Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.


Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah SWT Sang Sutradara seluruh
kehidupan semesta. Penghormatan tinggi penulis berikan kepada Baginda
Rasulullah Muhammad SAW. Penulis hanturkan ucapan terima kasih kepada
dosen mata kuliah Keperawatan HIV, ns. Huriati, S.Kep. M.Kes.
Makalah ini merupakan salah satu bentuk penugasan yang diberikan
kepada penulis. Makalah ini berjudul Makalah Sifilis. Didalamnya berisikan
konsep medis meliputi definisi, etiologi, manifestasi klinis dll serta konsep
keerawatan bagi pasien dengan penyakit sifilis.
Dalam penyusunannya, makalah ini hanya difokuskan pada hal-hal yang
penulis anggap penting sehingga memungkinkan adanya kekurangan dalam
makalah ini. Oleh sebab itu, maka kami membuka diri sekiranya ada pihak-pihak
yang hendak memberikan masukan berupa saran perbaikan demi menutupi
kekurangan tersebut.
Harapan penulis, makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca,
baik dalam hal menambah pengetahuan pembaca maupun menjadi referensi yang
berguna bagi pembaca.
Wassalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh.

Samata, 30 April 2014

Penulis

Jurusan Keperawatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Page | i

DAFTAR ISI

Kata pengantar ................................................................................................. i


Daftar isi ........................................................................................................... ii
Bab I Pendahuluan ........................................................................................... 1
A. Latar belakang ..................................................................................... 1
B. Rumusan masalah................................................................................ 2
C. Tujuan ................................................................................................. 2
Bab II Tinjauan pustaka ................................................................................... 3
A. Definisi ................................................................................................. 3
B. Etiologi ................................................................................................. 3
C. Manifestasi klinis ................................................................................. 4
D. Patofisiologi ......................................................................................... 6
E. Pemeriksaan penunjang........................................................................ 7
F. Komplikasi ........................................................................................... 8
Bab III Asuhan Keperawatan ........................................................................... 10
A. Pengkajian ............................................................................................ 10
B. Diagnosa keperawatan ......................................................................... 11
C. Intervensi .............................................................................................. 12
Bab IV Penutup ................................................................................................ 15
A. Kesimpulan .......................................................................................... 15
B. Saran ..................................................................................................... 15
Daftar pustaka .................................................................................................. 16

Jurusan Keperawatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Page | ii

Anda mungkin juga menyukai