Anda di halaman 1dari 21

PENULISAN

KERTAS KERJA

1.0 Pengenalan
Jenis kertas kerja

1. Tinjauan atau penerokaan
2. Penerangan/penceritaan
3. Perbincangan
4. Penjelasan
5. Tindakan cadangan

2.0 Tujuan
Pada umumnya kertas kerja tinjauan, penerangan,
perbincangan dan penjelasan bertujuan untuk
mengemukakan sesuatu pandangan atau pendapat
baru, menambah pengetahuan, menjelaskan sesuatu
perkara, membincangkan akan sesuatu idea atau
gagasan. Kertas kerja ini lebih bersifat akademik
atau ilmiah. Kertas ini juga dapat dikatakan sebagai
kertas konsep. Kertas kerja tindakan cadangan pula
bermaksud mengemukakan permohonan untuk
mendapatkan sokongan atau persetujuan dan lebih
bersifat profesional.
3.0 Perincian tujuan kertas
kerja
3.1 Tinjauan/ penerokaan: mengemukakan
suatu pandangan seperti satu cara atau
teknik baru pengklonan tanaman/ pokok.

3.2 Penerangan: menerangkan tentang sesuatu
perkara seperti adat istiadat, adar resam
atau kebudayaan sesuatu masyarakat.

3.3 Penerangan: membincangkan dan mengkaji
sebab dan akibat sesuatu perkara yang
berlaku seperti kewujudan setinggan.

3.4 Perbincangan: membincangkan, membuat
ulasan atau mengkritik sesuatu perkara/
hal seperti artikel/ rencana.

3. 5 Kertas cadangan: dikemukakan untuk mendapatkan
sokongan atau persetujuan misalnya, permohonan
pinjaman perniagaan, memohon peruntukan/
peralatan tambahan, bantuan dan sebagainya.
Kertas ini lebih bersifat profesional -melibatkan
masalah tenaga, kewangan, tanah, projek atau
peralatan dan sebagainya. Kertas cadangan
sebenarnya samalah seperti perundingan. Apa
yang membezakannya, perundingan dijalankan
secara lisan. Manakala kertas proposal merupakan
perundingan secara bertulis.


3.6 Struktur penulisan:

Bentuk A:
Menggunakan cara berikut:

Abstrak (Ringkasan, Ringkasan/Ringkasan Eksekutif
atau Sinopsis)
Isi/kandungan
Kesimpulan atau penutupBentuk B:
Menggunakan kaedah 5 bahagian:
* Sinopsis

* Pengenalan Tujuan, objektif , rasional/ asas-
asas pertimbangan, sejarah atau katar belakang,
dll.

* Isi, Isu, permasalahan, penyelesaian atau syor.

* Kesimpulan atau penutup.

* Lampiran.


3.7 Teknik Penulisan:

Kedua-dua bentuk struktur penulisan itu pada
prinsip teknik penulisannya adalah sama.

Muka kulit:

* Disediakan dengan menggunakan teknik yang
paling menarik.

* Mengandungi logo (Jika ada)

* Tajuk kertas cadangan
Muka dalam:

* Halaman jadual: nama projek, nama tarikh
pembiaya, nama pencadang, penyerahan dan
tandatangan pengarah/ pengurus projek.

* Senarai isi kandungan, ilustrasi dan lampiran.Abstrak:
* Bahagian ini penting kerana pihak sasaran akan
memberi tumpuan pertama kepada bahagian ini.
Jika pihak sasaran memerlukan keterangan lanjut
baharulah ia menyemak kandungan yang t
terperinci di dalam isi kertas cadangan.

* Bahagian ini mengandungi ringkasan yang
biasanya dinamakan Ringkasan/Ringkasan
Eksekutif, Pengenalan atau Ringkasan
Pengenalan.

* Bahagian ini mengutarakan isi penting yang boleh
menarik perhatian istimewa sasaran penulisan.
Abstrak:
* Penulisannya secara terus tanpa menggunakan
tajuk - tajuk tertentu..

* Panjangnya mungkin satu perenggan atau
mungkin satu hingga tiga muka sahaja.
Isi:

Bahagian menghuraikan secara terperinci tentang isu-
isu utama yang dinyatakan di bahagian abstrak.
Perkara-perkara yang perlu dinyatakan bergantung
kepada jenis kertas cadangan yang disediakan.
Antaranya:
Tujuan
Rasional
Objektif
Latar belakang
Isu, masalah, penyelesaian
Kewangan
Pengurusan
Pengunjuran dll.

Penutup:

* Kesimpulan (menerangkan beberapa perkara
penting untuk mempengaruhi dan meyakinkan
sasaran)

* Kata-kata harapan.

Lampiran:

Semua dokumentasi untuk menyokong dan
meyakinkan sasaran.

Illustrasi

Huraian lanjut yang tidak dimasukan dalam isi.

Penggunaan Perenggan

menggunakan tajuk besar, tajuk kecil dan
bernombor

.
satu isi utama berserta penjelasannya bagi satu
perenggan

Ilustrasi boleh digunakan jikaPenggunaan bahasa
betul daripada segi ejaan, tatabahasa, laras
bahasa, wacana, struktur ayat

pengolahan dan huraiannya jelas dan mudah
difahami

tidak berkonotasi

tidak menggunakan ayat naif

tidak menggunakan kata penguat yang berlebihan


3.8 Proses Penulisan

sebelum - perancangan
semasa - menulis
selepas - menyemak

Perancangan
Menentukan tujuan, objektif, rasional, latar belakang,
dll yang difikirkan perlu
Menentukan sasaran penulisan tersebut
Mengumpul bahan/isi/data untuk penulisan
Menyusun isi mengikut keutamaan
Menulis

Berdasarkan perkara berikut:

Jelas
Padat
Betul
Lengkap
KesantunanMembuat draf (awal, kedua...)
Menulis mengikut perancangan

Menggunakan perkataan/istilah yang tepat dan
sesuai

Kesatuan dan kesinambungan idea (ayat,
perenggan)

Kejelasan pengolahan

Menggunakan ilustrasi yang menarik

Spesifikasi yang lengkapMenyemak

Menepati kriteria penulian di atas

Memastikan penulisan mencapai objektif yang
telah dirancang

Memastikan tekniknya menarik
4.0 CONTOH FORMAT
1. PROJEK
Halaman kulit judul
Senarai kandungan
Jadual
Ringkasan Eksekutif
Isi: Tujuan/Objektif
Latar belakang
Rasional (asas pertimbangan)
Isu, permasalahan dan penyelesaian
Justifikasi
Perincian pelaksanaan
Kewangan/Impikasi kewangan
Sumber tenaga dan penyelenggaraan
Penutup
Lampiran


tradition, action tradisi, aksi
professional profesional
national, traditional nasional, tradisional
2. KEWANGAN
Halaman kulit - judul
Senarai kandungan
Jadual
Ringkasan Eksekutif
Isi - perincian
Tujuan/Objektif
Pengurusan Projek
Sumber manusia
Kewangan kemudahan sedia ada,
kemudahan yang diperlukan,
pembayaran balik, dll.
Penutup
Lampiran