Anda di halaman 1dari 3

PSK3104

BAB 1 : PENALAN KPD PBLJRN BKHIDMAT


1.1 Definisi : Satu kaedah pengajaran dan pembelajaran serta
refleksi yang menggabungkan kurikulum sekolah dengan khidmat
masyarakat yang bermakna dalam komuniti.
Ringkasan :
Satu bentuk pembelajaran berasaskan projek di mana
matlamat pendidikan/ akademik dicapai melalui
perkhidmatan kepada komuniti.
Ia bukan tambahan atau pecahan kepada kurikulum.
Ia merupakan pendekatan terbaik yang menyediakan pelajar
dengan pengalaman pembelajaran di mana isi pelajaran
dikuasai melalui kontek dengan dunia sebenar / kehidupan.
Pembelajaran berkhidmat yang dijalankan secara terancang,
mampu mengembangkan kewarganegaraan, tanggungajawab,
dan lain-lain nilai positif seseorang pelajar.

1.2 Rasional : perkembangan global
Kesedaran kompetensi sivik (civic competence) untuk
kesejahteraan masyarakat
o Pembentukan modal insan untuk pembangunan
Kesan industrialisasi dan pembangunan
o Perkembangan pesat pindustrian & pbgnn
Pembentukan warganegara dunia yang bertanggunjawab
o Nilai
Proses pembentukan Modal Insan
o Insan yang mahir, berketrampilan

1.3 Tujuan :
Mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai sivik
kewarganegaraan di luar bilik darjah.
Melaksanakan pembelajaran lebih menyeronokkan,
bermakna dan kontekstual
Memberi sumbangan kehidupan yang lebih bermakna kepada
keluarga, masyarakat, dan negara
Membentuk warganegara yang patriotik, prihatin dan
bertanggungjawab terhadap keluarga, masyarakat, dan
negara.
+
Dapat mengaplikasi ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai
yang dipelajari dalam kelas (mata pelajaran SPK) dalam
menyelesaikan masalah sosial yang benar-benar berlaku
disekolah, komuniti, negara dan global.
Dapat melaksanakan tugas kepemimpinan, selain
melaksanakan tanggungjawab ketika menjalankan
perkhidmatan sivik kepada masyarakat
Mereka juga akan mengembangkan amalan nilai-nilai sivik
serta kemahiran sosial dan kewarganegaraan dalam
masyarakat.
BAB 2 : PROJEK KEWARGANEGARAAN
2.1 Pengenalan
Komponen penting dalam kurikulum PSK
Kerja amali yang dijalankan di luar jadual waktu
persekolahan sekurang-kurangnya 10 jam setahun
Matlamat: menyediakan warganegara yang prihatin dan
bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara.
Guru dan murid boleh memilih projek lain yang difikirkan
sesuai dengan persekitaran, tahap dan pencapaian murid.

2.2 Ciri2 Pemilihan Projek
Mengikut tema
o Tahun 4 :
Sayangi Diri
Sayangi Keluarga
o Tahun 5:
Hidup Bersama di Sekolah dan Masyarakat
Kenali Budaya Malaysia
o Tahun 6:
Malaysia Negaraku
Sedia Hadapi Cabaran
Mengikut tahap
o Projek dijalankan mengikut tahap: tahun 4, 5 & 6
o Peringkat kesukaran projek juga dipengaruhi oleh
tahap
o Projek juga dipengarahui oleh tahap kebolehan
murid
Mengikut kesesuaian murid
o Kebolehan murid berbeza
o Projek dibuat ikut kecerdasan pelbagai
o Contoh: melukis, membuat mural, kempen dll
Mengikut kemudahan sumber
o Adakah sumber ada d sklh/psekitarannya?
o Bagaimana mendapat sumber?
o Kesesuaian sumber?
BAB 3 : BENTUK PROJEK KEWARGANEGARAAN
3.1 Projek dalaman
Projek khidmat rakan sebaya
Kempen sifar ponteng dengan mengadakan usahasama
dengan pengawas sekolah
Buku skrap
Membuat buku skrap dari tema Hari Kebudayaan
Pelbagai Kaum (tahun 5)
Brosur
Brosur tempat-tempat menarik di Malaysia (tahun 6)
Brosur Penjagaan kesihatan diri (tahun 4)
Portfolio
Penyediaan portfolio hasil Kempen Pengukuhan Bahasa
Inggeris (tugasan / projek/kempen dikendalikan oleh
murid dengan bantuan guru dan semua proses kerja/
aktiviti di dokumenkan dalam portfolio)
Sudut pembelajaran
Menyediakan sudut PSK di papan notis kelas, sekolah.
Menyediakan Sudut Maklumat Adat Resam Kaum
Projek keceriaan
Projek menghijaukan sekolah. Pelbagai aktiviti
dirancang seperti kawasan angkat dan murid diminta
menjaga keceriaan kawasan tersebut.
Persembahan budaya
Menganjurkan Malam Budaya yang menggambarkan
kepelbagaian etnik di Malaysia
Pementasan
Tema Kenali Budaya Malaysia pementasan/ tarian
Kempen kesedaran
Kesedaran bahaya merokok. Buat projek melibatkan
semua pelajar Tahap 2
Pameran
Pameran hasil pelajar.


3.2 Projek Luar Bilik Darjah
Kajian Kes
Kajian berhubung salah laku ponteng di sekolah
Kajian tentang amalan budaya sopan di kalangan pelajar
tahap 2
Khidmat Masyarakat
Menceriakan kawasan sekolah
Lawatan dan keceriaan di Rumah Anak Yatim
Projek Bencana Alam
Mengumpul bantuan dan disalurkan kepada mangsa bencana
Projek Anak Angkat
Dengan komuniti di luar kawasan sekolah
Lawatan Sambil Belajar
Lawatan ke agensi-agensi tertentu spt Majlis Tempatan

BAB 4 : STRATEGI PELAKSANAAN PROJEK
KEWARGANEGARAAN
4.1 Perancangan
1. Mengenal pasti dan memilih tajuk Projek
Kesesuaian tajuk dari sukatan pelajaran
Pastikan tajuk sesuai ikut tema, tahap, murid atau sumber?
Adakah tajuk mudah difahami dan dapat dijalankan oleh
murid?
2. Menentukan objektif projek
Mesti ke arah penguasaan objektif pengetahuan, kemahiran
dan nilai sivik
Apa yang akan dikuasai oleh murid?
Kebolehcapaian objektif yang ditentukan?
Objektif seimbang dengan aktiviti yang dirancang?
3. Memilih kaedah menjalankan projek
Bagaimana projek dijalankan
Kesesuaian kaedah/ aktiviti dengan kebolehan murid,
sumber, tahap dan kurikulum
Bagaimana kaedah /aktiviti mencapai objektif projek
4. Menetapkan tempoh masa melaksanakan projek
Berapa lama ditetapkan untuk melaksanakan
Cukup atau tidak untuk mencapai objektif
5. Mengenal pasti bahan dan orang Sumber
Bahan dan siapa yang hendak dijumpa / temubual
Sesuai dengan tajuk?
Mampu memberikan maklumat yang hendak diperolehi?
Kebolehpercayaan dan keesahan maklumat dari bahan dan
orang sumber?
6. Menyenaraikan dan membahagikan tugas
Pembahagian kumpulan dan tugasan
Adakah tugasan diagihkan secara adil dan mengikut
kebolehan?
Kerjasama boleh dicapai?

7. Menentukan cara mengumpul maklumat
Temu bual, teliti dokumen, rakaman, soal selidik
Alat kumpul maklumat
Orang sumber cara terbaik
Bahan cara terbaik bagaimana?
8. Mengenalpasti cara merekod dan menyediakan laporan
Cara merekod kaset rakaman, video, penulisan, catatan,
lakaran, senarai semak, soalan, catatan menyeluruh
Bagaimana laporan dibuat
o Penghargaan
o Isi kandungan
o Pengenalan
o Isi / jawapan kepada soalan huraian, contoh,
o Penutup
o Rujukan
o Lampiran kalau ada

4.2 Pelaksanaan
1. Menjalankan kerja amali
Melaksanakan tugasan
Pemupukan aspek pengetahuan pengukuhan pengetahuan,
objektif kognitif, mendapatkan maklumat,
Pemupukan kemahiran mencari, kumpul, memproses dan
menyaring maklumat. Kemahiran menggunakan sumber dan
bahan.
pemupukan nilai sivik-
2. Merekod dan mencatat maklumat
Menggunakan kaedah yang dirancang
Mendapatkan sumber maklumat
merekod dan mencatat
Penyaringan maklumat
Pengkatogerian maklumat
Merumuskan maklumat
3. Mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah yang
timbul
Kemahiran menyelesai masalah/ inkuiri
Adaptasi perancangan dengan keadaan

4.3 Refleksi
Fungsi:
Kenalpasti kekuatan dan kelemahan
Mencari alternatif
Membuat penambahbaikan
Membuat tindakan susulan

Syarat membuat refleksi :
Keterbukaan
melihat masalah dari semua aspek
mengambil kira semua maklumat yang diperoleh
sebelum membuat keputusan
Bertangggungjawab
bertanggungjawab di atas kejayaan dan segala
kegagalan
Kerelaan
komitmen sepenuhnya terhadap tugas
dapat memenuhi keperluan profesion

Bentuk penulisan refleksi :
Penggunaan log pembelajaran
Pemetaan Konsep
Penggunaan Teknik Penyoalan
Catatan / Diari

4.4 Laporan
Cth bentuk laporan dibuat mengikut jenis projek :
1. Portfolio
2. Persembahan multimedia
3. Laporan bertulis / rencana
4. Pengurusan grafik
5. Laporan gambar bersiri
6. Laporan secara audio /video


4.5 Penghargaan
Penghargaan boleh dibuat dalam pelbagai bentuk.
1. Sijil
2. Sijil penghargaan
3. Surat penghargaan
4. Makanan/ minuman
5. Wang
6. Bahan/ barang maujud
7. Kata-kata penghargaan

Muka depan-nama projek, anjuran siapa,tarikh,tmpt
1.0 Pengenalan-1 perenggan (3-5 baris)
2.0 Matlamat-(3 point)
2.0 objektif-(3 point)
4.0,5.0,6.0 Masa, Tarikh Tempat
7.0 Kump sasaran
8.0 AJK
9.0 Anggaran Pblnjaan
10.0 Tentatif Program
11.0 Penutup-disediakan oleh, disemak oleh, disahkan oleh

Objektif : 20 minit
Struktur : 10 minit
Esei : 2 jam