Anda di halaman 1dari 4

Kelas/masa/mata

pelajaran
Kandungan Impak
3A
9.30-10.30 pagi
Bahasa Melayu
TemaAmalan !idup "ihat
Tajuk Ke#ersihan $iri
Fokus Utama
%.& Mem#a'a kuat teks pr(sa dan puisi dengan
se#utan dan int(nasi yang #etul dan lan'ar serta
memahami perkara yang di#a'a.
Fokus Sampingan
).1 Mem#ina dan menulis perkataan ayat tunggal dan
ayat majmuk.
Kemahiran Freshie Perdana:
1.& Mem#ina dan menulis suku kata ter#uka
Objektif:
*ada akhir pem#elajaran ini+ murid-murid #erupaya
*erdana
Mem#a'a dan melengkapkan 3 rangkap pantun
,#jekti- .reshie perdana
Mem#ina dan menulis % perkataan suku kata ter#uka.
Ilmu *endidikan Kesihatan
/ilai Ke#ersihan
KBT *em#elajaran K(ntekstual
BBM kad perkataan+ p(0er p(int+ lem#aran kerja
Aktiviti:
Set Induksi
Murid men(nt(n 1ide(.
Murid menunjukkan #erus gigi dan sikat yang di#a0a.
2uru menunjukkan sa#un dan syampu.
Langkah 1
Murid memeriksa ke#ersihan kuku dan ram#ut diri dan
ka0an.
Murid #eri pendapat tentang hasil pemeriksaan.
Langkah
2uru memaparkan pantun melalui p(0er p(int.
Murid mem#a'a pantun dengan int(nasi yang #etul
dengan #im#ingan guru.3indi1idu dan kelas4
Langkah !
Murid dan guru #ers(al ja0a# tentang pantun.
Audit(ri
5kinestetik
6isual
Audit(ri
Audit(ri
5kinestetik
Murid di#im#ing untuk menyatakan maksud pantun.
2uru menerangkan 'iri-'iri pantun iaitu rima yang
terakhir adalah sama3 7angkap 1 dan 3+ rangkap &
dan 84.
Langkah "
Murid mem#a'a suku kata ter#uka.
Murid menampal suku kata pada papan hitam.
Murid mem#a'a pantun dalam kumpulan.
Murid menghias kad pantun dalam kumpulan ke'il.
Langkah #
Murid di#eri lem#aran kerja.
*erdana 9engkapkan 3 rangkap pantun.
.reshie Menulis % perkataan suku kata ter#uka
Penutup
"e(rang murid mem#uat aksi dan murid lain meneka.
Murid menyanyi dengan per#uatan #ersama-sama.
Lembaran kerja
9engkapkan pantun yang #erikut dengan perkataan yang sesuai.
Ikan haruan di dalam tangki
"a#un #adan #uang ::::::.
/aik #(t pergi ke hulu
:::::::::.. ram#ut #ersih
selalu
*ilih ja0apan yang sesuai.
*agi hari ke Kuala 9ipis+
!endak mem#eli ikan ;;;;;;;+
<angan suka makanan manis+
"akit gigi merana ;;;;;;;.
Kalau adik pergi ke pekan+
Ba0a saya se#agai teman+
Basuh tangan se#elum ;;;;;;+
Agar terhindar daripada ;;;;;;;.
Tanam serai di pinggir ke#un+
$isulam dengan p(h(n lada+
Bersihkan #adan dengan ;;;;;;;;;+
Badan 0angi daki pun ;;;;;;;;;.
diri $ duri
makan $ kuman
tiada $ sabun

Isi tempat k(s(ng dengan suku kata yang #etul.
1. sa;;;;;;;;;
&. gi;;;;;;;;;
3. su;;;;;;;;;
8. da;;;;;;;;;
%. di;;;;;;;;;
=. #a;;;;;;;;;
>. hu :::::::::..
). 'u :::::::::..
9. la ::::::::::.
10. pa ::::::::::
11. ha ::::::::::
1&. ka ::::::::::