Anda di halaman 1dari 5

SULIT PPPI2014/MTK2/THN4/P.

MT/LY
[lihat muka surat sebelah]
SULIT
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL I
MATEMATIK TAHUN 4
[KERTAS 2] 40 MINIT

NAMA: KELAS: .
Jawab semua soalan. Tulis jawapan anda dengan jelas pada ruang yang disediakan.

1. Tulis nombor 13 895 dalam perkataan.


2. Nyatakan enam puluh lapan ribu tiga ratus empat dalam bentuk angka.

3. Bundarkan 45 337 kepada puluh ribu yang terdekat.


4. Nyatakan nombor yang diwakili oleh carta tersebut.5. Cerakinkan nombor yang berikut mengikut nilai digit.Puluh
ribu
ribu ratus pulu
h
sa
68 789
[1
M]

Ruangan
untuk
peperiksa
[1
M]

[1
M]

[1
M]

[1
M]

SULIT PPPI2014/MTK2/THN4/P.MT/LY
[lihat muka surat sebelah]
SULIT
6. Nyatakan nilai tempat digit 8 pada nombor yang berikut.


7. Nyatakan nilai digit bagi digit 3 pada nombor yang berikut.

8. Bundarkan 45 809 pada ratus yang terdekat.


9. Nyatakan nombor bagi cerakinan 3 ratus + 9 puluh ribu + 3 puluh +5 ribu + 2 sa =10. Bundarkan 32 455 kepada puluh yang terdekat.11. Cari hasil tambah 23 408 dan 1 922.

[2
M]

[2
M]

[2
M]

Ruangan
untuk
peperiksa
[2
M]

[2
M]

[2
M]

SULIT PPPI2014/MTK2/THN4/P.MT/LY
[lihat muka surat sebelah]
SULIT

12. Apakah dua nombor yang seterusnya.dan .13. Jumlahkan 42 313, 905 dan 6 450.14. Apakah jawapan bagi operasi tolak 47 504 12 996 31 500.

15. Cari hasil darab bagi 603 dan 52 dengan menggunakan kaedah Lattice.
6 0 3 x
5
210 201 10 178 10 155
Ruangan
untuk
peperiksa
[2
M]

[2
M]

[2
M]

[2
M]

SULIT PPPI2014/MTK2/THN4/P.MT/LY
[lihat muka surat sebelah]
SULIT


16. Bilangan kek di dalam kotak berwarna biru ada sebanyak 230 biji. Manakala
bilangan kek di dalam kotak merah pula 300 biji kek lebih banyak daripada yang
berada di dalam kotak biru. Nyatakan jumlah kesemua biji kek kesemuanya.

Biji kek dalam kotak biru :
Biji kek dalam kotak merah :
Jumlah kek kesemuanya :17. Jadual 1 menunjukkan bilangan penduduk di tiga buah desa. Maklumat bilangan
penduduk bagi Desa Setia tidak dinyatakan. Cari Bilangan penduduk Desa Setia
jika
kesemua bilangan penduduk bagi ketiga-tiga Desa tersebut adalah 60 891 orang.
18. Sebuah kilang menghasilkan 13 580 biji kuih baulu. Sebanyak 2 250 biji kuih baulu
disumbangkan kepada rumah-rumah kebajikan semasa musim perayaan.
Berapakah baki kuih baulu?


Desa Murni Setia Permai
Bilangan
penduduk
20 920 x 27 469

Jadual 1
Ruangan
untuk
peperiksa
[3
M]

[3
M]

[3
M]

SULIT PPPI2014/MTK2/THN4/P.MT/LY
[lihat muka surat sebelah]
SULIT19. Sebuah kilang menghasilkan 200 rim kertas dalam sehari. Kira jumlah rim kertas yang
dihasilkan dalam tempoh 15 hari.

Kertas = 200 rim sehari.
Bilangan bagi 15 hari?
hari Bilangan
1 200 rim
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

20. Cari hasil darab bagi nilai digit yang bergaris dalam kad nombor pada rajah 1
Ruangan
untuk
peperiksa
[3
M]

4 756 3 194
[3
M]