Anda di halaman 1dari 8

HAKIKAT PENCIPTAAN MANUSIA

Telah diriwayatkan dari Imam Khatib Al-Baghdadi ra (Abu Bakr ibn Ali bin Sabit
) dengan sanad yang sahih bahawa telah berkata Sufyan As- Sauri ra " Agama ini
dibina dengan Asar-istinbat Al-Qur'an dan sunnah serta aa yang diriwayatkan dari
ara sahabat yang membawa keada maksud syariah (Al-Qur'an ! Sunnah) - dan
bukanlah agama ini dibina dengan akal"" #akikat sebenar $itaan manusia yang
memunyai kaitan yang erat dengan Allah S%T iaitu selain unsur-unsur fi&ikal yang
wu'ud dalam en$itaan manusia( terdaat 'uga unsur lain yang $uku enting iaitu
unsur r)h atau siritual seerti yang disebut )leh Allah S%T dalam surah al #i'r ayat
*+ bermaksud,
-Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta aku tiupkan ro dari
!"iptaan#$Ku, maka endakla kamu !Iblis# sujud kepadanya%&
Berdasarkan hakikat ke'adian manusia( insan yang $emerlang adalah insan
yang beruaya memahami hakikat en$itaan mereka serta menumukan usaha
untuk memenuhi keerluan fi&ikal dan 'uga ker)hanian mereka" .saha untuk
menyeadukan kedua-dua unsur asas ini akan membawa manusia itu keada
matlamat akhir iaitu memer)lehi kebahagiaan dunia dan 'uga akhirat" Satu
kelebihan utama keada manusia yang dianugerahkan )leh Allah S%T iaitu mereka
diberi an$aindera untuk memahami dan mengerti hakikat ke'adian dan diberi akal
yang berua keuayaan untuk memilih antara yang hak dan yang batil( sama ada
kebahagiaan atau 'alan kesengsaraan" /anusia sesungguhnya meruakan satu
makhluk yang istimewa" Kita sebagai manusia tana disedari sebenarnya
meruakan semulia-mulia makhluk di muka bumi ini seerti mana firman Allah S%T
di dalam Al-Qur0an1
'Sesun((unya tela kami "iptakan manusia itu den(an sebaik$baik kejadian%
!Sura At$Tin ) *#
Ke'adian manusia itu sangatlah k)mleks dan rumit sehingga memustahilkan
manusia itu untuk ter'adi dan ter$ita dengan sendirinya" 2ihatlah er'alanan darah
dan sistem urat saraf( k)mbinasi daging dan tulang serta bentuk badan manusia
yang sungguh rumit dan unik"
/anusia di dalam bahasa arabnya disebut (34456) iaitu insan (manusia) dan
menurut riwayat dari Al-/un&iri yang bertanyakan Abi #aitsam aakah asal bagi
erkataan (7An-nas) maka di'awab ianya ialah (895:6) dan dari sudut maksud ula
maka menurut dari riwayat Ibn Abbas ra ernah menyebut bahawa yang disebutkan
(insan) itu ialah kerana ianya berasal dari 9594;56 iaitu keluaan kerana manusia atau
insan itu fitrahnya elua aabila telah berlalunya masa dan &aman (Sila lihat 2isan
Arab )leh Ibn /an&ur m<s *=> ?ilid >)"
@i dalam Islam( memerhati dan memahami hakikat ke'adian manusia meruakan
satu tuntutan dan kewa'ian kerana dengan memerhatikan hakikat ke'adian
manusia dan memahami r)sesnya baik menurut ed)man wahyu atau menuruti
enemuan dari ilmu sains daat membawa manusia itu keada kesedaran akan
kebesaran Allah dan menyembahnya dengan ilmu serta yakin"
#al ini 'elas disebut dalam firman-Aya 1
'+an dari apaka manusia itu di"iptakan,% !Sura Abasa ) -.#& Ayat ini
didatan(kan dalam Al$/ur0an melalui uslub !(aya# yan( berbentuk pertanyaan
ba(i menyuru manusia itu supaya memeratikan asal kejadiannya dari
apaka kita di"iptakan&
2alu kemudian Allah S%T menyambung dan men'awab kembali dengan firman-Aya 1
'+an dari setitis air mani lelaki itula manusia dijadikan kemudian
diaturkannya menjadi sempurna% !Sura Abasa ) -1#&
#al ini dibuktikan )leh ka'ian Saintifik walauun ketika diturunkan Al-Qur0an keada
Aabi /uhammad SA% ada >=BB tahun dahulu" Cada masa itu belum lagi wu'ud
mikr)sk) atau alatan $anggih tai demi kebenaran dan muk'i&at Al-Qur0an sebagai
sumber ilmu dan wahyu dari Allah maka umat Islam yang memahami Al-Qur0an
sudah un mengetahui akan fakta ini se'ak turunnya wahyu keada rasulullah
sallahualaihiwasalam"
@ari setitis air mani yang menghasilkan serma itulah meruakan asas dan un$a
ke'adian manusia aabila ia ber$amur dengan )Dum (benih) di dalam rahim wanita
aabila berlaku r)ses ersetubuhan seerti firman Allah S%T 1
'+an baa2a sesun((unya +iala !Alla# yan( menjadikan pasan(an suami$
isteri baik dari lelaki dan perempuan% !Sura An$Najm ) *3#& Iaitu Allah S%T telah
mentakdirkan keada manusia dengan kekuasaan-Aya suatu fitrah suaya
$enderung dan tertariknya manusia itu sesama lawan 'antina suaya dengan
demikian akan berlakunya r)ses ersetubuhan yang akan menghasilkan ke'adian
manusia seerti firman-Aya yang seterusnya 1
'+ari air mani !air lelaki# ketika ianya tertumpa ke dalam raim !kemaluan
perempuan#% !Sura An$Najm ) *4#" @emikianlah r)ses berlakunya ke'adian
manusia aabila dengan takdir Allah S%T telah menetakan bahawa wu'udnya satu
tarikan dan kenikmatan antara lelaki dan eremuan sehingga mend)r)ng masing-
masing untuk mendekati dan menghamiri lalu men'alin hubungan badan yang akan
menghasilkan kesan lahirnya dan ter$itanya manusia"
-Sunnah (ketetaan) Allah yang telah ditetakan keada hamba-Aya dan rugilah
g)l)ngan yang tidak berimanE (Surah Al-Fhafir 1 GH)"
/engenai ke'adian dan asal ke'adian manusia ini 'uga turut disebut dalam hadis
baginda SA% sebagai bukti dan tanda muk'i&at seerti yang diriwayatkan )leh
Abdullah Ibn /as0ud ra yang ernah berkata 1
Bermaksud"""""
'Tela berjalan satu ari seoran( 5audi untuk ke majlis rasululla
salallaualaii2asalam yan( sedan( men(ajar para saabatnya maka
berkatala (olon(an /uraisy kepada 5audi itu dalam perjalanannya 67aai
5audi, men(apa kamu tidak bertanyakan lelaki ini yan( mendak2a dirinya
seba(ai nabi den(an sesuatu soalan yan( anya mampu dija2ab ole para
nabi,0 Maka akirnya lelaki 5audi itu pun sampai dan duduk di majlis ba(inda
lalu bertanyakan 67aai Muammad beritaula dari apaka di"iptakan
manusia itu,0 Maka menja2abla ba(inda salallaualaii2asalam den(an
sabdanya 67aai 5audi, di"iptakan manusia itu selurunya dari air beni
lelaki dan dari beni perempuan% !adis ri2ayat Amad dalam Musnadnya m8s
*43 9ilid -#&
P:;SES KE9A+IAAN MANUSIA SE<EPAS =E:<AKUN5A PE:CAMPU:AN
ANTA:A =ENIH <E<AKI +AN
Aabila berlakunya er$amuran antara benih lelaki dan eremuan seerti
yang disebut dalam firman Allah S%T 1
'Sesun((unya kami "iptakan manusia dari setitis mani dan kami men(ujinya
lalu kami menjadikannya menden(ar la(i meliat% !Sura Al$Insan ) ># maka
beni lelaki iaitu sperma itu arusla diuji den(an terpaksa menembusi lapisan
o?ari 2anita yan( tebal dan tidak semua berjaya ke"uali anya satu beni yan(
akirnya berjaya menembusi lapisan o?um dan bersenya2a&
Aabila telah bersenyawa maka dengan i&in Allah S%T t)m)kan benih itu
akan men'adi gumalan darah yang bersemi lalu membentuk ketulan daging yang
enuh isi dan darinya diwu'udkan tulang dari kalsium dan &at tertentu maka akhirnya
membentuk 'asad dan fi&ikal khusus" Inilah yang disebut )leh Allah S%T dalam
firman-Aya 1
'Sesun((unya kami jadikan manusia itu dari sari tana !asal kejadian Adam#
lalu kemudiannya kami jadikannya pula manusia itu dari air mani yan(
disimpan di tempat yan( kuku !raim#, kemudian dari air mani itu kami
jadikannya se(umpal dara yan( pekat yan( dari se(umpal dara itu kami
jadikannya pula seba(ai ketulan da(in(, dan dari ketulan da(in( itu
kemudiannya kami "iptakan tulan( dan kemudiannya dari tulan( itu kami
balutinya den(an da(in( dan membentuk jasad lalu kemudiannya jadila dia
seba(ai makluk yan( sempurna% !Sura Al$Mukminun ) -@$-*#&
@emikianlah en$itaan manusia yang akhirnya men'adi 'asad yang hidu lalu
ber'alan( ber$aka dan mendengar serta melihat untuk diertanggung'awabkannya
dengan kehiduan sebagai manusia untuk men$aai matlamat ke'adiannya iaitu
sebagai hamba keada Allah S%T dan beribadah keada-Aya seerti firman-Aya 1
'+an tidakla di"iptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribada
kepada$ku% !Sura AdA$Bariyat) 34#& Itula tu(as manusia seba(ai amba Alla
S7T dan demikianla tan((un(ja2ab kita sein((ala datan( ketentuan Alla
lalu akirnya kita akan dikembalikan kepadanya den(an dimatikan kita serta
di"abut keidupan dari kita&
'Kemudian sesuda itu !selepas idup buat seketika# kamu akan dimatikan%
!Sura Al$Mukminun ) -3#& Kematian akan memisakan kita dari keidupan
dunia yan( inda ini sekali(us menjadi sebua kiamat ke"il kepada diri kita
apabila se(ala nikmat ditarik dan anya tin((al ke(elapan kubur dan sebua
alam baru yan( menanti kita yan( dinamakan seba(ai alam barAark&
KEA+AAN SE<EPAS MATI
Sesungguhnya setelah dimatikan maka manusia itu akan berada di alam
enantian dari alam dunia ke alam akhirat" /aka alam ernantian itu dinamakan
alam kubur atau alam bar&arkh" @i sana manusia itu akan mula mendaat
embalasan yang setimal dari aa yang dierbuat )lehnya di atas muka bumi
dahulu"
#al ini 'elas dan wa'ib diimani dan sabit ('elas) disebutkan dalam sebuah hadis
yang sahih yang diriwayatkan )leh Abi #urairah ra dari Aabi Salallahualaihiwasalam
yang ernah bersabda 1
'Sesun((unya manusia itu apabila menjadi mayat maka dia akan didatan(i
ole malaikat, dan jika lelaki itu seoran( yan( sole !baik# maka akan
dikatakan kepadanya keluarla 2aai ji2a yan( baik dan berada dalam jasad
yan( baik pula, keluarla den(an kemuliaan dan ber(embirala den(an
keredaan Tuan, lalu apabila ro itu suda keluar maka akan se(erala
diba2anya ke lan(it lalu apabila sampai di sana akan dibukala pintu
kepadanya sambil ditanya ole Malaikat di lan(it 6Siapaka lelaki itu,0 Maka
dija2ab 6si Culan dan si Culan&0 <alu akan menyambutla para malaikat den(an
sebaik sambutan sambil menyebut 6Selamat datan( 2aai ji2a yan( baik dan
berada pula dalam jasad yan( baik ber(embirala den(an keredaan tuan dan
berbau 2an(ila ji2anya&0 Sein((ala ru itu diba2a jumpa Alla S7T lalu
dikembalikan ke kuburnya den(an ke(embiraan sambil menanti di kuburnya
akan kedatan(an ari kiamat&
/anakala 'ika manusia yang mati itu se)rang yang 'ahat maka aabila
didatangi malaikat dikatakan keada 'iwanya keluarlah wahai 'iwa yang ke'i( dalam
'asad yang buruk keluarlah dengan enuh kehinaan dan bergembiralah dengan
neraka dan a&ab" 2alu aabila dibawa r)h itu ke langit maka berkatalah malaikat
en'aga intu di langit( ISiaakah yang berbau busuk iniJ0 maka di'awablah Ifulan
dan si fulan0 maka berkatalah mereka( I%ahai 'iwa yang ke'i tiadalah kebaikan
bagimu tidak lah dibukakan intu buatmu wahai 'iwa yang ke'i dalam 'asad yang
buruk ula" Kembalilah engkau dalam kehinaan"0 2alu r)h itu un dibawa ke
kuburnya lalu dia&ab" (#adih Sahih riwayat Ahmad n)"GKH=( Aasaie0( Ibn" /a'ah)
Sesungguhnya kematian bukanlah bererti enamat segala-galanya bahkan
ianya meruakan ermulaan bagi sebuah kehiduan baru yang kekal" Tidaklah benar
bagi g)l)ngan kufur yang mengingkari kewu'udan kehiduan seleas mati bahawa
dunia inilah segala-galanya dan aabila mati maka manusia hanya akan men'adi
tanah dan hilang terus dari muka bumi serta tamatlah segala erkara dan sengsara"
/ereka yang tidak beriman dengan kehiduan seleas mati maka mereka inilah
yang aabila menghadai tekanan( enderitaan di dunia ini maka segera
memutuskan nyawa mereka yang diamanahkan )leh Allah dengan membunuh diri"
/embunuh diri sendiri disangkanya daat menamatkan enderitaannya sedangkan
sebaliknya" Ia bahkan menambah deritanya aabila diseksa dan dia&ab di dalam
kehiduan seleas mati yang kekal dan abadi"
Sesungguhnya mati hanyalah ermulaan kehiduan sebenar yang kekal abadi
dan hakiki" Adaun dunia ini hanyalah ibarat temat ermusafiran sementara dan
temat u'ian"@i dalam kubur manusia akan ditanya mengenai amal erbuatan
mereka di dunia( di situlah akan bermulanya titik enga&aban atau embalasan
nikmat" Ini disebut )leh rasulullah dalam sabdanya yang bermaksud1
'Sesun((unya seoran( manusia itu apabila tela diletakkan dalam kubur dan
beredar kaum kerabatnya menin((alkan kuburnya maka akan terden(arla
olenya bunyi derapan kasut mereka itu dan datan(la dua malaikat duduk di
sisinya %& !adis Sai ri2ayat =ukari no& ->41#
@iriwayatkan )leh Imam Tirmid&i dengan hadis hasan yang marfu dari Abu #urairah
ra bahawa nama ara malaikat tesebut ialah /unkar dan Aakir" @isebutkan )leh
baginda rasulullah dalam hadis yang banyak baik melalui riwayat Abu @aud( Aasaie(
Abi Syaibah dan lain-lain mengenai datangnya dua malaikat dan meny)al manusia
akan siaakah tuhannyaJ Aakah agamanyaJ Siaakah nabinyaJ dan 'ika se)rang
manusia itu daat men'awab s)alan ara malaikat maka akan dibukakanlah baginya
intu-intu syurga sehingga dia daat melihat temat tinggalnya di syurga dan
dierluaskan baginya kubur serta beristirahatlah dia dengan enuh nikmat dan
tenang sambil menanti datangnya hari kiamat"
Adaun 'ika sebaliknya( iaitu dia tidak daat men'awab s)alan yang ditanya
)leh ara malaikat maka se)rang manusia itu akan diakaikan dengan akaian dari
ai neraka dan dibukakan intu neraka serta ditun'ukkan temat tinggalnya dalam
neraka sehingga menderitalah dia menerima a&ab seksa sehinggalah hari kiamat"
Sesungguhnya aabila manusia mati( maka akan han$urlah tulang-tulang dan
isi dagingnya men'adi tanah semuanya atau dimakan $a$ing atau binatang dalam
tanah sehingga tidak tinggallah kesan melainkan sebentuk tulang ke$il di bahagian
unggung yang dinamakan sebagai tulang sulbi yang akan kekal sehingga kiamat"
Tulang sulbi manusia yang berada di hu'ung tulang belakang yang aling akhir
yang di dalam bahasa Inggris disebut sebagai L)$$yM ini sebenarnya disebut dalam
hadis yang sahih )leh baginda dengan sabdanya 1
'Semua baa(ian tubu anak adam akan binasa ke"uali di ujun( ekornya,
darinya dia mula di"iptakan dan darinya dia akan dijadikan semula% !Hadis
Sai ri2ayat =ukari no& *1>3#&
Bagi mereka yang beramal s)leh dan beriman keada Allah maka mati
meruakan nikmat dan kegembiraan kerana mereka akan daat memer)lehi
gan'aran nikmat dan syurga" /anakala bagi mereka yang tidak beriman dan beramal
buruk maka mereka akan mendaat a&ab atas d)sa-d)sa mereka dan dia&ab di
dalam neraka"
INSTITUT PE:DU:UAN TEMENDD;ND I=:AHIM
9;H;: =AH:U
KP<I AM=I<AN 9ANUA:I @EE.
=IM=INDAN +AN KAUNSE<IND
PENDA9IAN ADAMA IS<AM
TA9UK)
HAKIKAT KE9A+IAN MANUSIA
F
PE:ANAN SE=ADAI PEN+I+IK ANAK =ANDSA
NAMA)
ASMAT =INTI A<I
.@E4>E$E>$33@.
PENS5A:AH )
PN&N;:HA5ATI =T I=:AHIM