Anda di halaman 1dari 3

PROGRAM INTERVENSI

NAMA GURU SHAMSOLNlZAM BlN lSHAK


MATA PELAJARAN FlZlK
TlNGKATAN 4Al
TAHUN 20l4
HEADCOUNT ANALYSIS
SUBJEK
(TOV)-
BERASASK
AN RCA
JUMLA
H
PELAJ
AR
A+ A A- B+ B C+ C D E G TH HEADCOU
NT
lNTERVEN
Sl
FlZlK 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 7 ORANG
PELAJAR
GAGAL
PROGRAM STATEMENT
PROBLEM
STATEME
NT
7 ORANG PELAJAR MENDAPAT GRED G DALAM MATA PELAJARAN FlZlK
DALAM UJlAN PENlLAlAN MAC 20l4 NAlK KE GRED E
ROOT COUSE ANALYSIS DIAGRAM
Jenis2 Ralat BAB l : PENGENALAN KEPADA FlZlK
Bacaan MSG dan VC Kuantiti scalar dan vektor
Hubungan dan persamaan Graf lmbuhan dan nilai piawai
Unit Sl dan terbitan
Penukaran Unit sepadan
Kemahiran Proses Sains
Kepersisan/kejituan/kepekaan
MGS VOLTMETER
VC JAM RANDlK
PROGRAM INTERVENSI
7
MURlD
DAPAT
GRED
G
KERTAS
2
SlKAP
DlSlPL
lN
KERTAS
l
HEAD
COUNT
PLAN DO(TlME
FRAME)
CHECK ACT
7 LATIHAN PENGAYAAN (BAHAGIAN A):
Menyelesaikan soalan- soalan objektif
bertopikal :
VC dan MSG teknik bacaan
lmbuhan dan nilai piawai
Jenis2 ralat
Penukaran unit yang sepadan
Menerangkan definisi kepersisan,
kepekaan dan kejituan dengan bantuan
rajah
Menyatakan hubungan graf yang diberi

2
MlNGGU
7 LATIHAN PENGUKUHAN (BAHAGIAN B):
Melakukan latih tubi dalam soalan-soalan
eksperimen untuk memperbaiki kemahiran
dalam :
Mengambil bacaan alat pengukuran yang
diberi
Membuat jadual tabulasi data yang
diperolehi
Mengira kuantiti terbitan dengan unit Sl
yang lengkap
Memplotkan graf berdasarkan tabulasi
data
Mendapatkan hubungan grat yang
diplotkan
Menyatakan langkah berjaga-jaga
Membuat ekstrapolasi graf
Mendapatkan nilai sepadan
Membuat pengiraan kecerunan graf
Mengira pembolehubah berdasarkan
rumus yang diberikan menggunakan nilai
kecerunan graf yang diperolehi
Membuat kesimpulan eksperimen yang
diberi

2
MlNGGU
7 PENGAYAAN (BAHAGIAN C)
Melakukan latihan pengayaan untuk:
Menerangkan definisi dengan bantuan
rajah yang sesuai
Membuat perbandingan dengan
memberikan jawapan dalam bentuk jadual

l
MlNGGU
PENUTUP