Anda di halaman 1dari 8

1.

APLIKASI KEMAHIRAN MEDENGAR DALAM PENGAJARAN


DAN PEMBELAJARAN
Kemahiran mendengar merupakan kemahiran yang paling penting yang
perlu ada pada setiap guru di sekolah. Seorang guru perlu menjadi pendengar
yang aktif iaitu mendengar dengan baik dan memahami isi yang disampaikan
oleh pelajar. Apabila berada di dalam kelas, guru perlu menunjukkan sebarang
maklumbalas seperti anggukan kepala, senyuman atau perubahan rawakan air
muka dan sebagainya sebagai menunjukkan guru itu faham, bersetuju atau
sebaliknya apabila terdapat sesuatu dapatan, jawapan atau pun sebarang soalan
yang diutarakan oleh murid kepada guru. Hal ini akan menyebabkan murid
berasa apa yang diperkatakan oleh mereka diambil perhatian oleh guru tersebut.
Selain itu, guru perlu bertindak meminta ruang untuk mengemukakan
sebarang soalan atau pertanyaan berkaitan dengan maklumat kurang jelas yang
disampaikan oleh murid. Guru yang melakukan aktiviti menyoal murid
semestinya berfikir dahulu sebelum membuat pertanyaan. Proses berfikir ini
mampu mengelakkan guru dari berkhayal atau fikiran yang merewang malah
menguatkan lagi pendengaran mereka.
Sering kali kedapatan masalah yang menimpa guru ialah rasa mengantuk
atau tertidur yang pastinya menjejaskan tumpuan dan perhatian ketika mengikuti
penerangan daripada murid. ni mungkin disebabkan oleh penglihatan guru
terhadap pelajar tidak jelas dan terhalang. ni seharusnya diselesaikan kerana
pertembungan empat mata adalah penting kerana hal itu merupakan satu bentuk
komunikasi yang memautkan perhatian murid dengan guru untuk mendapat
maklumat dengan jelas.
2. APLIKASI KEMAHIRAN MEmbina hubungan DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Seorang guru yang baik mempunyai kemahiran membina hubungan
bersama murid di dalam kelas. Kemahiran membina hubungan termasuklah
membuatkan murid berasa selesa ketika berada di dalam kelas. Guru
bertanggungjawab dalam memastikan kelas sentiasa berada dalam keadaan
selesa dengan meyediakan kerusi dan meja yang selesa. Kerusi tersebut
mestilah tidak menyakitkan pinggang atau bergoyang!goyang sehingga
menggangu tumpuan atau pemikiran pelajar terhadap apa yang hendak kita
sampaikan. Guru perlu meyediakan kelas yang selesa seperti keadaan kelas
perlulah tidak sempit serta tidak panas. "alam usaha membina hubungan
antara guru dan pelajar, #uang semasa berkomunikasi harus diambil berat
semasa guru berada di dalam kelas bersama murid. Semasa guru mendengar
apa yang ingin disampaikan oleh murid, ataupun semasa guru hendak
menyampaikan sesuatu pengajaran atau maklumat, jarak antara guru dan murid
tidak perlu terlalu dekat dan tidak perlu terlalu jauh. $ika terlalu jauh, segala apa
maklumat yang diberi oleh guru, tidak didengari olah murid di dalam kelas. %urid
juga tidak akan nampak memek muka guru dan akan menyebabkan murid tidak
ada perasaan ingin mengikuti kelas. $arak emosi juga akan wujud disebabkan
jarak antara murid dengan guru terlalu jauh. Apabila jarak murid dan guru terlalu
dekat, murid akan berasa tidak selesa kerana murid akan terbau badan dan
mulut guru yang tidak menyenangkan. $arak yang baik mestilah dapat
menimbulkan rasa selesa murid dan diberikan perhatian yang baik. Guru juga
perlu berpenampilan yang baik apabila berhadapan dengan murid di dalam kelas
atau pun di luar kelas. %urid akan berasa semangat untuk belajar dan
meneruskan kelas bersama guru tersebut jika penampilan guru tersebut kemas
serta selesa dipandang. Guru tidak boleh berpakaian keterlaluan serta selekeh.
Semasa mengajar, ekspresi muka guru dihadapan pelajar adalah sangat
penting. Guru perlu menggunakan ekspresi muka yang sesuai untuk menarik
perhatian murid untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran. $ika
seorang guru menunjukkan ekspresi muka yang tidak sama dengan kata!kata
akan menimbulkan rasa tidak selesa kepada pelajar serta pelajar akan berasa
takut kepada guru. ni akan menyebabkan murid menimbulkan masalah dengan
tidak masuk ke kelas.
3. APLIKASI KEMAHIRAN berkmunika!i DALAM PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN
Kemahiran komunikasi adalah satu aspek yang sering dipraktikkan oleh
manusia dalam kehidupan seharian. Komunikasi yang baik dan berkesan
menarik perhatian orang lain dan pendengar juga merasa tertarik dan
dihargai. %enurut Harna&k dan 'est ()*+,- dalam .illiamson ()*/0-
mengaggap komunikasi sebagai proses aksi antara seseorang individu untuk
tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal.
Setiap orang guru perlu mahir dalam berkomunikasi, khususnya dalam bilik
darjah. Sekiranya guru tidak faham serta mahir dalam berkomunikasi dengan
murid!murid semasa mengajar sudah pasti sukar bagi seseorang guru itu
untuk menjadikan pengajarannya berkesan dan bermutu. "engan
komunikasi yang berkesan guru akan dapat menyampaikan isi pelajaran, ilmu
pengetahuan, idea, maklumat, tunjuk ajar serta nasihat kepada murid!murid
dengan baik dan tepat tanpa menimbulkan sebarang kekeliruan, kekaburan
dan salah faham. Kegagalan guru berkomunikasi dengan berkesan bukan
sahaja akan menyebabkan murid!murid menjadi ke&ewa, malah lebih buruk
lagi ialah objektif yang diran&ang bagi sesuatu sesi pengajaran itu tidak akan
ter&apai, serta sesi pengajaran pembelajaran menjadi hambar dan
membosankan. Guru juga perlu bijaksana menyusun strategi agar suasana
berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku se&ara harmonis, saling
bantu membantu serta hormat menghormati supaya pembelajaran berlaku
se&ara bermakna dan berkesan "alam konteks bilik darjah, waktu untuk guru
berinteraksi dengan murid!murid begitu terhad. 1leh itu segala maklum balas
yang berlaku di antara kedua belah pihak bukan sahaja terjadi se&ara
spontan dan perlu segera, malah ianya seolah!olah tidak langsung memberi
kesempatan untuk meran&ang dan berfikir. 1leh kerana itu, apabila
berhadapan dengan murid!murid, guru bukan sahaja perlu kreatif dan
inovatif, tetapi mesti sabar, bijaksana, &ekap dan optimis dalam menghadapi
sesuatu situasi serta &abaran.(23lassroom 4ife 5 Some "imensions of Parallel
6niverses2, )**,-.
Komunikasi merupakan proses penyampaian mesej, samada lisan atau bertulis.
Sekiranya mesej yang dihantar oleh penyampai dapat difahami maksudnya oleh
penerima, maka komunikasi berkesan telah pun berlaku. Sebagai seorang guru,
komunikasi lisan berlaku apabila guru sedang menyampaikan pelajaran atau
arahan untuk menjalankan sesuatu tugas amali. Ketika guru menulis sesuatu di
papan hitam atau lutsinar untuk kegunaan murid!murid, maka komunikasi se&ara
bertulis telah diamalkan. "alam situasi berkenaan, nyata bahawa kemahiran
berkomunikasi amat penting bagi seorang guru untuk mewujudkan suasana
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
(7e Ah %eng, )**+-.
ni bermakna komunikasi atau interaksi bilik darjah boleh berlaku se&ara lisan
dan bukan lisan. Semasa waktu mengajar, guru berinteraksi dengan murid
dengan ber&akap, memberi penjelasan, menyoal soalan!soalan, berbin&ang,
meneguh dan menegur, mengarah, memberi isyarat, menghampiri dan
mendampingi murid, mengenakan denda dan sebagainya. 'landers, )*89
(7dward dan .estergate, )*/8-
dalam kajiannya terhadap interaksi bilik darjah dikenali dengan Sistem Analisis
nteraksi 'landers- telah merumuskan bahawa dalam sesuatu proses pengajaran
yang berlaku dalam bilik darjah, seseorang guru ber&akap dua pertiga daripada
keseluruhan waktu mengajar. Per&akapan guru itu se&ara langsung
mempengaruhi murid!murid seperti dalam menyampai, memberi arahan dan
mengkritik. 'landers meletakkan tanggungjawab utama men&orakkan interaksi
bilik darjah itu adalah terletak di tangan guru.Guru!guru yang berusaha
meningkat keberkesanan komunikasi mestilah bersifat intergratif dan mempunyai
&iri!&iri tingkahlaku seperti berikut 5!Sentiasa bersetuju dengan &adangan murid!
%enerima perbe:aan pendapat dari murid!%emandu murid melengkapkan
jawapan yang kurang sempurna!%engambil bahagian bersama murid!murid di
dalam aktiviti bilik darjah!;ersimpati dengan masalah murid!%emberi kebenaran
atau menggalakkan murid!murid men&uba Hasil kajian juga menunjukkan
bahawa guru!guru yang bersifat dominatif lebih banyak membawa kesan negatif
terhadap perkembangan dan kemajuan murid. %anakala guru!guru yang bersifat
intergratif pula didapati lebih banyak mendatangkan kesan positif kepada
pembelajaran murid!murid.
<
"apatan tersebut terbukti memang berasas apabila kajian yang dibuat oleh
beberapa orang pengkaji terkemudian seperti
=aylor, )*+>? 7van, )*+> dan Hollis, )*80
lam @oran 'au:iah dan Ahmad %ah:an, )**9-
telah menyenaraikan antara tingkahlaku guru yang disukai murid semasa
berinteraksi dalam bilik darjah ialah 5
<
;aik hati, mesra, peramah dan sabar sewaktu mengajar
<
%enggalakkan murid!murid menyoal dalam kelas
<
Sering menyelitkan humor atau unsur berseloroh semasa sesi pembelajaran
<
%embenarkan murid!murid melakukan banyak aktiviti dan dalam masa yang
sama dapat mengekal ketenteraman dan disiplin kelas
Hama&hek ()*8,- (dalam @oran 'au:iah dan Ahmad %ah:an, )**9-
, memper&ayai guru yang berkesan mempunyai unsur!unsur 2kemanusiaan2 iaitu
guru yang mempunyai kualiti seperti suka berseloroh, bersikap adil, peramah
dan baik hati. Hama&hek juga menyebut tentang kajian!kajian lain yang
menyatakan guru!guru sekolah menengah yang peramah dan bertimbang rasa,
banyak menerima tulisan puisi dan lukisan daripada pelajar!pelajar mereka.
,.).A 3iri!&iri nteraksi Guru dan Pelajar di dalam ;ilik "arjah yang berkesan
%otivasi pelajar untuk belajar adalah sangat berkaitan dengan sikap,
perasaan dan kehendak mereka yang mana ianya bergantung kepada kualiti
perhubungan dan interaksi di dalam suasana pembelajaran.(.lodkowski, )*/,-
(dalam 3lassroom 4ife, )**,-. Sebagai seorang pemimpin di dalam kelas, guru
mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mengenalpasti keperluan pelajar
dan untuk menggalakkan interaksi bilik darjah yang positif dan berkesan.
.lodkowski men&adangkan beberapa strategi untuk menghasilkan interaksi
yang berkesan antara guru dan murid. Antaranya ialah
Abdul Hamid %ahmood, )**9 (Prof. "r.-
telah menggariskan beberapa &iri komunikasi guru dan murid yang boleh
menghasilkan pengajaran yang berkesan, antaranya ialah 5
<
%empunyai sifat penyabar, penyayang serta suka akan murid!muridnya. Sifat ini
dapat melahirkan kemesraan antara guru dengan murid
<
Pandai menghargai dan memuji murid!murid. Penghargaan dan pujian yang
diberikan hendaklah ikhlas dan jujur
<
Sentiasa bersikap positif dan ber&akap tentang perkara yang baik dan benar.
7lakkan daripada bersikap angkuh atau suka melemparkan kritik yang tidak
beralasan
<
Air muka, pertuturan dan tindakan guru harus men&erminkan perhatian guru dan
kejujurannya hendaklah membantu dan mendidik murid!murid
<
%enggunakan bahasa badan atau gerak geri yang sesuai dalam pengajaran
<
Sentiasa mewujudkan dan mengekalkan hubungan mata semasa ber&akap atau
berkomunikasi dengan murid
<
Sentiasa mengulang isi!isi penting
<
Sentiasa bertolak ansur dengan murid!murid dalam memberi maklumat atau
pengajaran
<
Sentiasa memberi peluang kepada murid!murid untuk mengemukakan soalan
atau maklum balas
)>