Anda di halaman 1dari 23

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3

MINGGU TAJUK,
FOKUS/ OBJEKTIF
STANDARD PEMBELAJARAN
(OBJEKTIF)
CADANGAN AKTIVITI
(RUJUK BUKU PANDUAN)
CADANGAN
PENTAKSIRAN/
CATATAN
1
Kemahira Per!era"a
Ta#$"%
Hambur Kucing
F&"$'%
Berkebolehan Melakukan
Kemahiran Hambur (spring)
dan Pendaratan Dengan
Lakuan Yang Betul
1.1.1 Melakukan hambur dari aras tinggi dan
mendarat ke aras rendah.
.1.1 Men!atakan perbe"aan lakuan semasa
melakukan hambur dari pelbagai
aras.
#.1. Mematuhi peraturan keselamatan di
tempat melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. 'ero(ong )ahsia
*. Hambur Kucing
+. Permainan Kecil ,Kucing
'erkam Mangsa-
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 1)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1 6 +
0tandard
Prestasi&
BD121

Kemahira Per!era"a
Ta#$"%
Im(a!a K$m)$*a
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
pergerakan !ang
memerlukan "a+a*a
(a,a dan '&"&!a-
1..+ Melakukan imbangan secara
berkumpulan.
.. Membe"akan luas tapak sokongan
semasa melakukan bentuk7bentuk imbangan
dalam kumpulan.
#.+.* Beker.asama semasa melakukan akti$iti
8i"ikal.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Kucing Lapar
*. 4mbang Bersama7sama
+. 4mbang Berkumpulan
#. Persembahan ,9ormasi
0tabil-
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit +)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1171+
0tandard
Prestasi&
B+D121
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
*
Kemahira Per!era"a
Ta#$"%
Berga!ut
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
kemahiran !a.$/ dan a.$
dengan lakuan !ang betul.
1.*.1 Berga!ut pada palang dengan kedua7
dua belah tangan menggunakan genggaman
atas
pada posisi badan lurus.
1.*. Berga!ut pada palang dengan kedua7
dua belah tangan lurus
menggunakan genggaman atas dan
lutut di8leksikan.
#.1. Mematuhi peraturan keselamatan di
tempat melakukan akti$iti.
#..* Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. 'imbang ;aram
*. ;a!ut Kaki Lurus
+. Permainan Kecil ,Bola
Berga!ut-
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit #)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1#71<
0tandard
Prestasi&
B1D12
+
Kemahira Per!era"a
Ta#$"%
;uling Belakang
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
kemahiran !$*i! (e*a"a!
dengan lakuan !ang betul.
1.+.1 Melakukan guling belakang.
.+.1 Mengenal pasti kedudukan badan
semasa melakukan guling belakang.
#..* Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Buai Daku
*. ;uling Belakang Dari
%ras 'inggi
+. ;uling Belakang %tas
'ilam
#. Permainan Kecil ,;uling
'enggiling-
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit /)
2MK&
Keusaha(ana
n
Modul&
m5s & 1=7
0tandard
Prestasi&
B+D12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
#
Per!era"a Berirama
Ta#$"%
'epuk )iang )ia
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
langkah lurus seperti Heel7'oe
dan langkah 0tep7>lose
mengikut tempo
1.#.1 Melakukan pelbagai .enis langkah lurus
mengikut tempo seperti step-close,
schottische, polka dan grapevine
.#.1 Mengenal pasti pelbagai .enis langkah
pergerakan mengikut tempo.
#.+.* Beker.asama semasa melakukan
akti$iti 8i"ikal.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Langkah %sas
*. 'epuk )iang )ia
Dengan Mu"ik.
(Dunia Mu"ik 'ahun
* 'rek <& Buahan
'empatan Mala!sia)
+. Persembahan ,'epuk
)iang )ia-
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit :)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & *7/
0tandard
Prestasi&
B+D#21
/
Per!era"a Berirama
Ta#$"%
Merr! ;o )ound
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
langkah ;rape$ine dan Polka
mengikut tempo.
1.#.1 Melakukan pelbagai .enis langkah lurus
mengikut tempo seperti step-close,
schottische, polka dan grapevine
.#.1 Mengenal pasti pelbagai .enis langkah
pergerakan mengikut tempo.
#.+.* Beker.asama semasa melakukan akti$iti
8i"ikal.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
1. Langkah %sas
. Merr! ;o )ound Dengan
Mu"ik. (Dunia Mu"ik
'ahun * 'rek ?& ,%pple-)
*. Persembahan ,'arian
Merr! ;o )ound
+. Men!e.ukkan badan.
#. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit <)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & : 7 *?
0tandard
Prestasi&
B+D#21
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
:
Per!era"a Berirama
Ta#$"%
)ound 'he >lock
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
satu rangkaian pergerakan
menggunakan pelbagai .enis
langkah lurus mengikut tempo.
1.#. Melakukan satu rangkaian
pergerakan menggunakan pelbagai
.enis langkah lurus mengikut
tempo.
.#.1 Mengenal pasti pelbagai .enis langkah
pergerakan mengikut tempo.
#..* Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. )ound 'he >lock 6
'anpa Mu"ik
*. )ound 'he >lock 6
Dengan Mu"ik
+. Persembahan ,'arian
)ound 'he >lock-
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak

2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
Ms *+7*:
0tandard
Prestasi&
B+D#21
<
Kemahira A'a' Permaia
Ta#$"%
Mari Menghantar
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
kemahiran asas menghantar
dan menerima bola
menggunakan tangan@ kaki@
dan alatan
1./.1 Menghantar bola menggunakan
tangan@ kaki@ dan alatan.
1./. Menerima bola menggunakan tangan@
kaki@ dan alatan.
./.1 Mengenal pasti lakuan semasa
menghantar dan menerima bola.
#.+.* Beker.asama semasa melakukan
akti$iti 8i"ikal.
%kti$iti&
1. Lompatan.
. Memanaskan badan.
*. 'eroka )uang Dengan
'angan.
+. 'eroka )uang Dengan
Kaki
#. Permainan Kecil ,Berapa
Boleh Aaring-
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 11)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & *<7+
0tandard
Prestasi&
B1D21
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
=
Kemahira A'a' Permaia
Ta#$"%
Pandai Kelecek
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
kemahiran asas mengelecek
bola dengan menggunakan
tangan@ kaki@ dan alatan.
1./.* Mengelecek bola menggunakan
tangan@ kaki@ dan alatan.
./. Mengenal pasti lakuan semasa
mengelecek dengan tangan@ kaki@
dan alatan.
#..* Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Kelecek Bebas
*. Kuasai Bola
+. Permainan Kecil ,Bolos
;alah Pan.ang-
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & +7++
0tandard
Prestasi&
BD21
1?
Kemahira A'a' Permaia
Ta#$"%
Aom 0er$is
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
kemahiran ser$is dengan
menggunakan tangan dan
alatan.
1.:.1 Melakukan ser$is menggunakan
tangan@ kaki@ dan alatan.
.:.1 Mengenal pasti lakuan ser$is
menggunakan tangan@ kaki@ dan
alatan.
.:.+ Mengenal pasti titik kontak pada ob.ek
!ang dihantar.
#.*. Mengiktira8 kebolehan dan menerima
kekurangan rakan seba!a.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. 0er$is 0asaran
*. 0iapa >epat
+. Permainan Kecil ,Hu.an
Bola-
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 1?)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & *1 7 **
0tandard
Prestasi&
B1D121
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
11 Ta#$"%
Menolak dan menarik
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
pelbagai akti$iti menolak dan
menarik.
1.*.1 Melakukan pergerakan menolak dan
menarik.
..1 Mengenal pasti ciri7ciri perlakuan
pergerakan bukan lokomotor.
#.+. Melakukan akti$iti secara
berpasangan dan berkumpulan
dengan seronok.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Menolak.
*. Menarik beban.
+. Permainan kecil BKetam
kembarC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 11)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & *+ 7 */
0tandard
Prestasi&
B1D12
1
Kemahira A'a' Permaia
Ta#$"%
Pukulan Pepat
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
kemahiran pukulan pepat
dengan menggunakan alatan.
1.:.* Melakukan pukulan pepat
menggunakan alatan.
.:.* Membe"akan lakuan pukulan pepat
dengan pukulan kilas menggunakan alatan.
.:.# Mengenal pasti kemahiran dalam
kategori .aring.
#..* Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Pukulan Pepat
*. Memukul Berganti7ganti
+. Permainan Kecil ,)ali
Lorong-
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak

2MK
Kreati$iti dan
4no$asi
Modul&
m5s &/#7/:
0tandard
Prestasi&
BD2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
1+
Kemahira A'a' Permaia
Ta#$"%
Memukul
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
pukulan bola !ang pegun
dengan lakuan !ang betul.
1.<. Memukul bola !ang pegun
menggunakan alatan pemukul.
.<. Mengenal pasti titik kontak pada bola
dan alat pemukul semasa memukul
bola.
#..* Menerima cabaran dan berasa seronok
semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Pecah Benteng
*. Memukul Bola Pelbagai
%rah
+. Permainan Kecil
,0catterball )ounders-
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit )
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & :#7:<
0tandard
Prestasi&
B1D12
1#
Mai)$*a'i A*a/a
Ta#$"%
Menggolek bola.
F&"$'%
Berkebolehan menggolek bola
pada satu .arak dengan lakuan
!ang betul-
1.+. Menggolek bola pada satu .arak.
.*. Mengenal pasti postur badan
semasa melakukan kemahiran
manipulasi alatan.
#..1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara akti8.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Mari menggolek.
*. Bola tero(ong.
+. Permainan kecil B;ol8
golekC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 1+)
2MK
Kreati$iti dan
4no$asi
Modul&
m5s & +* 7 +#
0tandard
Prestasi&
B1D12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
1/
Mai)$*a'i A*a/a
Ta#$"%
;olek Bola Ke 0asaran.
F&"$'%
Berkebolehan menggolek bola
pada satu .arak dengan lakuan
!ang betul-
1.+. Menggolek bola pada satu .arak.
.*.1 Men!atakan perkaitan antara
aplikasi da!a dengan pergerakan
ob.ek.
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan@ guru@
dan ahli kumpulan semasa
melakukan akti$iti 8i"ikal.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Menggolek bola.
*. Permainan kecil
BMenggolek dan
menghentam bola.C
+. Men!e.ukkan badan.
#. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 1#)
2MK
Kreati$iti dan
4no$asi
Modul&
m5s & +/ 7 +<
0tandard
Prestasi&
BD12
1:
Mai)$*a'i A*a/a
Ta#$"%
Membaling Bola.
F&"$'%
Berkebolehan membaling bola
pada satu .arak dengan lakuan
!ang betul-
1.+.* Membaling bola pada satu .arak.
.*.1 Men!atakan perkaitan antara
aplikasi da!a dengan pergerakan
ob.ek.
#.+. Melakukan akti$iti secara
berpasangan dan berkumpulan
dengan seronok.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Membaling bola.
*. Membaling segi tiga.
+. Permainan kecil BMenolak
bolaC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 1/)
2MK
Kreati$iti dan
4no$asi
Modul&
m5s & += 7 #
0tandard
Prestasi&
BD12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
1<
Mai)$*a'i A*a/a
Ta#$"%
Menangkap Bola.
F&"$'%
Berkebolehan menangkap bola
dengan lakuan !ang betul.
1.+.+ Menangkap bola dengan serapan
da!a.
.*. Mengenal pasti postur badan
semasa melakukan kemahiran
manipulasi alatan.
#.. Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan akti$iti.
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan@ guru@
dan ahli kumpulan semasa
melakukan akti$iti 8i"ikal.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Menangkap bola pelbagai
aras.
*. Menangkap bola pelbagai
arah.
+. Berputar dan tangkap
#. Permainan kecil BBola
kapten bers!aratC.
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 1:)
2MK
Kreati$iti dan
4no$asi
Modul&
m5s & #* 7 #/
0tandard
Prestasi&
B#D2*
1=
Mai)$*a'i A*a/a
Ta#$"%
'endang Dan 'endang.
F&"$'%
Berkebolehan menendang bola
!ang bergolek.
1.+.# Menendang bola !ang digolekkan.
.*.* Mengenal pasti titik kontak pada
ob.ek !ang dipukul atau ditendang.
#..1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara akti8.
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan@ guru@
dan ahli kumpulan semasa
melakukan akti$iti 8i"ikal.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Menendang bola
berpasangan.
*. Bola pen.uru.
+. Permainan kecil BTarget
ballC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 1<)
2MK
Kreati$iti dan
4no$asi
Modul&
m5s & #: 7 #=
0tandard
Prestasi&
B*D12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
?
Mai)$*a'i A*a/a
Ta#$"%
)ali Belon.
F&"$'%
Berkebolehan memukul belon
ke atas dan ke hadapan
dengan menggunakan
raket.
1.+.: Memukul belon ke atas dan ke
hadapan dengan menggunakan
pemukul !ang mempun!ai
permukaan luas seperti raket.
.*.* Mengenal pasti titik kontak pada
ob.ek !ang dipukul atau ditendang.
#..1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara akti8.
#.+. Melakukan akti$iti secara
berpasangan dan berkumpulan
dengan seronok.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Memukul belon dengan
pemukul.
*. Doli belon.
+. Permainan kecil B)ali
belonC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 1=)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & /? 7 /
Band&
B*D12
1
Mai)$*a'i A*a/a
Ta#$"%
Pukul Belon Lagi
F&"$'%
Berkebolehan memukul belon
ke atas dan ke hadapan
dengan menggunakan
raket.
1.+.: Memukul belon ke atas dan ke
hadapan dengan menggunakan
pemukul !ang mempun!ai
permukaan luas seperti raket.
.*.* Mengenal pasti titik kontak pada
ob.ek !ang dipukul atau ditendang.
#.1. Melakukan akti$iti dalam ruang !ang
selamat.
#.+.1 Memilih sendiri rakan untuk
membentuk kumpulan.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Pukul pelbagai cara.
*. Memukul belon
berpasangan.
+. Permainan kecil B)ondas
belonC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit ?)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & /* 7 //
Band&
B*D12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
#
Mai)$*a'i A*a/a
Ta#$"%
Pukul Bola %tas 'ee.
F&"$'%
Berkebolehan memukul bola
atas tee dengan menggunakan
pemukul.
1.+.< Memukul bola !ang diletakkan di
atas tee dengan menggunakan
pemukul berbentuk silinder seperti
bat so8bol.
.*.* Mengenal pasti titik kontak pada
ob.ek !ang dipukul atau ditendang.
#.. Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan akti$iti.
#.+.* Beker.asama dalam kumpulan.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Pukul atas tee.
*. Pukul bola dan lari.
+. Permainan kecil Bpemukul
dan pemadangC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit 1)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & /: 7 /=
Band&
B*D12
/
Mai)$*a'i A*a/a
Ta#$"%
Mengelecek Bola
Menggunakan 'angan.
F&"$'%
Berkebolehan mengelecek bola
menggunakan tangan dengan
lakuan
!ang betul.
1.+.= Mengelecek bola menggunakan
tangan.
.*. Mengenal pasti postur badan
semasa melakukan kemahiran
manipulasi alatan.
#.1. Melakukan akti$iti dalam ruang !ang
selamat.
#.+.* Beker.asama dalam kumpulan.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Melantun bola.
*. Melantun dan
mengelecek bulatan.
+. Permainan kecil BLumba
mengelecek bolaC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit )
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & :? 7 :
Band&
B*D12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
:
Mai)$*a'i A*a/a
Ta#$"%
Kelecek Bola Dengan Kaki.
F&"$'%
Berkebolehan menggelecek
bola menggunakan kaki
dengan lakuan !ang
betul.
1.+.1? Mengelecek bola menggunakan
kaki.
.*. Mengenal pasti postur badan
semasa melakukan kemahiran
manipulasi alatan.
#.1. Melakukan akti$iti dalam ruang !ang
selamat.
#..* Menerima kemenangan dan
kekalahan dalam permainan secara
positi8.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Mengelecek bebas.
*. * la(an *.
+. Permainan kecil B0erang
kelecekC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit *)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & :* 7 :/
Band&
B*D12
<
Per!era"a Berirama
Ta#$"%
;erak 2dar ;urau 0enda.
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
pelbagai gerak edar mengikut
irama.
1.#.1 Melakukan rangkaian pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor
mengikut tempo.
.+.1 Membe"akan kela.uan pergerakan
!ang sesuai mengikut tempo.
#..1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara akti8.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Mendengar lagu dan
menepuk tangan. ('rek :&
0iapa gurau senda).
*. %kti$iti berpasangan7
tanpa mu"ik.
+. %kti$iti berpasangan7
dengan mu"ik. (Dunia
Mu"ik 'ahun 1 'rek :&
0iapa gurau senda).
#. Persembahan BMari
bergerakC.
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak
(unit +)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & :: 7 <?
Band&
BD12*
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
=
Per!era"a Berirama
Ta#$"%
;erak Dengan 0kar8
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
rangkaian pergerakan
lokomotor dengan skar8
mengikut irama.
1.#. Melakukan rangkaian pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor
dengan alatan mengikut tempo.
.+.1 Membe"akan kela.uan pergerakan
!ang sesuai mengikut tempo.
#..1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara akti8.
#.+.1 Memilih sendiri rakan untuk
membentuk kumpulan.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. ;erak dengan skar8.
*. %!unan skar8 dengan
pergerakan lokomotor.
+. Bulatan skar8. (Dunia
Mu"ik 'ahun 1 'rek 1/&
;a.ah menari).
#. Persembahan B'ari skar8C.
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit #)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & <1 7 <+
Modul&
m5s &
Band&
B*D12
*?
Per!era"a Berirama
Ta#$"%
)angkaian Kreati8
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
rangkaian pergerakan
lokomotor dan bukan
lokomotor mengikut irama.
1.#.1 Melakukan rangkaian pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor
mengikut tempo.
.+.1 Membe"akan kela.uan pergerakan
!ang sesuai mengikut tempo.
#.+. Melakukan akti$iti secara
berpasangan dan berkumpulan
dengan seronok.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Kombinasi pergerakan.
*. 4kut ketua dengan mu"ik
(Dunia Mu"ik 'ahun
'rek 1<& Mari mencari).
+. Persembahan BBergerak
mengikut kadC (Dunia
Mu"ik 'ahun 'rek 1<&
Mari mencari).
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit /)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & <# 7 <:
Band&
BD12*
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
*1
Per!era"a Berirama
Ta#$"%
Mari Bergerak
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
pergerakan mengikut tempo.
1.#.1 Melakukan rangkaian pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor
mengikut tempo.
.+. Mengenal pasti pergerakan
lokomotor dan bukan lokomotor
!ang sesuai dalam satu rangkaian
pergerakan mengikut tempo.
#..1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara akti8.
#.+.1 Memilih sendiri rakan untuk
membentuk kumpulan.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Men!an!i dan bergerak.
(Dunia Mu"ik 'ahun
'rek 1& Mari bergerak).
*. Persembahan BKumpulan
kamiC.
+. Men!e.ukkan badan.
#. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit :)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & << 7 =?
Band&
BD12*
*
Gima'/i" A'a'
Ta#$"%
Hambur Dan Mendarat
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
kemahiran hambur dan
mendarat.
1./.1 Melakukan hambur dengan kedua7
dua belah tangan dalam pelbagai
arah.
1./. Melakukan hambur di atas peti
lombol dan mendarat menggunakan
kedua7dua belah kaki dengan lutut
di8leksi.
.#.1 Mengenal pasti postur badan
semasa hambur dan mendarat.
#.. Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Hambur badan lurus
secara berulang.
*. Hambur badan lurus ke
atas mini trampoline dan
mendarat.
+. Hambur badan lurus ke
atas peti lombol dan
mendarat.
#. Persembahan
B)angkaian pergerakanC.
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit <)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & =1 7 =+

0tandard
Prestasi&
B*D12+
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
**
Gima'/i" A'a'
Ta#$"%
Aom 4mbang E
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
imbangan.
1.:.1 Melakukan imbangan di atas garisan
dan peralatan.
./.1 Mengenal pasti kepentingan
keluasan tapak sokongan.
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan@ guru@
dan ahli kumpulan semasa
melakukan akti$iti 8i"ikal.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. 4mbangan atas bangku.
*. Pergerakan stesen.
+. >abaran bangku.
#. Permainan kecil BFpin
berkataGC.
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit =)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & =# 7 =<
0tandard
Prestasi&
BD12+
*+
Gima'/i" A'a'
Ta#$"%
'arian Patung
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
pergerakan !ang memerlukan
imbangan dan
sokongan badan mengikut
irama.
1.:. Melakukan imbangan dengan tiga@
dua dan satu tapak sokongan
menggunakan bahagian badan
secara berpasangan.
1.:.* Melakukan rangkaian pergerakan
lokomotor dengan imbangan statik
mengikut iringan mu"ik.
./.1 Mengenal pasti kepentingan
keluasan tapak sokongan.
#.+. Melakukan akti$iti secara
berpasangan dan berkumpulan
dengan seronok.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. 'arian huru8. (Dunia
Mu"ik 'ahun 'rek 1+&
4sai karu$igal).
*. Permainan kecil BC.
+. Men!e.ukkan badan.
#. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit *?)
2MK&
'eknologi
Maklumat dan
Komunikasi
('MK)
Modul&
m5s & == 7 1?
0tandard
Prestasi&
B+D121
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
*#
Gima'/i" A'a'
Ta#$"%
;uling 0isi
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
guling sisi dalam pelbagai
$ariasi.
1.<.1 Melakukan guling sisi.
.:.1 Men!atakan $ariasi guling sisi.
#.1. Melakukan akti$iti dalam ruang !ang
selamat.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. ;uling sisi melutut.
*. ;uling sisi sebelah kaki.
+. ;uling sisi berterusan.
#. (Dunia Mu"ik 'ahun
'rek 1?& 'idurlah %dik)
/. Permainan kecil B;uling
sisi berkumpulanC (Dunia
Mu"ik 'ahun 'rek 1?&
'idurlah %dik).
:. Men!e.ukkan badan.
<. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit *1)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1?* 7 1?#
0tandard
Prestasi&
B+D12*
*/
Gima'/i" A'a'
Ta#$"%
;uling Depan
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
guling hadapan.
1.<. Melakukan guling depan.
.:. Mengenal pasti postur badan !ang
betul semasa melakukan guling
depan.
#.. Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Buai badan.
*. Mengguling bola besar.
+. Duduk dekam tilam tinggi.
#. Permainan kecil B;uling
dan pundi kacangC.
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit *)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1?/ 7 1?=
0tandard
Prestasi&
B+D12*
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
*:
Re"rea'i Da Ke'e!!a!a
Ta#$"%
Kenal %rah
F&"$'%
Berkebolehan mengenal pasti
arah berdasarkan konsep .am.
1.11.1 Menggunakan konsep .am sebagai
pandu arah semasa melakukan
akti$iti men.e.ak dan Mencari Harta
Karun.
.1?.1 Mengenal pasti konsep .am untuk
mencari arah dalam akti$iti men.e.ak
dan Mencari Harta Karun.
#.. Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Mengenal arah .am.
*. Permainan kecil
BMen.e.ak arahC.
+. Men!e.ukkan badan.
#. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit *#)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 11: 7 1?
0tandard
Prestasi&
B*D12*
*=
Re"rea'i Da Ke'e!!a!a
Ta#$"%
Men.e.ak %rah
F&"$'%
Berkebolehan men.e.ak arah
menggunakan konsep .am.
1.11.1 Menggunakan konsep .am sebagai
pandu arah semasa melakukan
akti$iti men.e.ak dan Mencari Harta
Karun.
.1?.1 Mengenal pasti konsep .am untuk
mencari arah dalam akti$iti men.e.ak
dan Mencari Harta Karun.
.1?. Menta8sir maklumat dalam akti$iti
men.e.ak dan Mencari Harta Karun.
#.. Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Mencari harta karun.
*. Men!e.ukkan badan.
+. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit */)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 11 7 1#
0tandard
Prestasi&
B*D12*
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
+?
Re"rea'i Da Ke'e!!a!a
Ta#$"%
;alah Pan.ang
F&"$'%
Berkebolehan bermain
permainan tradisional.
1.11. Melakukan pelbagai kemahiran
lokomotor dan bukan lokomotor
!ang sesuai semasa melakukan
akti$iti rekreasi seperti galah
pan.ang.
.1?.* Men!enaraikan kemahiran
lokomotor dan bukan lokomotor
dalam akti$iti rekreasi dan
permainan tradisional.
#..* Menerima kemenangan dan
kekalahan dalam permainan secara
positi8.
#.+.* Beker.asama dalam kumpulan.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Permainan galah
pan.ang.
*. Men!e.ukkan badan.
+. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit *:)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1/ 7 1<
0tandard
Prestasi&
B*D12*@
B*D12*@
B#D12*@
B/D121
+1
Re"rea'i Da Ke'e!!a!a
Ta#$"%
)ondas
F&"$'%
Berkebolehan bermain
permainan tradisional.
1.11.* Menggunakan kemahiran lokomotor@
bukan lokomotor dan manipulasi
alatan !ang sesuai semasa
melakukan permainan tradisional
seperti rondas dan tu.u tin.
.1?.* Men!enaraikan kemahiran
lokomotor dan bukan lokomotor
dalam akti$iti rekreasi dan
permainan tradisional.
#.1.+ Menggunakan alatan mengikut
peraturan dan 8ungsi alatan dengan
betul.
#..* Menerima kemenangan dan
kekalahan dalam permainan secara
positi8.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
.
*. Permainan kecil BC.
+. Men!e.ukkan badan.
#. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit *<)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1= 7 1*
0tandard
Prestasi&
B+D12*@
B*D12*@
B#D21@
B#D2*
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
+
Ka)a'i/i Aer&(i"
Ta#$"%
>abaran Aantung
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
akti$iti !ang meningkatkan
kapasiti aerobik.
*..1 Melakukan senaman !ang dapat
meningkatkan kapasiti aerobik
dalam .angka masa !ang ditetapkan.
+.. Membandingkan perubahan kadar
nadi sebelum dan selepas
melakukan akti$iti 8i"ikal.
+..* Memerihal degupan .antung dan
kadar perna8asan semasa
melakukan akti$iti 8i"ikal.
#.. Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Lampu 4s!arat.kumpulan
pantas.
*. Main sep7sep.
+. Permainan kecil B>abut
ekorC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit *=)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1** 7 1*/
0tandard
Prestasi&
B*D*21@
B/D21@
B/D21@
B#D2*
+*
Ka)a'i/i Aer&(i"
Ta#$"%
0a!angi Aantung %nda
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
akti$iti !ang membina kapasiti
aerobik.
*..1 Melakukan senaman !ang dapat
meningkatkan kapasiti aerobik
dalam .angka masa !ang ditetapkan.
+..* Memerihal degupan .antung dan
kadar perna8asan semasa
melakukan akti$iti 8i"ikal.
#..* Menerima kemenangan dan
kekalahan dalam permainan secara
positi8.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. %liran darah.
*. Permainan B'om and
Aerr!C
+. Permainan kecil BKumpul
hartaC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit +?)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1*: 7 1*=
0tandard
Prestasi&
B*D*21@
B/D21@
B#D2*
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
++
Ke*e/$ra
Ta#$"%
0a!a Boleh Lentur
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
akti$iti regangan dinamik.
*.*.1 Melakukan senaman regangan
secara dinamik dan statik pada otot7
otot utama dengan lakuan !ang
betul.
+.*.1 Mengenal pasti otot7otot utama pada
bahagian badan !ang meregang
semasa melakukan senaman
kelenturan.
#.+. Melakukan akti$iti secara
berpasangan dan berkumpulan
dengan seronok.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Mengutip pundi kacang.
*. Mengilas.
+. Kembar siam.
#. Kaki temu kaki.
/. Permainan kecil BLimbo
)ockC. (Dunia Mu"ik
'ahun BPK 'rek 1< &
Mari Mencari).
:. Men!e.ukkan badan.
<. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit +1)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1+? 7 1+*
0tandard
Prestasi&
B*D*2@
B*D*2@
B/D121
+#
Ke0er!a'a
Ta#$"%
0iapa Boleh Lentur
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
akti$iti kelenturan.
*.*.1 Melakukan senaman regangan
secara dinamik dan statik pada otot7
otot utama dengan lakuan !ang
betul.
+.*.1 Mengenal pasti otot7otot utama pada
bahagian badan !ang meregang
semasa melakukan senaman
kelenturan.
#..1 Melibatkan diri dan mengambil
bahagian secara akti8.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. ;erak siku ke lutut
(lunge).
*. Aangkauan ku 5 Lunge.
+. )enggang sisi.
#. %!unan tangan (Dunia
Mu"ik 'ahun @ 'rek */&
Hidup 0emut).
/. Permainan kecil BLaluan
rintanganC.
:. Men!e.ukkan badan.
<. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit +)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1++ 7 1+:
0tandard
Prestasi&
B*D*2@
B*D*2@
B#D2*
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
+/
Ke"$a/a Da Da.a Taha
O/&/
Ta#$"%
Htotku Hebat
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
akti$iti meningkatkan da!a
tahan dan kekuatan
otot.
*.+.1 Melakukan senaman kekuatan dan
da!a tahan otot !ang melibatkan
ringkuk tubi separa@ tekan tubi
ubahsuai@ .engkit kaki setempat@ dan
posisi separa cangkung (hal8 sIuat)
dengan lakuan !ang betul.
+.+.1 Men!atakan otot7otot utama pada
bahagian badan !ang terlibat
semasa melakukan senaman
kekuatan dan da!a tahan otot.
#.. Menerima cabaran dan berasa
seronok semasa melakukan akti$iti.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. Posmen.
*. 0tesen kuat.
+. Permainan kecil B>abutan
bertuahC.
#. Men!e.ukkan badan.
/. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit +*)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1+< 7 1#1
0tandard
Prestasi&
BD21@
B+D21@
B+D21@
B#D2*

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
+
Ke"$a/a Da Da.a Taha
O/&/
Ta#$"%
0a!a Kuat Dan 'ahan
F&"$'%
Berkebolehan melakukan
akti$iti meningkatkan da!a
tahan dan kekuatan otot.
*.+.1 Melakukan senaman kekuatan otot
dan da!a tahan !ang melibatkan
tekan tubi ubahsuai@ .engkit kaki
setempat dan lentik belakang
dengan lakuan !ang betul.
*.+. Melakukan akti$iti berga!ut dan
meniti pada palang menggunakan
tangan.
+.+. Men!atakan kepentingan melakukan
senaman kekuatan dan da!a tahan
otot.
#.*.1 Berkomunikasi antara rakan@ guru@
dan ahli kumpulan semasa
melakukan akti$iti 8i"ikal.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. 'olak rakan.
*. 0a!a kuat.
Men.engket di
hu.ung kaki).
+. 0a!a kuat dan tahan.
Lentik belakang.
Aalan an.ing laut.
'endangan
ketam.
Aalan ketam.
#. Permainan kecil BMenarik
ga.ahC.
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit ++)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1# 7 1##
0tandard
Prestasi&
BD21@
B+D21@
BD21@
B+D21@
B+D21@
B#D2.
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (KSSR) PENDIDIKAN JASMANI 2014 TAHUN 3
+*
K&m)i'i'i Ba,a
Ta#$"%
Badan 0a!a
F&"$'%
Mengenal pasti tinggi dan berat
badan.
*.#.1 Mengukur ketinggian dan
menimbang berat badan.
*.#. Merekod pertumbuhan diri dari segi
ketinggian dan berat.
+.#.1 Mengenal bentuk badan.
#.+.1 Memilih sendiri rakan untuk
membentuk kumpulan.
%kti$iti&
1. Memanaskan badan.
. %ngin bertiup.
Ber.alan atau
berlari kea rah
rakan.
*. Bolos tinggi.
+. Bolos lagi.
#. Permainan kecil BBerlari
dan membolosC.
/. Men!e.ukkan badan.
:. Pentaksiran.
0enarai
semak 1
Lembaran
(unit +#)
2MK&
Kreati$iti 3
4no$asi
Modul&
m5s & 1#/ 7 1#=
0tandard
Prestasi&
B#D121@
B#D121@
B#D121@
B/D121.