Anda di halaman 1dari 12

KSSR TAHUN 1

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN


TAHUN 1
MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
1 1. Kesihatan Fii!a"
Kesihatan Diri Dan
Reproduktif
1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.
Contoh Aktiviti:
Nyanyian lagu !u"uh #aya$.
Menamakan "ahagian tu"uh.
%er"in&angan tentang fungsi tu"uh.
%ermainan mengenal 'antina.
Kenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak
selamat.
1.1.1 Mengenali "ahagian tu"uh ( kepala)
"adan) tangan) kaki dan genital.
1.1.* +erkata !,DAK - .AN/AN kepada
sentuhan tidak selamat.
0em"aran Ker'a - %emerhatian
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul : m-s 1 1 1*
# 1. Kesihatan Fii!a"
Kesihatan Diri Dan
Reproduktif
1.* Mengetahui pen'agaan ke"ersihan diri.
Contoh Aktiviti:
%enerangan tentang kepentingan men'aga
ke"ersihan diri.
#oal 'a2a" tentang &ara "ersihkan tu"uh.
1.*.1 Memahami kepentingan men'aga
ke"ersihan diri.
1.*.* Men'aga ke"ersihan diri ( kepala)
"adan) tangan) kaki dan genital
dengan &ara mandi yang "etul.
1.*.3 Men'aga ke"ersihan tangan dan
kaki ( &ara dan masa men&u&i
dengan "etul.
1.*.4 Men'aga ke"ersihan kuku tangan
dan kaki ( &ara mem"ersih dan
memotong kuku dengan "etul.
#oal .a2a" - 0em"aran Ker'a -
%emerhatian
Cadangan EMK : Kreativiti
dan ,novasi
Modul : m-s13
$ 1. Kesihatan Fii!a"
Kesihatan Diri Dan
Reproduktif
1.* Mengetahui pen'agaan ke"ersihan diri.
Contoh Aktiviti:
+in&ang tentang kepentingan 'aga ke"ersihan
gigi.
Murid gosok gigi dengan teknik yang "etul.
1.*.5 Men'aga kesihatan gigi (
menggosok gigi dengan &ara yang
"etul dan mengurangkan makanan
yang "oleh merosakkan gigi.
#oal .a2a" - %emerhatian -
0em"aran ker'a.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul : m-s *6
% 1. Kesihatan Fii!a"
Kesihatan Diri Dan
Reproduktif
1.* Mengetahui pen'agaan ke"ersihan diri.
Contoh Aktiviti:
#oal 'a2a".
%er"in&angan.
1.*.7 Men'aga ke"ersihan organ genital (
&ara dan masa men&u&i organ
genital dengan "etul.
#oal .a2a" - %emerhatian -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK : Kreativiti
dan ,novasi
Modul : m-s *8
& 1. Kesihatan Fii!a" 1.3 Mengetahui pen'agaan pakaian dan alatan
keperluan diri.
1.3.1 Men'aga ke"ersihan pakaian dan
alatan keperluan diri.
%emerhatian - 0em"aran Ker'a
PK TAHUN 1 KSSR 1
KSSR TAHUN 1
MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
Kesihatan Diri Dan
Reproduktif Contoh Aktiviti:
Mem"andingkan pakaian "ersih dan kotor.
Kenal pasti alatan untuk mem"ersihkan pakaian
dan alatan keperluan diri
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul : m-s 36
' 1. Kesihatan Fii!a"
Kesihatan Diri Dan
Reproduktif
1.3 Mengetahui pen'agaan pakaian dan alatan
keperluan diri.
Contoh Aktiviti:
%ermainan Kotak +era&un.
+er&erita.
1.3.* Mengelakkan daripada "erkongsi
alatan keperluan diri ( sikat) "erus
gigi) tuala) pakaian dalam) peralatan
makan dan minum.
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul : m-s 33
( 1. Kesihatan Fii!a"
%emakanan
1.4 Mengetahui 'enis makanan harian.
Contoh Aktiviti:
Mengenal pasti makanan "erkhasiat.
Menyenaraikan 'enis makanan "erkhasiat.
1.4.1 Memilih 'enis makanan harian
yang "erkhasiat.
%emerhatian - 0em"aran
Ker'a.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul : m-s 38
) 1. Kesihatan Fii!a"
%emakanan
1.4 Mengetahui 'enis makanan harian.
Contoh Aktiviti:
#oal 'a2a" tentang 2aktu makan.
Menyenaraikan makanan mengikut 2aktu.
1.4.* Mengamalkan pengam"ilan
makanan yang sesuai mengikut
2aktu makan 9sarapan) makan
tengahari dan makan malam:.
#oal 'a2a" - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul : m-s 3;
* 1. Kesihatan Fii!a"
%emakanan
1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang
"ersih dan selamat.
Contoh Aktiviti:
Mem"andingkan makanan "ersih dan kotor.
Murid men'elaskan kepentingan makanan dan
minuman "ersih dan selamat.
1.5.1 Menentukan &iri<&iri makanan dan
minuman yang "ersih dan selamat.
1.5.3 Men'elaskan kepentingan makanan
dan minuman yang "ersih dan
selamat.
%emerhatian - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul : m-s 45
1+ 1. Kesihatan Fii!a"
%emakanan
1.5 Mengetahui makanan serta minuman yang
"ersih dan selamat.
Contoh Aktiviti:
+er&erita.
1.5.* Mengamalkan &ara menyimpan
makanan dan minuman yang "etul.
%emerhatian - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul : m-s 56
PK TAHUN 1 KSSR 2
KSSR TAHUN 1
MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
11 1. Kesihatan Fii!a"
%emakanan
1.7 Mengetahui makanan serta minuman
yang "ersih dan selamat.
Contoh Aktiviti:
+er&erita tentang pengam"ilan makanan.
#oal 'a2a" tentang kesan kekurangan air dalam
"adan.

1.5.4 Menyedari kepentingan
pengam"ilan air yang &ukup.
1.5.5 Mengamalkan pengam"ilan
makanan dan minuman yang &ukup)
"ersih dan selamat.
#oal 'a2a" -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul : m-s 54
1# 1. Kesihatan Fii!a"
%enyalahgunaan +ahan
1.7 Mengetahui pel"agai 'enis u"at.
Contoh Aktiviti:
+er&erita tentang peti pertolongan &emas.
%er"in&angan tentang tu'uan u"at.
%er"in&angan tentang tempat menyimpan u"at.
1.7.1 Mengenali pel"agai 'enis u"at.
1.7.* Mengenalpasti tu'uan u"at
digunakan.
1.7.5 Menyedari kepentingan u"at
disimpan di tempat yang selamat.
#oal .a2a" -
%emerhatian -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul : m-s 58
1$ 1. Kesihatan Fii!a".
%enyalahgunaan
+ahan.
1.7 Mengetahui pel"agai 'enis u"at.
Contoh Aktiviti:
Murid meneliti dan mem"andingkan u"at.
%enerangan tentang "ahaya penyalahgunaan
u"at.
1.7.3 Menyedari "aha2a u"at "oleh
mem"ahayakan kesihatan ( salah
guna pengam"ilan u"at) u"at yang
"eru"ah) 2arna) rasa) "au) rupa dan
tamat tempoh.
%emerhatian - +ersoal .a2a" -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 71.
1% 1. Kesihatan Fii!a".
%enyalahgunaan
+ahan.
1.7 Mengetahui pel"agai 'enis u"at.
Contoh Aktiviti:
Murid "er&erita pengalaman.
Murid meneliti preskripsi doktor.
1.7.4 Mematuhi preskripsi doktor
apa"ila mengam"il u"at.
1.7.7 Mem"eri se"a" u"at
seseorang tidak selamat untuk
orang lain.
+er&erita - %emerhatian -
+ersoal .a2a" - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 73.
1& #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%engurusan Mental dan
=mosi.
*.1 Memahami perasaan.
Contoh Aktiviti:
Murid "ermain kotak "era&un dengan iringan
murid.
Murid melakonkan memek muka.
*.1.1 Mempamerkan perasaan
yang dialami seperti gem"ira) sedih)
takut) marah dan malu.
%emerhatian - 0akonan -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 75.
PK TAHUN 1 KSSR 3
KSSR TAHUN 1
MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
1' #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%engurusan Mental dan
=mosi.
*.1 Memahami perasaan.
Contoh Aktiviti:
Murid mengam"il gam"ar daripada kotak misteri.
Murid melekatkan gam"ar mengikut kehendak
dan keperluan.
*.1.* Mem"ezakan antara kehendak dan
keperluan.
+ersoal .a2a" -
%er"in&angan - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 7>.
1( #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%engurusan Mental dan
=mosi.
*.* Mengetahui &ara mengurus perasaan
mengikut situasi.
Contoh Aktiviti:
Murid "er&erita pengalaman.
Murid melakonkan reaksi perasaan.
*.*.1 Menun'ukkan &ara meluahkan
perasaan yang sesuai mengikut
situasi.
+er&erita - 0akonan - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 83.
1) #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%engurusan Mental dan
=mosi.
*.* Mengetahui &ara mengurus perasaan
mengikut situasi.
Contoh Aktiviti:
Murid melakonkan situasi.
*.*.* Menyuarakan keperluan dan
kehendak diri dengan &ara yang
"etul.
0akonan - +ersoal 'a2a" -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 87.
1* #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%engurusan Mental dan
=mosi.
*.* Mengetahui &ara mengurus perasaan
mengikut situasi.
Contoh Aktiviti:
+er&erita kisah ?Rosli@.
*.*.3 Menyedari "aha2a kasih
sayang) penerimaan) rasa
kepunyaan dan keselamatan adalah
asas keperluan emosi.
+er&erita - +ersoal .a2a" -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 8>.
#+ #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%engurusan Mental dan
=mosi.
*.* Mengetahui &ara mengurus perasaan
mengikut situasi.
Contoh Aktiviti:
Murid melekatkan kad im"asan.
*.*.4 Mengenalpasti orang de2asa
yang "oleh diper&ayai di rumah dan
di sekolah.
+ersoal .a2a" -
%er"in&angan - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
PK TAHUN 1 KSSR 4
KSSR TAHUN 1
MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
Modul: m-s >1.
#1 #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
Kekeluargaan
*.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam
keluarga - pen'aga.
Contoh Aktiviti:
%aparkan gam"ar - poster keluarga.
Murid memperkenalkan ahli keluarga mereka.
+er&erita peranan setiap ahli keluarga.
*.3.1 Mengenalpasti ahli dalam
keluarga - pen'aga.
*.3.* Menyedari peranan ahli dalam
keluarga - pen'aga.
*.3.7 Mengenal pasti ahli dalam
rumah.
+ersoal 'a2a" - +er&erita -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s >8.
## #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
Kekeluargaan
*.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam
keluarga - pen'aga.
Contoh Aktiviti:
Murid "er&erita keistime2aan diri dan
setiap ahli keluarga.
*.3.3 Men&eritakan keistime2aan
diri dan ahli dalam keluarga -
pen'aga.
+er&erita - 0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s ;*.
#$ #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
Kekeluargaan
*.3 Memahami diri sendiri dan ahli dalam
keluarga - pen'aga.
Contoh Aktiviti:
Murid mem"uat simulasi.
%enerangan kepentingan menghormati diri) i"u
"apa dan ahli keluarga.
*.3.4 Menghormati diri) i"u "apa
dan ahli dalam keluarga - pen'aga.
*.3.5 Mangam"il maklum i"u "apa)
pen'aga dan orang de2asa yang
"oleh diper&ayai se"agai sum"er
ru'ukan unuk mendapat maklumat.
0akonan - %er"in&angan -
+ersoal .a2a" - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s ;5.
#% #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%erhu"ungan
*.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u
"apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan
se"aya dan individu lain.
Contoh Aktiviti:
Murid menyanyikan lagu ?Keluarga +ahagia@.
Murid "er&erita tentang kepentingan hu"ungan
di antara ahli keluarga.
*.4.1 Men'alin hu"ungan
"erkekalan dengan i"u "apa -
pen'aga) ahli keluarga) rakan
se"aya dan orang lain.
+ernyanyi - +er&erita -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s ;;.
#& #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%erhu"ungan
*.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u
"apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan
se"aya dan individu lain.
Contoh Aktiviti:
Murid melakonkan "e"erapa perlakuan
*.4.* Menetapkan "atas hu"ungan
antara diri dengan i"u "apa) ahli
keluarga) rakan se"aya dan orang
lain.
0akonan - 0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 164.
PK TAHUN 1 KSSR 5
KSSR TAHUN 1
MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
meli"atkan sentuhan.
#' #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%erhu"ungan
*.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u
"apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan
se"aya dan individu lain.
Contoh Aktiviti:
!un'ukkan gam"ar sentuhan selamat A tidak
selamat.
+anding "eza gam"ar.
!erangkan tindakan yang perlu diam"il "ila
"erlaku sentuhan tidak selamat.
*.4.3 Mengenal pasti sentuhan yang
selamat dan tidak s e l a mat .
*.4.5 Mem"eritahu orang yang
"oleh diper&ayai apa"ila "erlaku
sentuhan tidak selamat.
0akonan - 0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 167.
#( #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%erhu"ungan
*.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u
"apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan
se"aya dan individu lain.
Contoh Aktiviti:
Mem"eritahu perkataan !,DAK - .AN/AN
kepada sentuhan tidak selamat.
=darkan lampiran ker'a.
Nyanyi lagu ?Rasa #ayang@.
Murid menye"ut .AN/AN$) !,DAK$ dan
!B0BN/$.
*.4.3 +erkata !,DAK - .AN/AN
kepada sentuhan tidak selamat.
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 16;.
#) #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
%erhu"ungan
*.4 Mengetahui perhu"ungan dengan i"u
"apa - pen'aga) ahli keluarga) rakan
se"aya dan individu lain.
Contoh Aktiviti:
Murid kemas kelas.
+ersoal 'a2a" kaitan 'adual "ertugas dan sikap
ker'asama.
Murid "eker'asama mem"uat 'igsa2.
*.4.7 Mengamalkan sikap
"eker'asama dan "erkongsi dengan
orang lain.
+ersoal .a2a"
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 11*.
#* #. Kesihatan Menta",
E-.si /an S.sia".
*.5 Mengetahui "uli. *.5.1 Mengenal pasti per"uatan
"uli.
*.5.* Mengenal pasti pem"uli dan
0akonan - +er&erita - 0em"aran
Ker'a
PK TAHUN 1 KSSR 6
KSSR TAHUN 1
MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
%erhu"ungan Contoh Aktiviti:
Murid melakonkan situasi <peras ugut
)menge'ek.
!erangkan maksud "uli.
Murid &eritakan &ara atasi "uli.
/uru terangkan &ara mengatasi "uli.
mangsa.
*.5.3 +ertindak dengan &ara yang
"etul untuk menghadapi dan
menangani "uli.
Cadangan EMK
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 115
$+ $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
%enyakit
3.1 Mengetahui kuman.
Contoh Aktiviti:
+ersoal 'a2a" tentang 'enis penyakit.
!erangkan tentang kuman yang menye"a"kan
penyakit.
!erangkan &ara kuman mere"ak.
3.1.1 Menyedari kuman organisma
yang "er"ahaya.
3.1.* Men&eritakan &ara kuman
mere"ak.
+ersoal .a2a" - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 1*1
$1 $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
%enyakit
3.1 Mengetahui kuman.
Contoh Aktiviti:
+ersoal 'a2a" tentang &ara kuman mere"ak.
=darkan 'igsa2 puzzle.
Murid men&eritakan tentang &ara mengelak
kuman mere"ak.pada kad im"asan.
Nyanyi lagu ikut melodi ?0enggang Kangkung@.
3.1.3 Men&eritakan &ara mengelak
kuman mere"ak.
3.1.4 Menyedari kepentingan
men&egah kuman.
3.*.5 Mengamalkan ke"ersihan diri.
+ersoal .a2a" - +ernyanyi -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 1*5
$# $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
%enyakit
3.2 Mengetahui penyakit "er'angkit
%enyakit kulit.
%enyakit tangan) kaki dan mulut.
Demam selesema.
.angkitan &a&ing.
Contoh Aktiviti:
+ersoal 'a2a" tentang keadaan kesihatan murid.
Kumpulkan maklumat daripada murid.
!un'ukkan gam"ar dan terangkan 'enis penyakit
"er'angkit.
3.2.1 Mengenali penyakit "er'angkit.
+ersoal .a2a" - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 131
PK TAHUN 1 KSSR 7
KSSR TAHUN 1
MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
$$ $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
%enyakit
3.* Mengetahui penyakit "er'angkit
%enyakit kulit.
%enyakit tangan) kaki dan mulut.
Demam selesema.
.angkitan &a&ing.
Contoh Aktiviti:
+in&angkan 'enis penyakit "er'angkit.
!un'ukkan gam"ar tentang penyakit dan &ara
mere"ak.
!erangkan &ara<&ara mengelak daripada
di'angkiti penyakit.
3.*.* Men&eritakan &ara penyakit
"er'angkit mere"ak.
3.2.2 Mengelakkan 'angkitan
penyakit "er'angkit pada diri kepada
orang lain dan se"aliknya.
%er"in&angan - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 134.
$% $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
%enyakit
3.* Mengetahui penyakit "er'angkit
%enyakit kulit.
%enyakit tangan) kaki dan mulut.
Demam selesema.
.angkitan &a&ing.
Contoh Aktiviti:
%amerkan gam"ar tentang situasi ke&emasan.
+ersoal 'a2a".
%amerkan &arta aliran tentang langkah<langkah
minta "antuan.
Murid melakonkan situasi.
3.2.3 Menun'uk &ara meminta
"antuan 'ika terdapat masalah
kesihatan daripada orang yang
"oleh diper&ayai.
0akonan - 0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 138
$& $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
Keselamatan
3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah)
sekolah) taman permainan dan tempat
a2am.
Contoh Aktiviti:
Ceritakan situasi:
< Murid yang tertinggal "as.
< ,"u "apa le2at mne'emput .
%amerkan &ontoh kad "utiran diri.
Kaitkan situasi dengan kepentingan kad "utiran
3.3.1 Menyimpan sendiri nama)
nom"or telefon) alamat sendiri serta
nama) nom"or telefon dan tempat
ker'a i"u "apa atau pen'aga.
+er&erita - 0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 141
PK TAHUN 1 KSSR 8
KSSR TAHUN 1
MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
diri.
Murid "erpasangan tanyakan "utiran diri rakan.
$' $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
Keselamatan
3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah)
taman permainan dan tempat a2am.
Contoh Aktiviti:
!un'ukkan gam"ar "udak yang dia'ak oleh
seorang yang tidak dikenalinya.
+in&ang tindakan "udak itu.
+in&ang &ara mengelak diri daripada orang tidak
kenali.
!un'uk klip video ?Culik Cersi 1@)
http:--ingat.&om.my-
3.3.* Mengelak diri daripada orang
yang tidak dikenali.
%er"in&angan - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 144
$( $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
Keselamatan
3.4 Mengetahui keselamatan diri di rumah)
sekolah) taman permainan dan tempat
a2am.
Contoh Aktiviti:
+in&angkan situasi selamat dan tidak selamat
semasa naik "as.
%adankan gam"ar.
3.3.3 Mengenal pasti "e"erapa
situasi tidak selamat di
rumah)sekolah) taman permainan
dan tempat a2am.
%er"in&angan - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 14>
$) $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
Keselamatan
3.4 Mengetahui keselamatan diri di rumah)
sekolah) taman permainan dan tempat
a2am.
Contoh Aktiviti:
=darkan lem"aran ker'a.
/unting dan lekat gam"ar.
+ersoal 'a2a" dengan murid .
Murid di"ahagikan kepada 3 kumpulan.
Murid kenalpasti "arang keperluan rumah yang
"ahaya.
3.3.4 Menyenaraikan "arangan
keperluan rumah yang "er"ahaya
'ika disentuh) ditelan) atau dihidu.
+ersoal .a2a" -
%er"in&angan - 0em"aran
Ker'a
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 151
$* $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
3.5 Mengetahui keselamatan diri di rumah) sekolah)
taman permainan dan tempat a2am.
3.3.5 Mem"eritahu orang de2asa
yang diper&ayai 'ika ter'umpa alat<
alat "er"ahaya.
+ersoal .a2a" - 0em"aran
Ker'a

PK TAHUN 1 KSSR 9
KSSR TAHUN 1
MINGGU FOKUS STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN/EMK
Keselamatan
Contoh Aktiviti:
%amerkan alat yang "er"ahaya.
+in&angkan kesan salah guna alat terse"ut.
#oal 'a2a" tentang apa perlu lakukan 'ika 'umpa
alat yang "e"ahaya.
Murid namakan orang de2asa yang "oleh
diper&ayai dan di"eritahu.
Cadangan EMK :
Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 154
%+ $. Kesihatan
Pe0se!ita0an
Keselamatan
3.3 Mengetahui keselamatan diri di rumah)
sekolah) taman permainan dan tempat
a2am.
Contoh Aktiviti:
/uru "unyikan siren am"ulan) polis "om"a.
+ersoal 'a2a" "ila kita akan hu"ungi am"ulans)
polis dan "om"a.
=darkan lem"aran ker'a.
+in&angkan tindakan yang akan diam"il pada
situasi ke&emasan terse"ut.
Murid lakonkan situasi dengan "antuan guru.
3.3.7 Memohon "antuan daripada
orang yang "oleh mem"antu ketika
mengalami ke&ederaan 9termasuk
penderaan: dan
ke&emasan.
3.3.8 Menun'ukkan &ara meminta
"antuan semasa ke&ederaan
9termasuk penderaan: dan
ke&emasan.
"erlaku
+ersoal .a2a" - 0akonan -
0em"aran Ker'a
Cadangan EMK :
!MK - Kreativiti dan ,novasi
Modul: m-s 158
1 G202 3."eh -en423ahs2ai 0an5an4an tah2nan -en4i!2t !eses2aian, !0eati6iti, !e-2/ahan /an ta!7i- se!."ah.

CONTOH RINGKASAN MENGAJAR
PENDIDIKAN KESIHATAN
!ahun - Kelas :
PK TAHUN 1 KSSR 10
KSSR TAHUN 1
Masa :
!arikh :
Dari :
Modul : Kesihatan Eizikal
!a'uk : Kesihatan Diri dan Reproduktif
#tandard Kandungan : 1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.
#tandard %em"ela'aran : 1.1.1 Mengenali "ahagian tu"uh ( kepala) "adan) tangan) kaki
dan genital.
1.1.* +erkata !,DAK - .AN/AN kepada sentuhan tidak
selamat.
++M : 1. CD lagu
*. Carta
3. 0irik lagu
Aktiviti : 1. Murid menyanyikan lagu ?!u"uh #aya@.
*. Murid menamakan anggota tu"uh "adan.
3. Murid mem"in&angkan tentang fungsi tu"uh "adan.
4. Murid "ermain permainan mengenal 'antina.
5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat.
!MK : 4.1) 4.*
=MK 9Kreativiti dan ,novasi: : 1.1.1)
1 Si"a -as2!!an e"e-en8e"e-en EMK /i -ana8-ana a!ti6iti 9an4 3e0!aitan se!i0an9a 3e0ses2aian.
Ke"as / Masa Isi !an/2n4an Catatan / I-:a!
1 Anggun
11.16<11.46am
Modul : Kesihatan Eizikal
!a'uk : Kesihatan Diri dan Reproduktif
#tandard Kandungan :
1.1 Memahami aspek fizikal lelaki dan perempuan.
#tandard %em"ela'aran :
1.1.1 Mengenali "ahagian tu"uh ( kepala) "adan) tangan) kaki dan genital.
1.1.3 +erkata !,DAK - .AN/AN kepada sentuhan tidak selamat.
Aktiviti :
1. Murid menyanyikan lagu ?!u"uh #aya@.
++M :
1. CD 0agu
*. Carta
3. 0irik 0agu
=MK :
9Kreativiti dan ,novasi: :
%emerhatian:
1.1.1
!MK :
4.1) 4.*
PK TAHUN 1 KSSR 11
KSSR TAHUN 1
*. Murid menamakan anggota tu"uh "adan.
3. Murid mem"in&angkan tentang fungsi tu"uh "adan.
4. Murid "ermain permainan mengenal 'antina.
5. Murid mengenal pasti situasi sentuhan selamat dan tidak selamat.
PK TAHUN 1 KSSR 12