Anda di halaman 1dari 3

MATA

PELAJARAN
Reka Bentuk dan Teknologi
Kelas 4 Bestari
Masa 10.40 pagi-11.40 pagi
Bil. Murid 35 orang
TAJUK 2.0 ASAS TEKNOLO!
STAN"AR"
KAN"UNAN
2.1 Memasang dan membuka kit model berfungsi
STAN"AR"
PEMBELAJARAN
#Kod sa$a%a&
2.1.1
2.1.2
2.1.3
OBJEKT!'
PEMBELAJARAN
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat
1. Memba!a manual dengan betul.
2. Men"atakan nama dan fungsi alatan tangan dengan betul.
3. Men"atakan nama dan fungsi komponen kit model.
AKT!(!T!
PENAJARAN
"AN
PEMBELAJARAN
Set !nduksi
#uru mempamerkan kit model "ang telah siap dipasang
kepada murid.
Langka$ )
1. #uru mengedarkan kit model kepada setiap kumpulan.
2. Murid memba!a dan memahami manual kit model dengan bimbingan
guru.
Langka$ 2
1. Murid men"atakan nama$ fungsi dan !ara menggunakan alatan tangan
dengan bimbingan guru.
2. Murid men"atakan nama dan fungsi komponen kit model seperti motor$
gear$ gandar$ roda$ kerangka$ suis dan pemegang bateri dengan
bimbingan guru.
Penutu*
Murid dan guru bersama-sama men"an"ikan lagu % Papaku
pulang dari kota&.
ELEMEN
MERENTAS
KUR!KULUM
#EMK&
1. 'eusaha(anan )*'4+ , pengetahuan teknologi
2. 'reati-iti , menggunakan kaedah atau prosedur dengan mengenal
pasti !iri-!iri "ang betul
3. .ilai murni , bekerjasama$ !ermat dan bersungguh-sungguh
BA+AN BANTU
BELAJAR #BBB&
1. 'it model
2. Manual
3. /arta
4. 0latan tangan.
PEN!LA!AN
PENAJARAN
"AN
PEMBELAJARAN
#uru mengedarkan lembaran kerja untuk dilengkapkan seperti lampiran.
RE'LEKS! 32135 Murid dapat men"atakan nama$ fungsi alatan tangan dan komponen
dengan betul.
3135 Murid dapat men"atakan nama dan fungsi alatan tangan.Pemulihan.
/atatan 2ormat ini sesuai untuk 3ekod Pengajaran 4arian #uru di sekolah.