Anda di halaman 1dari 2

ARTI PENTING PENYAKIT MIKROBIA TERIKUT PANGAN

Penyakit mikrobia terikut pangan adala !uatu kondi!i medi! yang di!ebabkan ole kon!um!i
makanan yang terkontamina!i" Umumnya penyebab dari penyakit yang ditularkan melalui
makanan adala kontamina!i bakteri" Kontamina!i bakteri ini bi!a bera!al dari udara# air# tana#
e$an# dan !elama pemro!e!an" %elain itu# menurut &epke! RI '(()# peran pen*ama
makanan !angat penting karena merupakan !ala !atu +aktor dalam penyediaan
makanan,minuman yang aru! memenui !yarat"
a" Kontamina!i mikrobia yang bera!al dari udara
Makanan yang terkontamina!i dari udara mempunyai peranan penting teradap !anita!i"
Organi!m yang mengandung penyakit# terutama yang dapat menyebabkan in+ek!i pada
!i!tem perna+a!an atau pada makanan yang menyebabkan kontamina!i" %pora *amur dari
udara menyebabkan ma!ala pada ke*u# daging# !u!u yang dipadatkan# roti potong dan
lemak babi"
Mikrobia di udara bi!a !a*a terdapat dalam debu atau bulu-bulu kain# langit-langit# air yang
keluar dari batuk# ber!in dan !aat berbi.ara" %etiap mikroorgani!me diudara tidak
mempunyai ke!empatan untuk dapat tumbu atau berkembang# tetapi banyak *eni!-*eni!
dari mikroorgani!me yang bi!a bertaan dari kekeringan !eingga dapat idup lebi lama"
%pora *amur karena memiliki ukuran !angat ke.il# ketauan teradap kekeringan# dan
!ebagai be!ar *amur yang terdapat pada tanaman# bia!anya *uga terdapat pada udara"
b" Kontamina!i mikrobia yang bera!al dari air
." Kontamina!i mikrobia yang bera!al dari tana
Tana mengandung berbagai ma.am mikroorgani!me yang bi!a men*adi !umber
kontamina!i" Tana !angat penting !ebagai !umber bakteri yang mempunyai !pora taan
teradap pana!" Mikrobia kontamina!i makanan yang bera!al dari tana !eperti *amur#
kamir# dan beberapa *eni! genera Ba.illu!# /lo!tridium# Enteroba.ter# E!.eri.ia#
%trepto.o..u!# P!eudomona!"
d" Kontamina!i pen*ama makanan
%eorang pen*ama makanan aru! berpedoman ba$a !anita!i lingkungan merupakan
pandangan idupnya !erta menyadari akan pentingnya !anita!i makanan# ygiene perorangan
dan mempunyai kebia!aan beker*a# minat maupun perilaku !eat"
Mekani!me perpindaan bakteri ke dalam makanan melalui pen*ama makanan bera!al dari
kulit" Kulit tidak perna beba! dari bakteri# kapang# kamir# dan proto0oa" &alam popula!i ini
terdapat pula mikrobia patogen yang berpoten!i menimbulkan berbagai penyakit perut
1ga!troenteriti!2" %e.ara umum +lora bakteri yang terdapat pada kulit manu!ia antara lain
Staphylococcus epider dan S. aureus" Bakteri ini dapat berkembang biak dalam makanan dan
membentuk tok!in dan dapat menimbulkan kera.unan makanan"
Menurut BPOM 1'((32# bakteri patogen yang bera!al dari pen.ernaan mempunyai ke!empatan
yang baik untuk mengkontamina!i makanan bila terkena tangan yang terkontamina!i" Peker*a
yang menangani pangan dapat memindakan patogen ke bumbu-bumbu dan baan pangan
bila mereka tidak men.u.i tangan !etela dari kamar ke.il" Bakteri patogen penting dari alat
pen.ernaan dapat menyebabkan kolera# &i!entri ba!iller# demam ti+u!# dan epatiti!"