Anda di halaman 1dari 6

LISTRIK STATIS

A. Muatan Listrik
1) Jenis muatan listrik terbagi menjadi dua, yaitu muatan positif dan negatif.
2) Benda yang bermuatan sejenis akan tolak-menolak dan benda yang
bermuatan tidak sejenis akan tarik-menarik.
3) Plastik/mistar/sisir jika digosokkan pada rambut kering atau kain ol akan
bermuatan negatif, karena elektron pada rambut kering atau kain ol pinda!
ke plastik/mistar/sisir.
") #bonit jika digosokkan pada kain ol maka akan bermuatan negatif, karena
elektron pada kain ol pinda! ke ebonit.
$) %a&a jika digosokkan pada kain sutra maka akan bermuatan positif, karena
elektron pada ka&a akan berpinda! ke kain sutra.
') (lat untuk menimbulkan muatan listrik yang besar/banyak adala! generator
)an de *raff.
+) (lat untuk mendeteksi benda bermuatan disebut elektroskop.
%ondisi ,etral %ondisi didekati benda bermuatan
B. Gaya Listrik dan Hukum Coulomb
1) Jika kedua benda bermuatan didekatkan akan meng!asilkan gaya tarik-
menarik atau tolak menolak.
2) *aya tarik-menarik atau tolak-menolak diselidiki ole! *.(. -oulumb dan
terkenal dengan .ukum -oulumb.
3) Bunyi .ukum -oulumb / besar gaya tarik-menarik atau tolak menolak antara
dua benda bermuatan berbanding lurus dengan besar kedua muatan dan
berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan.
C. Medan Listrik
1) 0edan listrik merupakan ruangan di sekitar benda bermuatan listrik yang
mengalami gaya listrik dan dilukiskan dengan garis-garis gaya listrik.
2) *aris gaya listrik bermuatan positif, melukiskan ara! medan listrik
meninggalkan benda1
3) *aris gaya listrik benda bermuatan negatif, melukiskan ara! medan listrik
menuju benda1
") *aris gaya listrik jika dua benda bermuatan didekatkan1
D. Rumus
.ukum -oulumb %uat 0edan 2istrik
%eterangan /
3 4 gaya -oulomb 5,)
k 4 konstanta perbandingan 56.17
6
,.m
2
/-
2
)
8 4 muatan listrik 5-)
r 4 jarak dua muatan 5m)
# 4 kuat medan listrik 5,/-)
E. Contoh Soal
1.
2.
Latihan Soal
1. Dua buah muatan masing-masing q
1
= 6
C dan q
2
= 12 C terpisah sejauh 30 cm.
Tentukan besar gaa ang terjadi antara
dua buah muatan tersebut! gunakan
tetapan k = " # 10
"
da$am satuan standar%
2. Dua buah muatan $istrik memi$iki besar
ang sama aitu 6 C. &ika gaa c'u$'mb
ang terjadi antara dua muatan tadi
ada$ah 1!6 (! tentukan jarak pisah kedua
muatan tersebut%
3. Dua buah partike$ bermuatan $istrik
didekatkan pada jarak tertentu hingga
timbu$ gaa sebesar ). &ika besar muatan
$istrik partike$ pertama dijadikan 1*2 ka$i
muatan semu$a dan besar muatan partike$
kedua dijadikan + ka$i semu$a maka gaa
ang timbu$ menjadi....
,. -aca ang dig's'kkan kain sutera akan
bermuatan p'siti.. /a$ ini terjadi karena...
0. e$ektr'n berpindah dari kain sutera ke
kaca
1. e$ektr'n berpindah dari kaca ke kain
sutera
C. pr't'n berpindah dari kain sutera ke
kaca
D. pr't'n berpindah dari kaca ke kain
sutera
2. 3ep't'ng eb'nit akan bermuatan $istrik
negati. bi$a dig's'k dengan 4'$! karena...
0. muatan p'siti. dari eb'nit pindah ke
4'$
1. e$ektr'n dari 4'$ pindah ke eb'nit
C. muatan p'siti. dari 4'$ pindah ke
eb'nit
D. e$ektr'n dari eb'nit pindah ke 4'$
6. Dari tiap-tiap pasangan 'bjek bermuatan
berikut ini! tentukan 'bjek ang memi$iki
p'tensia$ $istrik $ebih tinggi%
5. 0$at ang digunakan untuk menimbu$kan
muatan $istrik ang besar disebut ....
0. dinam'
1. generat'r
C. trans.'rmat'r
D. generat'r 6an de 7ra..
+. 3ebatang p$astik bermuatan negati.
didekatkan e$ektr'sk'p bermuatan
negati.. &ika kepa$a e$ektr'sk'p disentuh
dengan jari maka ....
0. daun e$ektr'sk'p kemba$i seperti
semu$a
1. daun e$ektr'sk'p bertambah mekar
C. daun e$ektr'sk'p tidak berubah
D. daun e$ektr'sk'p menguncup
". 3a$ah satu .akt'r ang memengaruhi
besarna gaa C'u$'mb ada$ah 8.
0. jarak kedua muatan
1. jenis kedua muatan
C. arah kedua muatan
D. bentuk kedua muatan
10. 1enda ang ke$ebihan e$ektr'n akan
bermuatan....
0. negati.
1. p'siti.
C. netra$
D. p'sitr'n
11. Dua buah muatan ang sejenis dan
besarna sama didekatkan pada jarak d
ternata kedua muatan sa$ing men'$ak
dengan gaa F. 0gar gaa t'$ak menjadi
1*16 ka$i semu$a! maka jarak kedua
muatan harus diubah menjadi . . . .
12. 1esar gaa C'u$'mb antara dua benda
ada$ah 5 9 10
-2
(. /itung$ah besar kuat
medan $istrik pada sa$ah satu muatan '$eh
muatan $ain ang besarna 3!2 9 10
-"
C.
13. Terdapat , buah benda bermuatan $istrik
0! 1! C! dan D. 1enda 0 dengan 1 tarik
menarik! 1 dengan C t'$ak men'$ak! dan
C dengan D tarik menarik. &ika benda 0
ternata ada$ah batang kaca ang te$ah
dig's'k dengan kain sutera! maka benda
muatan masing-masing benda ada$ah8.
1,. Dua buah benda masing-masing
bermuatan :+ 9 10
:"
C dan ;6 9 10
:"
C
berada pada jarak , cm satu sama $ain.
&ika k = " 9 10:" (m
2
C
:2
! maka tentukan
besar gaa t'$ak atau gaa tarik kedua
benda tersebut.
12.

Dari gambar di atas! jika muatan
p'siti. didekatkan maka ang terjadi
dengan daun e$ektr'sk'p ada$ah....