Anda di halaman 1dari 10

DEMOKRASI DAN PENDIDIKAN

Mungkin kerja yang paling penting Dewey wrote on pendidikan adalah


Demokrasi dan Pendidikan diter!itkan pada tahun "#"$ Ke%ahaman pelajar o %
pendidikan adalah sangat terperin&i dan kompleks dan dia !ergelut untuk menyatakan
idea'ideanya dalam !ahasa orang !iasa !oleh %aham( ) *alau !agaimanapun !eliau %lot
sentiasa !erjaya kerana ideos kompleks sering sukar untuk menyatakan hanya( Pemilihan
!erikut adalah kenyataan jelas tetapi umum pandangan Dewey itu Dalamnya dia
men&erminkan si%at sosial pendidikan dan !agaimana ia adalah perlu untuk indi+idu
untuk masuk ke dalam hu!ungan sosial untuk menjadi !erpendidikan Komunikasi adalah
penting kepada pendidikan indi+idu dalam konteks sosial kerana komunikasi
mem!esarkan pengalaman dan menjadikannya !ermakna( Pendidikan !erlaku dalam
persekitaran kedua'dua rasmi dan tidak rasmi dan peranan %alsa%ah adalah untuk
mem!antu men&apai keseim!angan yang !etul antara kedua'dua(
"( Pem!aharuan Kehidupan oleh Penghantaran
Per!e,aan paling ketara antara hidup dan makhluk tidak !ernyawa ialah !ekas
mengekalkan diri mereka dengan pem!aharuan( -atu apa!ila dipukul menentang ( .ika
rintangan adalah le!ih !esar daripada kuasa tamparan melanda ia masih keluar wardly
tidak !eru!ah( .ika tidak ia !erke&ai menjadi !it yang le!ih ke&il( .angan sekali'kali
melakukan per&u!aan !atu untuk !ertindak !alas dalam apa'apa &ara yang ia !oleh
mengekalkan dirinya daripada pukulan le!ih kurang jadi se!agai untuk mem!erikan
pukulan satu %aktor yang menyum!ang kepada tindakan sendiri yang !erterusan
*alaupun perkara yang hidup mungkin mudah dihan&urkan dengan kekerasan yang
unggul ia tidak ada yang kurang &u!a untuk menjadikan tenaga yang !ertindak atas ke
dalam &ara kewujudan lagi sendiri .ika ia tidak dapat !er!uat demikian ia !ukan sahaja
!erpe&ah kepada !ahagian yang le!ih ke&il pada hari raya dalam !entuk hidup yang le!ih
tinggi / tetapi kehilangan identitinya se!agai sesuatu yang hidup(
Selagi ia kekal ia perjuangan untuk menggunakan tenaga sekitar di pihak sendiri
Ia menggunakan &ahaya pagi kelem!apan dan !ahan tanah( 0ntuk mengatakan !ahawa
ia menggunakan mereka adalah untuk mengatakan !ahawa ia !eru!ah menjadi &ara
pemuliharaan sendiri( Selagi ia semakin !erkem!ang tenaga yang e1pends dalam
sehingga mengu!ah persekitaran untuk akaun adalah le!ih daripada pampasan oleh
pulangan ia mendapat 2 ia tum!uh( Memahami perkataan 3kawalan3 dalam pengertian ini
ia !oleh dikatakan !ahawa yang hidup adalah salah satu yang su!jugates dan kawalan
untuk akti+iti sendiri !erterusan tenaga yang se!aliknya akan menggunakannya ke atas(
Kehidupan adalah satu proses sendiri memper!aharui melalui tindakan terhadap alam
sekitar(
Dalam semua !entuk yang le!ih tinggi proses ini tidak !oleh disimpan sehingga
selama'lamanya( Selepas !e!erapa ketika mereka tunduk ) mereka mati( Makhluk itu
tidak sama dengan tugas yang tidak ditentukan pem!aharuan diri( 4etapi kesinam!ungan
proses kehidupan tidak adalah !ergantung kepada pemanjangan kewujudan mana'mana
satu indi+idu( Pengeluaran semula !entuk kehidupan yang lain !erlaku di dalam urutan
yang !ersam!ungan Dan walaupun se!agai menunjukkan rekod geologi !ukan semata'
mata indi+idu tetapi juga spesies mati proses kehidupan terus dalam !entuk yang
semakin kompleks Seperti !e!erapa spesies pupus !orang le!ih !aik disesuaikan
dengan menggunakan halangan terhadap yang mereka !erjuang sia'sia wujud(
Kesinam!ungan hidup !ermakna readaptation !erterusan persekitaran untuk keperluan
organisma hidup(
Kami telah !er&akap tentang kehidupan dari segi se!agai terendah satu perkara
yang %i,ikal( 4etapi kita menggunakan perkataan 3 hidup 3 untuk maksud julat
keseluruhan pengalaman indi+idu dan kaum( Apa!ila kita melihat !uku yang dipanggil
5i%e o% 5in&oln kami tidak menjangka untuk men&ari dalam sarung yang risalah
mengenai %isiologi( Kami men&ari akaun latar !elakang sosial) penerangan persekitaran
awal syarat'syarat dan pekerjaan keluarga) ketua episod dalam perkem!angan watak )
perjuangan isyarat dan pen&apaian) harapan rasa kegem!iraan indi+idu dan penderitaan(
Dalam keadaan yang tepat sama kita !er&akap mengenai kehidupan suku kaum ganas
rakyat Athens di negara Amerika( 36idup 3 merangkumi adat institusi keper&ayaan
kemenangan dan kekalahan rekreasi dan pekerjaan(
Kami menggunakan perkataan 3pengalaman3 dalam erti kata yang sama
mengandung ( Dan kepadanya( dan juga untuk kehidupan dalam erti kata %isiologi kosong
prinsip kesinam!ungan melalui pem!aharuan terpakai( Dengan pem!aharuan
kewujudan %i,ikal pergi dalam kes manusia pen&iptaan semula keper&ayaan &ita'&ita
harapan ke!ahagiaan kesengsaraan dan amalan( Kesinam!ungan se!arang pengalaman
melalui memper!aharui kumpulan sosial adalah satu %akta se!enar( 3Pendidikan dikaji
dengan terperin&i adalah &ara'&ara ini kesinam!ungan sosial kehidupan ( 3 Setiap salah
satu elemen konstituen sesuatu kumpulan sosial dalam se!uah !andar yang moden
seperti dalam satu suku ganas dilahirkan tidak matang tidak !erdaya tanpa !ahasa
keper&ayaan idea'idea atau tara% sosial ( Setiap indi+idu setiap unit yang merupakan
pem!awa kehidupan ' pengalaman kumpulannya di masa itu !erlalu( Namun kehidupan
kumpulan seterusnya(
7akta yg tak dpt dihindari utama kelahiran dan kematian setiap seorang daripada
anggota konstituen dalam kumpulan sosial menentukan keperluan pendidikan( Dari satu
segi terdapat kontras antara ketidakmatangan daripada ahli'ahli yang !aru lahir daripada
golongan yang masa depan tunggal wakil ' dan kematangan ahli'ahli dewasa yang
mempunyai ilmu dan adat resam kumpulan( Se!aliknya terdapat keperluan !ahawa ahli'
ahli yang tidak matang yang !ukan semata'mata %i,ikal dipelihara dalam jumlah yang
men&ukupi tetapi mereka akan dimulakan ke dalam kepentingan tujuan maklumat
kemahiran dan amalan anggota matang2 se!aliknya kumpulan itu akan !erhenti di
kehidupan &iri( Malah dalam satu suku ganas pen&apaian orang dewasa adalah le!ih
daripada apa yang ahli'ahli yang tidak matang akan mampu jika di!iarkan( Dengan
pertum!uhan tamadun jurang antara kapasiti asal tidak matang dan standard dan adat
resam orang'orang tua meningkat( Mere %i,ikal mem!esar penguasaan semata'mata satu
keperluan kosong sara hidup tidak akan men&ukupi untuk menghasilkan semula
kehidupan kumpulan( 0saha yang sengaja dan pengam!ilan sakit !ertim!ang rasa
diperlukan( Makhluk yang dilahirkan !ukan sahaja menyedari tetapi agak a&uh tak a&uh
kepada matlamat dan ta!iat kumpulan sosial perlu di!erikan menyedari mereka dan
se&ara akti% !erminat( Pendidikan dan pendidikan sahaja menjangkau jurang( Persatuan
wujud melalui proses penghantaran agak se!anyak kehidupan !iologi( Penghantaran ini
!erlaku melalui komunikasi ta!iat lakukan !er%ikir dan rasa dari yang le!ih tua kepada
yang le!ih muda( 4anpa komunikasi ini &ita'&ita harapan jangkaan piawaian
pendapat dari ahli'ahli masyarakat yang lulus kehidupan kumpulan untuk mereka yang
datang ke dalam ia kehidupan sosial tidak dapat terus hidup( .ika ahli'ahli yang
mengarang masyarakat yang tinggal di !erterusan mereka mungkin mendidik ahli'ahli
!aru yang dilahirkan tetapi ia akan menjadi satu tugas yang diarahkan oleh kepentingan
peri!adi dan !ukannya keperluan sosial ( Kini ia adalah se!uah karya keperluan(
.ika wa!ak dijalankan di luar anggota masyarakat sekaligus ia adalah jelas
!ahawa kumpulan itu akan kekal untuk dilakukan ( Namun kematian setiap anggota
konstituen adalah seperti tertentu seperti jika wa!ak mem!awa mereka semua sekali gus(
4etapi per!e,aan digredkan umur hakikat !ahawa ada yang dilahirkan se!agai !e!erapa
mati mem!uat mungkin melalui penghantaran idea dan amalan menjahit ulang
!erterusan struktur sosial ( Namun pem!aharuan ini tidak automatik ( Melainkan sakit
diam!il untuk melihat !ahawa penghantaran tulen dan menyeluruh !erlaku kumpulan
yang paling !ertamadun akan !erpe&ah kepada ke!iadapan dan kemudian ke dalam a,a!(
Malah muda manusia !egitu tidak matang !ahawa jika mereka di!iarkan tanpa
!im!ingan dan pertolongan orang lain mereka !oleh tidak memperoleh ke!olehan asas
yang diperlukan untuk kewujudan %i,ikal( 8olongan muda manusia mem!andingkan
dengan !uruk dalam ke&ekapan asal dengan golongan muda dari !anyak haiwan yang
le!ih rendah !ahawa walaupun kuasa yang diperlukan untuk re,eki %i,ikal perlu diam!il
di !awah tuisyen( -erapa !anyak lagi maka adalah kes ini !erkenaan dengan segala
pen&apaian teknologi seni sains dan moral manusia 9
:( Pendidikan dan Komunikasi
.adi jelas sesungguhnya adalah keperluan pengajaran dan pem!elajaran !agi
kewujudan !erterusan masyarakat yang kita !oleh seolah'olah terlalu kediaman pada
hakikat yang ( 4etapi justi%ikasi didapati dalam %akta !ahawa penekanan itu adalah satu
&ara untuk mendapatkan kami daripada tanggapan terlalu akademik dan %ormal
pendidikan( Sekolah adalah sesungguhnya salah satu kaedah yang penting dalam
penghantaran yang mem!entuk ta!iat itu tidak matang yang ) tetapi ia hanya satu &ara
dan !er!anding dengan agensi'agensi lain satu &ara yang agak &etek( 6anya kerana kita
telah memahami keperluan mod pandangan yang le!ih asas dan !erterusan tuisyen !oleh
kita memastikan meletakkan kaedah ilmiah dalam konteks se!enar mereka(
Masyarakat !ukan sahaja terus wujud dengan penghantaran oleh komunikasi
tetapi ia mungkin agak dikatakan wujud dalam penghantaran .IS komunikasi( 4erdapat
le!ih daripada seri lisan antara kata'kata umum komuniti dan komunikasi( 5elaki
tinggal di dalam komuniti dalam ke!aikan dalam perkara yang mereka mempunyai
persamaan ) dan komunikasi adalah &ara di mana mereka datang untuk memiliki perkara
yang sama( Apa yang mereka perlu mempunyai persamaan untuk mem!entuk satu
komuniti atau masyarakat adalah matlamat keper&ayaan aspirasi pengetahuan yang
sama pemahaman seperti !er%ikiran se!agai ahli sosiologi !erkata( Perkara itu tidak !oleh
diwariskan se&ara %i,ikal antara satu sama lain seperti !atu'!ata ) mereka tidak !oleh
dikongsi se!agai orang akan !erkongsi pai dengan mem!ahagikan ke dalam keping
%i,ikal( Komunikasi yang menginsuranskan penyertaan dalam ke%ahaman yang sama
adalah salah satu yang menjamin sama &ara emosi dan intelek ta!iat itu seperti
menanggapi jangkaan dan keperluan(
Orang tidak menjadi masyarakat dengan hidup di dalam jarak %i,ikal mana'mana
le!ih daripada seorang lelaki terhenti sosial dipengaruhi oleh !egitu !anyak kaki atau
!atu dikeluarkan daripada orang lain( Se!uah !uku atau surat !oleh memulakan persatuan
yang le!ih intim antara manusia dipisahkan !eri!u'ri!u !atu dari satu sama lain daripada
wujud di antara penduduk di !awah !um!ung yang sama( Indi+idu tidak mengarang
kumpulan sosial kerana mereka semua !ekerja untuk akhir yang sama( -ahagian'
!ahagian mesin yang !ekerja dengan maksimum kekoperasian untuk mendapatkan hasil
yang sama tetapi mereka tidak mem!entuk masyarakat( .ika !agaimanapun mereka
semua menyedari akhirnya !iasa dan semua yang !erminat di dalamnya supaya mereka
dikawal selia akti+iti khusus mereka memandangkan ia maka mereka akan mem!entuk
se!uah masyarakat( 4etapi ini akan meli!atkan komunikasi( Setiap akan perlu tahu apa
yang lain tentang dan perlu mempunyai !e!erapa &ara untuk menjaga yang lain
dimaklumkan tentang maksud sendiri dan kemajuan( Konsensus menuntut komunikasi(
Maka kita dipaksa untuk menyedari !ahawa dalam walaupun kumpulan yang
paling sosial terdapat !anyak hu!ungan yang tidak lagi sosial( Se!ilangan !esar
hu!ungan manusia dalam mana'mana kumpulan sosial masih apa!ila pesawat mesin
seperti ( Indi+idu menggunakan satu sama lain !agi mendapatkan keputusan yang diingini
tanpa merujuk kepada pelupusan emosi dan intelek dan persetujuan yang digunakan (
Penggunaan terse!ut menyatakan keunggulan %i,ikal atau keunggulan kedudukan
kemahiran keupayaan teknikal dan arahan alat mekanikal atau %iskal( Setakat hu!ungan
i!u !apa dan anak guru dan murid majikan dan pekerja ga!enor dan dikawal kekal
pada tahap ini mereka tidak menjadi kumpulan sosial !enar tidak kira !erapa rapat
akti+iti masing'masing menyentuh satu sama lain( Mem!eri dan mengam!il pesanan
mengu!ah tindakan dan keputusan tetapi tidak dengan sendirinya mem!uat suatu
perkongsian tujuan komunikasi kepentingan(
-ukan sahaja kehidupan sosial yang serupa dengan komunikasi tetapi semua
komunikasi ;dan oleh itu semua kehidupan sosial tulen / adalah pendidikan ( Menjadi
penerima komunikasi adalah untuk mempunyai pengalaman mem!esar dan !eru!ah( Satu
saham dalam apa yang lain telah !er%ikir dan merasa dan setakat meagrely atau
diterangkan telah sikapnya sendiri diu!ahsuai( Nor adalah orang yang !erkomunikasi
kiri tidak terjejas( <u!a eksperimen untuk !erkomunikasi dengan kenyang dan
ketepatan pengalaman yang lain terutamanya jika ia menjadi agak rumit( dan anda akan
mendapati sikap anda sendiri ke arah pengalaman anda !eru!ah'u!ah) jika tidak anda
mengam!il jalan keluar dengan e1pleti+es dan pan&utan ( Pengalaman ini perlu dirumus
untuk disampaikan ( Menggu!al memerlukan mendapatkan di luar itu yang melihatnya
se!agai satu lagi akan melihatnya memandangkan apa yang titik sentuhan ia mempunyai
dengan nyawa orang lain supaya ia !oleh mendapat ke dalam apa'apa !entuk yang dia
!oleh menghargai maksudnya ( Ke&uali dalam menangani &ommonpla&es dan menangkap
%rasa seseorang perlu mengasimilasikan imaginasi sesuatu pengalaman orang lain
untuk mem!eritahu !eliau !ijak daripada pengalaman sendiri ( Semua komunikasi adalah
seperti seni( Ia mungkin agak dikatakan oleh itu !ahawa apa'apa perkiraan sosial yang
masih amat sosial atau amat dikongsi adalah pendidikan kepada mereka yang
mengam!il !ahagian di dalamnya( 6anya apa!ila ia menjadi di!uang dalam a&uan dan
!erjalan dengan &ara yang rutin ia hilang kuasa pendidikan itu( Dalam akaun akhir
maka !ukan sahaja permintaan pengajaran dan pem!elajaran untuk kekal sendiri tetapi
proses yang hidup !ersama'sama didik kehidupan sosial( Ia mem!esarkan dan menerangi
pengalaman2 ia merangsang dan memperkayakan imaginasi ) ia mewujudkan
tanggungjawa! untuk ketepatan dan kejelasan kenyataan dan pemikiran( Seorang lelaki
!enar'!enar hidup !ersendirian ;sahaja mental serta %i,ikal/ akan mempunyai kesempatan
yang sedikit atau tidak untuk merenungkan pengalaman masa lalu untuk mengeluarkan
makna itsnet ( Ketidaksamaan pen&apaian antara yang matang dan !elum matang !ukan
sahaja memerlukan mengajar muda tetapi keperluan pengajaran ini mem!eri rangsangan
!esar kepada mengurangkan pengalaman dengan perintah dan !entuk yang akan
menye!a!kan ia paling mudah !erjangkit dan dengan itu paling digunakan(
3. Tempat Pendidikan formal
4erdapat dengan itu per!e,aan yang ketara antara pendidikan yang setiap
seorang mendapat dari hidup dengan orang lain selagi dia !enar'!enar hidup dan !ukan
hanya terus wujud dan mendidik sengaja muda( Dalam kes terdahulu pendidikan adalah
sampingan 2 ia adalah semula jadi dan penting tetapi ia !ukan alasan nyata persatuan itu(
*alaupun ia !oleh dikatakan ( tanpa keterlaluan !ahawa ukuran !ernilai mana'mana
institusi sosial ekonomi dalam negeri politik undang'undang agama adalah kesannya
dalam mem!esarkan dan meningkatkan pengalaman ) namun kesan ini !ukan se!ahagian
daripada moti% asal yang adalah terhad dan le!ih serta'merta praktikal( Persatuan agama
!ermula se!agai &ontoh dalam keinginan untuk mendapatkan nikmat kuasa o+erruling
dan untuk menghindari pengaruh'pengaruh jahat ) kehidupan keluarga dalam keinginan
untuk memuaskan na%su dan lamanya keluarga selamat ) !uruh yang sistematik untuk
se!ahagian !esar kerana perham!aan kepada orang lain dan lain'lain 6anya se&ara
!eransur'ansur adalah undang' produk daripada institusi itu kesannya kepada kualiti dan
tahap kehidupan yang sedar !erkata dan hanya se&ara perlahan masih adalah kesan ini
dianggap se!agai %aktor arahan dalam menjalankan institusi( *alaupun ke hari dalam
kehidupan industri kita selain nilai'nilai tertentu kerajinan dan jimat &ermat tindak !alas
intelektual dan emosi satu !entuk perhu!ungan manusia di mana kerja di dunia
dijalankan menerima perhatian sedikit !er!anding dengan output %i,ikal(
4etapi dalam !erurusan dengan golongan muda hakikat persatuan sendiri
se!agai %akta yang manusia segera keuntungan penting( *alaupun ia adalah mudah
untuk menga!aikan dalam hu!ungan kami dengan mereka kesan per!uatan kita apa!ila
pelupusan mereka atau untuk menaklukkan !ahawa kesan pendidikan kepada !e!erapa
hasil luaran dan ketara ia tidak !egitu mudah kerana dalam menangani orang dewasa(
Keperluan latihan terlalu jelas ) tekanan untuk men&apai peru!ahan sikap dan ta!iat
mereka terlalu mendesak untuk meninggalkan kesan ini penuh daripada akaun( Sejak
ketua perniagaan kami dengan mereka adalah untuk mem!olehkan mereka untuk
!erkongsi dalam kehidupan yang sama kita tidak !oleh mem!antu menim!angkan sama
ada atau tidak kita mem!entuk kuasa yang akan menjamin keupayaan ini( .ika manusia
telah mem!uat !e!erapa kemajuan dalam menyedari !ahawa nilai utama setiap institusi
adalah kesan ' kesan yang tersendiri kepada manusia sedar pengalaman ' kita juga !oleh
per&aya !ahawa pelajaran ini yang telah dipelajari terutamanya melalui urusan dengan
golongan muda (
Dengan itu kami mem!awa kepada mem!e,akan dalam proses pendidikan yang
luas yang kita telah setakat ini mempertim!angkan jenis yang le!ih %ormal pendidikan '
yang tuisyen se&ara langsung atau persekolahan( Dalam kumpulan'kumpulan sosial yang
!elum dimajukan ( kita dapati pengajaran %ormal sangat sedikit dan latihan( Kumpulan
Sa+age terutamanya !ergantung untuk menerapkan ta!iat itu diperlukan ke dalam muda
apa!ila perkara yang sama persatuan yang menyimpan dewasa setia kepada kumpulan
mereka( Mereka tidak mempunyai alat'alat khas !ahan atau institusi untuk pengajaran
sa+e !erkaitan dengan upa&ara inisiasi yang mana !elia yang dimasukkan ke dalam
keahlian sosial penuh( -agi se!ahagian !esar mereka !ergantung kepada kanak'kanak
!elajar adat resam orang dewasa memperoleh set emosi mereka dan saham idea dengan
!erkongsi dalam apa yang orang'orang tua lakukan( Dalam !ahagian perkongsian ini
adalah se&ara langsung mengam!il !ahagian dalam pekerjaan yang dewasa dan dengan
itu menjalani latihan perantisan ) se!ahagiannya adalah tidak langsung melalui !ermain
dramatik di mana kanak'kanak semula tindakan dewasa dan dengan itu !elajar untuk tahu
apa yang mereka suka( 0ntuk liar ia akan kelihatan tidak masuk akal untuk men&ari
tempat di mana apa'apa tetapi pem!elajaran yang !erlaku supaya seseorang mungkin
!elajar(
4etapi se!agai kemajuan tamadun jurang antara kapasiti golongan muda dan
ke!im!angan dewasa meluaskan( Pem!elajaran dengan perkongsian langsung dalam
kegiatan daripada dewasa menjadi semakin sukar ke&uali dalam hal pekerjaan yang
kurang maju( Ke!anyakan apa yang orang dewasa lakukan adalah ruang mn !egitu jauh
dan di dalam maksud yang tiruan suka !ermain adalah kurang dan kurang men&ukupi
untuk menghasilkan semula semangatnya( Keupayaan untuk !erkongsi !erkesan dalam
akti+iti dewasa dengan itu !ergantung kepada latihan se!elum di!erikan dengan tujuan
ini memandangkan ( Sengaja agensi 'sekolah ' dan jelas !ahan ' kajian ' yang diran&ang(
4ugas mengajar perkara'perkara tertentu diwakilkan kepada kumpulan khas orang(
4anpa pendidikan %ormal itu ia tidak mungkin untuk menghantar semua sum!er'
sum!er dan pen&apaian masyarakat yang kompleks ( Ia juga mem!uka jalan untuk satu
jenis pengalaman yang tidak akan !oleh diakses oleh golongan muda jika mereka
di!iarkan untuk mengam!il latihan mereka dalam persatuan tidak %ormal dengan orang
lain kerana !uku'!uku dan sim!ol'sim!ol ilmu dikuasai(
4etapi ada !ahaya yang mudah dilihat mengiringi peralihan daripada tidak
langsung kepada pendidikan %ormal( -erkongsi dalam usaha se!enar sama ada se&ara
langsung atau +ikarius di pla=& sekurang'kurangnya peri!adi dan penting( Kualiti'kualiti
ini mem!ayar ganti rugi dalam !e!erapa langkah !agi kesempitan peluang yang ada(
Arahan rasmi se!aliknya mudah menjadi jauh dan mati ' a!strak dan yg gemar pd !uku
untuk menggunakan kata'kata !iasa susut nilai( Pengetahuan apa yang terkumpul wujud
dalam masyarakat gred rendah sekurang'kurangnya mengamalkan 2 ia menukar ke dalam
watak2 ia wujud dengan kedalaman makna yang melekat kepada kedatangan dalam
kepentingan harian segera(
4etapi dalam !udaya yang maju !anyak yang perlu dipelajari disimpan dalam
sim!ol'sim!ol ( Ia adalah jauh daripada terjemahan ke dalam tindakan !iasa dan o!jek(
Sesetengah !ahan yang agak teknikal dan &etek( Mengam!il standard !iasa realiti se!agai
langkah adalah tiruan( 0ntuk langkah ini adalah !erkaitan dengan ke!im!angan
praktikal( 4erse!ut( -ahan wujud dalam dunia yang dengan sendirinya yg dlm
diasimilasikan dengan kastam !iasa !er%ikir dan !ersuara ( 4erdapat !ahaya !erdiri
!ahawa !ahan pengajaran %ormal akan semata'mata hal perkara sekolah'sekolah
diasingkan daripada hal perkara hidup ' pengalaman( Kepentingan sosial tetap mungkin
hilang dari pandangan( Mereka yang !elum di!awa ke dalam struktur kehidupan sosial
tetapi yang kekal se!ahagian !esarnya perkara maklumat teknikal dinyatakan dalam
sim!ol di!uat mudah dilihat di sekolah'sekolah ( Oleh itu kita men&apai tanggapan
!iasa pendidikan2 tanggapan yang menga!aikan keperluan sosial dan identiti dengan
semua persatuan manusia yang mem!eri kesan kepada kehidupan sedar dan yang
mengenal pasti dengan menyampaikan maklumat mengenai perkara'perkara yang jauh
dan menyampaikan pem!elajaran melalui tanda'tanda lisan 2 pemerolehan &elik huru%(
Oleh itu salah satu masalah weightiest dengan mana %alsa%ah pendidikan
mempunyai untuk menghadapi adalah kaedah menjaga keseim!angan yang !etul antara
tidak %ormal dan %ormal sampingan dan sengaja &ara pendidikan( Apa!ila memperoleh
maklumat dan kemahiran intelektual teknikal tidak mempengaruhi pem!entukan
ke&enderungan sosial pengalaman penting !iasa gagal mendapat dalam makna
manakala persekolahan setakat men&ipta hanya 3 sharps 3 dalam pem!elajaran iaitu
pakar ego ( 0ntuk mengelakkan perpe&ahan di antara apa yang lelaki se&ara sedar tahu
kerana mereka sedar sesudah mempelajarinya dengan kerja yang khusus pem!elajaran
dan apa yang mereka tidak sedar tahu kerana mereka telah diserap dalam pem!entukan
watak'watak mereka oleh hu!ungan dengan orang lain menjadi satu tugas yang semakin
halus dengan setiap pem!angunan persekolahan khas(
Sum!er 2 .ohn Dewey Demokrasi dan Pendidikan( New >ork 2 Dewan -ahasa
dan Pustaka "#"$ ms "'#( Di&etak semula dengan ke!enaran daripada Pusat Pengajian
Dewey Southern Illinois 0ni+ersity di <ar!ondale (