Anda di halaman 1dari 5

SULIT PPPI2014/MTK1/THN4/P.

MT/LY
[lihat muka surat sebelah]
SULIT
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL I
MATEMATIK TAHUN 4
[KERTAS 1] 1 JAM

NAMA: KELAS: .
Jawab semua soalan. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja daripada pilihan
jawapan A, B, C dan D.

1. Nyatakan tiga belas ribu empat ratus lima puluh lima dalam angka.
A. 13 545 C. 15 534
B. 13 455 D. 15 455
2. Rajah 1 menunjukkan satu nombor lima digit. Nyatakan nilai digit pada nilai tempat
ribu bagi nombor tersebut.
A. 6 000 C. 4 000
B. 600 D. 40 000

3. Nyatakan 35 067 dalam perkataan.
A. tiga puluh lima ribu enam puluh tujuh. C. tiga puluh enam ribu tujuh
B. tiga puluh enam ribu tujuh D. tiga puluh lima ribu tujuh puluh enam

4. Cerakinkan nombor 67 092 mengikut nilai tempatnya.
A. 60 000 + 7 000 + 900 + 20
B. 7 ribu + 6 puluh ribu + 9 puluh + 2 sa
C. 7 puluh ribu + 6 ribu + 9 sa + 2 puluh
D. 6 000 + 70 000 + 90 + 2

5. Cerakinkan nombor 80 724 mengikut nilai digitnya.
A. 8 puluh ribu + 7 ribu + 4 ratus + 2 sa
B. 8 puluh ribu + 7 ratus + 4 puluh + 2 sa
C. 700 + 20 000+ 4 + 80
D. 4 + 20+ 700+ 80 000

6. Nyatakan nombor bagi cerakinan 30 000 + 4 000 + 500 + 9 =
A. 34 509 C. 30 459
B. 34 590 D. 30 590


64 753
Rajah 1
SULIT PPPI2014/MTK1/THN4/P.MT/LY
[lihat muka surat sebelah]
SULIT

7. Nyatakan nilai tempat 8 pada kad nombor di rajah 2.

A. ratus C. sa
B. puluh D. ribu

8. Bina nombor yang terkecil daripada kad nombor seperti yang ditunjukkan pada
rajah 3.
A. 12 468 C. 86 412
B. 12 684 D. 86 214

9. Susun nombor yang berikut dalam tertib menaik.
50 432, 45 833, 45 393, 45 901, 45 299
A. 45 299, 45 833, 45 393, 50 432 C. 50 432, 45 299, 45 393, 45 833
B. 50 432, 45 833, 45 393, 45 299 D. 45 299, 45 393, 45 833, 50 432

10. Rajah 4 menunjukkan satu garis nombor.
Apakah nombor yang sesuai digantikan dengan anu x?
A. 20 300 C. 20 700
B. 20 500 D. 20 600

11. Bundarkan nombor 48 099 kepada ratus yang terdekat.
A. 48 000 C. 40 900
B. 40 000 D. 48 100

12. Antara nombor yang berikut, yang manakah nombor sebelum dibundarkan
kepada ratus yang terdekat menjadi nombor 27 300.
A. 27 211 C. 27 199
B. 27 257 D. 27 248
Rajah 2
2
8
4 6 1

Rajah 3
20 100 20 200 20 400 x
Rajah 4

SULIT PPPI2014/MTK1/THN4/P.MT/LY
[lihat muka surat sebelah]
SULIT

13. Jumlahkan 45 037 dan 3 578.
A. 45 615 C. 48 615
B. 45 816 D. 48 156

14. Nyatakan hasil tambah bagi 13 040, 1 504, 203.
A. 14 474 C. 14 747
B. 17 447 D. 14 477

15. Apakah nombor yang sepatutnya berada pada anu x, berdasarkan rajah 5.A. 7 291 C. 8 292
B. 8 929 D. 79 011

16. Kotak P, Q dan R mengandungi 4 381, 50 120 dan 482 biji guli kesemuanya. Kira
bilangan biji guli kesemua di dalam ketiga-tiga kotak tersebut.
A. 54 983 C. 54 087
B. 54 938 D. 54 078

17. Populasi penduduk Bandar Baru ialah 2 780 orang bagi tahun 2003. Pada tahun
2004 pula, populasi penduduk telah meningkat kepada 4 627, manakala pada
tahun 2005 juga meningkat kepada 6 132 orang. Kirakan populasi penduduk
Bandar Baru bagi tahun 2005.
A. 34 953 C. 34 593
B. 34 935 D. 34 539

18. 88 345 23 147 31 846 =
A. 65 711 C. 33 235
B. 33 325 D. 65 171

19. Vs


Berdasarkan rajah 6, cari nilai nombor yang mewakili anu x?
A. 49 188 C. 48 199
B. 46 188 D. 48 99136 751+11 232+ +
638 = 56 913
x
Rajah
5
56 729 -
= 7 5 41
x
Rajah
6

SULIT PPPI2014/MTK1/THN4/P.MT/LY
[lihat muka surat sebelah]
SULIT

20. Pada bulan Januari 2014, 50 000 pelawat melawat ke dalam zoo. Daripada
bilangan pelawat itu tadi, 11 233 daripadanya adalah lelaki, manakala perempuan
pula adalah kanak-kanak. Berapakah bilangan kanak-kanak yang melawat zoo
tersebut.
A. 65 711 C. 33 235
B. 33 325 D. 65 171

21. 67


Berdasarkan rajah 7, apaka jawapan bagi operasi penolakan ini.
A. 38 677 C. 38 767
B. 38 766 D. 38 776

22. Kirakan 325 x 7 =
A. 2 275 C. 49 188
B. 33 325 D. 65 171

23. Kirakan jumlah darab bagi pendaraban 673 dan 100 dan nyatakan dalam jawapan
anda kepada puluh ribu yang terdekat.
A. 70 001 C. 6 000
B. 70 000 D. 6 730

24. Persatuan pengakap SK. Nanga tutus telah menjual 1 425 kotak coklat. Setiap kotak
mengandungi 55 biji biskut. Berapakah biskut yang telah dijual oleh mereka?
A. 78 737 C. 78 375
B. 76 375 D. 76 737

25. Apakah kumpulan nombor yang sepatutnya dipetak tersebut bagi 548 X 73 =
50 000 -11 233 =
Rajah 7
D.
3
5
2
8
5
6
0
8
0
7
1
1

5 4 8 X7

3

A.
3
5
2
8
5
6
1
5
1
2
2
4

C.
1
2
1
1
1
5
0
8
0
7
1
1

B.
1
2
1
1
1
5
1
5
1
2
2
4

SULIT PPPI2014/MTK1/THN4/P.MT/LY
[lihat muka surat sebelah]
SULIT