nt#hnya& sese#rang
yang telah di terapkan dengan nilai agama yang baik akan mempunyai nilai
dan etika yang baik di dalam kehidupannya. 9leh itu& jika ia melaksanakan
tugasannya maka tidaklah berlaku urusan rasuah. $elain itu juga b#leh
dikatakan semua ajaran agama men#lak rasuah.
$ecara keseluruhannya& rasuah dan Pengajaran Pembelajaran %eretika
tidak dapat dipisahkan kerana jika pendidikan etika dapat dilaksanakan
dengan berkesan dan mencapai matlamat diharapkan kegiatan rasuah akan
berkurangan.
14
).1 Strategi Menangani Rasuah
Peranan pencegahan rasuah tidak terletak pada tanggungjawab
kepada kerajaan sahaja& tetapi juga melibatkan %adan %ukan 'erajaan ;-79?
masyarakat dan juga indi+idu itu sendiri.
'erajaan telah menjalankan beberapa kaedah antaranya ialah melalui
Pelan 0ntergriti -asi#nal ;P0-?. Pelaksanaan lapan strategi P0- yang
merangkumi institusi keluarga& k#muniti& masyarakat si+il& s#si#budaya&
agama& ek#n#mi& p#litik dan pentadbiran akan dipergiat. Dalam *asa pertama
pelaksanaan P0-& penekanan akan diberikan kepada lima bidang keutamaan&
iaitu mengurangkan gejala rasuah& penyelewengan dan salah guna kuasaC
menambah baik kecekapan sistem penyampaian perkhidmatan awamC
menambah baik tadbir urus k#rp#rat dan etika perniagaanC memantapkan
institusi keluarga dan k#munitiC serta menambah baik kesejahteraan
masyarakat.
$eterusnya& melalui penubuhan satu badan suruhan jaya iaitu
$uruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ;$PRM?. Penubuhan $PRM
kerana tugas tugas membanteras rasuah tidak mudah dan sarat dengan
prasangka serta persepsi biarpun %PR telah berusaha ke titik terakhir untuk
memerangi gejala rasuah. Paling penting $PRM bukan sekadar mengulangi
perkara-perkara yang melingkari %PR sebelum ini& kerana untuk menjadi lebih
berkesan semestinya perlu ada kelainan yang dit#nj#lkan supaya $PRM
benar-benar membawa pembaharuan untuk membasmi rasuah. tas dasar
tersebut lah maka $PRM ditubuhkan bagi membentras gejala rasuah sehingga
keperingkat akar umbi lagi.
$elain itu juga dicadangkan agar kakitangan kerajaan atau pekerja
sesuatu agensi perlulah di gerakan setiap lima tahun sekali bertujuan
15
mengelakkan kaki tangan tersebut bertindak sebagai d#minan dan seterus
mengakibatkan rasuah senang berlaku. $ebgai c#nt#hnya angg#ta p#lis
hendaklah berkhidmat di setiap balai atau daerah hanya dalam masa B tahun
sahaja dan akan bertugas di tempat lain.
.erdapat juga beberapa cadangan untuk pencegahan rasuah melalui
memberikan gaji yang lebih tinggi kepada kakitangan yang berisik# untuk
melalakukan rasuah dan juga memperketatkan undang-undang serta
mengiatkan lagi penguat-kuasaan terhadap rasuah.
%adan bukan kerajaan ;-79? pula b#lehlah melaksanakan kempen
kesedaran dikalangan masyarakat terhadap rasuah melalui kaedah pr#m#si &
kempen kesedaran dan lain-lain lagi.
$elain itu & masyarakat dan indi+idu itu sendiri perlu sedar supaya tidak
melakukan atau memberi peluang terhadap rasuah. 0ni kerana rasuah hanya
akan berlaku jika melibatkan kedua-dua pihak.
16
<.0 Konklusi
Dapat dirumuskan bahawa pengajaran dan latihan etika tidak cukup
jika hanya berlaku di dalam bilik darjah sebalinya perlu di terapkan secara
bijaksana selaras dengan perkembangan gl#balisasi melalui pendekatan yang
kreati* dan menarik . ,saha sama antara 'ementerian Pelajaran dan badan-
badan penguatkuasaan dan undang-undang perlu diterusan secara
terangcang. Pada peringkat kementerian pembelajaran dan latihan etika perlu
dirancang dan disampaikan secara menarik dan berkesan atau wujudnya
keperluan menjadikan etika sebagai satu mata pelajaran di peringkat sek#lah
rendah dan menengah.
Pendidikan dan latihan dalam etika sememangnya diperlukan dalam
menangani segala bentuk pelanggaran etika seperti amalan rasuah. Malah&
ilmu pendidikan ini juga perlu dilaksanakan seawal mungkin kerana lebih awal
nilai-nilai itu diterapkan lebih hasil yang akan diterima . ini diperlukan kerana
rasuah ini memberikan pelbagai kesan negati*& malahan mampu meruntuhkan
negara dan juga sesebuah #rganisasi. Diharapkan apabila m#dal insan yang
dihasilkan beretika maka hasrat negara dalam membangunkan negara ke arah
negara maju akan terlaksana. 6ika dilihat kejayaan -abi Muhammad
menyampai ajaran--ya adalah disebabkan baginda se#rang yang beretika
tinggi dan meletakkan dirinya jauh dari rasuah. 'etika Rasulullah $..@
ditawarkan dengan pelbagai kesenangan hidup& harta dan takhta #leh kaum
Duraish mereka telah menetapkan beberapa syarat iaitu Rasulullah $..@
mestilah meninggalkan perjuangan untuk mendaulatkan idealisme 0slam&
meninggalkan jihad& meninggalkan dakwah dan meninggalkan wawasan
baginda Rasulullah untuk membina masyarakat rabbani. @alau
bagaimanapun& Rasulullah $..@ tidak tunduk dengan tawaran rasuah itu dan
tidak berganjak seinci pun dengan k#mitmen %aginda meskipun mereka
17
meminta bapa saudara Rasulullah& bu .alib untuk memujuk namun
Rasulullah tetap masih dengan pendiriannya dan bersabda5
*"ekiranya bulan diletakkan di tangan kananku dan matahari di tangan kiriku nescaya
aku tidak akan sekali-kali meninggalkan tugas menyebarkan 8slam ini.*
%erdasar cerita ini& se#rang yang beretika tidak akan mengamalkan
perbuatan yang menyalahi etika seperti perbuatan menerima atau memberi
rasuah dan seterusnya akan mendapat segala yang dikehendakinya dan juga
yang dihasratkan. $esungguhnya& sebaik-baik pekerjaan ialah ikhlas dalam
mencari keredaan--ya& diper#leh dari hasil usaha sendiri dan tidak
mengkhianati #rang lain.
18
Rujukan5
1. 2e#nard 6. % ;200=?. .usiness 9 -rofessional 1thics for 6irectors,
1:ecutives 9 (ccountants& ;<
th
(diti#n? &.#r#nt#&5 .h#ms#n
8igher (ducati#n.
2. Dr. Muhammad Diah 6urini ;2008?. 4;,+4#$ -rofessional 1thics&
;cetakan kelapan? $eri 'embangan $elang#r5 9pen ,ni+ersity
Malaysia ;9,M?.
). M#k $##n $ang ;200B?&"iri -endidikan -/) (/eras 6an
-rofesional),'uala 2umpur5 Multimedia >($ Res#urces $dn %hd.
<. bdul Rahim M. ;2001? 8lmu -endidikan ,ntuk )-28,. $ungai
%esi& $elang#r5 $an#n Printing /#rp#rati#n $dn %hd.
B. Dewan %ahasa Dan Pustaka. ;1!!2? /eknik -engajaran 6an
-embelajaran (cetakan kedua). 'uala 2umpur5 Percetakan Rina
$dn %hd..
=. M#k $##n $ang ;200B?& "iri -endidikan -/) (-engurusan
-engajaran dan -embelajaran), 'uala 2umpur5 Multimedia >($
Res#urces $dn %hd.
". Pelan 0nduk Pembangunan Persekutuan 200= > 2010 >
'ementerian Pelajaran Malaysia.
8. Perutusan 'has 8ari 7uru 200" E%. Dat# $ri 8ishammuddin
.un 8ussien& Menteri Pelajaran Malaysia
19
Sumber dari internet:
1. khbar $inar 8arian ;2008?
http5FFwww.$inar
2. khbar ,tusan Malaysia ;2008?
http5FFwww.utusan.c#m.myFutusanFin*#.asp3yG2008HdtG1211HpubG,tus
). $arenne %enchim#l > $utt#n ;200"?. Principle #* (thics
http5FFwww.asha.#rgFab#utFethicsF200"seea2.htm
<. My2M$ 9pen ,ni+ersity Malaysia
http5FFlms.#um.edu.myFm#dulesFgr#up*#rumFsh#wmesg.php3newG1
20
21