Anda di halaman 1dari 5

Cg Mohd Ridzuan al-Kindy

EDU3107 BIMBINGAN DAN KAUNSELING


KANAK-KANAK

TOPIK 1: BIMBINGAN DAN KAUNSELING

Konsep Asas Bimbingan, Kaunseling dan
Psikoterapi

Bimbingan
Konteks pendidikan bantuan atau pertolongan
yang diberikan dengan betul kepada murid
berkenaan. (Crow & Crow, 1983)

Kaunseling
Proses interaksi yang membolehkan individu
memahami diri dan situasinya. (Shertzer & Stone,
1968)
Perhubungan profesional antara kaunselor terlatih
dan klien. (Burks & Stefflre, 1979)
Proses pertemuan secara bersemuka di antara
seorang kaunselor dengan kliennya yang membawa
kepada perubahan klien pada akhirnya. (Patterson
& Eisenberg, 1983)

Psikoterapi
Terapi rawatan sesuatu penyakit fizikal dan mental
melalui proses pemulihan tanpa penggunaan ubat
atau pembedahan.
Terapi berasaskan psikologi (psikoterapi) -
pemulihan minda atau pemulihan kendiri iaitu
rawatan sakit jiwa atau gangguan mental dengan
menggunakan kaedah psikologi.Matlamat Bimbingan dan Kaunseling
Memupuk kemahiran menyelesaikan masalah
kendiri.
Membantu klien menguasai pelbagai kemahiran
asas untuk adaptasi dan penyesuaian diri.
Menggunakan potensi dan pelbagai sumber yang
ada untuk mencapai prestasi lebih baik.

Lima Matlamat Bimbingan dan Kaunseling


Objektif Bimbingan dan Kaunseling


Prinsip dan Falsafah Bimbingan dan Kaunseling

Prinsip-prinsip Bimbingan dan Kaunseling

Perubahan tingkah laku
Perubahan yang positif
Pengurusan diri
Proses membuat keputusan efektif
Pencapaian potensi
Membimbing murid membentuk nilai, sikap dan
tingkah laku positif.
Melayan keperluan murid ke arah
mengembangkan potensi murid secara optimum.
Membimbing murid memahami kekuatan dan
kelemahan diri.
Mendorong murid menghadapi masalah dengan
tabah hati dan yakin.
Menyedarkan murid ada orang yang sudi
membantu menyelesaikan masalah.
Memberi nasihat untuk pemilihan kerjaya.
Mengubah tingkah laku bermasalah murid.
Membentuk konsep kendiri positif.
Tunjuk ajar bagi mengatasi masalah akademik.
Membantu murid memilih mata pelajaran elektif
yang sesuai (sekolah menengah)
Menganjurkan kem motivasi.
Klien berpeluang menerima perkhidmatan tanpa
mengira latar belakang.
Tanggungjawab bersama antara kaunselor, klien,
pihak sekolah dan ibu bapa.
Mengikut prosedur dan peraturan.
Prinsip hubungan mesra dan kepercayaan antara
kaunselor dan klien.
Cg Mohd Ridzuan al-Kindy


Falsafah Bimbingan dan Kaunseling
Semua murid punya potensi yang dapat
diperkembangkan secara optimum melalui
pelaksanaan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling.
Berteraskan sumber dalaman dan luaran bagi
melahirkan insan yang seimbang dalam aspek
JERIS.

Pendekatan Bimbingan dan KaunselingKepentingan Bimbingan dan KaunselingTOPIK 2: PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN
KAUNSELING

Jenis Perkhidmatan Bimbingan


Jenis Kaunseling


Kaunseling Individu
Proses perbincangan antara kaunselor dan klien di
mana kaunselor berusaha menolong kliennya
memahami diri sendiri, menerima masalah yang
Tanpa paksaan.
Dijalankan dalam bilik khas.
Mengikut etika dan memelihara hak murid (etika
kerahsiaan)
Tindakan susulan selepas proses perkhidmatan.
Diuruskan oleh kaunselor bertauliah / guru
bimbingan terlatih.
Kendali kes krital yang timbul secara
mendadak yang memerlukan tindakan segera
Berlaku apabila pelajar menhadapi keadaan
yang menggugat kebajikan diri sendiri / orang
lain
Contoh: Histeria, cubaan bunuh diri
Peranan guru:
Campur tangan dalam krisis
Sebagai orang tengah membantu pihak
berselisih faham
Memperbaiki keadaan / sikap murid
1. Pendekatan Krisis
Fokus kepada kekurangan / masalah yang
dapat dikenal pasti dari semasa ke semasa
Objektif : mengubah perlakuan untuk
mengelakkan situasi krisis.
Contoh: ponteng, bergaduh, lawan guru
Penyelesaian:
Kaunseling Individu
Kaunseling Kelompok
2. Pendekatan Pemulihan
Bimbingan / usaha utntuk menyekat
kemungkinan berlakunya masalah / aktiviti
yang tidak sihat.
Guru meramal masalah yang akan timbul.
Contoh: Penyalahgunaan dadah
Peranan guru:
Mendedahkan pengetahuan untuk
mencegah masalah (contoh: Pendidikan
Pencegahan Dadah - PPDa)
Menganjurkan Kempen / taklimat / kem /
ceramah
3. Pendekatan Pencegahan
Usaha kenalpasti aspek keperluan pelajar di
alam persekolahan supaya mereka dapat
dilengkapi dengan pengetahuan / kemahiran /
pengalaman serta akhlak mulia.
Beri peluang kenali diri dan atasi masalah
kendiri
Contoh: Bimbingan kerjaya, teknik menjadi
pelajar cemerlang
4. Pendekatan Perkembangan
Membantu menangani masalah disiplin
dengan membimbing murid menguasai
kemahiran mendisiplinkan diri.
Mengenalpasti tingkah laku bermasalah
oleh murid untuk diatasi.
Membantu guru biasa membimbing
murid-murid yang mengalami gangguan
mental
Membantu guru biasa mengurangkan
masalah kawalan disiplin kelas dan
membentuk iklin bilik darjah yang kondusif.
J
e
n
i
s
-
j
e
n
i
s

P
e
r
k
h
i
d
m
a
t
a
n

B
i
m
b
i
n
g
a
n

d
a
n

K
a
u
n
s
e
l
i
n
g
Bimbingan
Kaunseling
Bimbingan Kerjaya
Konferensi Keluarga / Ibu Bapa
Jenis Kaunseling
Kaunseling Individu
Kaunseling
Kelompok
Cg Mohd Ridzuan al-Kindy
dihadapi, sehingga dia membuat pertimbangan dan
mengambil keputusan yang membantunya
mengatasi masalah hidupnya. (Cottle dan Downie,
1970)
Proses interaksi yang menyediakan hubungan
bermakna antara diri dengan persekitaran dan
menghasilkan pencapaian matlamat serta
mewujudkan nilai-nilai yang sesuai untuk tingkah
laku pada masa hadapan (Shertzer dan Stone,
1981)

Fasa Kaunseling Individu


Tujuan Kaunseling Individu


Kaunseling Kelompok
Orientasi permasalahan dan proses pemulihan
untuk merasionalisasikan setiap orang murid
mengikut kehendak kumpulannya. (Carl Rogers,
1970).

Fasa Kaunseling Kelompok

Kepentingan Kaunseling Kelompok


Perbezaan Antara Kaunseling Individu dan Kaunseling
Kelompok
Kaunseling Individu Kuanseling Kelompok
Proses terapeutik
terhad diantara
seorang kaunselor
dengan seorang
klien
Proses terapeutik
berlaku antara
kaunselor dengan
beberapa orang klien
dalam kelompok itu
Bimbingan yang
diterima hanya satu
hala walau
komunikasi dua hala
berlaku
Klien-klien boleh
menerima bimbingan
lebih daripada satu
hala, komunikasi juga
pelbagai hala
Fungsi kaunselor
tidak berubah
Fungsi kaunselor
memimpin kelompok
boleh berubah kepada
klien
Lebih mudah
membina suasana
selesa dan percaya
Lebih sukar membina
suasana selesa dan
percaya
Klien hanya
menumpukan
kepada masalahnya
sahaja dan
mendapat
pandangan daripada
kaunselor sahaja
Klien dapat
memerhatikan tingkah
laku proses
penyelesaian masalah
di samping cara
pengendalian
penyelesaian masalah
oleh klien lain.
Kaunselor dapat
memberikan
perhatian
sepenuhnya kepada
kliennya.
Perhatian kaunselor
terpaksa dibahagikan
kepada beberapa
orang klien.
Membina hubungan
Penerokaan
Mengenalpasti masalah
Membuat alternatif
Keputusan dan penamatan
Menjalinkan hubungan baik antara kaunselor dan
klien.
Membantu murid membina kemahiran dan keyakinan
untuk menyelesaikan masalah diri sendiri.
Membantu murid supaya membuat keputusan secara
rasional dan praktikal.
Menyelesaikan masalah secara berkesan atau
mencegah masalah kritikal yang timbul, atau
mengubah t/laku negatif kpd positif.
Orientasi
Konflik dan konfrontasi
Perkembangan hubungan
kejelekitan
Membuat alternatif
Keputusan dan penamatan
Memperolehi kemahiran sosial semasa berinteraksi
dengan ahli-ahli berkelompok
Kaunselor dapat memberi perkhidmatan yang teratur
dan berkesan kepada satu kumpulan yang
ditetapkan.
Klien dapat memahami persamaan dan kelainan di
antara ahli-ahli kelompok serta dapat berkongsi idea.
Seseorang klien boleh menjadi sistem pembantu
kepada ahli-ahlinya.
Pendapat-pendapat bernas dapat dikumpulkan
bersama.
Bertambah yakin tentang persepsi diri sendiri.
Melahirkan semangat kerjasama dalam satu
pasukan.
Memahami diri sendiri dengan lebih mendalam.
Cg Mohd Ridzuan al-Kindy
Etika Kaunselor


Ciri-Ciri Kaunselor
Ciri Kepentingan
Percaya klien
unik dan
berharga
Membolehkan klien menaruh
harapan dan mula percaya kepada
kaunselor.
Percaya klien
boleh berubah
Membolehkan kaunselor
meneruskan proses kaunseling jika
ada penghujung di mana klien
akan berubah dan boleh dibantu.
Faham
bagaimana
individu efektif
berfungsi
Membolehkan kaunselor
mengetahui klien berjaya
mencapai tahap perfungsian sbg
individu yg efektif berfungsi &
mblhkn proses kaunseling
dihentikan.
Ada
pengetahuan
untuk
membantu
Membolehkan kaunselor tahu
strategi mana yg sesuai digunakan
utk membantu klien
Ada
kesanggupan
Melibat diri
Membolehkan klien percaya yg
kaunselor benar-benar
menumpukan sepenuh perhatian
kepadanya dan masalah yang
dihadapinya
Mengenali diri
sendiri
Membolehkan kaunselor menjadi
model kepada kliennya

Peranan Kaunselor

Aspek Tempat
Sekolah membantu pelajar membuat pemilihan
kerjaya yg sesuai untuk mereka.
Penjara Membantu pemulihan ahli dan proses
mengintegrasikan mereka semula dengan
masyarakat.
Hospital membantu keluarga yang kehilangan
ahlinya menghadapi dan menerima kehilangan.
Pejabat Agama Islam membantu suami isteri yang
mengalami masalah rumah tangga.
Pejabat Kerajaan Membantu pekerja yg stress
atau menghadapi masalah burn out.

Aspek Perkembangan Individu
Kesihatan fizikal bantu individu jaga
kesihatan.amalkan tabiat yg positif.mengamalkan
gaya hidup yg sihat.
Keperluan sosial hubungan keluarga,persekitaran
tempat kerja,persahabatan dan kegiatan lain yg
menghubungkan individu tersebut dgn orang lain.
Kesihatan mental kaunselor perlu rangsang
pemikiran klien supaya lebih kreatif dalam
menyelesaikan masalah.
Keperluan emosi tingkatkan kesejahteraan emosi
klien supaya ia dpt menyatakan masalah dan
perasaannya terhadap kehidupannya.
Keperluan kerohanian perlu kerana sekarang
manusia bertindak berlandaskan sesuatu
kepercayaan dan ajaran agamanya.


TOPIK 3: PERANAN GURU BIASA SEBAGAI GURU
PEMBIMBING

Peranan Guru Biasa Dalam Perkhidmatan
Bimbingan dan Kaunseling


Peranan Guru Biasa Peranan Guru Kaunseling
Mata pelajaran
sebagai keutamaan
Pembentukan
personaliti sebagai
keutamaan
Keputusan ujian
tentukan aras potensi
pencapaian dalam
mata pelajaran
Keputusan ujian
menunjukkan
keperluan peribadi dan
pelbagai halangan
membuat penyesuaian
diri
Gred merupakan
fungsi penilaian bagi
pembelajaran mata
pelajaran sahaja
Gred menunjukkan
pelbagai pencapaian
selain mata pelajaran
(cth: sosial, psikologi,
Etika Kaunselor
Mengutamakan keperluan klien daripada
keperluan kaunselor sendiri
Hak persetujuan klien
Etika kerahsiaan klien
Komunikasi hak istimewa
Peranan Guru Biasa sebagai Guru Bimbingan
Menolong murid membuat
penyesuaian
Menolong murid dalam pelajaran
Beri kesedaran tentang pentingnya
pelajaran
Menolong murid buat keputusan
rasional
Selesaikan masalah pembelajaran
Bentuk tabiat kerja pelajar
Merujuk kepada guru B&K
Kerjasama dengan guru B&K
Isi kad 001 (sekolah rendah) & 002
(sekolah menengah)
Kerjasama dengan ibu bapa
Cg Mohd Ridzuan al-Kindy
estetik)
Hanya murid yang
dapat mempelajari
mata pelajaran akan
berjaya ke taha tinggi
Pelbagai cara untuk
mencapai kejayaan
bagi pelbagai
kecerdasan amatlah
penting.
Tidak banyak temu
bual peribadi berlaku
kecuali tentang
masalah akademik
Beberapa temu bual ke
arah penyelesaian
masalah peribadi dan
masalah akademik
Jarang merujuk
kepada kaunselor
atau guru lain tentang
kemajuan murid
Masalah murid sering
dibincangkan bersama
kaunselor dan guru
lain.
Tidak banyak lawatan
ke rumah dilakukan
dan jarang
mengadakan
pertemuan dengan ibu
bapa di sekolah
Melalukan lawatan ke
rumah dan menjemput
ibu bapa untuk hadiri
perjumpaan di sekolah
Kurang sensitif
terhadap emosi murid.
Sentiasa sensitif
terhadap emosi
keseluruhan murid di
bilik darjah dan secara
individu.


Pengumpulan Maklumat Murid


Teknik Pengumpulan Maklumat
Ujian
o Ujian Pencapaian Akademik (UPSR / PMR /
SPM)
o Ujian Kecerdasan / IQ
o Ujian Kecenderungan Bakat
Cth: Ujian Aptitud Differential (DAT)
o Ujian Minat
Cth: Career Assessment Inventory (CAI)
o Ujian Personaliti
o Ujian Saringan
o Ujian Diagnostik
o Ujian Aptitud Khas
Bukan Ujian
o Kajian dokumen
o Soal selidik
o Temubual
o Penerhatian
o Rekod anekdot
o Sosiometri dan sosiogram
o Sistem Maklumat Murid (SMM) / Kad Himpunan
001 & 002


Sedia dan kendalikan fail bimbingan untuk setiap
murid
Kumpul dan merekod butir-butir berkaitan dengan
penilaian dan pentafsiran minat murid
Mengawasi perangkaan dan corak kehadiran murid
yang dirujuk untuk tujuan kaunseling
Selaras dan kemaskini rekod murid
Beri maklumat tentang pencapaian, kemajuan dan
prestasi pembelajaran murid bermasalah untuk
tujuan pemulihan.
Jalankan kaji selidik yang difikirkan perlu untuk
membantu perkembangan murid

Anda mungkin juga menyukai