Anda di halaman 1dari 1

BIBLIOGRAFI

A. Aziz Deraman (1975), Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur :


Kementerian Belia dan Sukan, h.23.

Abu Bakar Hamzah (1972), Sejarah Kebudayaan Islam. (cetakan ketiga), Kota Bharu :
Pustaka Aman Press, h.10
E. B Tylor (1903), Primitive Culture : Research Into The Development of Mythology,
Philosophy, Religion, Language, Art and Custom. (edisi keempat), London : John
Murray, v.1 h.1
https://www.google.com/webhp?source=search_app#q=konsep+budaya%2C+masyarak
at+dan+kebudayaan+dari+segi+ekonomi diakses pada 28 Januari 2014.
http://notagurupelatih.blogspot.com/2012/04/konsep-budaya.html diakses pada 28
Januari 2014.
http://www.academia.edu/4410852/Konsep_Kebudayaan_Satu_Pentakrifan diakses
pada 28 Januari 2014.
http://www.scribd.com/doc/161663063/Bmm-3114-Kebudayaan-Melayu diakses pada 20
Januari 2014.
http://www.scribd.com/doc/30836376/Ciri-ciri-Pantun-Pantun-Nasihat diakses pada 20
Januari 2014.
http://amalina-yuyaa.blogspot.com/2012/06/definisi-pantun.html diakses pada 20 Januari
2014.
http://www.scribd.com/doc/5334610/Hikayat-bayan-budiman diakses pada 20 Januari
2014.
http://prpm.dbp.gov.my/ diakses pada 20 Januari 2014
Kamus Dewan Edisi Keempat. (2007). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa &
Pustaka.
Syed Muhammad Naquib al-Attas (2001), Risalah Untuk Kaum Muslimin. Kuala Lumpur:
Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam (ISTAC), h. 66