Anda di halaman 1dari 26

Hoki

Nama: Muhammad Rusyaidi Bin Shahruddin


Kelas: 4 Biotechnology
No Maktab: MG09!"#
Guru:

Kandungan
"4 Penutup $
"!%"# Gol hoki &
!9%"0 Pakaian/Peralatan hoki '
!$ Padang hoki
!%!& Peraturan hoki 4
9%!4 Teknik #
#%$ Kemahiran "
!%" Sejarah hoki !
Muka surat Kandungan No(

Se)arah
Sejarah Hoki dunia
*emain +adang hoki +urba di Mu,ium Kebangsaan -rkiologi -thens(
*emainan ini menggunakan kayu bengkok dan sebuah bola di)um+ai melalui
se)arah dunia( .ukisan itu berusia 4000 tahun dari+ada Mesir( Men)elang
tahun sebelum !"&" S(M(dan terda+at satu diskri+si dari+ada tahun 00 S(M(
di Greece +urba a+abila +ermainan ini digelar /0123456178/ 9disebut /keryte,in/:
kerana ia bermain dingan tanduk 9/;<2=>/ dalam bahasa Greek: dan sebuah
ob)ek berbentuk bola( ?i +endalaman Mongolia@ Ahina@ orang ?aur telah
bermain Beiko9 satu +ermainan yang menyeru+ai hoki +adang: lebih kurang
!000 tahun( -da +ermainan se+erti hoki di dalam ero+ah semasa ,aman
+ertengahan dan +erkataan BhockeyC 9hoki: telah direkodkan +ada tahun !#'#
oleh DdEard FFF di Dngland(
*ermainan Moden ditubuhkan oleh sekolah aEam Fnggeris +ada aEal tahin
abad ke%!9( Kelab +ertama ditubuhkan oada tahun !$49 di Blackheath di
timur%selatan .ondon@ teta+i +eraturan moden dibuat +ada Gersi lain dimain
oleh kelab kriket MiddleseH untuk +ermainan musim se)uk( *ersatuan Hoki
ditubuhkan+ada tahun !$$'( *ermainan hoki antarabangsa yang +ertama
diadakan +ada tahun !$9 9Freland #@ Iales 0: dan Badan +eraturan
antarabangsa ditubuhkan +ada tahun !900( *ermainan hoki dimainkan
semasa Jlim+ik musim +anas +ada tahun !90$ dan !9"0(

Sejarah Hoki di Malaysia
Se)arah hoki Malaysia ham+ir sama dengan Fndia( *ermainan ini
dibaEa ke negara tersebut oleh askar dan kakitangan British
+ada !$9"( Namun +ada ketika itu@ hoki masih belum lagi terkenal
di kalangan rakyat tem+atan( Sele+as dua dekad lebih@ barulah
+enduduk tem+atan mula meminati +ermainan ini(
*ada !9"#@ Malaya ber)aya menubuhkan sebuah +asukan hoki
dan telah mengadakan +erlaEanan +ersahabatan dengan Fndia
yang baru saha)a memenangi +ingat emas dalam Sukan Jlim+ik(
Sele+as itu@ +asukan hoki negara telah men)ela)ah ke bebera+a
negara di Macau dan Hong Kong dan mengadakan +ermainan
+ersahabatan di sana(
Kembali

Kemahiran
Kemahiran Menolak
Kemahiran menolak amat +enting untuk dikuasai( Kemahiran ini berguna untuk
membuat hantaran @ clearance atau untuk men)aringkan gol( Fa boleh dilakukan
dengan +antas dan serta%merta tan+a disedari oleh +ihak laEan( Ialau+un
tolakan tidak sekuat +ukulan@ teta+i ia boleh digunakan dalam kedudukan sukar
semasa kemahiran tidak boleh digunakan( Kemahiran ini )uga digunakan ketika
menolak bola semasa memulakan sudut +enalti(
Kemahiran Menahan atau menyerkap bola
Menahan atau menyerka+ bola bermakna mengaEal dengan memberhentikan
bola yang bergerak sama ada dari hantaran kaEan atau menghalang hantaran
laEan(

Kemahiran Memukul
Memukul adalah +enting dalam +ermainan hoki kerana melalui kemahiran ini bola
boleh dihantar dengan ce+at dan )auh ke+ada rakan se+asukan( *ukulan yang
te+at ke sasaran melancarkan +ergerakan serangan ketika bermain(
Kemahiran Menguis
Kemahiran menguis membolehkan bola dihantar melalui udara dan ia )uga
digunakan ketika melakukan strok +enalti dan men)aringkan gol(
Kemahiran Mencedok
Kemahiran mencedok ham+ir sama dengan kemahiran menguis teta+i sudut
kecendongan +ermukaan kayu lebih tinggi ke udara dan lebih )auh( Kegunaannya
adalah untuk menghantar lebih )auh ke udara(

Kemahiran Menggelecek
Menggelecek ialah cara mengaEal bola sambil bergerak dan digunakan untuk
mele+askan diri dengan bola dari+ada kaEalan +ihak laEan Kerda+at tiga
kemhiran iaitu kelecek longgar@ kelecek ra+at dan kelecek cara LFndiaM(
Kelecek loggar
Kelecek longgar digunakan a+abila +emain hendak menggerakkan bola
dengan ce+at dan +ihak laEan berada )auh dari bola(
Kelecek rapat
Kelecek ra+at +erlu a+abila seseorang +emain hendak mengaEal bola dengan
ra+i( Keknik ini berguna )ika +emain tidak mem+eroleh situasi yang selamat
untuk menghantar bola ke+ada rakan(

Kelecek India
Kelecek ini adalah asas bagi semua +ergerakan dengan bola dalam +ermainan hoki(
Muka kayu bergerak bebas dengan bola( Keknik ini dilaksanakan di hada+an badan
dengan menggerakkan bola ke kiri dan ke kanan silih berganti menggunakan muka
kayu dan kilas kayu( Kangan kiri sentiasa menggerakkan kayu manakala tangan
kanan membenarkan kayu di+utar bebas untuk menggerakkan bola(


Kemahiran Menjaga Gol
Kemahiran%kemahiran men)aga gol boleh dibahagikan ke+ada bebera+a bahagian :
NKemhiran asas berdiri dan +ergerakan melintasi gol(
NKemahiran menggunakan kaki dan +ad(
NKemahiran mengguankan tangan dengan gloG(
Nkemahiran menggunakan badan sebagai bentang(
NKemahiran mengguanakan kayu hoki(
*en)aga gol +enting bagi sesuatu +asukan( Seorang +en)aga gol mesti berani@
mem+unyai konsentrasi yang baik@ ke+antasan@ masa tindak balas dan Oleksibiliti
yang baik( *erkara utama yang dititikberatkan adalah cara berdiri dalam keadaan
bersedia di hada+an +intu gol(


Selain kedudukan sedia untuk menahan bola@ +en)aga gol harus mahir dan ceka+
menahan dengan menggunakan double padding, single padding@ kayu dan glov.
Keknik double padding melibatkan +enggunaan kedua%dua kaki sebagai bentang bola
manakala single padding menahan menggunakan sebelah kaki( Kindakan seterusnya
adalah mengeluarkan bola dari kaEasan gol sama ada menye+ak atau memukul(
Menam+an bola dengan tangan )uga adalah kemahiran yang +erlu ada +ada +en)aga
gol(
Kembali

Keknik
Keknik Menolak
NBerdiri dalam keadaan sedia(
N*egang kayu dengan tangan kiri di bahagian +emegang dan
tangan kanan di bahagian tengah kayu@ mengikut keselesaan(
NBola berada di hada+an badan di antara kaki kiri dengan kaki
kanan(
NRa+atkan +ermukaan kayu su+aya berada di belakang bola(
Kayu hoki di+egang bersudut 4 dar)ah dengan +ermukaan
+adang(
NGunakan kekuatan tangan kanan untuk menolahk bola dan
tangan kiri menekan kayu ke belakang untuk memberi kuasa
tolakan(
NBerat bdan di+indahkan dari kaki belakang ke hada+an(
NSiku kanan diluruskan dan kayu dihalakan ke arah sasaran(
NFkut la)ak(

Keknik menahan bola
P Keknik menahan bola dari arah hada+an
NMata sentiasa memandang bola yang datang(
N*egang kayu dengan tangan kiri sementara tangan kanan di tengah kayu bagi
membantu +ergerakan tangan kiri(
NMuka kayu menghada+ arah bola yang datang( Kayu dicondongkan ke hada+an
sedikit ketika menahan untuk mengelakkan bola dari+ada melantun ke atas(
NBergerak ke hada+an untuk memudahkan menahan atau menyerka+ bola
a+anila +erlu( Sera+ day semasa bola menyentuh kayu(
9g: Keknik menahan bola di sebelah kanan(
NMata memandang bola yang datang kearah kita(
N*engangan kayu berarak se+erti dari arah hada+an(
NBadan dibengkokkan dan ber+using ke kanan untuk bergerak ke arah bola
datang( Bahu kiri menghada+ bola dan lutut dibengkokkan(
NKayu hoki digerakkan ke arah bola untuk menahan bola( Ke+ala kayu berada di
tanah di sebelah kaki kana( Bola melintasi badan dan ditahan di hada+an kaki
kanan( -+abila bila menyentuh kayu hoki@ tukar +osisi untuk tindakan selan)utnya(

9a: Keknik menahan bola kilas kayu
NMata memandang bola yang datang ke arah kita(
N*egangan kayu se+erti teknik menahan bola dari arah hada+an (
N?alam keadaan diri sedia(
NBadan dibongkokkan ke kiri dan kilas kayu untuk menahan bola(
Keknik memukul
NBerdiri dalam keadaan sedia(
N*egang kayu dibahagian atas dengan kedua%dua tangan dira+atkan( Kangan
kanan berada dibaEah tangan kiri(
NBerdiri mengiring dengan bahagian bahu kiri mengarah ke sasaran bola sambil
badan dalam keadaan seimbang( Buka kaki seluasa bahu(
NBola berada di sebelah bahu kiri selari dengan kaki kiri
N -yun kayu ke belakang @ kontak dan ikut la)ak(

Keknik menguis
NBerdiri dalam keadaan sedia dengan bahu menghada+ ke arah
sasaran( Aara +engangan kayu lebih kurang sama dengan +egangan
menolak(

Qarak kaki diebarkan sedikit dari+ada keluasan bahu( Bengkokkan


lutut dan rendahkan badan( Bola berada dekat kaki kiri(

Aodongkan kayu dengan +ermukaannya menghada+ ke atas(

Kuis bola dengan berat badan di+indahkan dari+ada kaki kanan ke


kaki kiri( Fkut la)ak(
Keknik mencedok
9a: Keknik mencedok lurus
N*egang kayu se+erti +egangan untuk menguis(
N*astikan bola dan badan se+erti lakuan menguis(
NAodongkan kayu lebih dari+ada lakuan menguis untuk menda+atkan
cedokan yang lebih tinggi(

9a: Keknik mencedok LshoGelM
NBediri dalam keadaan bersedia(
N*egang kayu se+erti +eganganuntuk menguis(
NMata sentiasa memandang bola semasa membuat cedokan(
N?ari kedudukan diri sedia@ langkahkan kaki kanan ke hada+an ham+ir dengan bola(
N.etakkakkan +ermukaan kayu di baEak bola(
N.akukan cedokan dengan menggunakan kekutan dari+ada +ergelangan tangan dan
lengan su+aya bola bergerak lebih tinggi dan )auh(

Keknik menggelecek
NBola sentiasa berada dihada+an +emain(
NKangan kiri dicekak lemas di bahagian +emegang kayu manakala
tangan kanan di bahagian tengah kayu(
NSemasa menggelecek@ *ermukaan kayu digerakkan oleh tangan kiri
dan dikaEal oleh tangan kanan(
?iri sedia 9Stance:
NBuka kaki seluas bahu@ lutut dibengkokkan sedikit dan berat badan
di atas bebola kaki(
NBadan dibengkokkan sedikit dan mata memandang bola(
NHulurkan tangan kiri ke te+i dengan siku bengkok sedikit ta+ak
tangan menghala ke hada+an(
NKangan kanan memegang bahagian tengah kayu hoki +ada +aras
+inggang(
Kembali

*eraturan
!( *emain hendaklah sentiasa memegang kayu di tangan(
"( ?ilarang memegang@ memukul@ menyangkuk atau menye+ak kayu +ihak laEan(
#( ?ilarang menaikkan bola dengan cara bahaya(
4( ?ilarang bermain bola menggunakan tagan atau kaki
( Bola mestilah tidak terkena kaki(
'( -ntara Oaul yang bias dilakukan adalah se+erti berikutR
a: Menggunakan belakang kayu untuk memainkan bola(
b: Memainkan bola melebihi +aras bahu(
c: Menggunakn tubuh untuk menghalang +ihak laEan dari+ada memainkan bola(
d: Menyerang@ menye+ak atau menolak +ihak laEan dan memegang +akaian dengan
tu)uan mengganggu atau mencederakannya(

&( Hukuman terhada+ OaulR
a: Saul dilakukan di luar kaEasan ?R
i( *asukan +enyerang menda+a +ukulan
+ercuma(
ii( *asukan +enyerang menda+at +ukulan sudut
+enalti@ )ika +asukan bertahan dengan senga)a
membuat sebarang )enis Oaul dalam kaEasan "
ela 9""(9 cm:
b: Sekiranya Oaul dilakukan dalam kaEasan ?R
i( *asukan bertahan menda+at +ukulan +ercuma
)ika +asukan bertahan melakukan Oaul(
ii( *asukan +enyerang menda+at sudu +enalti
)ika +asukan bertahan melakukan Oaul(
iii( *asukan +enyerang menda+at stork +enalti
)ika +ihak bertahan melakukan Oaul dengan
senga)a(

1.0 TATATERT!
!(! *emain%+emain yang menda+at tiga 9#: kad hi)au se+an)ang
+ertandingan akan digantung satu +erlaEanan berikutnya(
!(" *emain%+emain yang menda+at dua 9": kad hi)au dan satu
9!: kad kuning se+an)ang +ertandingan akan digantung satu
9!: +erlaEanan berikutnya(
!(# *emain%+emain yang menda+at dua 9": kad kuning
se+an)ang +ertandingan akan digantung satu +erlaEanan(
!(4 *emain%+emain yang menda+at satu 9!: kad merah
se+an)ang +ertandingan akan digantung satu 9!:
+erlaEanan atau lebih( *emain berkenaan tidak dibenarkan
bermain sehingga QaEatankuasa BantahanTKatatertib
membuat ke+utusan( *emain itu )uga tidak dibenarkan
duduk dengan +asukan +ada masa +erlaEanan( Kembali

*adang Hoki
Kembali

*akaianT*eralatan hoki
1.0 PAKAA" PE#A"
!(! *en)aga Gol diEa)ibkan memakai LOace%maskM
!(" Semua +emain lain diEa)ib memakai LshinguardM se+an)ang
+erlaEanan(
!(# Semua +emain diEa)ibkan memasukkan )ersi ke dalam skirt
9Eanita:Tseluar 9lelaki: se+an)ang +erlaEanan( Qika +emain
memakai tambahan ia hendaklah dari Earna yang sama(
!(4 Setia+ +asukan dikehendaki membaEa dua 9": set )ersi
yang berlainan Earna dan setia+ )ersi hendaklah bernombor
dari nombor ! hingga !'( Qersi *en)aga Gol hendaklah
bernombor di belakang dan di hada+an(
!( Sekiranya terda+at kedua%dua +asukan memakai )ersi yang
sama@ maka satu dari+ada +asukan hendaklah menukar
)ersinya dengan cara +engundian( *engurus%+engurus
*asukan diminta menentukan )ersi laEannya terlebih aEal
bagi mengelakkan )ersi yang sama Earna(

Peralatan hoki
# Hoki
Bendera@ line
Bola hoki
Helmet *en)aga Gol Hoki
Kayu hoki
Qaring hoki
Qersi *en)aga Gol . T *an)ang
Qersi lengan +endek hoki
*ad *en)aga Gol Hoki ?ada
*ad *en)aga Gol Hoki kaki
Seluar +endek hoki
Stokin hoki
Sarung tangan Hoki
Kembali

Gol hoki


Kembali

Sekian@ Kerima Kasih
Kembali