Anda di halaman 1dari 12

PERANAN SEKOLAH DAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN KURIKULUM

UNTUK MASYARAKAT SETEMPAT


Zarulrizam bin Ab. Jalil

!an I"ma#i bin !an All#i M$%&. Na'ib bin Sa%(r
M$%ama& Nuriz#an bin Jumiran Ma) Sall(% bin H'. Kli#$n* H'. K(l(#$n
Ab")ra+
Sistem pendidikan merupakan elemen yang penting bagi sesebuah negara dalam usaha menuju
ke arah membangunkan masyarakat dari segi ekonomi, politik, dan sosial. Hasil kepada proses
pendidikan yang berpanjangan, maka akan wujud sebuah ketamadunan yang dapat berdiri
megah dengan berpaksikan pendidikan bersifat universal. Bagaimanapun, proses pembentukan
modal insan perlu melihat semula kepada pemahaman yang jitu dan tulen akan definisi
pendidikan, kurikulum dan masyarakat supaya signifikan dalam membentuk integrasi ketiga
tiga komponen. Dalam konteks ini, pendidikan, kurikulum dan masyarakat sebenarnya saling
bergantungan antara satu sama lain. Sistem persekolahan bukan sahaja berperanan untuk
memberi pelajaran kepada masyarakat bahkan ia merupakan saluran untuk menyampaikan
maklumat kepada masyarakat berbilang kaum demi mencapai perpaduan. elaksanaan sistem
pendidikan yang dijalankan perlu mengikut keperluan dan kesesuaian masyarakat !alaysia.
Sistem persekolahan yang terbaik adalah sistem pesekolahan yang meliputi keseluruhan
kehidupan masyarakat !alaysia, di mana ia tidak hanya terhenti apabila seseorang individu
tamat persekolahan atau pengajian di institusi pengajian tinggi, tetapi ia menjadi
kesinambungan dalam kehidupan dengan memberi sumbangan bagi memartabatkan bangsa dan
negara. endidikan pula dapat menyeimbangkan sosio"ekonomi di antara kaum dan kumpulan
etnik di mana ia dapat dilihat melalui peluang"peluang pekerjaan, pendapatan, dan pegangan
ekuiti. #pabila keadaan ini tercapai, kestabilan ekonomi, politik, dan sosial akan dapat
berkembang maju. $urnal ini akan menerangkan bagaimana pelaksanaan dan keberkesanannya
terhadap hubungan masyarakat dapat dimanafaatkan dalam membangunkan kurikulum dalam
masyarakat setempat menerusi penerapan konsep pendidikan bersepadu dan pengintegrasian
pendidikan, kurikulum dan masyarakat.
Ka)a +un,i : modal insan sistem pendidikan, masyarakat, kurikulum,
1
-.. PENGENALAN
Pendidikan berkualiti menggunakan pendekatan kemahiran hidup dalam pendidikan dan
memasukkan kemahiran lain dalam meorientasikan pendidikan untuk memperolehi
keseimbangan. Mempelajari pelbagai kemahiran akan menyediakan individu untuk lebih berjaya
dalam kehidupan di rumah, komuniti, serta di tempat kerja. Manusia sebaik-baiknya
menggunakan multi-kemahiran ketika melaksanakan aktiviti harian; berhubung dengan ahli
keluarga dan masyarakat; serta bertindak sebagai individu, ahli dalam sesuatu kumpulan dan
pekerja sesebuah organisasi. Dengan adanya pendekatan kemahiran hidup dalam pendidikan,
para pelajar lebih peka kepada perkembangan ilmu, mengguna dan mempraktikkan pelbagai
jenis kemahiran sesuai dengan tuntutan persekitaran tersebut. Memiliki dan mempraktikkan
kemahiran dengan betul sangat penting untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran semasa.
Justeru itu, individu memerlukan kemahiran dalam setiap empat ruang pendidikan iaitu belajar
untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk hidup bersama orang lain dan belajar
untuk mejadi seseorang. Selain itu, setiap individu juga memerlukan kemahiran kogniti,
tumpuan, pengurusan diri dan sosial. !emahiran hidup membolehkan individu untuk
menghubungkan apa yang mereka ketahui dan lakukan sekarang dengan apa yang boleh mereka
ketahui dan lakukan di masa hadapan " M#$eod dan Shanahan, %&&'(. )ajul *riin "+,%,(
menyatakan baha-a okus akhir kepada sebuah pendidikan yang mulia adalah untuk meneroka,
membina dan melindungi kebenaran yang bersiat universal ataupun sejagat.
.ujud keperluan untuk kita memperhalusi semula keperluan penglibatan masyarakat
dalam sistem pendidikan. *pa yang berlaku pada masa kini adalah, masyarakat terlalu
berkehendakkan pendidikan yang mampu mengikuti kehendak mereka. Pendidikan tidak lagi
dipandang sebagai suatu -adah yang mampu membina keutuhan masyarakat. Semua ini berlaku
akibat sentimen kebendaan yang semakin menular akibat daripada pengaruh sekularisme dan
arus perubahan globalisasi. Menurut )ajul *riin dan /or 0*ini "+,,+(, dalam menelusuri
1aman globalisasi yang #ukup men#abar ini, dimensi kebendaan dilihat semakin rakus
mempengaruhi ji-a manusia dengan pengaruh negati yang boleh membinasakan akhlak dan
moral manusia. *dalah -ajar kita merenung kembali dan bersama-sama meren#anakan
pendidikan yang mampu memba-a perubahan kepada masyarakat. Dalam masa yang sama,
masyarakat juga tidak ketinggalan mengikuti perkembangan yang dihadapi dalam dunia
pendidikan sebenar yang melibatkan proses integrasi yang mana melibatkan pendidikan dan
masyarakat. Malaysia mensasarkan sebagai negara maju pada tahun +,+,.
!ementerian Pendidikan Malaysia berhasrat memenuhi aspirasi negara dengan
me-ujudkan masyarakat yang berdaya saing di peringkat global. 2abaran !ementerian pada
abad ke-+% adalah menggembleng seluruh sumber dan tenaga dalam kementerian dengan
semangat dan tekad usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan negara dengan laungan 3%
*spirasi, % *genda4 khususnya dalam soal transormasi pendidikan. Dalam usaha melahirkan
modal insan yang #emerlang, institusi pendidikan berperanan menggalas tangungja-ab berat
dalam memperkasa ungsi selaku agen transormasi sosial serta menyemai nilai-nilai patriotisme
dalam kalangan pelajar, agar masyarakat yang bersatu padu dapat dibentuk. 5amedah "+,,&(
menyatakan baha-a usaha membangunkan modal insan adalah agenda utama negara seperti
mana yang terkandung dalam Pelan 6nduk Pembangunan Pendidikan "P6PP(. 5ala tuju
pendidikan negara terus berlaku mengikut landasan yang telah dilakar dalam Pelan
2
Pembangunan Pendidikan Malaysia "PPPM( +,%7-+,+8. Modal insan yang bakal dilahirkan
bukan sekadar mempunyai ke#emerlangan dalam akademik malahan terpuji dari segi
keperibadian dan sahsiah. 9enerasi muda ini dituntut agar dapat memelihara kesejahteraan serta
kelangsungan negara pada landasan sebagai negara maju. Saingan dan arus globalisasi telah
memberi impak yang besar terhadap dunia pendidikan, sekaligus mendesak sistem pendidikan
negara untuk bertindak balas, dan berubah ke arah memenuhi keperluan sosial dan kemajuan
negara. !eadaan ini menuntut semua pihak sehaluan dalam tindakan bagi merealisasikan pelan
transormasi pendidikan negara dalam mengharungi perubahan yang dinamik.
/.. 0AKTOR PENDIDIKAN
Pendidikan mempunyai beberapa skop deinisi. Pendidikan adalah suatu usaha yang
dilakukan bagi membangunkan potensi yang ada di dalam diri manusia. Masyarakat
memandang pendidikan sebagai suatu proses pe-arisan atau penyaluran kebudayaan yang
mengandungi nilai : nilai budaya oleh generasi tua kepada generasi muda se#ara berterusan
supaya kelangsungan hidup sesebuah masyarakat dapat berlaku.
/.- D(1ini"i P(n&i&i+an m(nuru) Sar'ana Bara)
Pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting dalam sesebuah
/egara. Pendidikan dilihat mampu mengubah negara kepada tahap yang lebih baik dari segi
peni ngkatan ekonomi, budaya, politik, sosial, dan sebagainya. Dengan pendidikan kehidupan
manusia boleh berubah dalam sekelip mata. Pendidikan juga merupakan asas penting kepada
setiap individu. Pelbagai usaha yang telah dan akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam
sesebuah /egara bagi memastikan semua rakyatnya menerima pendidikan. Pendidikan ialah
usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan
pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan potensi
individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia.
S-it D.; di dalam bukunya 3 So#iology o <du#ation4 menghuraikan pendapat-pendapat
yang dikemukakan oleh beberapa orang sarjana dan 6lmuan dari =arat berkenaan dengan
pendidikan. *ntaranya ialah, Plato berpendapat, pendidikan ialah suatu proses untuk
membentuk individu yang berakhlak mulia. =eliau menyokong pendapat So#rates baha-a
tujuan pendidikan ialah member latihan moral ke-arganaegaraan yang baik. Menurut *ristotle
pula, pendidikan ialah ilmu yang bersiat etikal dan politikal. Mengikut beliau, tujuan
pendidikan ialah memberikan setiap -arganegara peluang untuk men#apai kebahagiaan hidup.
John M#Donald menghuraikan perbe1aan pendidikan diantara masyarakat primiti
dengan masyarakat moden. Pengertian pendidikan dalam masyarakat primiti ialah latihan
vokasional dan pelajaran adat resam, keper#ayaan serta #ara sembahyang, dismapaikan melalui
tunjuk ajar dengan se#ara tidak langsung daripada keluarga dan pergaulan dengan orang
de-asa. Manakala pengertian pendidikan bagi masyarakat moden pula merupakan latihan
khusus menguasai kemahiran dan memperolehi ilmu pengetahuan yang penting untuk
kehidupan disampaikan melalui pengajaran se#ara langsung daripada guru yang berilmu tinggi
serta mempunyai kemahiran mengajar.
3
John De-ey pula mengatakan baha-a pendidikan adalah satu proses perkembangan
individu. Mengikut beliau, pendidikan merupakan usaha mengatur ilmu pengetahuan untuk
menambahkan lagi pengetahuan semula jadi yang ada padanya, supaya dapat hidup dengan lebih
berguna dan lebih selamat lagi.
/./ D(1ini"i P(n&i&i+an m(nuru) Sar'ana I"lam
>saha utama pendidikan ialah untuk memainkan peranan positi dan berkesan dalam
sesebuah masyarakat. Selain itu juga, ia boleh dijadikan sebagai agen untuk menyebar dan
mengekalkan kebudayaan yang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan semasa. Selain itu, ia
juga penting dalam menyediakan masyarakat moden untuk menghadapi #abaran kehidupan dan
menghasilkan pembaharuan serta boleh dan mampu membuat pengubahsuaian demi memberi
sumbangan untuk pembangunan masyarakat.
*tan $ong pula di dalam bukunya bertajuk 3Psikologi Pendidikan4 memuatkan di
dalamnya beberapa pandangan mengenai pendidikan yang telah dikemukakan oleh beberapa
sarjana dan ilmuan 6slam. *ntaranya ialah; Syed Muhammad ?utb menyatakan baha-a
pendidikan adalah proses membentuk manusia se#ara menyeluruh dan seimbang. Menurut
beliau, tujuan utama pendidikan ialah untuk memperkembangkan potensi intelek, i1ikal, emosi
dan rohani manusia kea rah tahao kesempurnaan.
*mar al-Shaibani berpendapat pendidikan adalah digunakan untuk melatih manusia
membuat persiapan bagi kehidupan dunia dan akhirat. Menurut al-9ha1ali pula, proses
pendidikan hendaklah merangkumi aspek intelek latihan jasmani serta pembinaan akhlak yang
mulia, berani dan hormat - menghormati.
;irman *llah di dalam Surah *l-*la@ ayat % yang bermaksud : 3=a#alahAAA Dengan
/ama )uhanmu yang menjadikan4, jelas menunjukkan betapa peri pentingnya pendidikan
kepada setiap umat manusia dengan tidak mengira jantina, agama, budaya, umur, keturunan dan
sebagainya =egitu juga dengan sabda /abi Muhammad S*. yang bermaksud : 3Menuntut
ilmu itu -ajib bagi bagi setiap lelaki dan perempuan4, jelas memberitahu kepada kita baha-a
setiap orang tidak kira lelaki atau perempuan dikehendaki menuntut ilmu atau dalam erti kata
lainnya mempunyai pendidikan.
Shariah *l-iyah *lsago menghuraikan di dalam bukunya 3;alsaah
Pendidikan4 pengertian pendidikan sebagai satu proses atau aktiviti yang berikut:-
Pendidikan sebagai proses persekolahan ormal.
Pendidikan sebagai proses latihan.
Pendidikan sebagai proses perkembangan i1ikal, intelek, so#ial dan emosi seseorang
individu.
Pendidikan sebagai proses indoktrinasi dengan tujuan agar pelajar akan memper#ayai
apa yang disampaikan.
Pendidikan sebagai proses yang berterusan untuk kemajuan individu seumur hidup.
4
Pendidikan sebagai aktiviti yang bersepadu untuk men#apai matlamat seperti
memperolehi kemahiran pengetahuan dan sikap dengan se#ara integrasi.
Pendidikan sebagai satu disiplin, seni dan sains.
Menurut *nuar *hmad ">!M(, sesetengah orang tidak dapat membe1akan antara
pendidikan asas dan pendidikan menengah. Pendidikan asas adalah satu konsep yang besar dan
luas. )anpa mengira usia atau ruang, pendidikan asas boleh sahaja bermula sama ada di
peringkat sekolah rendah, menengah, universiti atau usia tua. Pendidikan asas yang
dimaksudkan ialah satu komponen ilmu yang diberikan kepada individu meliputi asas-asas
kehidupan sama ada sebagai seorang individu manusia atau sebagai ahli dalam sesebuah
/egara. Seringkali pendidikan asas dikaitkan dengan akronim 7M "memba#a, menulis dan
mengira(. Sebenarnya pendidikan asas juga meliputi soal pendidikan kesihatan dan penjagaan
diri, kemahiran komunikasi dan berinteraksi serta berkaitan dengan pembangunan moral dan
agama.
2.. 0AKTOR KURIKULUM
*pabila berbi#ara mengenai kurikulum, terdapat pelbagai deinisi mengenainya dan
perkaitan dengan pendidikan. Menurut 5asan $anggulung "+,,7(, deinisi kurikulum dapat
dilihat menerusi empat aspek utama iaitu:
i. Matlamat yang ingin di#apai menerusi pendidikan
ii. Segala ilmu pengetahuan, maklumat, data, program dan pengalaman yang
membentuk kurikulum
iii. Metodologi dan kaedah mengajar yang dilaksanakan oleh guru untuk mengajar B
menarik minat pelajar untuk belajar
iv. Metodologi dan kaedah penilaian yang dilaksanakan dalam mengukur dan menilai
kurikulum dan hasil kepada proses pendidikan yang diran#ang
Selain itu, kurikulum dideinisikan sebagai satu budaya dan ilmu pengetahuan untuk
membantu guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran kepada kumpulan murid yang
tertentu "Mohd Daud,%&&8(. Justeru dalam konteks ini, berpandukan kepada deinisi kurikulum
yang dinyatakan, kurikulum adalah matlamat pendidikan yang meliputi segenap aspek ilmu
pengetahuan, peranan guru dalam menyampaikan ilmu pengetahuan dan membudayakan ilmu
pengetahuan, dan juga bagaimana kaedah dan metodologi dalam mengukur dan menilai sesuatu
kurikulum yang digubal.
Dalam konteks perkembangan pendidikan di Malaysia, kurikulum merupakan proses
meren#ana, menyepadukan, mentasir maksud, matlamat dan objekti kurikulum. 6a juga
berkaitan dengan menterjemah isi kandungan pelajaran dan melaksanakannya dalam bentuk
pelajaran sesuatu disiplin ilmu. Menurut *bdul ;atah "+,,7(, kurikulum kebangsaan ialah suatu
program pendidikan meliputi semua aspek kurikulum dan kokurikulum yang merangkumi semua
pengetahuan dan kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan keper#ayaan yang dapat
membantu perkembangan individu menjadi insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan
intelek dan mempertingkatkan nilai moral dan akhlak. $angsung daripada itu, para pendidik
5
dilihat lebih sebagai agen pelaksana kurikulum dan seterusnya mampu merealisasikan
kandungan ;alsaah Pendidikan /egara.
Melihat kepada huraian deinisi kurikulum yang telah diterangkan, ternyata kurikulum ini
adalah sebahagian daripada pendidikan. )anpa kurikulum maka akan pin#ang proses pendidikan.
$anjutan itu, apabila kurikulum dalam pendidikan digubal dengan mantap dan berkesan, sudah
pasti hasilnya akan dilihat dalam pembentukan masyarakat.
Sebagai manusia, kita tidak boleh lari daripada berinteraksi dengan persekitaran. *sas
kepada interaksi itu bermula dengan pembentukan sebuah keluarga. *pabila keluarga tersebut
berkembang, akan -ujud sebuah masyarakat. Masyarakat, menurut !amarudin dan Siti 5ajar
"%&&C(, dapat dideinisikan sebagai manusia yang hidup bersama di dalam suatu kumpulan di
suatu tempat dengan mengikut #ara dan aturan tertentu, konsep pergaulan hidup dan hubungan
sosial se#ara keseluruhan di antara kumpulan. Justeru, di dalam masyarakat sebenarnya terdapat
aturan ataupun penerimaan kebersamaan mengenai sesuatu perkara sama ada perkara baik atau
buruk.
Selain itu, seperti yang telah dinyatakan, interaksi antara individu juga merupakan
sebahagian daripada aktiviti di dalam masyarakat. Menurut Shariah *l-iah "%&C8(, masyarakat
boleh ditasirkan sebagai
sekumpulan individu yang berinteraksi, berkongsi bidang kawasan dan mengambil bahagian di
dalam kebudayaan yang sama.
"Shariah *l-iah, %&C8: D&(
Jika melihat kepada deinisi yang diambil dalam konteks ini, pembentukan masyarakat
sebenarnya bermula apabila sesuatu individu atau keluarga mendiami sesuatu ka-asan. Setelah
itu, interaksi antara ahli di dalam ka-asan itu akan me-ujudkan jaringan komunikasi yang akan
meluas dan seterusnya membentuk satu penerimaan kebersamaan yang boleh diterima oleh
semua pihak di dalam masyarakat itu.
Jika melihat kepada konteks yang lebih luas, masyarakat sebenarnya meliputi penduduk
yang mendiami suatu ka-asan yang luas dan mempunyai pentadbir tersendiri. *mir 5asan
"+,,+( mentasirkan masyarakat sebagai manusia yang tinggal se#ara berkumpulan di dalam
sesuatu -ilayah. *hli : ahli di dalam masyarakat itu mempunyai sistem untuk berinteraksi antara
satu sama lain, mempunyai kesamaan #iri : #iri tertentu dan bernaung di ba-ah sistem
pentadbiran yang sama.
Dalam konteks ini, pendidikan, kurikulum dan masyarakat sebenarnya saling
bergantungan antara satu sama lain. Menerusi deinisi yang dihuraikan dan disimpulkan, dapat
dikaitkan baha-a hanya dengan pendidikan dan peran#angan kurikulum yang mantap, maka
akan lahir masyarakat yang mampu hidup dengan ji-a kesederhanaan dan tahu akan tujuan
pen#iptaannya. !eadaan ini dapat di#apai menerusi interaksi pelbagai role player di dalam
bidang pendidikan seperti guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat.
6
Melihat kepada perkaitan yang dibuat mengenai komponen pendidikan, kurikulum dan
masyarakat, maka dalam konteks ini kita boleh membuat pengaplikasian menerusi penerapan
konsep pendidikan bersepadu ")ajul *riin dan /or 0*ini, +,,+(. !onsep pendidikan bersepadu
adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang berteraskan *l-?uran dan *s-Sunnah, yang
mana dengan berteraskan a@idah yang luhur, maka akan -ujud integrasi pelbagai disiplin ilmu
intelektual dalam melahirkan komuniti atau masyarakat. !onsep ini boleh disesuaikan dengan
komponen utama dalam konsep bersepadu.
*pabila kurikulum yang bersepadu telah diran#ang dengan rapi, maka ia akan
dilaksanakan di dalam sistem pendidikan. Menurut )ajul *riin dan /or 0*ini "+,,+(, matlamat
akhir pendidikan adalah me-ujudkan insan yang berintelek, mutliskill, serta bersikap proakti
dan positi terhadap ilmu pengetahuan. Matlamat akhir pendidikan ini akan memba-a insan
memahami akan kebenaran, makna dan tujuan hidup manusia yang akhirnya men#apai self"
actuali%ation "Eohana, +,%,(.
Di sini, guru memainkan peranan yang besar dalam menyampaikan isi kandungan
kurikulum sepadu. 9uru perlu mempunyai kesediaan yang mantap dalam berikir se#ara beradab
dalam pada memahami ilmu : ilmu dalam kurikulum sejelas-jelasnya ")ajul *riin dan /or
0*ini, +,,+(. Dengan sistem pendidikan yang dijalankan menerusi konsep sepadu, insan yang
akan dilahirkan kelak akan mempunyai ilmu pengetahuan yang mantap, kemahiran yang tinggi
dan juga akhlak yang baik serta dapat menongkah arus dalam hidup bermasyarakat.
Masyarakat sebenarnya memainkan peranan yang besar di dalam memastikan
kelangsungan sistem pendidikan. Menurut Eohana "+,%,(, pada masa kini, okus dan matlamat
pendidikan adalah berasaskan keper#ayaan, nilai, ilmu yang diterima oleh masyarakat. !eadaan
ini mengakibatkan insan yang dilahirkan hilang siat keji-aan dan hilang dalam mengenal
hakikat kejadian di muka bumi ini. Pendidikan juga perlu menyediakan pelajar untuk
menghadapi perubahan yang sering berlaku dalam masyarakat.
Justeru, apa yang diperlukan adalah menerusi kurikulum dan pendidikan yang sepadu,
unsur keji-aan dan mengenal hakikat kejadian akan kembali diterapkan ke dalam ji-a dan hati
masyarakat. 6ni bagi me-ujudkan sebuah masyarakat yang kekal utuh, tahan nilai dan akhlak
serta mempunyai ketamadunan yang dibanggakan. Jika keadaan tersebut masih berkekalan atau
tiada sumbangan atau sokongan daripada masyarakat, sudah tentu sistem pendidikan akan
menjadi ku#ar-ka#ir dan hilang keberkesanannya. Dalam konteks ini, masyarakat boleh memberi
sumbangan yang akti menerusi pelbagai #ara untuk memajukan sistem pendidikan. *ntara
kaedahnya adalah terlibat se#ara akti di dalam Persatuan 6bu =apa dan 9uru "P6=9(,
menghadiri dan membantu majlis atau program yang dianjurkan oleh pihak sekolah, dan
memberi sumbangan berbentuk endowment untuk aktiviti sekolah.
!ejayaan proses integrasi yang melibatkan tiga dimensi iaitu pendidikan, kurikulum dan
masyarakat bukanlah mengambil masa yang singkat untuk kita ke#apinya. Proses ini
memerlukan sokongan semua pihak sama ada kerajaan, pega-ai !ementerian Pelajaran
Malaysia, pendidik "guru(, pelajar dan tidak ketinggalan masyarakat itu sendiri. !ita perlu
sentiasa komited dan meneruskan usaha yang mendalam bagi menghasilkan proses integrasi
yang berkesan dan men#akupi seluruh aspek. *khirnya kita akan membentuk sebuah masyarakat
7
yang berji-a sederhana, mengenal hakikat kebenaran, mengaplikasikan ilmu pengetahuan
dengan #ara yang betul dan seterusnya men#apai self"actuali%ation.
3.. MASYARAKAT

Sememangnya, kita tidak boleh elak daripada berinteraksi dengan persekitaran. *sas
kepada interaksi itu bermula dengan pembentukan sebuah keluarga. *pabila keluarga tersebut
berkembang, akan -ujud sebuah masyarakat. Masyarakat, menurut !amarudin dan Siti 5ajar
"%&&C(, dapat dideinisikan sebagai manusia yang hidup bersama dalam suatu kumpulan di suatu
tempat dengan mengikut #ara dan aturan tertentu, konsep pergaulan hidup dan hubungan sosial
se#ara keseluruhan di antara kumpulan. Justeru, dalam masyarakat sebenarnya terdapat aturan
ataupun penerimaan kebersamaan mengenai sesuatu perkara sama
ada perkara baik atau buruk.

6nteraksi antara individu juga merupakan sebahagian daripada aktiviti dalam masyarakat.
Menurut Shariah *l-iah "%&C8(, masyarakat boleh ditasirkan sebagai sekumpulan individu
yang berinteraksi, berkongsi bidang ka-asan dan mengambil bahagian di dalam kebudayaan
yang sama.

Pembentukan masyarakat sebenarnya bermula apabila sesuatu individu atau keluarga
mendiami sesuatu ka-asan. Setelah itu, interaksi antara ahli dalam ka-asan itu akan
me-ujudkan jaringan komunikasi yang akan meluas dan seterusnya membentuk satu penerimaan
kebersamaan yang boleh diterima oleh semua pihak dalam masyarakat itu. Jika melihat kepada
konteks yang lebih luas, masyarakat sebenarnya meliputi penduduk yang mendiami suatu
ka-asan yang luas dan mempunyai pentadbir tersendiri. *mir 5asan "+,,+( mentasirkan
masyarakat sebagai manusia yang tinggal se#ara berkumpulan di dalam sesuatu -ilayah. *hli:
ahli dalam masyarakat itu mempunyai sistem untuk berinteraksi antara satu sama lain,
mempunyai kesamaan #iri:#iri tertentu dan bernaung di ba-ah sistem pentadbiran yang sama.
Dalam konteks ini, pendidikan, kurikulum dan masyarakat sebenarnya saling
bergantungan antara satu sama lain. Menerusi deinisi yang dihuraikan dan disimpulkan, dapat
dikaitkan baha-a hanya dengan pendidikan dan peran#angan kurikulum yang mantap, maka
akan lahir masyarakat yang mampu hidup dengan ji-a kesederhanaan dan tahu akan tujuan
pen#iptaannya. !eadaan ini dapat di#apai menerusi interaksi pelbagai role player di dalam
bidang pendidikan seperti guru, pelajar, ibu bapa dan masyarakat.
Sebenarnya, semua #iptaan *llah s.-.t mempunyai perkaitan yang tersendiri dan saling
melengkapi antara satu dengan yang lain. =agaimanapun, kun#i kepada keberhasilan perkaitan
tersebut sudah tentu berokus kepada kurikulum yang dinamik dan berpaksikan konsep
pendidikan sepadu dan peran#angan pendidikan yang holistik. Dengan erti kata lain, kurikulum
dan pendidikan boleh memandu manusia ke arah mengenal diri dan mengetahui tanggungja-ab
kepada Pen#ipta ")ajul *riin, %&&7(.
!onsep bersepadu ini memandu manusia di dalam perlakuan dan perbuatan seharian. 6ni
berlaku apabila paksi kepada konsep sepadu adalah berteraskan *l-?uran dan *s-Sunnah.
8
Justeru, konsep bersepadu dalam pendidikan sesuai untuk diterjemahkan ke dalam proses
integrasi komponen perubahan iaitu pendidikan, kurikulum dan masyarakat. Masyarakat
sebenarnya memainkan peranan yang besar di dalam memastikan kelangsungan sistem
pendidikan. Menurut Eohana "+,%,(, pada masa kini, okus dan matlamat pendidikan adalah
berasaskan keper#ayaan, nilai, ilmu yang diterima oleh masyarakat. !eadaan ini mengakibatkan
insan yang dilahirkan hilang siat keji-aan dan hilang dalam mengenal hakikat kejadian di muka
bumi ini. Pendidikan juga perlu menyediakan pelajar untuk menghadapi perubahan yang sering
berlaku dalam masyarakat.
Justeru, apa yang diperlukan adalah menerusi kurikulum dan pendidikan yang sepadu,
unsur keji-aan dan mengenal hakikat kejadian akan kembali diterapkan ke dalam ji-a dan hati
masyarakat. 6ni bagi me-ujudkan sebuah masyarakat yang kekal utuh, tahan nilai dan akhlak
serta mempunyai ketamadunan yang dibanggakan. Jika keadaan tersebut masih berkekalan atau
tiada sumbangan atau sokongan daripada masyarakat, sudah tentu sistem pendidikan akan
menjadi ku#ar-ka#ir dan hilang keberkesanannya. Dalam konteks ini, masyarakat boleh memberi
sumbangan yang akti menerusi pelbagai #ara untuk memajukan sistem pendidikan. *ntara
kaedahnya adalah terlibat se#ara akti dalam Persatuan 6bu =apa dan 9uru "P6=9(, menghadiri
dan membantu majlis atau program yang dianjurkan oleh pihak sekolah dan memberi sumbangan
berbentuk 0endo-mentF untuk aktiviti sekolah.
9
4.. KESIMPULAN
!esimpulannya, pendidikan berupaya mengubah #orak kehidupan seseorang ahli dalam
sesebuah /egara. Melalui pendidikan juga dapat membentuk masyarakat yang berakhlak tinggi,
berpengetahuan luas, bijaksana dalam membuat keputusan, dan tegas dalam mengendalikan
emosi seterusnya dapat mema#u kegemilangan dan ke#emerlangan sesebuah /egara. Dalam
proses pendidikan, sememangnya -ujud suatu interaksi iaitu perhubungan dan komunikasi
antara manusia dan manusia sama ada se#ara ormal atau tidak ormal, teran#ang atau tidak yang
mana akhirnya memba-a kepada perkembangan keseluruhan manusia dan kumpulan :
kumpulan manusia. =agaimanapun, untuk memantapkan lagi proses pendidikan itu, komponen
kurikulum perlu diberi perhatian dan sebagai sokongan terhadap kelangsungan proses tersebut.
Proses ini memerlukan sokongan semua pihak sama ada kerajaan, pengurusan
!ementerian Pendidikan Malaysia, pendidik "guru(, pelajar dan tidak ketinggalan masyarakat
itu sendiri. !ita perlu sentiasa komited dan meneruskan usaha yang mendalam bagi
menghasilkan proses perubahan yang berkesan dan men#akupi seluruh aspek. Selain itu juga,
pendidikan dapat membantu dan mendorongnya bertindak dengan #ara yang rasional bagi aedah
diri serta masyarakat, bangsa dan negaranya.
10
RUJUKAN
*bdul ;atah 5assan "+,,7(. engenalan &alsafah endidikan . Pahang: P)S Publi#ations B
Distributors Sdn.=hd.
*mir 5asan Da-i. "+,,+(. enteorian Sosiologi dan endidikan. )anjung Malim: ?uantum
=ooks.
*tan $ong "%&G'-%&GC(. sikologi endidikan, De-an =ahasa dan Pustaka, !uala $umpur
=ooks. diterbitkan.
5asan $anggulung "+,,7(. #sas #sas endidikan 'slam. <disi !elima. Jakarta: Pustaka *l
5usna =aru.
http:HHeprints.utm.myH%G,CDH%HJI<-%-+,%%-,D+.pd
http:HH---.moe.gov.myHuserilesHileHPPPHPreliminary-=lueprint-=M.pd
!amarudin 5j. 5usin dan Siti 5ajar 5j. *bdul *1i1. "%&&C(. engajian !elayu ( dan )*
emulihan dan engayaan, engurusan Sumber Budaya, dan !asyarakat !alaysia.
!umpulan =udiman Sdn. =hd. $umpur: De-an =ahasa dan Pustaka.
M#$eod, J.D. dan Shanahan, M. "%&&'(. +rajectories of poverty and children,s mental health.
$ournal of Health and Social Behavior, 7G, +,G:++,
Mohd Daud 5am1ah "%&&7(. -iputan .urikulum Sekolah. !uala $umpur: De-an =ahasa Dan
Pustaka.
Portal Pendidikan >tusan, ---.tutor.#om.my.
Eobiah Sidin "%&&C(. emikiran Dalam endidikan. Shah *lam: Penerbit ;ajar =akti Sdn. =hd.
Eohana 5am1ah "+,%,(. .hat is <du#ation. /ota .uliah !inggu 0. Skudai: >)M. )idak
Sdn. =hd.
Shariah *l-sago "%&C8(. Sosiologi endidikan, 5einmann"Malaysia( Sdn.=hd. Petaling Jaya
Shariah *l-iyah *lsago. "%&C8(. Sosiologi endidikan. Petaling Jaya: $ongman Malaysia
Sdn. =hd.
S-it, D.; "%&'&-%&G7(. +he Sociology of 1ducation, Eoutledge B !eagan Paul, $ondon
11
)ajul *riin /oordin "%&&7(. erspektif &alsafah dan endidikan di !alaysia. !uala $umpur:
De-an =ahasa dan Pustaka.
)ajul *riin /oordin "+,%,(. Pendidik =ina !ebenaran >niversal. endidik, '&, 88 : 8G.
)ajul *riin /oordin dan /or 0*ini Dan "+,,+(. endidikan dan embangunan !anusia*
endekatan Bersepadu. =andar =aru =angi: *s-Syabab Media.
12