Anda di halaman 1dari 14

HBEF1503(740321025166) Page 1

TAJUK SOALAN
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA
DALAM MEMUPUK KESEPADUAN KAUM DI MALAYSIA
NAMA
KAMISAH BINTI MD LUDIN
NO. K/P : 740321-02-51
NO MATRIK : 7403210251001
E-MAIL: kamisahsktr@oum.edu.my
KURSUS
! SARJANA MUDA PENDIDIKAN"
NAMA TUT0R
PN MOODDIANA MOHAMAD
PUSAT PENGAJIAN
PUSAT PENGAJIAN #ILAYAH UTARA
KEDAH
SEMESTER MEI
2012
HBEF 1503
[HBEF1503 SOSIOLOGI MASYARAKAT DAN
KETAMADUNAN]
SMP SEM MEI 2012
KAMISAH BINTI MD
LUDIN
740321025166
ISI
KANDUNGAN______________________________
BIL KANDUNGAN MUKA SURAT
1.0 PENGENALAN 3
2.0 KEKUATAN DASA PEND!D!KAN NEGAA "
2.1 #ahasa Ke$a%&saa% Se$a&ai #ahasa Pe%&a%tar "
2.2 Pe%&&u%aa% Kuriku'um (a%& Sama )
2.3 Sukata% Pe'a*ara% (a%& Sama )
2." Pe%demokrasia% Pe%didika% +


3.0 KELE,A-AN DASA PEND!D!KAN NEGAA .
3.1 Sistem Perseko'aha% Pe'$a&ai A'ira% .
3.2 Pe%&a*ara% Sai%s Da% ,atematik Da'am #ahasa !%&&eris /
3.3 0u*ud 1ura%& Pemisah A%tara Kaum 2
3." 1um'ah ,urid (a%& Ter'a'u Padat 2
".0 3ADANGAN ,E,PE#A!K! DASA PEND!D!KAN NEGAA
".1 ,e%&&u%aka% Sistem Pe%didika% Satu A'ira%
HBEF1503(740321025166) Page 2
".2 ,em4er$a%yakka% Pe%u$uha% Seko'ah 0a5asa%
".3 ,erea'isasika% Ko%se4 1 ,a'aysia
"." ,e%&ka*i Semu'a Sistem Pe%didika% Ne&ara
).0 KES!,PULAN 10
+.0 U1UKAN 11

1.0 PENGENALAN
,a'aysia meru4aka% %e&ara ya%& terdiri dari4ada masyarakat ma*muk. ,asyarakat
ma*muk me%urut Kamus De5a% 6200.7 $ermaksud masyarakat ya%& terdiri dari4ada
$e$era4a kaum atau $a%&sa. Pem$e%tuka% masyarakat ma*muk di ,a'aysia $ermu'a a4a$i'a
kemasuka% mi&ra% dari4ada 'uar. Kehadira% ke'om4ok8ke'om4ok ya%& terdiri dari4ada kaum
,e'ayu9 3i%a9 !%dia da% 4e'$a&ai et%ik 'ai% me%*adika% ,a'aysia se$uah %e&ara ya%& kaya
de%&a% $udaya9 ada$ resam9 $ahasa da% 'atar $e'aka%& ke$udayaa% ya%& $er'ai%a%.
Kema*muka% masyarakat ,a'aysia me%*adika% %e&ara i%i u%ik dari se&i hu$u%&a% a%tara
kaum. ,e%urut 1.S :ur%i;a'' 612""7 masyarakat ma*muk terdiri dari4ada 4e'$a&ai kaum ya%&
mem4u%yai ke$udayaa%9 a&ama9 $ahasa da% adat resam ya%& terse%diri. 0a'au4u% 4e'$a&ai
kaum $er&a%di%& $ahu di $a5ah sistem 4o'itik ya%& sama9 teta4i kehidu4a% mereka ada'ah
$erasi%&a%. ,ereka $eri%teraksi se<ara mi%imum da'am urusa% terte%tu se4erti da'am
4eker*aa%9 4e%didika% da% di 4asar teta4i kemudia% $a'ik ke ke'om4ok masi%&8masi%&.
Situasi se4erti i%i'ah ya%& diama'ka% da'am masyarakat ma*muk di ,a'aysia. ='eh se$a$ itu9
sistem 4e%didika% meru4aka% aset 4e%ti%& u%tuk me%yatu4aduka% masyarakat ya%&
$er$i'a%& kaum di ,a'aysia.
,e%urut A5a%& -ad Sa''eh 612/07 masyarakat da% 4e%didika% $er&erak seiri%&
kera%a 4e%didika% ada'ah a<ua% u%tuk mem$e%tuk masyarakat. ='eh ha' demikia%9
4e%didika% meru4aka% e'eme% 4e%ti%& u%tuk me%*adika% masyarakat ma*muk di ,a'aysia
mem4u%yai kea>ama%9 kesa%&&u4a% da% kesediaa% u%tuk hidu4 $ersama de%&a% ruku%
damai. A4a$i'a Ta%ah ,e'ayu me%<a4ai kemerdekaa% 4ada tahu% 12).9 'a%&kah 4ertama
HBEF1503(740321025166) Page 3
ya%& diam$i' ada'ah de%&a% me%yatu4aduka% rakyat ya%& $er$i'a%& kaum su4aya da4at
mem$i%a %e&ara ya%& ama% da% $e$as dari4ada ko%?'ik a%tara kaum. Sehu$u%&a% itu9
=rdi%a% Pe'a*ara% 12). di&u$a' $erdasarka% 4erakua% La4ora% a>ak 12)+. Perakua%
La4ora% a>ak dika*i semu'a o'eh 1a5ata%kuasa ahma% Ta'i$ 4ada tahu% 12+0. La4ora% i%i
me%*adi asas ke4ada 4e%&&u$a'a% Akta Pe'a*ara% 12+1 ya%& me%&&ariska% ti&a asas utama
iaitu sistem 4erseko'aha% sera&am9 4e%&&u%aa% $ahasa Ke$a%&saa% se$a&ai $ahasa 4e%&a%tar
utama serta kuriku'um da% 4e4eriksaa% seko'ah ya%& sama dari se&i ka%du%&a%%ya da%
$er<orak ke$a%&saa%. 1a5ata%kuasa Ka$i%et 12." te'ah me%&ka*i ke$erkesa%a% sistem
4e%didika% serta mem4erti%&katka% kua'iti 4e%didika% de%&a% 4e'aksa%aa% Kuriku'um #aru
Seko'ah e%dah 6K#S7 da% Kuriku'um #erse4adu Seko'ah ,e%e%&ah 6K#S,7. Da'am
sistem 4e%didika% ki%i9 kera*aa% te'ah me'aksa%aka% :a'sa?ah Pe%didika% Ke$a%&saa% ya%&
me%*adi 4e'e%&ka4 ke4ada Dasar Pe%didika% Ke$a%&saa%. Dasar i%i 4e%ti%& da'am memu4uk
4er4adua% kaum da% i%te&rasi %asio%a'.
2.0 KEKUATAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA
A%tara kekuata% Dasar Pe%didika% Ne&ara ada'ah da4at memu4uk kese4adua% kaum
da% et%ik di %e&ara kita me'a'ui 4e%&&u%aa% #ahasa Ke$a%&saa% se$a&ai $ahasa 4e%&a%tar9
4e%&&u%aa% kuriku'um ya%& sama9 sukata% 4e'a*ara% ya%& sama9 da% 4e%demokrasia%
4e%didika%.
2.1 BAHASA KEBANGSAAN SEBAGAI BAHASA PENGANTAR
Dasar Pe'a*ara% Ke$a%&saa% ya%& termaktu$ da'am Akta Pe'a*ara% 12+1 amat
me%itik$eratka% as4ek 4er4adua% %e&ara. Petika% dari4ada Pe%yata a>ak 12)+ i%i *e'as
me%u%*ukka% 4era%a% #ahasa ,e'ayu.
Tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini adalah bermaksud hendak menyatukan
budak-budak dari semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan
pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan Bahasa Kebangsaan sebagai
bahasa pengantar yang utama, walaupun tidak dapat dilaksanakan serta-merta melainkan
hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur.
Ke4e%ti%&a% $ahasa ,e'ayu se$a&ai $ahasa u%tuk memu4uk 4er4adua% a%tara kaum
*e'as di%yataka% da'am Pe%yata a>ak. Dasar Pe%didika% Ke$a%&saa% ki%i9 turut
me%&a%&kat marta$at #, de%&a% me%&&u%aka%%ya se<ara me'uas da% $erkesa% se$a&ai
HBEF1503(740321025166) Page 4
$ahasa i'mu da'am 4e%&a*ara% da% 4em$e'a*ara% di seko'ah ke$a%&saa% da% seko'ah
me%e%&ah. Pe%&a*ara% #ahasa ,e'ayu turut di*adika% se$a&ai mata 4e'a*ara% 5a*i$. Se'ai%
itu9 4e%&&u%aa% #ahasa ,e'ayu turut di4er'uaska% di 4eri%&kat u%i;ersiti.

,e%urut A5a%& Sariya% 6200)7ru*uk KETAS ,=D!ANA keduduka% #ahasa
,e'ayu se$a&ai #ahasa Ke$a%&saa% da% #ahasa asmi se<ara khusus di5artaka% da'am Akta
#ahasa Ke$a%&saa% 12+. da% se$a&ai $ahasa 4e%&a%tar i'mu 4u'a di5artaka% da'am Akta
Pe%didika% 12+1 da% seterus%ya da'am Akta Pe%didika% 122+. Pe%&&u%aa% satu $ahasa
da'am se&a'a urusa% haria% sudah 4asti aka% da4at me5u*udka% 4erse?ahama% ta%4a
me%im$u'ka% rasa <uri&a a%tara satu kaum de%&a% kaum ya%& 'ai%. La%&kah i%i aka%
mem4er<e4atka% 'a&i 4er4adua% da% keharmo%ia% a%tara kaum di %e&ara i%i.
2.2 PENGGUNAAN KURIKULUM YANG SAMA
Kuriku'um me%urut Akta Pe%didika% 12+1 6U1UK AKTA7 ia'ah satu ra%<a%&a%
4e%didika% ya%& terka%du%& di da'am%ya se&a'a i'mu 4e%&etahua% serta kemahira%9 %i'ai8
%i'ai da% %orma9 u%sur8u%sur ke$udayaa% da% ke4er<ayaa% ya%& te'ah me%*adi 4i'iha%
masyarakat u%tuk di4erturu%ka% ke4ada ah'i8ah'i%ya. Pera%a% kuriku'um da'am 4e%didika%
ada'ah u%tuk mem$i%a 4erkem$a%&a% 4e'a*ar ya%& 'e%&ka4 dari se&i *asma%i9 roha%i9 aka'
da% emosi. Da'am ko%teks %e&ara ,a'aysia9 kuriku'um $er4era%a% u%tuk me'ahirka% rakyat
ya%& me%duku%& <ita8<ita %e&ara da'am me5u*udka% 4er4adua% ya%& $er4a%duka% uku%
Ne&ara di sam4i%& me%&hasi'ka% te%a&a rakyat ya%& ter'atih u%tuk ke4er'ua% %e&ara.
-u$u%&a% kuriku'um seko'ah de%&a% 4er4adua% %e&ara ada'ah ra4at kera%a se'ai% mem$eri
i'mu 4e%&etahua%9 kuriku'um *u&a $o'eh mem$e%tuk ke4eri$adia% da% 4er5ataka%.
Ke4eri$adia% $aik ya%& terta%am da'am diri setia4 4e'a*ar $o'eh mem$a5a ke arah
4er4adua%.
2.3 SUKATAN PELAJARAN YANG SAMA
Sukata% 4e'a*ara% ya%& sama isi ka%du%&a%%ya ya%& disyorka% o'eh Pe%yata a>ak
ada'ah dia%&&a4 se$a&ai sa'ah satu asas sistem 4e'a*ara% ke$a%&saa% $a&i me5u*udka%
4er4adua% %e&ara. 1a5ata%kuasa Sukata% Pe'a*ara% Am da% 1adua' 0aktu ya%& ditu$uhka%
4ada tahu% 12)+ te'ah mem$e%tuk sukata% 4e'a*ara% ya%& sama $a&i semua mata 4e'a*ara% di
HBEF1503(740321025166) Page 5
semua a'ira% seko'ah. Sukata% 4e'a*ara% da% da% 4eratura% kursus 4e%&a*ia% te'ah
dikuatkuasaka% di Seme%a%*u%& ,a'aysia se*ak tahu% 12)..
,e%urut =mar ,ohd -ashim 612227 U1UK $UKU mata 4e'a*ara% Se*arah
memai%ka% 4era%a% 4e%ti%& ke arah mat'amat 4em$a%&u%a%. Pada tahu% 12+09 La4ora%
ahma% Ta'i$ ya%& me%yemak semu'a Pe%yata a>ak 12)+ te'ah me%itik$eratka% 4er'u%ya
kuriku'um seko'ah disesuaika% de%&a% keadaa% da% ke4er'ua% %e&ara. Usaha i%i di$uat u%tuk
mem4er$aharui sukata% 4e'a*ara% su4aya da4at memu4uk sema%&at 4er4adua% demi
ke4e%ti%&a% rakyat. A%tara%ya me'a'ui 4e'a*ara% Se*arah. Pe'a*ara% i%i dihara4ka% da4at
mem$i%a sema%&at 4er4adua% da% 4erasaa% hormat me%&hormati terutama da'am masyarakat
ya%& $er$i'a%& kaum9 a&ama da% adat resam.
a%<a%&a% kera*aa% u%tuk me%yera&amka% kuriku'um di seko'ah8seko'ah te'ah
di4erkukuhka% 'a&i de%&a% me5u*udka% satu sistem 4e4eriksaa% ya%& sera&am. De%&a%
ada%ya sukata% 4e'a*ara% da% 4e4eriksaa% ya%& sera&am9 4e'a*ara% 4ara 4e'a*ar tidak'ah
ter&a%&&u a4a$i'a ter4aksa $er4i%dah seko'ah. La%&kah i%i $o'eh me%o'o%& 4roses
me%yatu4aduka% 4e'a*ar $er$i'a%& kaum di sam4i%& me5u*udka% ke4eri$adia% ya%& sama.
2.4 PENDEMOKRASIAN PENDIDIKAN
Pe%demokrasia% 4e%didika% me%&ikut Dasar Pe%didika% Ne&ara ada'ah
me%demokrasika% 4e%didika% dari se&i 4e'ua%& da% mutu de%&a% me%&a&ihka% 4eru%tuka%
se<ara adi' da% mem$eri 4erhatia% khas ke4ada kum4u'a% ya%& kura%& $er%asi$ $aik da% di
ka5asa% 'uar $a%dar atau 4eda'ama%. !%i $ermak%a setia4 murid di se'uruh %e&ara sama ada
di $a%dar atau di 4eda'ama% me%erima kemudaha% ya%& sama se4erti $a%&u%a% seko'ah
ya%& sama9 $uku teks ya%& sama da% 4eru%tukka% ke5a%&a% ya%& sama. Keadaa% i%i
me%u%*ukka% tidak 5u*ud se$ara%& diskrimi%asi da'am 4e%didika% di semua 4eri%&kat.
Pe%demokrasia% 4e%didika% ya%& di4erke%a'ka% o'eh Keme%teria% Pe'a*ara% ada'ah
$ertu*ua% u%tuk memastika% a&ar semua kaum da% et%ik da4at me%ikmati kemudaha% ya%&
sama da'am 4e%didika%. Semua hasrat $erke%aa% terka%du%& da'am Dasar Pe%didika% Ne&ara
<etaka% 2012 ada'ah se4erti $erikut@
AKementerian Pendidikan Malaysia berhasrat untuk memastikan akses, ekuiti dan kualiti
pendidikan yang menjadi tunjang agenda pendidikan negara dapat diteruskan tanpa mengira
jenis sekolah, lokasi dan kaum. Bagi tujuan tersebut KPM akan menyediakan pendidikan
peruma dari peringkat rendah hingga ke peringkat menengah di sekolah kerajaan dan
sekolah bantuan kerajaan
HBEF1503(740321025166) Page 6
3.0 KELEMAHAN DASAR PENDIDIKAN NEGARA
Su%&&uh4u% Dasar Pe%didika% Ne&ara mem4u%yai $a%yak ke'e$iha%9 teta4i turut
me%u%*ukka% ke'emaha%. A%tara ke'emaha%%ya ia'ah 5u*ud%ya sistem 4erseko'aha%
4e'$a&ai a'ira%9 4e%e%ta%&a% terhada4 Pe%&a*ara% da% Pem$e'a*ara% Sai%s da% ,atematik
da'am #ahasa !%&&eris 6PPS,!79 5u*ud *ura%& 4emisah a%tara kaum9 da% $i'a%&a% murid
ya%& ter'a'u ramai da'am sese$uah ke'as.
3.1 SISTEM PERSEKOLAHAN PELBAGAI ALIRAN
,e%&ikut am'ah Adam 620037 U1UK 3=P( tak 1,PA Sistem 4erseko'aha% ya%&
5u*ud di %e&ara i%i9 4ada dasar%ya $er4a%duka% sistem $arat ya%& di4erke%a'ka% o'eh
4e%tad$ira% #ritish mu'ai a$ad ke 12. Sehi%&&a ki%i9 ,a'aysia masih me%eruska%
kesi%am$u%&a% sistem 4erseko'aha% 'ama de%&a% me%&eka'ka% seko'ah ke$a%&saa%9 seko'ah
*e%is ke$a%&saa% 3i%a da% seko'ah *e%is ke$a%&saa% Tami'. Ke5u*uda% seko'ah 4e'$a&ai
a'ira% te'ah me%*e*aska% 4er4adua% kaum di ,a'aysia. -a' demikia% kera%a9 seko'ah
meru4aka% tem4at 4ertama masyarakat ,a'aysia ya%& $er$i'a%& kaum $ertemu u%tuk
me%&e%a' a%tara satu sama 'ai%. Se4atut%ya seko'ah me%*adi asas 4ermu'aa% da'am mem$i%a
hu$u%&a% $aik a%tara kaum di %e&ara kita. Seri%& ka'i isu $erke%aa% di$i%<a%&ka% teta4i
tiada *a'a% 4e%ye'esaia% ya%& di'akuka% $a&i me%&u$ah keadaa%. !su8isu i%i meru4aka% isu
ya%& se%siti? $a&i masyarakat ,a'aysia ya%& $er$i'a%& kaum.
3.2 PENGAJARAN SAINS DAN MATEMATIK DALAM BAHASA INGGERIS
Pada tahu% 20039 Keme%teria% Pe'a*ara% ,a'aysia 6KP,7 te'ah me'aksa%aka%
Pro&ram Pe%&a*ara% da% Pem$e'a*ara% Sai%s da% ,atematik da'am #ahasa !%&&eris
6PPS,!7. Pe%&&u%aa% #ahasa !%&&eris se$a&ai $ahasa 4e%&a%tar da'am su$*ek Sai%s da%
,atematik te'ah me%da4at res4o% ya%& %e&ati? dari4ada rakyat kera%a ter%yata amat
$erte%ta%&a% de%&a% Per'em$a&aa% Perkara 1)29 iaitu memarta$atka% #ahasa ,e'ayu.
Per'aksa%aa%%ya mem$eri kesa% ya%& %e&ati? ke4ada #ahasa ,e'ayu. -a' i%i da4at di'ihat
a4a$i'a dahu'u%ya #ahasa ,e'ayu $er?u%&si se$a&ai $ahasa 4e%&a%tar di semua seko'ah9 ki%i
dia$aika%.
Pe%&&u%aa% $ahasa 4e%&a%tar ya%& sama de%&a% hasrat memu4uk 4er4adua% kaum
se4erti ya%& terka%du%& da'am Dasar Pe%didika% Ne&ara tidak aka% ter<a4ai de%&a% ada%ya
HBEF1503(740321025166) Page 7
4ro&ram PPS,!. Situasi i%i kera%a #ahasa !%&&eris te'ah me%&am$i' a'ih tem4at #ahasa
,e'ayu. Da'am urusa% 4em$e'a*ara%9 #ahasa !%&&eris 'e$ih diutamaka%9 a4atah 'a&i da'am
mata 4e'a*ara% ,atematik da% Sai%s. Keadaa% i%i 4asti%ya me%*e*aska% komu%ikasi a%tara
kaum kera%a masyarakat 3i%a da% !%dia 4asti%ya 'e$ih <e%deru%& $er$ahasa !%&&eris.
Kese4adua% a%tara kaum tidak da4at di5u*udka% de%&a% 4e%&&u%aa% $ahasa ya%& $er$e>a
kera%a me%yukarka% 4emahama%. Keadaa% i%i te'ah me%ye$a$ka% PPS,! dima%suhka% 4ada
tahu% 2012.
3.3 WUJUD JURANG PEMISAH ANTARA KAUM
Pe%&asi%&a% sistem 4e%didika% me%&ikut kaum ya%& mem4u%yai 3 a'ira% ya%&
$er$e>a iaitu seko'ah ke$a%&saa%9 seko'ah *e%is ke$a%&saa% 3i%a da% seko'ah *e%is
ke$a%&saa% Tami' te'ah me5u*udka% sistem 4o'itik $erasaska% kaum. Pem$aha&ia% 4arti
4o'itik me%&ikut kaum se4erti U,N= u%tuk ora%& ,e'ayu9 ,3A u%tuk kaum 3i%a da% ,!3
u%tuk kaum !%dia te'ah me5u*udka% *ura%& 4emisah. Po'itik 4erkauma% tidak mam4u
memu4uk sema%&at kekitaa% da% 4er4adua% ya%& ma%ta4. Ne&ara i%i te'ah $a%yak
$erkem$a%& da'am se*arah teta4i dari se&i 4o'itik9 kita te'ah &a&a' u%tuk me%<a4ai sesuatu
ya%& idea' u%tuk se$uah %e&ara ya%& 4ro&resi? se'e4as )" tahu% kemerdekaa%. Kita masih
'a&i ter$aha&i dari se&i 4o'itik kesa% dari4ada dasar 4e%didika% 4e%*a*ah ya%& me%&asi%&ka%
4e%didika% me%&ikut kaum. ,asih terda4at $e$era4a ah'i 4o'itik ya%& masih mahu
me'i$atka% diri da'am 4o'itik sem4it dari se&i a&ama atau kaum atas risiko se%diri.
3.4 BILANGAN MURID YANG TERLALU PADAT
#i'a%&a% murid ya%& ter'a'u 4adat di da'am sese$uah ke'as me%yukarka% &uru
mem$eri tum4ua% ke4ada semua murid. #erdasarka% 4e'a% $i'ik dar*ah K#S da% K#S,
se4erti ya%& terda4at da'am dasar 4e%didika% *um'ah sekitar 2) ora%& saha*a9 teta4i keadaa%
ya%& $er'aku sekara%& me%u%*ukka% *um'ah murid me'e$ihi "0 ora%& da'am setia4 ke'as.
#erdasarka% mak'umat da'am #erita -aria% 3 1u'ai 2012 ke$a%yaka% seko'ah9 terutama
seko'ah di $a%dar9 me%&a'ami masa'ah ke4adata% ke'as sehi%&&a ada ya%& me'e$ihi "0
murid9 me%ye$a$ka% &uru me%a%&&u%& $e$a% se4erti kesukara% me%&a*ar kera%a taha4
4e%&uasaa% $e'a*ar murid ya%& $er$e>a9 se'ai% ker*a merekod9 4ema%taua% disi4'i%9
4e%&urusa% $i'ik dar*ah serta me%yemak 'atiha%. 1um'ah murid ya%& ter'a'u ramai da'am
sese$uah ke'as me%u%*ukka% ke'emaha% dasar 4e%didika% dari se&i 4e%yediaa% kemudaha%
ya%& me%<uku4i $a&i me%am4u%& *um'ah 4e'a*ar ya%& kia% $ertam$ah.
HBEF1503(740321025166) Page 8
4.0 CADANGAN MEMPERBAIKI DASAR PENDIDIKAN NEGARA
,ema%da%&ka% terda4at ke'emaha% da'am dasar 4e%didika%9 $e$era4a <ada%&a%
4er'u u%tuk mem4erti%&katka% 4e'aksa%aa% Dasar Pe%didika% Ne&ara. A%tara%ya
me%&ha4uska% 4e%&e%a'a% seko'ah 3 a'ira% da% me%&&u%a 4akai satu a'ira% saha*a9
mem4er$a%yakka% 4e%u$uha% Seko'ah 0a5asa%9 merea'isasika% ko%se4 1 ,a'aysia9 da%
me%&ka*i semu'a sistem 4e%didika% %e&ara.
4.1 MENGGUNAKAN SISTEM PENDIDIKAN SATU ALIRAN
Keme%teria% Pe%didika% se4atut%ya me5u*udka% ha%ya satu a'ira% 4erseko'aha% da'am
sistem 4e%didika% %e&ara $a&i me'etakka% 'a%dasa% ya%& 'e$ih kukuh ke arah
me%yatu4aduka% rakyat ya%& $er$i'a%& kaum di %e&ara i%i. Ke5u*uda% $a%yak a'ira% 4ada
masa ki%i ter$ukti tidak mem$a%tu da'am me5u*udka% hu$u%&a% harmo%is a%tara kaum.
,e%urut tokoh 4e%didik9 Ta% Sri Ai%udi% 0ahid da'am Utusa% ,a'aysia 61/ ,a< 200179
ke5u*uda% $a%yak a'ira% me%ye$a$ka% tidak ada a<ua% khusus ya%& $o'eh di&u%aka% u%tuk
mem$e%tuk masyarakat ya%& $ersatu 4adu. ,e%urut $e'iau seko'ah satu a'ira% se4atut%ya
di'aksa%aka% se$e'um merdeka 'a&i se4erti ya%& di<ada%&ka% o'eh A''ahyarham Ami%udi%
#aki ya%& me%*adi Pe%asihat Pe'a*ara% Ne&ara suatu ketika dahu'u.
Ai%udi% 0ahid turut me%yataka%9 ramai 4emim4i% 4o'itik me%&etahui $aha5a u%tuk
memu4uk 4er4adua% harus'ah dimu'aka% se*ak dari Are$u%&B 'a&i. Amat me%&e<e5aka%
a4a$i'a mereka se%&a*a me%a?ika% ke$aika% demi ke4e%ti%&a% 4o'itik sehi%&&a 'ahir%ya
seko'ah a'ira% ,e'ayu9 3i%a da% !%dia. !dea me%u$uhka% seko'ah satu a'ira% 4er'u
di'aksa%aka% kera%a me'a'ui%ya sema%&at 4er4adua% da'am ka'a%&a% rakyat da4at di4u4uk.
Pe'aksa%aa% seko'ah satu a'ira% tidak aka% me%ye$a$ka% kehi'a%&a% ide%titi kaum terte%tu9
ma'ah aka% terus da4at me%yemai 4er4adua% ya%& kukuh. ,asyarakat 3i%a da% !%dia masih
$o'eh me%&&u%aka% $ahasa i$u%da mereka 5a'au4u% $e'a*ar di seko'ah ya%& sama a'ira%.
4.2 MEMPERBANYAK PENUBUHAN SEKOLAH WAWASAN
HBEF1503(740321025166) Page 9
Seko'ah 0a5asa% a%tara 4er<u$aa% ya%& di'akuka% o'eh kera*aa% $a&i mem$a5a
4eru$aha% da'am sistem 4e%didika% %e&ara. Seko'ah 0a5asa% me%urut Keme%teria%
Pe'a*ara% ,a'aysia 620107 $ererti seko'ah re%dah ya%& $erko%se4ka% $e'a*ar $ersama8sama
da'am satu ka5asa% ya%& sama ta%4a me%&ira kaum atau a&ama. Di $a5ah ko%se4 i%i9 ti&a
$uah seko'ah re%dah ya%& $er'ai%a% a'ira% se4erti seko'ah ke$a%&saa%9 seko'ah *e%is
ke$a%&saa% 3i%a da% Tami' aka% ditem4atka% da'am ka5asa% ya%& sama. A%tara tu*ua%
utama 4e%u$uha% Seko'ah 0a5asa% ia'ah me5u*udka% 4er4adua% da'am ka'a%&a% murid8
murid ya%& $er$i'a%& $a%&sa da% 'atar $e'aka%&9 me'ahirka% &e%erasi ya%& mem4u%yai si?at
to'era%si da% 4erse?ahama% ya%& ti%&&i demi me5u*udka% masyarakat ,a'aysia ya%& $ersatu
4adu9 da% me%&&a'akka% i%teraksi maksimum a%tara 5ar&a seko'ah me'a'ui 4erko%&sia%
kemudaha% da% 4e'aksa%aa% akti;iti8akti;iti 'ai% di seko'ah. ,e%yedari Seko'ah 0a5asa%
mam4u memu4uk 4er4adua% da% kese4adua% a%tara kaum9 maka se5a*ar%ya seko'ah se4erti
i%i di4er$a%yakka%.
4.3 MEREALISASIKAN KONSEP 1 MALAYSIA
#a&i me5u*udka% 4er4adua% da% i%ter&rasi kaum9 Perda%a ,e%teri ,a'aysia te'ah
me'a%<arka% ko%se4 1 ,a'aysia ya%& $ertemaka% Aakyat Didahu'uka% Pe%<a4aia%
Diutamaka%B. ,e%urut (a%& Amat #erhormat Datuk Seri Na*i$ Tu% a>ak 620107 Ko%se4 !
,a'aysia ada'ah satu &a&asa% $a&i memu4uk 4er4adua% di ka'a%&a% rakyat ,a'aysia ya%&
$er$i'a%& kaum9 $erteraska% $e$era4a %i'ai 4e%ti%& ya%& seharus%ya me%*adi ama'a% setia4
rakyat ,a'aysia. !a $uka% satu dasar $aru ya%& ter4isah dari dasar8dasar kera*aa% se$e'um
i%i9 se$a'ik%ya ia meru4aka% 4e'e%&ka4 ke4ada 4e%dekata%84e%dekata% ya%& sedia ada u%tuk
me%&ukuhka% 'a&i 4er4adua% $a&i me%*ami% kesta$i'a%9 ke arah me%<a4ai kema*ua% da%
4em$a%&u%a% ya%& 'e$ih ti%&&i $a&i rakyat da% %e&ara ,a'aysia. 1,a'aysia me%eka%ka% sika4 4e%erimaa%
di ka'a%&a% rakyat $er$i'a%& kaum9 di ma%a sesuatu kaum me%erima keu%ika% kaum ya%& 'ai% seada%ya a&ar da4at kita hidu4 $ersama
da'am keadaa% sa'i%& hormat me%&hormati se$a&ai rakyat da'am satu %e&ara.
Per4adua% ya%& di&am$arka% o'eh &a&asa% 1,a'aysia amat $er$e>a dari ko%se4
asimi'asi ya%& diama'ka% di %e&ara8%e&ara 'ai% di ma%a ide%titi kaum8kaum et%ik
di'e%ya4ka% da% di&a%ti de%&a% satu ide%titi %asio%a' ya%& sama. Se$a'ik%ya 1,a'aysia
me%&har&ai da% me%&hormati 4ri%si484ri%si4 Per'em$a&aa% Persekutua% serta ide%titi8ide%titi
et%ik setia4 kaum di ,a'aysia da% me%&a%&&a4%ya se$a&ai satu aset atau ke'e$iha% ya%& 4atut di$a%&&aka%. Ko%se4 i%i di'ihat amat
me%arik da% $aik da'am memu4uk 4er4adua% kaum sekira%ya da4at direa'isasika% se4e%uh%ya.
4.4 MENGKAJI SEMULA SISTEM PENDIDIKAN NEGARA
HBEF1503(740321025166) Page 10
Pe%i'aia% semu'a terhada4 sistem 4e%didika% %e&ara 4er'u di'akuka% mema%da%&ka%
%e&ara te'ah me%&a'ami $a%yak 4eru$aha%. Ka*ia% semu'a 4e%ti%& su4aya dasar 4e%didika%
sesuai de%&a% arus 4emode%a%. ,e%yedari hakikat itu satu 4e%i'aia% te%ta%& sistem
4e%didika% %e&ara te'ah di'aksa%aka% mu'ai =&os 2011. Ka*ia% i%i meru4aka% satu 'a%&kah
a5a' u%tuk me%i'ai se<ara kese'uruha% taha4 4e%<a4aia% 4e%didika% di ,a'aysia.
,e%urut Tim$a'a% Perda%a ,e%teri9 Ta% Sri ,uhyiddi% (assi% da'am #erita -aria% 1 1u'ai
2012.
Kajian menyeluruh sistem pendidikan dilakukan bagi mengenal pasti di mana kita
telah berjaya dan di manakah kelemahan kita dalam sistem ini. !alaupun ada di beberapa
peringkat kita telah menatat kemajuan yang membanggakan tetapi ada beberapa pihak lain
yang anggap kita terkebelakang,
La4ora% Pe%i'aia% Sistem Pe%didika% Ne&ara 6LPSPN7 ya%& terhasi' aka% me%*adi
i%4ut 4e%ti%& da'am 4e%yediaa% 4e'a% 4em$a%&u%a% me%ye'uruh $a&i sistem 4e%didika%
%e&ara da% 4e'a% strate&ik Keme%teria% Pe%didika% ,a'aysia. Se'ai% LPSPN se$a&ai sum$er
i%4ut 4roses 4eru%di%&a% me'uas te'ah di*a'a%ka% mu'ai A4ri' 2012 $a&i me'i$atka% da%
me%da4atka% i%4ut dari4ada komu%iti da% 4ihak $erke4e%ti%&a% ya%& $ermi%at me'a'ui siri
Dia'o& Nasio%a' Pe%didika% Ne&ara 6DNPN 20127. ,e'a'ui ka*ia% i%i ada'ah dihara4ka%
da4at me%&hasi'ka% satu dasar ya%& sesuai de%&a% kehe%dak masyarakat da% tu%tuta% semasa
da'am sistem 4e%didika%. Seterus%ya aka% da4at me%yatu4aduka% rakyat ya%& $er$i'a%&
kaum di %e&ara i%i.
5.0 KESIMPULAN
,em$i%a se$uah %e&ara ya%& sem4ur%a $uka%'ah tu&as mudah a4atah 'a&i $a&i
se$uah %e&ara ya%& mem4u%yai masyarakat ma*muk se4erti ,a'aysia. De%&a% ke4e'$a&aia%
kaum serta et%ik dari 'atar se*arah9 $ahasa da% $udaya ya%& $er$e>a serta di4erkukuhka%
4u'a o'eh se%time% 5arisa% $er$e>a me%yum$a%& ke4ada mu%<u'%ya 4ersoa'a% da% masa'ah
ya%& kom4'eks. Peristi5a rusuha% kaum 13 ,ei 12+2 a%tara 4eristi5a hitam ya%& ter*adi
dise$a$ka% ada%ya 4emikira% da% 4erse4si ya%& %e&ati? terhada4 kaum 'ai%. #a&i me%&e'ak
4eristi5a i%i $eru'a%& masyarakat ,a'aysia 4er'u se%tiasa me%*a&a 4erhu$u%&a% a%tara
kaum. e%teta% dari4ada 4eristi5a itu Kera*aa% mem4erke%a'ka% dua 4erkara asas 4e%ti%&
mu'ai tahu% 12.0 iaitu uku% Ne&ara da% Dasar Eko%omi #aru u%tuk me5u*udka%
keseim$a%&a% kaum da% 4er4adua% rakyat.
HBEF1503(740321025166) Page 11
#ida%& 4e%didika% meru4aka% teras 4e%ti%& da'am usaha kera*aa% u%tuk
me%yatu4aduka% 4e%duduk ,a'aysia ya%& $er$i'a%& kaum. ,e'a'ui 4e%didika%9 usaha ya%&
tera%<a%& da4at di*a'a%ka% demi mem$e%tuk 5ar&a%e&ara ya%& $ersatu 4adu9 di%amik da%
4ro&resi?. Dasar Pe%didika% Ke$a%&saa% me'a'ui Pe%yata a>ak 12)+ da% La4ora% ahma%
Ta'i$ 12+0 te'ah me%eka%ka% as4ek 4er4adua%. Ni'ai8%i'ai 4er4adua% turut me%*adi teras
da'am Dasar Pe%didika% Ke$a%&saa% demi me%*ami% kese*ahteraa% da% ke4e%ti%&a%
masyarakat ya%& $er$i'a%& kaum. Pe'$a&ai 4ro&ram te'ah dira%<a%& u%tuk mem$i%a %e&ara
$a%&sa de%&a% mat'amat mem4erkukuh 4er4adua%9 mem$i%a ide%titi %asio%a' da% sema%&at
ke$a%&saa% serta mem$a%&u%ka% sum$er ma%usia $ersesuaia% de%&a% ke4er'ua% %e&ara. Di
sam4i%& itu9 dasar 4e%didika% turut me%eka%ka% 4e%&&u%aa% #ahasa ,e'ayu se$a&ai $ahasa
4e%&a%tar. Pe%&&u%aa% $ahasa ke$a%&saa% se<ara me'uas da'am sistem 4e%didika% amat
sesuai da'am me5u*udka% 4er4adua% da'am ka'a%&a% rakyat ya%& $er$i'a%& kaum di %e&ara
i%i.
40.3 S
62201 4atah 4erkataa%7
HBEF1503(740321025166) Page 12
U1UKAN
A5a%& -ad Sa''eh. 612/07. Pe%didika% Ke Arah Per4adua%@ Se$uah Pers4ekti? Se*arah.
Kua'a Lum4ur@ De5a% #ahasa da% Pustaka.
Kamus De5a% ed ". 6200.7. De5a% #ahasa da% Pusaka @ Kua'a Lum4ur.
HBEF1503(740321025166) Page 13
=mar ,ohd. -ashim. 612227. Pe%&isia% ,isi Pe%didika%. Edisi Kedua. De5a% #ahasa
da% Pusaka@ Kua'a Lum4ur.
Utusa% ,a'aysia =%'i%e. 61/ ,a< 20017. -a%ya Satu A'ira% C Kera*aa% Didesak
0u*udka% Sistem Pe%didika% Ke arah Per4adua% Kaum. D=%'i%eE A;ai'a$'e @
Keme%teria% Pe'a*ara% ,a'aysia. 620127. Dasar Pe%didika% Ke$a%&saa%. Edisi Keti&a.
Se'a%&or@ Gi&a 0ise Net5ork
http://www!h"#$"%&'(()/!h"#$"%/"#t$&*+,/P+*"%p+%-$-$."%"(!$*.$#"p"%-"%/"%#".
)"t/A#t$&*+
h!"##$$$.%h&'(&).*+,.,-#%h&'(&)#&'(*./0#250/(&!1/.&0#A'(*./
HBEF1503(740321025166) Page 14