Anda di halaman 1dari 34

NAMA NO MATRIK

NADIATUL FARAH AT ABD HAMID D20101037333


NURUL EZZATI BT SALLEH D20101037338
NURUL SAKINAH BT ISMAIL D20101037346
SITI HAJAR BT SALIKAN D20101037398
PERSOALAN???
MENGAPA ANDA INGIN MEMILIH
KERJAYA SEBAGAI SEORANG GURU?

SEBELUM BERGELAR GURU,
APAKAH ILMU YANG WAJIB ANDA
KUASAI???
PENGENALAN
Pedagogi
Kajian tentang kaedah dan prinsip pengajaran (Kamus Dewan Edisi Ke-4 ,2007 )
Pedagogi merupakan suatu seni pengajaran yang melibatkan penggunaan kaedah dan teknik
mengajar.
(Concise Encyclopedia Britannica)
Ilmu pendidikan atau kaedah mengajar. (Kamus A New English Dictionary)
Pedagogue (Yunani)- seorang tutor atau pendidik yang mempunyai bakat dan kecekapan
melaksanakan tugas-tugas pengajaran dengan berkesan, khasnya dalam bidang perkembangan
kanak-kanak dari degi kognitif, psikomotor, dan afektif.
Pengetahuan
sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses
belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti motivasi dan
faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia serta keadaan sosial
budaya

PPIK
Melibatkan analogi, contoh, penerangan dan
demontrasi yang efektif, disamping mengambil kira latar belakang pelajar
(Tengku Zawawi et.al 2009).

Pengetahuan Pedagogi
isi kandungan (PPIK)
Konsep PPIK
Pengetahuan isi
kandungan
Pengetahuan pedagogi am
Pengetahuan kurikulum
PENGETAHUAN ISI
KANDUNGAN PEDAGOGI
Pengetahuan tentang pelajar
dan ciri-ciri pelajar
Pengetahuan tentang konteks
pendidikan
Pengetahuan tentang matlamat-
matlamat pendidikan
Merangkumi aspek pengetahuan substantif dan
pengetahuan sintaktik.
Pengetahuan
isi
kandungan
Pengetahuan am mengenai pengajaran yang
diperolehi oleh amalan.
Pengalaman juga memainkan peranan penting
dalam membantu guru.
Pengetahuan
pedagogi am
Pengetahuan mengenai program pengajian dan
jenis kurikulum yang digunakan untuk sesi
pengajaran.
Bahan yang disediakan tidak terhad kepada apa
yang disediakan sahaja.
Pengetahuan
kurikulum
pengetahuan tentang sifat pellaajr dalam julat umur
tertentu.
membantu guru menyesuaikan kaedah pengajaran mereka.
Pengetahuan
tentang pelajar
dan ciri-ciri
pelajar
Pengetahuan ini berkaitan dengan semua latar dimana
pembelajaran dijalankan.
memberi kesan yang besar ke atas prestasi dan tingkah laku
pelajar.
pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan guru
dan prestasi bilik darjah.
Pengetahuan
konteks
pendidikan
Mengajar adalah aktiviti yang mempunyai tujuan.
Guru mempunyai matlamat jangka pendek dan jangka
panjang bagi pengajarannya.
Pengajaran adalah usaha menerapkan nilai-nilai dimensi
moral ke arah melahirkan warga yang bermoral tinggi dan
bertanggungjawab.
Pengetahuan
tentang matlamat-
matlamat
pendidikan
Pengetahuan Isi Kandungan Matapelajaran
Pengetahuan Kurikulum
Pengetahuan isi kandungan pedagogi
Membantu guru memahami prinsip-prinsip PdP.
Mudah memilih kaedah pengajaran yang bersesuaian
dengan tahap penerimaan murid.
Lebih bersedia dalam menyediakan bahan bantu
mengajar (BBM) yang lebih menarik dan bermakna.
Mengajar murid supaya mengamalkan generalisasi atau
membuat pemindahan pembelajaran dalam situasi
terkini.
Melibatkan murid secara aktif dalam pelajaran.
Menggunakan set induksi yang lebih menarik supaya
dapat memudahkan pelajaran yang berjaya menarik
minat murid.
Memperkembang potensi yang dimiliki oleh murid.
Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran
Berdasarkan kurikulum kebangsaan, sukatan
pelajaran, huraian sukatan pelajaran dan surat
perkeliling ikhtisas.
Kandungan sukatan pelajaran diolah mengikut tahap
pencapaian semasa, potensi dan kemajuan murid
serta berlaku secara bersepadu.
Pendekatan, kaedah dan teknik dipelbagaikan dengan
melibatkan murid secara aktif.
Menghayati dan mengamalkan ilmu.
Menggunakan bahan sokongan yang relevan dan
sesuai dengan tahap pencapaian, potensi dan
kemajuan murid.
Guru dan murid bersedia dari segi jasmani, emosi.
rohani dan intelek (JERI).
Mengurus bilik darjah secara efektif bagi
menghasilkan iklim pengajaran dan pembelajaran
yang kondusif.
Setiap murid diberi tugasan mengikut keupayaan dan
kebolehan mereka.
Memupuk jati diri, berdaya saing, perpaduan dan
patriotisme.
Membuat penilaian dan penambahbaikan pengajaran
dan pembelajaran secara berterusan.

Isu yang
berkaitan dengan
pengetahuan isi
kandungan
pedagogi(PCK)
dalam kalangan
guru.
Tahap
PPIK yang
rendah
Guru luar
bidang
TAHAP PPIK YANG RENDAH
Perancangan dan perlaksanaan proses pengajaran
pembelajaran yang dijalankan oleh guru banyak
dipengaruhi oleh kepercayaan dan pengetahuan
pedagogi isi kandungan yang dimiliki oleh guru
tersebut. (Lubinski,1990)

KAJIAN 1
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN
GURU MATEMATIK BAGI TAJUK PECAHAN:
KAJIAN KES DI SEKOLAH RENDAH
TENGKU ZAWAWI TENGKU ZAINAL, RAMLEE
MUSTAPHA, DAN ABDUL RAZAK HABIB

Kajian ini mendapati PPIK di kalangan guru baru
dan guru berpengalaman berada pada tahap
yang rendah.
Guru baru berkefahaman instrumental
(petua/kaedah).
Sebahagian guru berpengalaman berfahaman
prarelasional (justifikasi).
Perkembangan pengalaman guru tidak selari
perkembangan PPIK.

KAJIAN 2
PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN GURU
PELATIH MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH
NORASLIZA HASSAN DAN ZALEHA ISMAIL
Dapatan kajian menunjukkan tahap penguasaan
PPIK guru pelatih masih pada tahap sederhana

KAJIAN 2
KAJIAN 3
TAHAP PENCAPAIAN PENGETAHUAN
PEDAGOGI DAN KANDUNGAN DALAM
KALANGAN BAKAL GURU FIZIK
SHAHAROM BIN NOORDIN & FARIDAH BINTI
SAPIEE
Secara keseluruhan, didapati terdapat hubungan
positif sederhana yang bererti antara tahap
pencapaian pengetahuan pedagogi dengan tahap
pencapaian pengetahuan fizik di mana nilai r ialah
0.536 pada p<0.05KAJIAN 3
KAJIAN 4
KESEDIAAN GURU-GURU PERDAGANGAN DI
WILAYAH PERSEKUTUAN DARI ASPEK
PENGETAHUAN KAEDAH PENGAJARAN DAN
SIKAP TERHADAP PENGAJARAN SUBJEK
PENGAJIAN KEUSAHAWANAN
NOR AISHAH BUANG1 & YAP POH MOI
Tidak mempunyai kesediaan yang cukup terhadap
pengajaran subjek pengajian keusahawanan dari
aspek penguasaan pedagogi kandungan subjek
pengajaran keusahawan dan sikap terhadap subjek
tersebut, Nor Aisyah (2002)

KAJIAN 4
Pengaruh pengetahuan pedagogi dan kandungan terhadap
efikasi guru dalam pengajaran ekonomi.

(Abdul Said Ambotang, Mohd Yusof Abdullah, Baharom
Mohamad Dan Shukri Zain)
(Nagendralingan, Noor Shah dan Rajendran,
2002)
Kurikulum pendidikan guru di UPSI
a) 14/18 kursus major Matematik memberi
penekanan kepada pengetahuan isi kandungan.
b) 3/18 kursus : ilmu pedagogi umum
c) 2/18 kursus : ilmu konteks
d) Kesemua kursus major Matematik tidak memberi
penekanan kepada PPIK.
ISU GURU BUKAN BIDANG
Guru luar bidang bermaksud guru yang tidak
mempunyai kelayakan sijil atau major dalam mata
pelajaran yang diajar.

Kajian di Malaysia yang menyatakan Matematik
adalah mata pelajaran teras dalam kurikulum
sekolah menengah yang diajar oleh guru pelbagai
bidang (Intensification of Research in Priority Areas ,
2003-2005).
ISU GURU BUKAN BIDANG
Kesan terhadap pelajar : Guru tidak dapat mengajar
dengan sebaiknya serta menyampaikan ilmu
pengetahuan dengan sepenuhnya
Satu situasi pasti akan berlaku, pelajar dahagakan
ilmu, guru terkejar-kejar mempelajari ilmu terbabit.
Situasi lain juga turut dialami apabila seorang pelajar
bertanya mengenai satu soalan, kemudian guru
tidak tahu akan jawapannya.
ISU GURU BUKAN BIDANG
KESIMPULAN
Guru-guru di Malaysia sememangnya telah memiliki
PCK tetapi mempunyai aras pengetahuan yang
sangat rendah.
Kekurangan dan kelemahan dalam sistem
pendidikan guru akan menyebabkan guru-guru baru
tidak mempunyai persediaan yang sewajarnya untuk
memulakan tugas sebagai seorang pendidik.
(Zawawi Et Al, 2009)
Pembangunan TMK dalam PPG bagi membantu guru
pelatih menguasai PCK seterusnya TPCK, bagi
mendapatkan capaian yang luas dan fleksibel.
(Norasliza Et Al, 2008)


Guru yang baik memberi perhatian kepada masalah dan
akan
(a) melibatkan pelbagai soalan bercerita.
(b) mendengar penerangan pelajar dengan teliti.
(c) menggalakkan interaksi pelajar.
(d) menilai tindak balas lisan daripada kerja bertulis.
(e) berusaha melakukan penerangan yang ringkas dan
padat.
(f) menyediakan bahan yang konkrit dalam membantu
pelajar menyelesaikan masalah.
(g) kurang bergantung pada buku teks sebagai panduan
utama untuk mengajar.HajarNAdIAZatieSakinah (Semester 8 / 2014)

Anda mungkin juga menyukai