Anda di halaman 1dari 7

Unit Bahasa Malaysia Prauniversiti SMK.

Bandar Mas,
Kota Tinggi, Johor
Bahasa Malaysia Kertas 1
Latihan Topikal
Sejarah & Perkembangan
Bahasa Melayu
Mohd Fadil bin Talib
01-01-2012

1
TAJ UK : SEJ ARAH DAN PERKEMBANGAN BAHASA MELAYU
STPM 2001

11. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerajaan Sriwijaya dapat
dibuktikan melalui
I penemuan batu-batu bersurat
II catatan-catatan pengembara Cina
III bahasa Melayu menjadi lingua franca
IV bahasa Melayu tersebar hingga ke Pulau Jawa
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

12. Pilih pernyataan yang benar tentang bahasa Melayu kuno.
I Kata kerja pasif ditandai oleh awalan ni -
II Konsonan / h / diaspirasikan dengan konsonan lain
III Kata kerja aktif ditandai oleh awalan ma- , man - dan mang -
IV Konsonan / v / berubah menjadi / b / dalam bahasa Melayu moden
A I, II, dan III
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV

13. Yang manakah ciri bahasa Melayu klasik ?
I Banyak menggunakan ayat pasif
II Kata pinjaman jarang digunakan
III Banyak menggunakan ayat majmuk
IV Penggunaan kata pangkal ayat adalah ketara
A I dan II
B I dan III
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV

14. Faktor utama yang menyebabkan mudahnya penyerapan bahasa Sanskrit ke dalam
bahasa Melayu adalah disebabkan oleh
A kesesuaian kata-kata
B sifat bahasa Melayu yang dinamis
C bahasa Sanskrit lebih tinggi mutunya
D tanggapan bahawa bahasa Sanskrit merupkan bahasa sarjana

15. Yang manakah pernyataan yang benar tentang perancangan korpus bahasa Melayu
A Usaha menerapkan penggunaan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang
B Usaha memperluas penggunaan bahasa melayu dalam kalangan masyarakat
C Usaha menterjemah pelbagai bahan bacaan asing ke dalam bahasa Melayu
D Usaha membakukan sistem ejaan, tatabahasa, dan istilah dalam bahasa Melayu

16. Pilih pernyataan yang benar tentang bahasa Melayu moden.
I Banyak menggunakan ayat aktif
II Melalui proses perancangan bahasa
III Perkembangan berdasarkan bahasa Inggeris
IV Pengaruh Sanskrit dan Arab dikesampingkan
A I dan II
B I dan IV
2
C II dan III
D III dan IV

STPM 2002

11. Antara yang berikut, yang manakah bahasa yang tergolong dalam subkeluarga
bahasa Nusantara?
I Nias
II Irian
III Melayu
IV Tagalog
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

12. Bahasa Melayu mengalami perkembangan awal pada zaman kerajaan
A Sailendra
B Sriwijaya
C Majapahit
D Bangkahulu

13. Antara yang berikut, yang manakah ciri bahasa Melayu Klasik?
I menggunakan tulisan kawi
II sering menggunakan bahasa dalam
III sering menggunakan ayat songsang
IV banyak menggunakan ayat aktif berbanding ayat pasif
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

14. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah merupakan pengiktirafan terhadap
bahasa Melayu?
I Penawaran kursus bahasa Melayu di universiti luar negara
II Pewujudan Kerusi Pengajian Melayu di universiti luar negara
III Penterjemahan karya kesusasteraan asing ke dalam bahasa Melayu
IV Penterjemahan karya kesusasteraan dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa
asing
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

15. Antara yang berikut, yang manakah pernyataan yang menunjukkan perancangan
bahasa Melayu pada peringkat pertama?
I Melaksanakan rancangan yang telah disusun
II Mempertimbangkan kedudukan bahasa-bahasa lain
III Memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Kebangsaan
IV Melaksanakan kajian semula terhadap kedudukan bahasa kebangsaan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

3
16. Perancangan taraf ialah usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa
yang
A bertaraf antarabangsa
B digunakan dalam sistem perhubungan dan pendidikan negara
C dimartabatkan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara
D memainkan peranan penting dalam usaha untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan

STPM 2003

11. Perkataan yang ada kaitan dengan konsep Melayu ditemui pada catatan yang
terdapat pada
I Batu Bersurat Talang Tuwo
II Batu Bersurat Kedukan Bukit
III patung di Padang Rocore, Batanghari
IV rekod ahli pelayaran China bertarikh 644-645 Masihi
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

12. Bahasa Melayu kuno ditulis dalam huruf Palava pada batu-batu bersurat berikut
kecuali
A batu bersurat di Gandasuli, Jawa Tengah
B batu bersurat di talang Tuwo, Palembang
C batu bersurat di Kota Kapur, Pulau Bangka
D batu bersurat di Karang Brahi, Hulu Jambi

13. Antara yang berikut yang manakah tidak benar tentang bahasa Melayu klasik?
A tidak wujud pewndepanan predikat dalam binaan ayat
B Banyak menggunakan partikel dalam ayat
C Bentuk ayat pasif lebih banyak digunakan
D Penggunaan kata pangkal ayat

14. Kedatangan agama Hindu ke alam Melayu membawa pengaruh yang ketara terhadap
perkembangan bahasa Melayu dari segi
A sebutan
B kosa kata
C sistem tulisan
D pembentukan kata

15. Pernyataan di atas merujuk kepada konsep
A penilaian
B pemupukan
C pengekodan
D pemasyarakatan bahasa

Penyerapan variasi bahasa dari segi daerah dan sosial melalui
penyediaan tatabahasa, kamus, panduan ejaan, dan sebagainya.

4
Istilah

Kamus

Tatabahasa

Ejaan

16. Dalam perancangan dan pembinaan bahasa, X merujuk kepada proses
A pemupukan
B peningkatan taraf
C pengembangan korpus
D pemasyarakatan unsur bahasa

17. Berikut ialah pernyataan tentang kepentingan bahasa baku kecuali
A untuk ketepatan maklumat dan kecekapan perhubungan
B untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan pengguna pelbagai dialek
C untuk mengelakkan orang ramai menggunakan dialek dalam pertuturan
D untuk mengelakkan berlakunya percanggahan tafsiran ekoran penggunaan
pelbagai dialek

STPM 2004

Soalan 11 berdasarkan carta di bawah ini


Austronesia Tibet- China
11. Padanan yang betul bagi bahasa dalam petak P dan Q ialah

P Q
A Austroasia Polinesia
B Austris Melanesia
C Austris Austroasia
D Austroasia Mikronesia

12. Pilih padanan yang salah antara batu bersurat dengan tempat dan tulisan

Batu bersurat Tempat Tulisan
A Kedukan Bukit Palembang Palava
B Talang Tuwo Pelembang Nagiri
C Gandasuli Jawa Palava
D Pagar Ruyung Acheh
Batanghari,
Jambi
Nagiri


X
P
Q
5
13. Pernyataan yang berikut adalah benar tentang bahasa Melayu Klasik kecuali
A menyerap unsur bahasa Jawa kuno
B meminjam beberapa unsur bahasa Arab
C mengekalkan pengaruh bahasa Sanskrit
D menjadi media penghasilan karya sastera dan penyebaran ilmu14. Petikan di atas tercatat dalam
A Penyata Razak
B Penyata Rahman Talib
C Akta Bahasa Kebangsaan
D Perlembagaan Persekutuan15. Berdasarkan jadual di atas, pilih padanan yang betul antara perkataan pinjaman dengan
bahasa sumbernya.

I II III IV
A P Q S R
B P S Q R
C P S R Q
D R Q S P

16. Susunan yang betul untuk perancangan bahasa Melayu ialah
I Pengekodan
II Perancangan taraf
III Perancangan dasar
IV Penilaian hasil dan pemantapan strategi
A I , II, III dan IV
B II, III, IV dan I
C III, I II dan IV
D III, II, I dan IV

STPM 2005

11. Antara yang berikut, yang manakah bahasa yang termasuk dalam
kategori keluarga dalam kajian asal usul bahasa berdasarkan usia?
I Formosa
II Polinesia
III Melanesia
IV Austronesia
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
Bahasa
I Arab
II Cina
III Jawa
IV Sanskrit
Contoh
P Wajah
Q Gincu
R Bahaya
S Tulen
Bahasa Kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah
ditulis dengan apa-apa
Tulisan sebagaimana yang diperuntukan dengan undang-
undang oleh Parlimen .
6
D III dan IV


12. Pilih padanan yang betul antara batu bersurat dengan jenis tulisannya.13. Antara prasasti berikut, yang manakah yang menggunakan tulisa Jawi?
I Batu nisan Malik al-Salleh
II Batu bersurat di Minye Tujuh - Pali
III Batu bersurat di Pagar Ruyung
IV Batu bersurat di Sungai Teresat
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

14. Yang manakah tujuan utama penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka?
A Menyusun dan menerbitkan buku ilmiah
B Menjadi badan penyelaras persidangan bahasa
C Memajukan dan memperkaya bahasa kebangsaan
D Melaksanakan kempen penggunaan bahasa Melayu

15. Pejabat Karang Mengarang telah mencapai beberapa kejayaan dalam usaha
memajukan bahasa Melayu. Antaranya termasuklahmenggubal istilah.
I menerbitkan buku bacaan sekolah.
II menterjemah karya sastera dari Barat.
III menuntut agar bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan.
IV betulkan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

16. Antara yang berikut, yang manakah yang berkaitan dengan
perancangan korpus bahasa?
I Menerbitkan buku panduan terjemahan
II Membentuk satu variasi bahasa Melayu baku
III Memantapkan sistem ejaan dalam bahasa Melayu
IV Mewujudkan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Negara
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Soalan tamat.
Batu Bersurat Tulisan
A Gandasuli Rencong
B Kedukan Bukit Palava
C Minye Tujuh Kawi Pali
D Pagar Ruyung Nagiri