Anda di halaman 1dari 2

NAMA : GUSTI SYIFA NABILAH

KELAS : 5A
Vitamin A
Vitamin A adalah salah satu jenis itamin !an" a#ti$ dan la%ut dalam
lema# dan disim&an dalam hati' Vitamin A te%di%i da%i dua (entu# !aitu: itamin
A &%a)(entu# dan *%+)itamin A' Vitamin A &%a)(entu# te%(a"i menjadi ,- !aitu:
%etin+l- %etinal- asam %etin+at dan este% %etinil' Sedan"#an &%+itamin A di#enal
se(a"ai (eta #a%+ten'
Si$at Vitamin A Vitamin A &ada umumn!a (e%si$at sta(il te%hada&
&anas- asam dan al#ali' Namun sa!an"n!a Vitamin A ju"a mem&un!ai si$at
!an" san"at mudah te%+#sidasi +leh uda%a dan a#an %usa# (ila di&anas#an
&ada suhu tin""i (e%sama uda%a- sina% dan lema# !an" sudah ten"i#'
Vitamin A memili#i (e(e%a&a $un"si dan man$aat (a"i tu(uh dan
#esehatan manusia- dianta%an!a se(a"ai (e%i#ut :
Kesehatan Mata
Vitamin A memili#i &e%an &entin" dalam #esehatan inde%a &en"lihatan
manusia' Vitamin ini mem(antu men!alu%#an +(je# !an" dite%ima +leh
%etina mata #e +ta# se(a"ai se(uah "am(a%' Sen!a.a !an" (e%&e%an
dalam hal ini adalah %etin+l'
Anti+#sidan
Salah satu (entu# Vitamin A !an" di#enal den"an Beta Ka%+ten-
me%u&a#an sen!a.a den"an a#ti$itas anti+#sidan !an" mam&u
menan"#al %adi#al (e(as' Bai# %adi#al (e(as !an" (e%asal da%i +#sidasi
tu(uh mu&un &+lusi da%i lua%'
Sistem Imun
Vitamin A ju"a (e%$un"si se(a"ai sistem inum e#ste%nal !an" melindun"i
tu(uh da%i %adi#al (e(as- i%us- (a#te%i- jamu% dan &at+"en' Men/u#u&i
asu&an itamin A ha%ian (e%a%ti menin"#at#an #e#e(alan tu(uh'
Men/e"ah Kan#e%
Vitamin A mam&u mela.an #an#e% den"an mene#an &e%tum(uhan 0NA
dalam sel)sel #an#e%'
*en!em(uhan Lu#a
Vitamin A da&at mem(antu menja"a #esehatan ja%in"an di dalam tu(uh
#ita' Sehin""a da&at mem(antu mem&e%/e&at &%+ses &en!em(uhan lu#a'
*e%tum(uhan
Vitamin A ju"a san"at di&e%lu#an untu# &e%tum(uhan dan &e%#em(an"an
em(%i+ &ada janin- dan menentu#an "en &ada &%+ses &em(entu#an
+%"an)+%"an &e%#em(an"an em(%i+'
Kita da&at mem&e%+leh itamin A da%i ma#anan !an" #ita #+nsumsi'
Sum(e% itamin A dalam ma#anan da&at di&e%+leh da%i (uah 1 (uahan dan
sa!u%an se&e%ti a&el- man""a- &e&a!a- &isan"- (a!am- .+%tel- dan la(u
#unin"' Um(i 1 um(ian ju"a me%u&a#an salah satu sum(e% itamin A se&e%ti
u(i #unin"- u(i jala% me%ah- dan u(i %am(at me%ah' Se%eal se&e%ti ja"un" dan
"andum ju"a me%u&a#an sum(e% itamin A' Selain da%i sum(e% na(ati- sum(e%
he.ani ju"a me%u&a#an sum(e% itamin A !an" (ai# se&e%ti da"in" a!am-
(e(e#- hati sa&i- hati a!am- s+sis hati- (e%(a"ai jenis i#an- telu% i#an dan ju"a
telu% asin'