Anda di halaman 1dari 180

PANDUAN & TEKNIK

MENJAWAB SOALAN
PENGAJIAN PERNIAGAAN

POWERED BY:
Cg aZLy
REFLEKSI STPM PENGGAL 1 2013 & 2014
1. RAMAI CALON YANG GAGAL MENJAWAB DENGAN BAIK
2. RATA-RATA CALON HANYA MAMPU MENGUTIP ANTARA
5-30 MARKAH SAHAJA
3. KEBANYAKANNYA MENGUTIP 2-10 MARKAH UNTUK
BAHAGIAN A DAN 10-20 MARKAH UNTUK BAHAGIAN B
[KES]
4. ADA YANG TIDAK SEMPAT MENJAWAB PENUH DALAM
TEMPOH 1 JAM
5. ADA YANG HANYA SEMPAT MENJAWAB BAHAGIAN A
SAHAJA
6. ADA YANG JAWAPAN MACAM NOTA SAHAJA DAN
TIDAK MENJAWAB IKUT KEHENDAK SOALAN
7. ADA YANG SALIN SEMULA AYAT DALAM KES UNTUK
MEMANCING MARKAH..

DI MANA SILAPNYA? ADAKAH CALON..
1. TIDAK MENGULANGKAJI SEMULA ISI PELAJARAN PENGGAL SETIAP PENGGAL
2. HANYA MENGHARAPKAN SOALAN SPOT SAHAJA
3. MASIH BELUM BERSEDIA UNTUK PEPERIKSAAN BESAR SELEPAS 5 BULAN
BELAJAR SETIAP PENGGAL
4. TERLALU MENGHARAPKAN NOTA DARI GURU..DAN MALAS NAK BUAT NOTA
SENDIRI
5. KURANG MEMBUAT LATIHAN YANG DIBERIKAN, KALAU BUAT PUN TIRU
KAWAN
6. TIDAK DAPAT FOKUS SEMASA CUBA BELAJAR SENDIRI
7. TIDAK CUBA MENCARI MASA UNTUK FOKUS BAGI SUBJEK YANG
DIAMBIL
8. MENYALAHKAN GURU KERANA TIDAK SEMPAT FOKUS SEMUA..

REFLEKSI STPM PENGGAL 1 2013 & 2014
JANGAN SALAHKAN SESIAPAKERANA :
1. RAMAI CALON TIDAK MENGINGAT FAKTA DENGAN BAIK UNTUK
MENJAWAB SOALAN TERUTAMA FAKTA KHUSUS.
2. RAMAI CALON TIDAK DAPAT MEMBERIKAN MAKSUD SETIAP KONSEP
YANG DIMINTA OLEH SOALAN DENGAN BAIK.
3. RAMAI CALON GAGAL MEMBERI CONTOH YANG TEPAT BAGI
SESETENGAH SOALAN.
4. RATA-RATA CALON TIDAK DAPAT MENTAFSIR DENGAN BAIK
KEHENDAK SOALAN DALAM KAJIAN KES.
5. RATA-RATA CALON TIDAK MEMBERIKAN FAKTA KHUSUS YANG
TEPAT UNTUK MENJAWAB SOALAN KES.
6. RATA-RATA CALON GAGAL MEMBERI KAITAN KES YANG TEPAT
BAGI JAWAPAN SOALAN KES.
7. KESELURUHAN CALON GAGAL MENGURUSKAN MASA
PEPERIKSAAN DENGAN BAIK
REFLEKSI STPM PENGGAL 1 2013 & 2014
APAKAH TINDAKAN CALON?
1. ELAKKAN KEBERSEDIAAN UNTUK HADAPI PEPERIKSAAN PADA
SAAT AKHIR.
2. CALON PERLU MENGINGAT FAKTA KHUSUS BAGI SETIAP
SUBTOPIK.
3. MEMAHAMI SETIAP KONSEP BAGI FAKTA KHUSUS YANG TELAH
DIINGATI.
4. TAHU CARA UNTUK MENJAWAB SOALAN STRUKTUR DENGAN
BAIK.
5. TAHU CARA UNTUK MENJAWAB SOALAN KES DENGAN
TEPAT.
6. BIJAK MENGURUSKAN MASA SEMASA PEPERIKSAAN.


APA ITU FAKTA KHUSUS?
1. PENTINGKAH IA DIHAFAL @ DIINGAT SERTA
DIFAHAMI ?
2. APAKAH KESAN APABILA CALON GAGAL
MEMBERIKAN FAKTA KHUSUS YANG
TIDAK TEPAT.
APA ITU FAKTA KHUSUS?
SOALAN ARAS MENGINGAT DAN MEMBERI KONSEP
1. MENYATAKAN ELEMEN KHUSUS
2. MENYENARAIKAN LANGKAH/PROSES YANG
KHUSUS
3. MEMBERIKAN FAKTOR KHUSUS
4. MENYATAKAN CIRI KHUSUS
5. MEMBERIKAN CONTOH KHUSUS
6. MENYATAKAN PIHAK KHUSUS
7. MENERANGKAN PERANAN KHUSUS
8. MENGHURAIKAN JENIS KHUSUS
9. MENJELASKAN FUNGSI KHUSUS
10. MENERANGKAN KAEDAH KHUSUS

APA ITU FAKTA TIDAK KHUSUS?
1. APAKAH BERBEZAAN ANTARA FAKTA
KHUSUS DAN FAKTA TIDAK KHUSUS?
2. APAKAH KESAN APABILA CALON
MEMBERIKAN FAKTA TIDAK KHUSUS
YANG KURANG TEPAT.
APA ITU FAKTA TIDAK KHUSUS?
MELIBATKAN SOALAN KBKK
1. MEMBERI ALASAN
2. MEMBERI BUKTI
3. MENERANGKAN PERANAN
4. MENYATAKAN SEBAB
5. MENGHURAIKAN KEPENTINGAN
6. MENJELASKAN KEADAAN
7. MENJELASKAN KEBAIKAN DAN
KEBURUKAN
8. MEMBANDING DAN MEMBEZAKAN
TIPS:KATATUGASBAGISOALANMEMINTA
FAKTAKHUSUS
TAKPERLUHURAI,
HANYABERIFAKTASAHAJA
1. NYATAKAN
2. BERIKAN
3. SENARAIKAN
4. NAMAKAN
5. GARISKAN
6. TULISKAN
7. KEMUKAKAN

KENABERIFAKTA+HURAIAN
1. TERANGKAN
2. HURAIKAN
3. GALURKAN
4. PERIHALKAN
KENABERIFAKTA+HURAIAN+
CONTOH
1. JELASKAN
2. HURAIKAN DENGAN CONTOH
3. TERANGKAN DENGAN CONTOH
KESANAPABILACALONGAGALMEMBERIKAN
FAKTAKHUSUSDENGANTEPAT
KEADAAN 1:
FAKTA : TEPAT
HURAIAN : TEPAT

KEADAAN 2:
FAKTA : KURANG TEPAT/SALAH x
HURAIAN : TEPAT x
KEADAAN 3:
FAKTA : TIADA x
HURAIAN : TEPAT x
TIPS:KATATUGASBAGISOALANMEMINTA
FAKTATIDAKKHUSUS
TAKPERLUHURAI,
HANYABERIFAKTA@ISISAHAJA
1. NYATAKAN
2. BERIKAN
3. SENARAIKAN
4. KEMUKAKAN

KENABERIFAKTA/ISI+HURAIAN
@PENERANGANSAHAJA
1. TERANGKAN
2. HURAIKAN
KENABERIFAKTA@ISI+
HURAIAN+CONTOH
1. JELASKAN
2. HURAIKAN DENGAN
CONTOH
3. TERANGKAN DENGAN
CONTOH
KESANAPABILACALONGAGALMEMBERIKAN
FAKTATIDAKKHUSUSDENGANTEPAT
KEADAAN 1:
FAKTA : TEPAT
HURAIAN/ISI : TEPAT

KEADAAN 2:
FAKTA : KURANG TEPAT x
HURAIAN/ISI : TEPAT
KEADAAN 3
FAKTA : TIADA x
HURAIAN/ISI : TEPAT
NYATAKAN, SENARAIKAN, BERIKAN, NAMAKAN,
GARISKAN, TULISKAN, & KEMUKAKAN
Kalau diminta FAKTA KHUSUS, Tak payah hurai,
just nyatakan jawapan.
Kalau diminta Nyatakan @ Senaraikan
kepentingan/ sebab/ciri-ciri.. , Calon perlu beri
ayat yang ringkas.
TERANGKAN, HURAIKAN , GALURKAN, &
PERIHALKAN
Kalau diminta FAKTA KHUSUS, beri fakta dahulu,
kemudian TERANGKAN/HURAIKAN dengan ayat
lengkap
Kalau diminta Huraikan @ Terangkan
kepentingan/ sebab/ciri-ciri.. , Calon perlu beri
penerangan/huraian dalam AYAT YANG
LENGKAP.
POINT FORM DIGALAKKAN, AYAT KENA LENGKAP
JELASKAN
Kalau diminta FAKTA KHUSUS, beri fakta dahulu,
kemudian TERANGKAN/HURAIKAN dengan ayat
lengkap DAN calon PERLU BERI CONTOH untuk
menjelaskan FAKTA tersebut
Kalau diminta Jelaskan
kepentingan/sebab/ciri-ciri.. Calon perlu beri
PENJELASAN dalam AYAT YANG LENGKAP dan
kadang2 kepentingan/sebab yang diberikan itu
sudah dianggap CONTOH.
BEZAKAN & BANDINGKAN
Beza & banding kena ada dimensi/aspek yang
hendak dibezakan
Sebaiknya jawab dalam kolum/jadual
Wajib berikan ayat yang lengkap dalam jadual
Elakkan jawab dalam bentuk perenggan yang
boleh mengelirukan pemeriksa
LAKARKAN & LUKISKAN RAJAH
Lukiskan/lakarkan rajah yang diminta dengan
lengkap serta labelkan rajah tersebut
Lukiskan rajah dahulu [walaupun rajah salah]
dalam jawapan sekiranya diminta berbuat
demikian untuk mengelakkan jawapan/huraian
ditolak
HITUNGKAN & KIRAKAN
Soalan pengiraan, calon perlu berikan formula,
langkah yang berturutan dan jawapan lengkap
Jawapan lengkap bermaksud dibundarkan jika
perlu, diberikan unit yang tepat
BINCANGKAN
Soalan bincangkan kelebihan milikan tunggal..
meminta pelajar memberi jawapan kelebihan
sahaja
Soalan bincangkan keburukan perniagaan
tahap multinasional..Meminta pelajar
memberikan jawapan keburukan sahaja
Soalan bincangkan keberkesaan kawalan
inventori JIT di dalam.. Meminta pelajar
memberikan jawapan positif & negatif @
kebaikan & keburukan
STRATEGI MENJAWAB SOALAN KAJIAN KES
Fakta Huraian/
DEFINISI Fakta
Kaitan Kes
NYATAKAN
FAKTA KHUSUS
BERDASARKAN
PENTAFSIRAN
DAN ANALISIIS
DALAM KES
WAJIB beri definisi
atau huraian bagi
setiap fakta yang
diberikan.
Ayat yang
lengkap
DEFINISI TIADA,
KAITAN KES = 0M
Mesti sebutkan Nama
Individu atau Nama
Syarikat dalam kes
WAJIB GUNA AYAT
SENDIRI.
Kaitan kes YANG SAMA
boleh digunakan
DALAM FAKTA BERBEZA
Acuan TERBAIK Menjawab
SOALAN KAJIAN KES
TARGET SOALAN KAJIAN KES P2 2014 : BAB 1
Pengenalan Kemahiran
Pengurusan
Perancangan
1. Peranan
Pengurus
2. Pendekatan
Pemikiran
Pengurusan
1. Peringkat
Pengurusan
2. Jenis-jenis
Kemahiran
Pengurusan
1. Jenis-jenis
perancangan
2. Proses
perancangan
3. Alat
perancangan
4. Perancangan
strategik
TARGET SOALAN KAJIAN KES P2 2014 : BAB 1
Pengorganisasian Kepimpinan Pengawalan
1. Rekabentuk
organisasi
2. Proses
penjabatanan
3. Konsep
pengorganisasian
1. Jenis-jenis
kepimpinan
2. Gaya
Kepimpinan
3. Motivasi
4. Pengurusan Stres
1. Jenis kawalan
2. Proses Kawalan
3. Kaedah Kawalan
4. Alat kawalan
TARGET SOALAN KAJIAN KES P2 2014 : BAB 3 & 4
BAB 3 KOMUNIKASI BAB 4 PEMBUATAN KEPUTUSAN
1. Proses komunikasi
2. Halangan Komunikasi
3. Bentuk komunikasi
4. Media komunikasi
5. Taktik Perundingan

1. Proses pembuatan
keputusan rasional
2. Analisis tulang ikan
3. Rajah Pokok Keputusan
4. Teknik Delphi
5. Kumpulan Nominal
6. Sumbangsaran
7. Faktor situasi pembuatan
keputusan

PANDUAN MENJAWAB SOALAN ESEI KONSEP
GUNAKAN ACUAN MENJAWAB SECARA JADUAL
Fakta Huraian/
DEFINISI Fakta
Contoh
[soalan jelaskan]
NYATAKAN
FAKTA KHUSUS
atau FAKTA
TIDAK KHUSUS
berdasarkan
kehendak
soalan
Beri huraian atau
definisi bagi
setiap fakta
HURAIAN
hendaklah
DALAM AYAT
YANG
LENGKAP
Berikan CONTOH bagi
setiap huraian untuk
menjelaskan lagi
konsep/isu/huraian bagi
setiap fakta.
Contoh hendaklah
berkesinambungan
bagi soalan
LANGKAH/PROSES
TARGET SOALAN ESEI KONSEP [BAHAGIAN B]
SOALAN TERTUTUP [PROSES KHUSUS] SOALAN MELUKIS RAJAH [KHUSUS]
1. Proses Perancangan
2. Proses Pengorganisasian
3. Proses Membina Pasukan
4. Proses Kawalan
5. Proses Komunikasi
6. Proses Mendengar
7. Proses Membuat
Keputusan

1. Peringkat pengurusan
2. Carta organisasi
3. Carta Gantt
4. CPM/PERT
5. SWOT
6. Penjabatanan (tajuk dan
jenis)
7. Bentuk komunikasi
mendatar/menegak
8. Pokok keputusan
9. Analisis Tulang Ikan

TARGET SOALAN ESEI KONSEP [BAHAGIAN B]
SOALAN TERTUTUP [FAKTA KHUSUS] SOALAN TERBUKA [FAKTA TIDAK KHUSUS]
1. Peranan pengurus
2. Jenis kemahiran
pengurusan
3. Alat-alat perancangan
4. Jenis dan gaya kepimpinan
5. Punca-punca stres
6. Perkara-perkara kontrak
boleh batal
7. Faktor pelepasan kontrak
8. Jenis syarat tersirat
9. Halangan komunikasi
10. Taktik perundingan
11. Alat membuat keputusan
1. Kepentingan pengurusan
2. Kepentingan kemahiran
pengurusan
3. Kepentingan perancangan
4. Kepentingan
pengorganisasian
5. Kepentingan kepimpinan
6. Kepentingan pasukan
7. Kepentingan pengawalan
8. Kepentingan ICT

BAHAGIAN A : SOALAN 1
(a) Jelaskan dua peranan seorang pengetua sekolah swasta sebagai penjalin
hubungan antara perorangan. [6]
(b) Jelaskan tiga faedah penggunaan Carta Gantt dalam perancangan suatu projek
pembinaan lebuh raya. [6]
(c) Nyatakan proses kawalan dalam perniagaan. [4]
(d) Jelaskan dua klasifikasi barang-barang menurut Seksyen 6 Akta Jualan
Barang-barang 1957. [6]
(e) Berikan empat elemen kontrak yang terdapat dalam Akta Jualan Barang-barang
1957.[4]
(f) Jelaskan tiga prinsip berunding antara pengurus syarikat dengan pembekal. [6]
(g) Terangkan dua teknik mendengar secara aktif.[4]
(h) Terangkan empat peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam
memasarkan produk syarikat. [4]
(i) Jelaskan dua jenis keputusan dalam pengurusan organisasi pengeluaran
automobil. [6]
(j) Jelaskan dua kebaikan penggunaan alat pembuatan keputusan dalam
bentuk data dan graf [4]REFLEKSI SOALAN PENGGAL 2 2013
[FAKTA KHUSUS & TIDAK KHUSUS]
BAHAGIAN B : SOALAN 2
(a) (i) jelaskan bentuk penjabatanan organisasi AirAsia. [10]
(ii) jelaskan lima cara AirAsia memupuk semangat berpasukan
dalam kakitangan mereka. [12]
(iii) terangkan gaya kepimpinan Tony Fernandes. [8]

(b) Jelaskan proses pembentukan pasukan. [20]

JELAS MENUNJUKKAN :
70% SOALAN [74% peruntukan markah] ADALAH DARIPADA SOALAN YANG MEMINTA
FAKTA KHUSUS DALAM PENGGAL KE-2
10 SOALAN DARIPADA KESELURUHAN 14 SOALAN ADALAH MEMINTA PELAJAR
MEMBERIKAN FAKTA KHUSUS.
RATA-RATA CALON YANG TIDAK MENGINGAT DAN MENGHAFAL FAKTA KHUSUS AKAN
GAGAL MENDAPAT KEPUTUSAN YANG BAIK


REFLEKSI SOALAN PENGGAL 2 2013
[FAKTA KHUSUS & TIDAK KHUSUS]
ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(a) Jelaskan dua peranan seorang pengetua sekolah swasta sebagai penjalin
hubungan antara perorangan. [6]

KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. TIDAK MEMAHAMI ISTILAH PENJALIN HUBUNGAN ANTARA PERORANGAN
2. TIDAK MENYATAKAN FAKTA KHUSUS
3. MEMBERIKAN DEFINISI YANG KURANG TEPAT
4. TIDAK MEMBERIKAN CONTOH UNTUK SOALAN JELASKAN

ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(a) Jelaskan dua peranan seorang pengetua sekolah swasta sebagai penjalin
hubungan antara perorangan. [6]

JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
1. Pengetua sebagai tunggak/lambang/orang terpenting/simbol/figurehead
Huaraian/definisi:
Contoh:
2. Pengetua sebagai pemimpin/ketua/leader
Huaraian/definisi:
Contoh:
3. Pengetua sebagai pegawai perhubungan/penghubung/orang tengah/perantara/liaison
Huaraian/definisi:
Contoh:

ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(b) Jelaskan tiga faedah penggunaan Carta Gantt dalam perancangan suatu projek
pembinaan lebuh raya. [6]

KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. RATA-RATA CALON MEMBERIKAN JAWAPAN FAEDAH CARTA GANTT DALAM PENGAWALAN.
2. TIDAK MENGAITKAN JAWAPAN DENGAN PROJEK PEMBINAAN LEBUH RAYA.


ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(b) Jelaskan tiga faedah penggunaan Carta Gantt dalam perancangan suatu projek
pembinaan lebuh raya. [6]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA: [MANA-MANA 3]
Faedah carta gantt dalam perancangan suatu projek pembinaan lebuh raya ialah:
1. Dapat kenal pasti urutan kerja + alasan
2. Memberi gambaran keseluruhan projek + alasan
3. Tunjukkan tarikh mula dan tarikh siap + alasan
4. Tunjukkan anggaran tempoh masa untuk siapkan projek + alasan

ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(c) Nyatakan proses kawalan dalam perniagaan. [4]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. TIDAK MENGINGAT PROSES DENGAN TEPAT
2. MENYUSUN PROSES SECARA TIDAK TERATUR
3. TIDAK MENULIS NOMBOR UNTUK SETIAP PROSES
4. TERTINGGAL LANGKAH DALAM PROSES

ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(c) Nyatakan proses kawalan dalam perniagaan. [4]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
Proses kawalan dalam perniagaan ialah:
1. Menetapkan matlamat
2. Mengukur pencapaian
3. Membandingkan pencapaian dengan standard
4. Membuat langkah pembetulan

ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(d) Jelaskan dua klasifikasi barang-barang menurut Seksyen 6 Akta Jualan
Barang-barang 1957. [6]

KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. TIDAK MENGINGAT FAKTA KHUSUS MUDAH KLASIFIKASI BARANGAN
2. GAGAL MEMBERI DEFINISI YANG TEPAT
3. GAGAL MEMBERI CONTOH YANG TEPAT
4. TIDAK MEMBERI CONTOH LANGSUNG


ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(d) Jelaskan dua klasifikasi barang-barang menurut Seksyen 6 Akta Jualan
Barang-barang 1957. [6]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
1. BARANG SEDIA ADA/ BARANGAN YANG SUDAH ADA
Definisi : Barangan yang sudah dimiliki/dipunyai oleh penjual
Contoh: Barangan yang dijual dikedai runcit
2. BARANGAN MASA HADAPAN/ BARANGAN HADAPAN
Definisi : Barangan yang akan dihasilkan selepas kontrak jualan dibuat
Contoh : Kontrak pembelian rumah dengan kontraktor rumah yang belum wujud.

ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(e) Berikan empat elemen kontrak yang terdapat dalam Akta Jualan Barang-barang
1957.[4]

KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. RATA-RATA CALON MEMBERIKAN FAKTA ELEMEN AKTA KONTRAK 1950 SEBAGAI JAWAPAN.
2. GAGAL MENGINGAT DENGAN BAIK ELEMEN YANG DIMINTA
3. MEMBERIKAN DUA ELEMEN SEKALIGUS DALAM SATU JAWAPAN.
4. MEMBERI LEBIH DARIPADA 4 ELEMEN TETAPI 4 ELEMEN PERTAMA TIDAK TEPAT.ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(e) Berikan empat elemen kontrak yang terdapat dalam Akta Jualan Barang-barang
1957.[4]

ANTARA JAWAPAN YANG SEPATUTNYA: [MANA-MANA 4]
1. PENJUAL DAN PEMBELI
2. WUJUD PERPINDAHAN HAK MILIK DARI PENJUAL KEPADA PEMBELI
3. BARANG SEBAGAI SUBJEK UTAMA YANG DIKONTRAKKAN
4. BALASAN WANG
5. ADA KETERANGAN
6. BEBAS DARI KESULITAN
7. WARANTI
8. BOLEH GUNA
9. MUTU
10. SYARATULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(f) Jelaskan tiga prinsip berunding antara pengurus syarikat dengan pembekal. [6]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. RATA-RATA CALON TIDAK MENGINGAT DENGAN TEPAT FAKTA KHUSUS YANG DIMINTA.
2. TIDAK DAPAT MEMBERI HURAIAN YANG TEPAT
3. TIDAK MENYATAKAN FAKTA, SEBALIKNYA MEMBERI HURAIAN SECARA UMUM.ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(f) Jelaskan tiga prinsip berunding antara pengurus syarikat dengan pembekal. [6]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
1. TUMPUAN PADA MINAT DAN BUKAN KEDUDUKAN + huraian
2. ASINGKAN MANUSIA DARIPADA MASALAH + huraian
3. JANA PELBAGAI PILIHAN/ ALTERNATIF + huraian
4. GUNA KRITERIA YANG OBJEKTIF DAN BOLEH DITERIMA + huraianULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(g) Terangkan dua teknik mendengar secara aktif.[4]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. RATA-RATA CALON KELIRU DENGAN KEHENDAK SOALAN APABILA MEMBERIKAN JAWAPAN KAEDAH
MENDENGAR SECARA BERKESAN SEPERTI MENDENGAR SECARA EMPATI, SECARA KRITIKAL DAN
SECARA CETEK DAN MENDALAM.
2. TIDAK DAPAT MEMBERI HURAIAN YANG TEPAT.
3. TIDAK MEMBERIKAN FAKTA KHUSUS, SEBALIKNYA HANYA HURAIAN SECARA UMUM.


ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(g) Terangkan dua teknik mendengar secara aktif.[4]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA: [mana-mana 2]
1. MENGULANG MAKSUD PEMBICARA + huraian
2. MELUAHKAN KEFAHAMAN TERHADAP PERASAAN PEMBICARA + huraian
3. MENANYA SOALAN + huraian


ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(h) Terangkan empat peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam
memasarkan produk syarikat. [4]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. RATA-RATA CALON GAGAL MEMBERI JAWAPAN KHUSUS PERANAN ICT DALAM MEMASARKAN
PRODUK, SEBALIKNYA MEMBERI JAWAPAN KEPENTINGAN ICT SECARA UMUM SAHAJA.
2. TIDAK MENGAITKAN JAWAPAN DENGAN AKTIVITI PEMASARAN PRODUK SYARIKAT.


ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(h) Terangkan empat peranan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dalam
memasarkan produk syarikat. [4]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA: [mana-mana 4]
Peranan ICT dalam memasarkan produk ialah sebagai :
1. Medium untuk iklankan produk
2. Medium untuk tujuan promosi produk
3. Medium untuk urusniaga secara atas talian/ online
4. Medium untuk memudahkan bayaran secara online menggunakan kad kredit/debit
5. Medium untuk pengguna membuat perbandingan harga
6. Medium untuk simpan data pelanggan
7. Medium untuk simpan data produk


ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(i) Jelaskan dua jenis keputusan dalam pengurusan organisasi pengeluaran
automobil. [6]

KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. ADA CALON YANG MERUJUK BUKU RUJUKAN LAMA MEMBERI JAWAPAN YANG SALAH IAITU
KEPUTUSAN ADAPTIF DAN KEPUTUSAN INOVATIF.
2. TERDAPAT CALON MEMBERI HURAIAN SECARA UMUM TANPA MEMBERIKAN FAKTA KHUSUS YANG
DIMINTA
3. RATA-RATA CALON MEMBERIKAN CONTOH YANG UMUM YANG TIDAK MENGGAMBARKAN JENIS
KEPUTUSAN TERSEBUT.
ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(i) Jelaskan dua jenis keputusan dalam pengurusan organisasi pengeluaran
automobil. [6]

JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
1. KEPUTUSAN RUTIN
DEFINISI : KEPUTUAN ATAS MASALAH KERAP BERLAKU.
CONTOH : MENAMBAH VOLUM PENGELUARAN KERETA
2. KEPUTUSAN TIDAK RUTIN
DEFINISI : KEPUTUSAN ATAS MASALAH JARANG BERLAKU
CONTOH : MENYEDIAKAN KEPERLUAN AKSESORI UNTUK ORANG KEPERLUAN UPAYA [OKU]
ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(j) Jelaskan dua kebaikan penggunaan alat pembuatan keputusan dalam
bentuk data dan graf [4]KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. RATA-RATA CALON GAGAL MENGAITKAN DENGAN TEPAT PENGGUNAAN ALAT TERSEBUT DALAM
PEMBUATAN KEPUTUSAN
2. KEBANYAKAN CALON MEMBERI KEBAIKAN SECARA UMUM.


ULASAN Q&A STPM PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(j) Jelaskan dua kebaikan penggunaan alat pembuatan keputusan dalam
bentuk data dan graf [4]JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
Kebaikan penggunaan alat pembuatan keputusan dalam bentuk data dan graf ialah:
1. Keputusan lebih cepat + huraian & alasan
2. Keputusan lebih tepat/objektif + huraian & alasan
3. Menjimatkan kos + huraian & alasan
4. Data mudah difahami + huraian & alasan


BAHAGIAN A : SOALAN 1
(a) Terangkan konsep keberkesanan dan kecekapan dalam pengurusan
sesebuah pasar raya [4]
(b) Huraikan kemahiran pengurusan seperti yang berikut :
(i) Konseptual [2]
(ii) Kemanusiaan [2]
(c) Huraikan konsep pengorganisasian yang berikut dalam syarikat
pengangkutan awam:
(i) Rantaian arahan [2]
(ii) Pemusatan autoriti [2]
(iii) Pemencaran autoriti [2]
(d) Berikan empat kepentingan kawalan bagi sesebuah organisasi. [4]
(e) Huraikan elemen kontrak tawaran dengan merujuk kepada kes Preston
Corp. Sdn Bhd lwn. Edward Leong & Ors (1982) 2MLJ22. [4]

REFLEKSI SOALAN ULANGAN PENGGAL 2
[FAKTA KHUSUS & TIDAK KHUSUS]
BAHAGIAN A : SOALAN 1
(f) (i) Huraikan maksud kontrak jualan mengikut Akta Jualan Barang-
Barang 1957 (termasuk pindaan) [2]
(ii) Terangkan dua waranti tersirat kontrak jualan barang. [4]
(g) Jelaskan dua halangan komunikasi psikologikal yang boleh berlaku
dalam mesyuarat antara pengurus jualan dari Malaysia dengan
pengarah bahagian pembelian dari Korea berkaitan dengan kontrak
pembelian. [6]
(h) Huraikan pengaruh elemen masa dan elemen etika ke atas
keberkesanan perundingan seorang pengurus kewangan dengan
pihak bank. [6]
(i) Jelaskan dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengutip data
dalam proses pembuatan keputusan. [6]
(j) Huraikan dua faktor yang boleh mempengaruhi pembuatan keputusan.
[4]
REFLEKSI SOALAN ULANGAN PENGGAL 2
[FAKTA KHUSUS & TIDAK KHUSUS]
BAHAGIAN B : SOALAN 2
(a) (i) Jelaskan jenis kemahiran pengurusan dalam setiap peringkat
pengurusan Apple Inc. [15]
(ii) Jelaskan tiga jenis kuasa dalam pengurusan Steve Jobs. [15]

(b) Jelaskan lima elemen kontrak mengikut Akta Kontrak 1950. [20]

JELAS MENUNJUKKAN :
85% SOALAN [90% peruntukan markah] ADALAH DARIPADA SOALAN YANG MEMINTA FAKTA KHUSUS dan
PEMAHAMAN KONSEP DALAM ULANGAN PENGGAL KE-2
11 SOALAN DARIPADA KESELURUHAN 13 SOALAN ADALAH MEMINTA PELAJAR MEMBERIKAN FAKTA
KHUSUS DAN HIRAIKAN KONSEP KHUSUS.
RATA-RATA CALON YANG TIDAK MENGINGAT DAN MEHAHAMI FAKTA KHUSUS ATAU KONSEP KHUSUS
AKAN GAGAL MENDAPAT KEPUTUSAN YANG BAIK.


REFLEKSI SOALAN ULANGAN PENGGAL 2
[FAKTA KHUSUS & TIDAK KHUSUS]
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(a) Terangkan konsep keberkesanan dan kecekapan dalam pengurusan
sesebuah pasar raya [4]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. GAGAL MEMBERIKAN MAKSUD KEBERKESANAN DAN KECEKAPAN DENGAN TEPAT- LUPA KEY-WORD
2. GAGAL MENGAITKAN SECARA LANGSUNG KONSEP DENGAN CONTOH YANG RELEVAN DALAM
PENGURUSAN SESEBUAH PASAR RAYA


ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(a) Terangkan konsep keberkesanan dan kecekapan dalam pengurusan
sesebuah pasar raya [4]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
KONSEP KEBERKESANAN:
MEMBUAT KERJA YANG BETUL [DO THE RIGHT THINGS]
SESUATU TUGAS YANG DILAKSANAKAN YANG MAMPU MEMBANTU KEPADA PENCAPAIAN OBJEKTIF
ORGANISASI .

KAITAN KES :
PENGURUSAN PASAR RAYA YANG MEMPUNYAI SISTEM PELABELAN DAN PENYUSUNAN BARANGAN
SECARA TERATUR UNTUK MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN DAN PEKERJA
AKAN DAPAT MENARIK RAMAI PELANGAN DAN MENINGKATKAN KEUNTUNGAN PASAR RAYA-
OBJEKTIF TERCAPAI
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(a) Terangkan konsep keberkesanan dan kecekapan dalam pengurusan
sesebuah pasar raya [4]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
KONSEP KECEKAPAN :
MEMBUAT KERJA DENGAN BETUL [DO THE THINGS RIGHT]
SESUATU TUGAS YANG DILAKSANAKAN DENGAN USAHA ATAU SUMBER YANG MINIMUM DAN
MAMPU MENGURANGKAN PEMBAZIRAN.
KAITAN KES :
PENGURUSAN PASAR RAYA YANG MEMPUNYAI SISTEM PELABELAN YANG TEPAT DAN PENYUSUNAN
BARANGAN SECARA TERATUR UNTUK MEMUDAHKAN PELANGGAN MEMILIH BARANGAN [CEPAT]
DAN PEKERJA MENGIRA STOK [MASA MINIMUM].
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(b) Huraikan kemahiran pengurusan seperti yang berikut :
(i) Konseptual [2]
(ii) Kemanusiaan [2]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. CALON GAGAL MENGHURAI KAN DENGAN TEPAT KEHENDAK SOALAN.
2. CALON GAGAL MEMBERIKAN MAKSUD KEMAHIRAN YANG DIMINTA DAN TIDAK MEMBERIKAN
BUTIRAN/CIRI-CIRI KEMAHIRAN TERSEBUT.
3. CALON TIDAK MEMBERIKAN CONTOH UNTUK MENGUATKAN LAGI HUJAH/HURAIAN [CONTOH
AKAN DIBERIKAN MARKAH JIKA HURAIAN TIDAK RELEVAN]

ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(b) Huraikan kemahiran pengurusan seperti yang berikut :
(i) Konseptual [2]
(ii) Kemanusiaan [2]
JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
(i) Kemahiran konseptual [2 huraian]
Pengurus melihat keperluan dalam organisasi secara keseluruhan
Pengurus boleh melihat perkaitan dna interaksi antara pelbagai jabatan
Pengurus dapat kenal pasti pengaruh persekitaran luaran yang boleh memberi kesan kepada syarikat seperti komuniti,
sosial dan sebagainya,
Pengurus dapat memikirkan secara abstrak suatu perkara [bukan berfikir]
Pengurus sentiasa berpandangan jauh, berwawasan
Pengurus boleh membuat analisis terhadap sesuatu situasi
Pengurus mampu membuat keputusan yang bijak atas suatu perkara
Pengurus boleh menjangkakan perkara yang bakal timbul
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(b) Huraikan kemahiran pengurusan seperti yang berikut :
(i) Konseptual [2]
(ii) Kemanusiaan [2]
JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
(ii) Kemahiran kemanusiaan [2 huraian]
Pengurus berkemahiran dalam pengendalian suatu hubungan,
Pengurus boleh bekerja dan bekerjasama dalam suatu kumpulan dari dalam atau luar organisasi.
Pengurus mempunyai hubungan yang baik sesasam insan/manusia/staf/orang bawahan/pihak luar
Pengurus boleh memberi bimbingan, dorongan dan motivasi kepada pekerja/orang bawahan


ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(c) Huraikan konsep pengorganisasian yang berikut dalam syarikat
pengangkutan awam:
(i) Rantaian arahan [2]
(ii) Pemusatan autoriti [2]
(iii) Pemencaran autoriti [2]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. CALON GAGAL MENGHURAI KAN DENGAN TEPAT KONSEP YANG DINYATAKAN KERANA TIDAK
MEMAHAMI DENGAN JELAS KONSEP TERSEBUT.
2. CALON GAGAL MENGAITKAN SECARA LANGSUNG KONSEP DENGAN SITUASI DALAM SYARIKAT
PENGANGKUTAN AWAM.
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(c) Huraikan konsep pengorganisasian yang berikut dalam syarikat
pengangkutan awam:
(i) Rantaian arahan [2]
(ii) Pemusatan autoriti [2]
(iii) Pemencaran autoriti [2]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
(i) Rantaian arahan
Konsep rantaian arahan merujuk kepada rantaian perintah yang jelas dan tidak ada halangan/sekatan dalam
menghubungkan pihak pengurusan atasan syarikat bas dengan penyelia perkhidmatan bas dan seterusnya pemandu bas
sebagai pekerja syarikat bas.
Contoh rantaian arahan:
Pengurus Syarikat bas Penyelia perkhidmatan bas Pemandu bas
KEYWORD : ARAHAN YANG DITERIMA DARIPADA PERINGKAT ATASAN KEPADA BAWAHAN

ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(c) Huraikan konsep pengorganisasian yang berikut dalam syarikat
pengangkutan awam:
(i) Rantaian arahan [2]
(ii) Pemusatan autoriti [2]
(iii) Pemencaran autoriti [2]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
(ii) Pemusatan Autoriti
Konsep pemusatan autoriti merujuk kepada semua bentuk pembuatan keputusan berkaitan aktiviti perkhidmatan bas
seperti jadual, laluan perkhidmatan bas hanya boleh dibuat oleh pengurus peringkat atasan sahaja.
KEYWORD : HANYA KETUA YANG MEMBUAT KEPUTUSAN

ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(c) Huraikan konsep pengorganisasian yang berikut dalam syarikat
pengangkutan awam:
(i) Rantaian arahan [2]
(ii) Pemusatan autoriti [2]
(iii) Pemencaran autoriti [2]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
(iii) Pemencaran autoriti
Konsep pemcncaran autoriti merujuk kepada segala aktiviti dan pembuatan keputusan berkaitan penjadualan,
permasalahan dan perkara berkaitan operasi perkhidmatan bas dideligasikan oleh pengurusan atasan kepada pengurusan
peringkat pertengahan/penyeliaan perkhidmatan bas.
KEYWORD : KETUA/ATASAN MEMBERIKAN KUASA KEPADA PENGURUS PERTENGAHAN/BAWAHAN
MEMBUAT KEPUTUSAN BERKAITAN OPERASI.
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(d) Berikan empat kepentingan kawalan bagi sesebuah organisasi. [4]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. CALON GAGAL MEMBERIKAN/ MENYATAKAN/ MENERANGKAN KEPENTINGAN AKTIVITI
PENGAWALAN BAGI SESEBUAH ORGANISASI DENGAN TEPAT
2. RATA-RATA CALON MEMBERIKAN JAWAPAN ..UNTUK MENJAGA KUALITI
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(d) Berikan empat kepentingan kawalan bagi sesebuah organisasi. [4]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
Empat kepentingan kawalan bagi sesebuah organisasi ialah: [4 pertama jawapan shj diterima]
1. Untuk memastikan aktiviti dilaksanakan menikut perancangan
2. Untuk memastikan hasil daripada aktiviti yang dilaksanakan mengikut sasaran asal.
3. Untuk memberikan maklum balas terhadap tugas yang dilaksanakan.
4. Untuk menjamin aktiviti yang dilaksanakan terarah untuk mencapai matlamat yang ditetapkan
5. Untuk memastikan aktiviti dan proses pelaksanaan menepati standard yang ditetapkan dengan membandingkan
prestasi sebenar dengan standard yang ditetapkan.
6. Untuk mengelakkan berlaku penyelewengan dalam aktiviti yang dilaksanakan
7. Untuk memperbaiki segala kelemahan yang wujud semasa proses/aktiviti yang dijalankan.
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(e) Huraikan elemen kontrak tawaran dengan merujuk kepada kes Preston
Corp. Sdn Bhd lwn. Edward Leong & Ors (1982) 2MLJ22. [4]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. RATA-RATA CALON TIDAK TAHU CARA MENJAWAB DENGAN BETUL DAN BERKESAN BAGI SOALAN
BERASASKAN KONTRAK DAN MENGGUNAKAN KES SEBAGAI ASAS UNTUK HURAIAN.
2. CALON GAGAL MEMBERIKAN MAKSUD TAWARAN DENGAN TEPAT MENGIKUT AKTA KONTRAK 1950.
3. CALON GAGAL MENYATAKAN ISU YANG TERKANDUNG DI DALAM KES YANG DINYATAKAN
4. CALON GAGAL MEMBERIKAN KAITAN KES PRESTON DENGAN ELEMEN TAWARAN
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(e) Huraikan elemen kontrak tawaran dengan merujuk kepada kes Preston
Corp. Sdn Bhd lwn. Edward Leong & Ors (1982) 2MLJ22. [4]


JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
MAKSUD TAWARAN :
- Tawaran ialah satu tanda kesediaan pembuat tawaran untuk menjalin satu kontrak yang sah dan mengikat di sisi
undang-undang.

ISU KES PRESTON:
- Preston adalah penerbit dan Edward Leong adalah syarikat percetakan. Preston menolak tuntutan bayaran oleh Edward
Leong sebanyak RM500 sebagai kos membuat filem positif untuk cetakan semula. Mahkamah memutuskan Preston
adalah benar untuk tidak membayar kos ini kerana ia tidak dinyatakan dalam kontrak.

KAITAN KES PRESTON DENGAN MAKSUD TAWARAN :
- Dalam kes Preston ini dinyatakan tawaran yang menjadi pertikaian.

ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(f) (i) Huraikan maksud kontrak jualan mengikut Akta Jualan Barang-
Barang 1957 (termasuk pindaan) [2]
(ii) Terangkan dua waranti tersirat kontrak jualan barang. [4]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. CALON GAGAL MENGINGAT DENGAN BAIK MAKSUD KONTRAK JUALAN
2. CALON GAGAL MENGENAL PASTI FAKTA BERKAITAN WARANTI TERSIRAT.
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(f) (i) Huraikan maksud kontrak jualan mengikut Akta Jualan Barang-
Barang 1957 (termasuk pindaan) [2]
(ii) Terangkan dua waranti tersirat kontrak jualan barang. [4]
JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
(i) Maksud kontrak jualan
- Sesuatu kontrak dimana penjual memindahkan atau bersetuju memindahkan hak milik terhadap barang-barang
kepada pembeli dengan satu harga.

(ii) 2 waranti tersirat
1. Bebas dari gangguan/milikan aman
- Pembeli berhak untuk menikmati barang yang telah dibeli dengan aman damai tanpa gangguan
daripada pihak lain .
2. Bebas dari gadaian atau bebanan pihak ketiga
- Penjual harus pastikan bahawa barangan tersebut tidak mempunyai sekatan yang menyebabkan ianya
dituntut oleh pihak ketiga
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(g) Jelaskan dua halangan komunikasi psikologikal yang boleh berlaku
dalam mesyuarat antara pengurus jualan dari Malaysia dengan
pengarah bahagian pembelian dari Korea berkaitan dengan kontrak
pembelian. [6]


KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. CALON TIDAK MEMAHAMI KONSEP HALANGAN KOMUNIKASI PSIKOLOGIKAL
2. CALON GAGAL MEMBERIKAN CONTOH HALNGAN KOMUNIKASI BERKAITAN PSIKOLOGIKAL DENGAN
KES YANG DIBERIKAN.
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(g) Jelaskan dua halangan komunikasi psikologikal yang boleh berlaku
dalam mesyuarat antara pengurus jualan dari Malaysia dengan
pengarah bahagian pembelian dari Korea berkaitan dengan kontrak
pembelian. [6]
JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
Dua halangan komunikasi psikologikal: [ambil kira 2 jawapan pertama sahaja]
1. Tanggapan/persepsi berbeza
- Akibat perbezaan budaya/adat resam antara Malaysia dan korea
- Cth : Status kedudukan yang berbeza antara pengurus dari Malaysia dan pengarah dari Korea menyebabkan ayat
yang dinyatakan antara mereka dianggap berbeza dari segi persepsi/tanggapan.
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(g) Jelaskan dua halangan komunikasi psikologikal yang boleh berlaku
dalam mesyuarat antara pengurus jualan dari Malaysia dengan
pengarah bahagian pembelian dari Korea berkaitan dengan kontrak
pembelian. [6]
JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
2. Pengaruh emosi
- Maklumat diterjemahkan berbeza dengan maksud sebenar kerana pengaruh emosi pengurus jualan dari Malaysia
mungkin kerana rasa rendah diri, takut kontrak ditolak oleh pengarah dari Korea.
3. Petimbangan nilai/penapisan maklumat
- Kemungkinan Pengarh dari Korea atau Pengurus dari Malaysia membuat penapisan dalam maklumat yang ingin
diterima/didengar/disampaikan sahaja menyebabkan maklumat asal tidak dapat disampaikan dengan sempurna.
- Memilih untuk mendengar maklumat yang disukai sahaja oleh Pengarah dari Koera.
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(h) Huraikan pengaruh elemen masa dan elemen etika ke atas
keberkesanan perundingan seorang pengurus kewangan dengan
pihak bank. [6]
KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. CALON GAGAL MENGAITKAN BAGAIMANA ELEMEN MASA DAN ELEMEN ETIKA BOLEH
MEMPENGARUHI KEBERKESANAN PERUNDINGAN BAGI KES YANG DINYATAKAN.
2. CALON HANYA MEMBERI PENGARUH TANPA MENGAITKAN DENGAN KES YANG DIBERIKAN.

ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(h) Huraikan pengaruh elemen masa dan elemen etika ke atas
keberkesanan perundingan seorang pengurus kewangan dengan
pihak bank. [6]
JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
1. Pengaruh elemen masa :
- Jika peruntukan masa berunding antara pihak bank dan pengurus kewangan adalah lama/optimum, maka
keputusan yang akan terhasil adalah lebih baik.
- Ketepatan masa pengurus kewangan sampai/tiba di bank mempengaruhi persepsi pegawai bank untuk membuat
keputusan yang wajar
- Faktor kelapangan masa pihak bank adalah penting untuk membuat suatu rundingan dengan pengurus kewangan
agar keputusan yang dibaut tidak tergesa-gesa.

ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(h) Huraikan pengaruh elemen masa dan elemen etika ke atas
keberkesanan perundingan seorang pengurus kewangan dengan
pihak bank. [6]
JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
2. Pengaruh elemen etika:
- Pengurus kewangan seharusnya mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh pihak bank semasa membuat
perundingan dengan pihak bank bagi memastikan persepsi dan keputusan yang dibuat oleh pihak bank adalah
positif
- Segala ketepatan dan kesahihan maklumat syarikat yang diberikan oleh pengurus kewangan akan mempengaruhi
keputusan yang diambil oleh pihak bank
- Kejujuran dan niat yang baik pihak syarikat/pengurus kewangan akan mempengaruhi keputusan pihak bank

ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(i) Jelaskan dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengutip data
dalam proses pembuatan keputusan. [6]
KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. RATA-RATA CALON TIDAK GARISKAN/HIGHLIGHT FAKAT YANG INGIN DITONJOLKAN
2. MENJAWAB DALAM BENTUK HURAIAN, TIDAK MEMBERIKAN FKTA DENGAN JELAS
3. TIDAK MEMBERIKAN CONTOH UNTUK SOALAN JELASKAN
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(i) Jelaskan dua kaedah yang boleh digunakan untuk mengutip data
dalam proses pembuatan keputusan. [6]
JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:
Antara kaedah yang boleh digunakan untuk mengutip data ialah: [2 pertama]
1. Temu bual huraian yang relevan
Contoh : Menemubual pihak yang terlibat secara bersemuka.
2. Pemerhatian huraian yang relevan
Contoh : Membuat pemerhatian terhadap tingkah laku pekerja dalam tempoh tertentu.
3. Soal selidik huraian yang relevan
Contoh : Soalan berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh pengguna terhadap produk.
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(i) Huraikan dua faktor yang boleh mempengaruhi pembuatan keputusan. [4]

KELEMAHAN UTAMA CALON:
1. RATA-RATA CALON TIDAK MENGINGAT DENGAN BAIK FAKTA KHUSUS YANG DIMINTA.
2. MEMBERIKAN HURAIAN TANPA FAKTA/FAKTOR MENYEBABKAN KEHILANGAN MARKAH SECARA
TOTAL
ULASAN Q&A STPM [U] PENGGAL 2 2013
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
(i) Huraikan dua faktor yang boleh mempengaruhi pembuatan keputusan. [4]

JAWAPAN YANG SEPATUTNYA:

Faktor yang mempengaruhi pembuatan keputusan ialah: [2 pertama]
1. Faktor kecekapan pembuat keputusan kemahiran dan kecekapan orang yang membuat keputusan
2. Faktor kedapatan maklumat kecukupan maklumat yang diperlukan untuk membuat suatu keputusan.
3. Faktor situasi pembuatan keputusan faktor luaran dan dalaman seperti keupayaan syarikat dan faktor kepastian dan
ketidakpastian maklumat.
ANALISA & TARGET PEPERIKSAAN PENGGAL 2
BAHAGIAN BAHAGIAN A [STRUKTUR] SOALAN 1 BAHAGIAN B [KES] SOALAN 2
BAB 1: Pengurusan P2 2013 U P2 2013 TARGET 2014 P2 2013 U P2 2013 TARGET 2014
Pengenalan kepada
pengurusan
MINTZBERG
-PENJALIN
HUBUNGAN
KONSEP
BERKESAN &
KECEKAPAN
H.FAYOL
MAX WEBER
McGREGOR
FUNGSI
PNGRUSAN
MASLOW
Kemahiran
pengurusan
KONSEPTUAL &
KEMANUSIAAN
KEPUTUSAN
MASA
TEKNIKAL
JENIS
KMAHIRAN
PNGURSAN
PERKAITAN
PERINGKAT
PGRUSAN
Perancangan FAEDAH
CARTA
GANTT
JENIS
PROSES
KONSEP
PROSES
ALAT2
SWOT
Pengorganisasian RANTAIAN
PEMUSATAN
PROSES
MANUAL
KONSEP
BENTUK
PNJABATAN
PROSES
MATRIKS
MANUAL
Kepimpinan JENIS
KPIMPINAN
STRES
GAYA
KPIMPINAN
& PASUKAN
JENIS KUASA PERANAN
PMIMPIN
MOTIVASI
Pengawalan PROSES
KAWALAN
KPNTINGAN
KAWALAN
PRINSIP &
KAEDAH
KAWALAN
JENIS & ALAT
KAWALAN
ANALISA & TARGET PEPERIKSAAN PENGGAL 2
BAHAGIAN BAHAGIAN A [STRUKTUR] SOALAN 1 BAHAGIAN B [KES] SOALAN 2
BAB 2: Aspek
Perundangan
Perniagaan
P2 2013 U P2 2013 TARGET 2014 P2
2013
U P2 2013 TARGET 2014
Undang-undang
kontrak
ELEMEN
TAWARAN
RUJUK
PRESTON
CORP

MAKSUD AKT
KONTRAK
KEUPAYAAN
BRKONTRAK
SYARAT
KONTRAK
UNSUR FRAUD
PELEPASAN
HURAI
5 ELEMEN
KONTRAK

SYARAT PENERIMAAN
& BALASAN
KONTRAK BOLEH BATAL
JENIS REMEDI
KES:
MURUGESU VS
NADARAJAH
LEHA JUSOH VS AWANG
JOHARI
Kontrak Jualan
Barang-barang
KLASIFIKASI
BARANG2

ELEMEN
KONTRAK
JUALAN
MAKSUD
KONTRAK
JUALAN

WARANTI
TERSIRAT
CTH BARNGAN
SYARAT
TERSURAT &
TERSIRAT
WARANTI
TERSURAT
JENIS SYARAT TERSIRAT
JUALAN SCR PERIHALAN
& CONTOH/SAMPEL
MUTU & BOLEH GUNA
BEBAS DARI KESULITAN
ANALISA & TARGET PEPERIKSAAN PENGGAL 2
BAHAGIAN BAHAGIAN A [STRUKTUR] SOALAN 1 BAHAGIAN B [KES] SOALAN 2
BAB 3: Kemahiran
komunikasi
P2 2013 U P2 2013 TARGET 2014 P2
2013
U P2
2013
TARGET 2014
Komunikasi
HALANGAN
KOMUNIKASI
PSIKOLOGIKAL
PROSES, BENTUK,
MEDIA &
HALANGAN
KOMUNIKASI
PROSES & BENTUK
KOMUNIKASI
HALANGAN
KOMUNIKASI
Kemahiran
mendengar
TEKNIK
MNDENGAR
SCR AKTIF
PROSES MDENGAR
KAEDAH MDENGR
SCR BKESAN
PROSES
MENDENGAR
Kemahiran
berunding
PRINSIP
BERUNDING
PENGARUH
ELEMEN
MASA DAN
ETIKA
KRITERIA OBJEKTIF
ELEMEN PRUNDGN
NILAI ETIKA
ASPEK SOSIAL
SIKAP PERSONALITI
TAHAP &
TAKTIK PERNDINGN
Teknologi
Maklumat
PERANAN
ICT DLM
PMASARAN
PRODUK
KEGUNAAN
INTERNET
E-DAGANG
INTRANET
E-PEMASARAN
E-PEROLEHAN
E-BAYARAN
RANGKAIAN

ANALISA & TARGET PEPERIKSAAN PENGGAL 2
BAHAGIAN BAHAGIAN A [STRUKTUR] SOALAN 1 BAHAGIAN B [KES] SOALAN 2
BAB 4 Pembuatan
Keputusan
P2 2013 U P2 2013 TARGET 2014 P2
2013
U P2
2013
TARGET 2014
Proses membuat
keputusan
JENIS
KEPUTUSAN
PROSES
PEMBUATAN
KEPUTUSAN
PROSES
PEMBUATAN
KEPUTUSAN

Alat pembuat
keputusan
KEBAIKAN
DATA &
GRAF UTK
KEPUTUSAN
KAEDAH KUTIP
DATA DLM
PEMBUATAN
KEPUTUSAN
KEBAIKAN/
PERBEZAAN ALAT
KUALITTATIF DAN
KUANTITATIF
SUMBANGSARAN
ANALISIS
TULANG IKAN
POKOK KEPUTUSAN
STATISTK DESKRIPTIF
TEKNIK DELPHI

Faktor yang
mempengaruhi
pembuatan
keputusan
FAKTOR
PENGARUHI
PEMBUATAN
KEPUTUSAN
FAKTOR
KEDAPATAN
MAKLUMAT

KESAN MAKLUMAT
TIDAK CUKUP
FAKTOR KCEKAPAN
PMBUAT KPUTUSAN

SITUASI PEMBUATAN
KEPUTUSAN
SOALAN TARGET PENGAJIAN PERNIAGAAN
PENGGAL 2 2014 [STRUKTUR]
1 (a) Senaraikan lapan prinsip pengurusan seperti yang diperkenalkan oleh Henry Fayol. [4]
(b) Jelaskan perkaitan antara konsep perancangan yang berikut dalam sebuah kolej swasta:
(i) Visi
(ii) Misi
(iii) Objektif

[2]
[2]
[2]
(c) Huraikan dua maklumat pengurusan yang boleh diperoleh daripada sebuah carta organisasi. [4]
(d) Berikan empat ciri penjabatan organisasi mengikut struktur matriks. [4]
(e) Huraikan elemen keupayaan berkontrak dengan merujuk kepada kes Leha Jusoh lwn. Awang Johari (1978). [5]
(f) (i) Jelaskan pengaruh tidak wajar menurut Akta Kontrak 1950.
(ii) Nyatakan empat faktor pelepasan suatu kontrak.
[4]
[2]
(g) Jelaskan media komunikasi yang sesuai untuk mempromosikan potongan harga sewa bilik penginapan bagi
sesebuah hotel mewah.

[6]
(h) Berikan lima kelebihan penggunaan konsep e-dagang sebagai medium untuk memasarkan produk syarikat. [5]
(i) Terangkan dua kaedah menilai alternatif bagi data kualitatif dalam proses membuat keputusan yang rasional. [4]
(j) Huraikan penggunaan statistik dalam perniagaan bagi bidang berikut:
(i) Bidang pengeluaran
(ii) Bidang pemasaran
(iii) Bidang kewangan

[2]
[2]
[2]
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
a. Senaraikan lapan prinsip pengurusan seperti yang diperkenalkan oleh Henry
Fayol. [4]
TIPS MENJAWAB:
CALON PERLU MENGINGAT DAN MENULIS SEMUA PRINSIP YANG DIMINTA
HANYA SENARAIKAN TANPA HURAI
TULISKAN NOMBOR/BILANGAN BAGI SETIAP JAWAPAN


CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
a. Senaraikan lapan prinsip pengurusan seperti yang diperkenalkan oleh Henry
Fayol. [4]
CARA MENJAWAB :
Antara prinsip pengrusan seperti yang diperkenalkan oleh Henry Fayol ialah:
1. Pembahagian tugas
2. Autoriti
3. Disiplin
4. Paduan perintah (Unity of command)
5. Paduan arahan
6. Mengutamakan kepentingan organisasi
7. Pembayaran upah dan ganjaran
8. Pemusatan (Centralization)
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
b. Jelaskan perkaitan antara konsep perancangan yang berikut dalam sebuah kolej
swasta:
i. Visi [2]
ii. Misi [2]
iii. Objektif [2]

TIPS MENJAWAB:
CALON PERLU MEMBERI DEFINISI SETIAP KONSEP YANG DIMINTA
JELASKAN : MEMBERIKAN CONTOH/PERKAITAN DENGAN VISI-MISI DAN OBJEKTIF KOLEJ SWASTA.

CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
b. Jelaskan perkaitan antara konsep perancangan yang berikut dalam sebuah kolej
swasta:
i. Visi [2]
ii. Misi [2]
iii. Objektif [2]
CARA MENJAWAB :
Konsep perancangan bagi sebuah kolej swasta;
(i) Visi
Definisi :
Satu pernyataan yang menyeluruh tentang penubuhan sesebuah organisasi
Gambaran umum tentang matlamat akhir yang hendak dicapai.
Perkaitan : [Contoh]
Menjadi sebuah kolej swasta yang unggul menjelang tahun 2020
Menjadi peneraju Pendidikan dan Latihan serta Hab Pembelajaran Sepanjang Hayat Menjelang 2015

CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
b. Jelaskan perkaitan antara konsep perancangan yang berikut dalam sebuah kolej
swasta:
i. Visi [2]
ii. Misi [2]
iii. Objektif [2]
CARA MENJAWAB :
(ii) Misi
Definisi :
Tujuan utama sesebuah organisasi ditubuhkan.
Dinyatakan dalam bentuk yang umum, luas dan memperlihatkan nilai-nilai kepercayaan dan falsafah pengurusan.
menjadi ukuran bagi menilai kejayaan organisasi mencapai visi yang dinyatakan.
Perkaitan: [Contoh]
Membangun komuniti setempat sebagai tenaga kerja berpengetahuan dan terlatih
Membangun Potensi Individu Melalui Pendidikan Berkualiti

CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
b. Jelaskan perkaitan antara konsep perancangan yang berikut dalam sebuah kolej
swasta:
i. Visi [2]
ii. Misi [2]
iii. Objektif [2]
CARA MENJAWAB :
(iii) Objektif
Definisi:
Sasaran atau hasil akhir yang cuba dicapai oleh sesebuah organisasi dan ianya terbentuk daripada misi.
Perkaitan:[Contoh]
Menyediakan pendidikan yang berkualiti, berteknologi tinggi dan holistik dengan :
1. Menyediakan laluan alternatif kepada pelajar lepasan menengah dan pelajar yang tercicir daripada pendidikan
formal
2. Menyediakan pendidikan seumur hidup kepada individu dan masyarakat setempat bagi meningkatkan kualiti
kehidupan masyarakat;
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
c. Huraikan dua maklumat pengurusan yang boleh diperoleh daripada sebuah
carta organisasi. [4]
TIPS MENJAWAB:
KATA KUNCI MAKLUMAT PENGURUSAN DALAM CARTA ORGANISASI
KATA TUGAS HURAIKAN DUA
CALON PERLU MENGGAMBARKAN DAN MENGHURAIKAN APAKAH MAKLUMAT PENGURUSAN YANG
BOLEH DILIHAT DALAM SESEBUAH CARTA ORGANISASI

CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
c. Huraikan dua maklumat pengurusan yang boleh diperoleh daripada sebuah
carta organisasi. [4]
CARA MENJAWAB :
Antara maklumat pengurusan yang boleh diperoleh daripada sebuah carta organisasi ialah :
1. Peringkat pengurusan
Menunjukkan kedudukan jawatan dalam organisasi.
Terdiri peringkat atasan, pertengahan dan bawahan.
2. Pembahagian tugas
Menunjukkan pembahagian tugas mengikut fungsian.
3. Hubungan Ketua dengan Subordinat
Menunjukkan Hierarki dalam organisasi.
Ketua akan berada di atas subordinat.
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
d. Berikan empat ciri penjabatan organisasi mengikut struktur matriks.[4]
TIPS MENJAWAB:
KATA KUNCI CIRI PENJABATAN MATRIKS
KATA TUGAS BERIKAN, TIDAK PERLU HURAIKAN
CALON PERLU MEMAHAMI BENTUK MATRIKS DAN MAMPU MEMBERIKAN CIRINYA.
HANYA PERLU BERIKAN 4 CIRI SAHAJA.

CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
d. Berikan empat ciri penjabatan organisasi mengikut struktur matriks.[4]
CARA MENJAWAB :
Ciri penjabatan organisasi mengikut struktur matriks ialah:
1. Merupakan struktur campuran yang mana penjabatanan projek dan penjabatanan fungsian
bertindih.
2. Pekerja menerima arahan daripada pengurus projek dan pengurus fungsian.
3. Pekerja akan melaporkan aktiviti kepada pengurus projek dan pengurus fungsian.
4. Menggabungkan struktur divisyen dan fungsian.
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
e. Huraikan elemen keupayaan berkontrak dengan merujuk kepada kes Leha
Jusoh lwn. Awang Johari (1978).[5]
TIPS MENJAWAB:
KATA KUNCI ELEMEN KEUPAYAAN BERKONTRAK
KATA TUGAS HURAIKAN
PERLU NYATAKAN PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG BERKAITAN KEUPAYAAN BERKONTRAK
KAITKAN DENGAN KES LEHA JUSOH DGN AWANG JOHARI

CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
e. Huraikan elemen keupayaan berkontrak dengan merujuk kepada kes Leha
Jusoh lwn. Awang Johari (1978).[5]
CARA MENJAWAB :
Di bawah Seksyen 11 Akta Kontrak 1950, Seseorang yang layak membuat kontrak mestilah:
1. Dewasa, iaitu mencapai usia 18 tahun.
2. Berakal sempurna, iaitu berfikiran waras dan dapat memahami terma dan syarat kontrak yang ingin dimeterainya.
3. Tidak hilang kelayakan berkontrak, iaitu tidak ada mana-mana undang-undang yang melarangnya berkontrak.
Kaitan Kes Leha Jusoh lwn. Awang Johari (1978):
Seorang kanak-kanak (plaintif) telah membuat perjanjian untuk membeli sebidang tanah daripada pihak yang mentadbir
estet dengan membuat bayaran sebanyak RM5000 dan plaintif dibenarkan untuk memasuki tanah tersebut.
Mahkamah memutuskan bahawa perjanjian adalah batal kerana dilakukan oleh seorang kanak-kanak yang tidak
berkelayakan untuk membuat kontrak.
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
f. (i) Jelaskan pengaruh tidak wajar menurut Akta Kontrak 1950. [4]
(ii) Nyatakan empat faktor pelepasan suatu kontrak.[2]

TIPS MENJAWAB:
(i) Jelaskan pengaruh tidak wajar menurut Akta Kontrak 1950. [4]
KATA KUNCI PENGARUH TIDAK WAJAR FAKTA KHUSUS
KATA TUGAS JELASKAN PERLU BERI FAKTA + HURAI + CONTOH

(ii) Nyatakan empat faktor pelepasan suatu kontrak.[2]
KATA KUNCI FAKTOR PELEPASAN KONTRAK FAKTA KHUSUS
KATA TUGAS NYATAKAN HANYA BERIKAN 4 FAKTA SAHAJA TANPA HURAI


CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
f. (i) Jelaskan pengaruh tidak wajar menurut Akta Kontrak 1950. [4]
(ii) Nyatakan empat faktor pelepasan suatu kontrak.[2]

CARA MENJAWAB :
(i) Jelaskan pengaruh tidak wajar menurut Akta Kontrak 1950. [4]
Menurut Seksyen 16(1) Akta Kontrak 1950, pengaruh tidak wajar adalah:
Satu pihak berada dalam kedudukan boleh menguasai pihak yang lain.
Menggunakan kedudukan untuk memperoleh kelebihan yang tidak adil.
Contoh/penjelasan:
1. Ciri-ciri pengaruh tidak wajar:
Perkaitan amanah antara pihak yang membuat kontrak.
Membuat kontrak dengan orang kurang upaya [OKU] termasuk orang cacat, orang yang terjejas akal, orang yang berusia, orang
berpenyakit dan sebagainya.
2. Perjanjian adalah sah di sisi undang-undang walaupun ada unsur pengaruh tidak wajah semasa kontrak dilaksanakan.
3. Pihak yang menyedari penerimaan kontrak yang dibuat disebabkan oleh pengaruh yang tidak wajar boleh membuat tuntutan kepada
mahkamah untuk membatalkan kontrak.


CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
f. (i) Jelaskan pengaruh tidak wajar menurut Akta Kontrak 1950. [4]
(ii) Nyatakan empat faktor pelepasan suatu kontrak.[2]

CARA MENJAWAB :
(ii) Nyatakan empat faktor pelepasan suatu kontrak.[2]

Empat faktor pelepasan suatu kontrak ialah :
1. Pelaksanaan
2. Perjanjian baharu
3. Kekecewaan
4. Kemungkiran
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
g. Jelaskan media komunikasi yang sesuai untuk mempromosikan potongan harga
sewa bilik penginapan bagi sesebuah hotel mewah. [6]
TIPS MENJAWAB:
KATA KUNCI MEDIA KOMUNIKASI KAITKAN DENGAN SITUASI
KATA TUGAS JELASKAN PERLU DIBERIKAN CONTOH
PERLU KAITKAN DENGAN CARA PROMOSI POTONGAN HARGA BILIK SEWA HOTEL MEWAH.

CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
g. Jelaskan media komunikasi yang sesuai untuk mempromosikan potongan harga
sewa bilik penginapan bagi sesebuah hotel mewah. [6]
CARA MENJAWAB :

Media komunikasi yang sesuai untuk mempromosikan potongan harga sewa bilik penginapan bagi sesebuah hotel mewah ialah
:
1. Media elektronik - Kaedah yang terkini dan terpantas dalam menyampaikan maklumat baharu perniagaan.
Contoh :
Menggunakan kemudahan iklan di laman web seperti Agoda, Booking.com dan Hotel.com.
Menggunakan E-mel untuk menghantar promosi kepada pelanggan sasaran/pernah menginap di hotel
Menggunakan SMS untuk memberitahu tentang promosi di hotel kepada pengguna yang pernah menginap.
Menggunakan hebahan pengiklanan di TV dan radio untuk jumlah penerima yag lebih ramai.

CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
g. Jelaskan media komunikasi yang sesuai untuk mempromosikan potongan harga
sewa bilik penginapan bagi sesebuah hotel mewah. [6]
CARA MENJAWAB :

Media komunikasi yang sesuai untuk mempromosikan potongan harga sewa bilik penginapan bagi sesebuah hotel mewah ialah
:
2. Media cetak - Media yang tertumpu kepada jumlah penerima yang ramai dan berselerak di merata tempat terutama
dalam komunikasi sehala.
Contoh:
Memasukkan iklan tentang promosi di hotel di akhbar utama dan majalah pelancongan dengan bayaran tertentu
Mengedarkan pamplet/flyer berkaitan promosi di hotel kepada pelanggan sasaran.
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
h. Berikan lima kelebihan penggunaan konsep e-dagang sebagai medium untuk
memasarkan produk syarikat. [5]
TIPS MENJAWAB:
KATA KUNCI KONSEP E-DAGANG
KATA TUGAS BERIKAN LIMA KELEBIHAN
PERLU KAITKAN KELEBIHAN E-DAGANG SEBAGAI SATU ALAT UNTUK MEMESARKAN PRODUK SESEBUAH SYARIKAT.
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
h. Berikan lima kelebihan penggunaan konsep e-dagang sebagai medium untuk
memasarkan produk syarikat. [5]
CARA MENJAWAB :

Antara kelebihan penggunaan konsep e-dagang sebagai medium untuk memasarkan produk syarikat ialah
:
1. Menjimatkan masa untuk proses urus niaga jual beli produk
2. Pemasaran produk dapat dilakukan dengan lebih meluas
3. Dapat membantu pengguna membeli barangan yang sukar diperolehi
4. Menjimatkan kos operasi apabila perniagaan dijalankan tanpa kedai
5. Modal permulaan yang rendah
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
i. Terangkan dua kaedah menilai alternatif bagi data kualitatif dalam proses
membuat keputusan yang rasional. [4]
TIPS MENJAWAB:
KATA KUNCI KAEDAH MENILAI ALTERNATIF-ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KUALITATIF DATA BUKAN
BERANGKA
KATA TUGAS TERANGKAN PERLU FAKTA + HURAI
CALON PERLU BERI FAKTA DAN HURAI DUA JENIS ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN SECARA KUALITATIF.
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
i. Terangkan dua kaedah menilai alternatif bagi data kualitatif dalam proses
membuat keputusan yang rasional. [4]
RANGKA JAWAPAN :
Kaedah menilai alternatif bagi data kualitatif dalam proses membuat keputusan yang rasional ialah :
1. Analisis tulang ikan + HURAI
2. Sumbang saran + HURAI
3. Kumpulan fokus + HURAI
4. Teknik Delphi + HURAI
5. Kumpulan nominal +HURAI
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
i. Terangkan dua kaedah menilai alternatif bagi data kualitatif dalam proses
membuat keputusan yang rasional. [4]
CARA MENJAWAB : [2 FAKTA SAHAJA]
Kaedah menilai alternatif bagi data kualitatif dalam proses membuat keputusan yang rasional ialah :
1. Analisis tulang ikan
Dilakukan dengan pencambahan fikiran yang menunjukkan sebab dan kesan daripada sesuatu peristiwa bagi
membantu kumpulan menilai dan mengkategorikan kemungkinan kesan dan sebab yang timbul.

2. Sumbang saran
Kaedah kumpulan yang berasaskan kenyataan bahawa pengelasan manusia dalam satu kumpulan tersusun boleh
dirangsang untuk menjadi lebih kreatif demi memperoleh idea dan penyelesaian baharu.
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
j. Huraikan penggunaan statistik dalam perniagaan bagi bidang berikut:
i. Bidang pengeluaran [2]
ii. Bidang pemasaran [2]
iii. Bidang kewangan [2]

TIPS MENJAWAB:
KATA KUNCI PENGGUNAAN STATISTIK
KATA TUGAS HURAIKAN = FAKTA + 2 HURAIAN
CALON PERLU MENGHURAIKAN FAKTA DENGAN MENGAITKAN DENGAN SETIAP BIDANG YANG DINYATAKAN.
CADANGAN JAWAPAN SOALAN TARGET
BAHAGIAN A : SOALAN 1 [STRUKTUR]
j. Huraikan penggunaan statistik dalam perniagaan bagi bidang berikut:
i. Bidang pengeluaran [2]
ii. Bidang pemasaran [2]
iii. Bidang kewangan [2]
CARA MENJAWAB :
Penggunaan statistik dalam perniagaan bagi bidang :
(i) Bidang pengeluaran
Pengawalan dalam kualiti pengeluaran
Perkembangan pengeluaran
(ii) Bidang pemasaran
Data daripada penyelidikan pemasaran
Kos bagi pengiklanan
(iii) Bidang kewangan
Kadar pinjaman
Pengiraan purata jualan dan keuntungan

REFLEKSI SOALAN
LEPAS
KES : PENGGAL 2 2013

Rujuk soalan kes penggal 2 2013: AirAsia : Satu Budaya

SOALAN:

Berdasarkan kes,

i. Jelaskan bentuk penjabatanan organisasi AirAsia. [10]
ii. Jelaskan lima cara AirAsia memupuk semangat berpasukan dalam kakitangan
mereka. [12]
iii. Terangkan gaya kepimpinan Tony Fernandes. [8]


i. Jelaskan bentuk penjabatanan organisasi AirAsia. [10]
LANGKAH 1:
CALON PERLU KENAL PASTI DAHULU BENTUK-BENTUK PENJABATAN YANG WUJUD DAN APAKAH CIRI-CIRI BAGI
SETIAP BENTUK TERSEBUT.
merujuk kepada pengelompokan aktiviti kerja mengikut fungsi
kerja yang saling berkait dan spesifik dalam satu jabatan.
PENJABATAN
MENGIKUT
FUNGSI
Merujuk kepada struktur jabatan yang diagihkan mengikut
produk, pasaran(pengguna) dan geografi di mana setiap
divisyen mempunyai sumber fungsi utama yang diperlukan
dan tidak bergantung kepada divisyen yang lain.
PENJABATAN
MENGIKUT
DIVISYEN
merujuk kepada sistem penjabatan yang mempunyai
berbilang arahan yang menggabungkan penjabatan fungsian
dan penjabatan produk atau fungsian dengan divisyen
ataupun mengikut projek di mana setiap jabatan perlu ada
seorang individu untuk menyokong jabatan berkenaan.
PENJABATAN
MENGIKUT
MATRIKS
i. Jelaskan bentuk penjabatanan organisasi AirAsia. [10]
LANGKAH 2:
SENARAIKAN SEMUA JABATAN YANG WUJUD DALAM AIRASIA BERDASARKAN KES
1. Jabatan Kewangan Dan Korporat
2. Jabatan Operasi Dan Pemasaran
3. Jabatan Perhubungan Awam
4. Jabatan Pengiklanan
5. Jabatan IT
6. Jabatan Promosi
7. Jabatan Undang-undang
8. Jabatan Sumber Manusia
9. Pejabat Tony Fernandes
10. Pejabat Timbalan Pengerusi
LANGKAH 3 :
TAFSIRKAN BENTUK PENJABATAN YANG PALING RELEVAN DENGAN JABATAN YANG WUJUD DALAM
AIRASIA TERSEBUT.
i. Jelaskan bentuk penjabatanan organisasi AirAsia. [10]
LANGKAH 4:
HURAIKAN JAWAPAN:
BENTUK PENJABATAN : Bentuk fungsian/ fungsi
HURAIAN/DEFINISI : Penjabatan yang dibentuk mengikut tugas atau fungsi.
KAITAN KES: [MANA-MANA 8 JABATAN SEBAGAI PEMBUKTIAN]
1. Jabatan Kewangan Dan Korporat
2. Jabatan Operasi Dan Pemasaran
3. Jabatan Perhubungan Awam
4. Jabatan Pengiklanan
5. Jabatan IT
6. Jabatan Promosi
7. Jabatan Undang-undang
8. Jabatan Sumber Manusia
9. Pejabat Tony Fernandes
10. Pejabat Timbalan Pengerusi
ii. Terangkan gaya kepimpinan Tony Fernandes. [8]
LANGKAH 1:
KENAL PASTI SEMUA GAYA KEPIMPINAN YANG WUJUD DAN CIRINYA
GAYA
KEPIMPINAN
AUTOKRATIK
HANYA KETUA
MEMBUAT KEPUTUSAN
MEMBERI ARAHAN
TANPA BANYAK SOAL
TIDAK HIRAU
PANDANGAN
BAWAHAN
DEMOKRATIK
LIBATKAN SUBORDINAT
DALAM KEPUTUSAN
BERI RUANG
SUBORDINAT UNTUK
BERBINCANG
SENTIASA MENERIMA
IDEA DARI SUBORDINAT
LAISSEZ-FAIRE
[BEBAS]
BERI HAK KEPADA
SUBORDINAT MEMBUAT
KEPUTUSAN
TIDAK MEMBERI
BANYAK ARAHAN DAN
KAWALAN
BERI KEBEBASAN
KEPADA SUBORDINAT
UNTUK LAKSANAKAN
IDEA SENDIRI
KONTINGENSI
CORAK KEPUTUSAN
PEMIMPIN MENGIKUT
SITUASI
PEMIMPIN MEMBUAT
KEPUTUSAN
BERKAITAN DASAR
ORGANISASI
BERI KEKEBASAN
KEPADA SUBORDINAT
ATAS KEPUTUSAN
TERPROGRAM
ii. Terangkan gaya kepimpinan Tony Fernandes. [8]
LANGKAH 2:
KENAL PASTI SEGALA PERKARA YANG BERKAITAN DENGAN TONY FERNANDES
TONY
FERNANDES
TIADA
PROTOKOL
BOLEH
BERJUMPA
BILA-BILA
MASA
RUANG BILIK
YANG RINGKAS
KETERBUKAAN
KEPADA IDEA
BARU
BERFIKIR
DENGAN CARA
BERBEZA
ii. Terangkan gaya kepimpinan Tony Fernandes. [8]
LANGKAH 3:
TAFSIRKAN CIRI-CIRI YANG ADA PADA TONY FERNANDES DENGAN CIRI GAYA KEPIMPINAN YANG
PALING RELEVAN.
LANGKAH 4: HURAIKAN JAWAPAN:
FAKTA KHUSUS : Gaya Kepimpinan Demokratik
DEFINISI : Pengurus ambil pandangan pekerja, keputusan akhir di tangan pengurus.
KAITAN KES:
1. Tiada protokal + huraian
2. Boleh berjumpa bila-bila masa + huraian
3. Ruang bilik yang ringkas + huraian
4. Keterbukaan kepada idea baru + huraian
5. Keupayaan berfikir dengan cara berbeza + huraian
PANDUAN MENJ AWAB
SOALAN KAJ I AN KES
PENGGAL 1, 2 & 3
PANDUAN MENJAWAB SOALAN KAJIAN KES
SEMASA MENJAWAB SOALAN:
1. BACA KEHENDAK SOALAN SEPINTAS LALU, SET DALAM MINDA ISU SOALAN
2. KEMUDIAN BACA PETIKAN KAJIAN KES UNTUK KENAL PASTI ISU, BUKAN MENCARI JAWAPAN, SEBAB
CALON TIDAK AKAN MENEMUI JAWAPAN SECARA TERSURAT.
3. CALON TIDAK BOLEH MEMBUANG MASA DENGAN MENCARI JAWAPAN SECARA TERSURAT,
SEBALIKNYA TERUS MENGGARISKAN DENGAN HIGHLIGHTER MARKER PADA ISU YANG BERKAIT
DENGAN KEHENDAK SOALAN
4. KENAL PASTI SEMUA FAKTA KHUSUS YANG PERLU BERGANTUNG KEPADA KEHENDAK SOALAN.
5. TAFSIRKAN PERKAITAN ANTARA FAKTA KES DENGAN FAKTA KHUSUS YANG RELEVAN SAHAJA.
6. JAWAB SOALAN MENGIKUT SUSUSAN BERIKUT:
FAKTA KHUSUS/TIDAK KHUSUS
DEFINISI FAKTA
KAITAN/CONTOH BERDASARKAN KES

REFLEKSI SOALAN
LEPAS
KES : ULANGAN PENGGAL
2 2013

Rujuk soalan kes ULANGAN penggal 2 2013: Kejayaan Apple Inc.

SOALAN:

Berdasarkan kes,

i. Jelaskan jenis kemahiran dalam setiap peringkat pengurusan Apple Inc. [15]
ii. Jelaskan tiga jenis kuasa dalam pengurusan Steve Jobs. [15]


i. Jelaskan jenis kemahiran dalam setiap peringkat pengurusan
Apple Inc. [15]
LANGKAH 1
KENAL PASTI JENIS PENGURUSAN YANG PERLU ADA PADA SETIAP PENGURUS..
KEMAHIRAN
KONSEPTUAL
KEMAHIRAN
MEMBUAT
KEPUTUSAN
KEMAHIRAN
KEMANUSIAAN
KEMAHIRAN
PENGURUSAN MASA
KEMAHIRAN TEKNIKAL
i. Jelaskan jenis kemahiran dalam setiap peringkat pengurusan
Apple Inc. [15]
LANGKAH 2
KAITKAN JENIS KEMAHIRAN YANG RELEVAN DENGAN PIHAK PENGURUSAN YANG DINYATAKAN DI
DALAM KES
KEMAHIRAN
KONSEPTUAL
KEMAHIRAN
MEMBUAT
KEPUTUSAN
KEMAHIRAN
KEMANUSIAAN
KEMAHIRAN
PENGURUSAN MASA
KEMAHIRAN TEKNIKAL
STEVE JOBS VISI YANG IDELISTIK
STEVE JOBS LETAK TANDA ARAS YANG
TINGGI TERHDAP INOVASI
JURUTERA/PEREKA PRODUK
MEREKABENTUK PRODUK APPLE
JURUTERA MEMPUNYAI KEMAHIRAN
TEKNIKAL DAN KECERDASAN EMOSI
JURUTERA PRODUK BEKERJASAMA
ANTARA SATU SAMA LAIN WALAUPUN
MEMPUNYAI FUNGSI KERJA BERBEZA
ii. Jelaskan tiga jenis kuasa dalam pengurusan Steve Jobs. [15]
LANGKAH 1
KENAL PASTI JENIS KUASA YANG WUJUD DALAM SESEBUAH PENGURUSAN
KUASA RASMI YANG DIPEROLEHI DARIPADA
AUTORITI PIHAK ATASAN MELALUI PENYERAHAN
KUASA YANG MEMBERIKAN IA SESUATU
KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI.
KUASA SAH
PEMIMPIN YANG MEMBERI GANJARAN KEPADA
SESIAPA YANG MENURUT PERINTAH DENGAN
INSENTIF YANG POSITIF.
KUASA
GANJARAN
BERASASKAN KEPADA UGUTAN ATAU ANCAMAN
YANG BOLEH MENIMBULKAN KETAKUTAN DI HATI
PENGIKUT.
KUASA
DESAKAN
PEMIMPIN MEMILIKI DAYA PENARIK YANG
MEMAPARKAN KEYAKINAN TERHADAP APA YANG
HENDAK DICAPAI.
KUASA
RUJUKAN
PEMIMPIN YANG MENGETAHUI DENGAN
MENDALAM TENTANG SESUATU PERKARA DI
MANA KEBOLEHANNYA TIDAK DAPAT DITANDINGI
OLEH ORANG LAIN.
KUASA
KEPAKARAN
ii. Jelaskan tiga jenis kuasa dalam pengurusan Steve Jobs. [15]
LANGKAH 2
KAITKAN JENIS KUASA YANG WUJUD/RELEVAN DALAM PENGURUSAN STEVE JOBS
Steve Jobs adalah CEO yang dilantik (oleh lembaga
pengarah dan pemegang saham)
* Steve Jobs telah mengambil alih semula jawatan
sebagai CEO
KUASA SAH
TIDAK BERKAITAN
KUASA
GANJARAN
TIDAK BERKAITAN
KUASA
DESAKAN
karisma Steve Jobs sentiasa meninginkan
kesempurnaan
kedudukan beliau sebagai CEO Apple Inc / Dedikasi
beliau
KUASA
RUJUKAN
Mempunyai kepakaran teknikal dalam penciptaan
inovasi seperti penghasilan iPod dan iPhone
KUASA
KEPAKARAN
SOALAN TARGET
KAJIAN KES 2014
PENGURUSAN
Stail Pengurusan Jimmy Choo
2 (a) Nama Jimmy Choo sinonim dengan kasut yang eksklusif dan bergaya. Beliau bukan sahaja seorang pereka kasut tetapi juga seorang pengurus yang
bertanggungjawab membawa jenama Jimmy Choo melonjak di persada antarabangsa. Dianugerahkan dengan gelaran Datuk oleh Sultan Pahang atas
kejayaannya dalam bidang fesyen.
Beliau bertanggungjawab dalam membuat keputusan mengenai arah tuju syarikat beliau iaitu Jimmy Choo Ltd. Beliau juga yang menubuhkan
syarikat beliau sendiri dari hasil titik peluhnya. Sebagai pereka kasut dan beg tangan, beliau juga bijak memilih saluran komunikasi yang paling berkesan untuk
memasarkan rekaan-rekaan terbarunya. Sebagai seorang tunggak dalam syarikat beliau, Datuk Jimmy Choo akan melaksanakan tugas yang simbolik iaitu
tugas-tugas yang bersifat sosial dan melayan pelanggan. Contohnya, Jimmy Choo melayan permintaan Puteri Diana secara peribadi untuk mendapat rekaan
kasut yang terbaik mengikut cita rasa Puteri Diana. Oleh itu jugalah Jimmy Choo merupakan pereka kasut yang diminati oleh Puteri Diana semasa hayatnya di
atas stail pengurusan Jimmy Choo yang berorientasikan pelanggan.
Datuk Jimmy Choo akan mengeluarkan memo mengenai keluaran-keluaran baru butiknya, membuat promosi, menawarkan diskaun, memberi
perkhidmatan yang istimewa dan sebagainya bagi menarik minat pelanggan. Beliau juga akan mengeluarkan kenyataan di media-media sama ada media massa,
media cetak mahu pun media elektronik mengenai barang keluarannya. Jika terdapat sebarang pertikaian mengenai barangannya juga, beliau akan mengadakan
media konferensi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Datuk Jimmy Choo pernah mendapat anugerah OBE iaitu Order of the British Empire daripada
Permaisuri England, Queen Elizabeth II. Dalam sebuah temu ramah, Datuk Jimmy menceritakan dia membaca perutusan daripada Queen Elizabeth untuk
menerima anugerah tersebut sambil tangannya terketar ketar. Namun, hasil kesungguhan beliau yang selama ini menubuhkan syarikatnya membuat beliau
berkeyakinan untuk menerima anugerah tersebut.
Datuk Jimmy Choo adalah seorang usahawan dan beliau perlu memikirkan apa yang terbaik untuk syarikatnya, bagaimana untuk mendapatkan
pelanggan yang ramai dan cara untuk menjaga kualiti barangan rekaannya. Beliau juga bertindak sebagai penyelesai gangguan dalam syarikat. Jika ekonomi
merosot beliau akan memikirkan cara-cara untuk mengatasinya. Beliau juga turut berperanan sebagai pengagih sumber iaitu langkah-langkah untuk
membelanjakan sumber ke arah mana sama ada ke bahagian pemasaran atau pun bahagian pengurusan dan bahagian-bahagian lain. Beliau akan berunding
dengan pihak-pihak luar mengenai cita rasa mereka untuk menghasilkan rekaan yang terbaik. Beliau juga akan memberi pendapat beliau kepada pelanggannya
mengenai kasut yang sesuai dengan pelanggan tersebut. Kini jenama Jimmy Choo dikaitkan dengan gaya, kemewahan dan ketulenan, serta menjadi kegilaan
artis dan selebriti di serata dunia. Sepasang kasut wanita dijual sehingga mencecah beribu-ribu US dollar.
[Diubahsuai dari: http://www.usahawan.com,Kisah Kejayaan Datuk Jimmy Choo]
Stail Pengurusan Jimmy Choo
Berdasarkan situasi kes di atas,
(i) terangkan peringkat pengurusan bagi Datuk Jimmy Choo di dalam Jimmy Choo Ltd. [4]
(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk
Jimmy Choo. [16]
(iii)jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus mengikut Teori Mintzberg. [15]

PENGARAH/ KETUA
PEGAWAI EKSEKUTIF/
CEO/ PENGURUS
BESAR/PEMILIK
PENGURUS
PENGELUARAN
PENYELIA PENYELIA
PENGURUS
KEWANGAN
PEN. PENGURUS
KEWANGAN
PENGURUS
BAWAHAN
PENGURUS
PERTENGAHAN
PENGURUS
ATASAN

(i) Terangkan peringkat pengurusan bagi Datuk Jimmy Choo di
dalam Jimmy Choo Ltd. [4]

SEBELUM MENJAWAB SOALAN INI, CALON PERLU KENAL PASTI ADA BERAPA PERINGKAT
PENGURUSAN DAN JAWATAN BAGI SETIAP PERINGKAT

(i) Terangkan peringkat pengurusan bagi Datuk Jimmy Choo di
dalam Jimmy Choo Ltd. [4]

KENAL PASTI SIAPA JIMMY CHOO DALAM SYARIKAT JIMMY CHOO LTD?
TAFSIRKAN PERINGKAT
PENGURUSAN BAGI
DATUK JIMMY CHOO

(i) Terangkan peringkat pengurusan bagi Datuk Jimmy Choo di
dalam Jimmy Choo Ltd. [4]

CARA JAWAB:
Peringkat pengurusan bagi Datuk Jimmy Choo di dalam Jimmy Choo Ltd.
Peringkat pengurusan :
Fakta : Pengurusan Atasan
Huraian/Maksud : Terdiri daripada ketua eksekutif, presiden atau pengurus besar
Yang menetapkan matlamat dan memastikan ia tercapai mengikut tujuan organisasi.
Kaitan kes:
Jimmy Choo adalah peneraju/pemilik/pengurus bagi syarikat Jimmy Choo Ltd.
Jimmy Choo adalah tunggak dalam syarikat Jimmy Choo Ltd.

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

DARIPADA JAWAPAN (i) DIDAPATI BAHAWA DATUK JIMMY CHOO IALAH PEMILIK SYARIKAT DAN BERADA PADA
PERINGKAT PENGURUSAN ATASAN.
-CALON PERLU KENAL PASTI KEPERLUAN KEMAHIRAN BAGI PENGURUS ATASAN IAITU:
KEMAHIRAN
TEKNIKAL
KEMAHIRAN
PENGURUSAN
MASA
KEMAHIRAN
KEMANUSIAAN
KEMAHIRAN
MEMBUAT KEPUTUSAN
KEMAHIRAN
KONSEPTUAL

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

KENAL PASTI PERKAITAN ANTARA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI DENGAN KEMAHIRAN YANG ADA PADA DATUK
JIMMY CHOO SEBAGAI ORANG PALING PENTING DALAM JIMMY CHOO LTD.
APAKAH KEMAHIRAN KONSEPTUAL
YANG DIMILIKI OLEH JIMMY CHOO
?
?
?
TOPIK 1.2 KEMAHIRAN PENGURUSAN
NYATAKAN CIRI-CIRI PENGURUS YANG MEMPUNYAI
KEMAHIRAN KONSEPTUAL.
APAKAH CIRI
PENGURUS YANG
MEMPUNYAI
KEMAHIRAN
KONSEPTUAL
Berkebolehan melihat perkaitan
antara bahagian atau perubahan
persekitaran organisasi
Berkeupayaan berfikir
secara abstrak
Mampu mengenal pasti dan
menganalisis masalah dalam pelbagai
situasi
Dapat melihat jauh ke hadapan dan
dapat menjangkakan sesuatu yang
akan berlaku pada masa hadapan.

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

KENAL PASTI PERKAITAN ANTARA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI DENGAN KEMAHIRAN YANG ADA PADA DATUK
JIMMY CHOO SEBAGAI ORANG PALING PENTING DALAM JIMMY CHOO LTD.
APAKAH KEMAHIRAN KONSEPTUAL
YANG DIMILIKI OLEH JIMMY CHOO
BAWA JENAMA
KE PERINGKAT
ANTARABANGSA
MENGETAHUI
HALA TUJU
SYARIKAT
BOLEH
SELESAIKAN
MASALAH
BERKAITAN
EKONOMI

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

KENAL PASTI PERKAITAN ANTARA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI DENGAN KEMAHIRAN YANG ADA PADA DATUK
JIMMY CHOO SEBAGAI ORANG PALING PENTING DALAM JIMMY CHOO LTD.
APAKAH KEMAHIRAN PEMBUATAN
KEPUTUSAN YANG DIMILIKI OLEH JIMMY
CHOO
?
?
?
TOPIK 1.2 KEMAHIRAN PENGURUSAN
BAGAIMANAKAH SESEORANG PENGURUS DIKATAKAN
MEMILIKI KEMAHIRAN PEMBUATAN KEPUTUSAN YANG
BAIK.
CIRI KEMAHIRAN
PEMBUATAN
KEPUTUSAN
YANG BAIK
BOLEH SENARAIKAN ALTERNATIF
UNTUK SELESAIKAN MASALAH
GUNA KAEDAH MEMBUAT
KEPUTUSAN DENGAN CEKAP
KEPUTUSAN BIJAK BERDASARKAN
PERSEKITARAN
BOLEH PILIH ALTERNATIF TERBAIK UNTUK
SELESAIKAN MASALAH
MAMPU AMBIL TINDAKAN SEGERA
UNTUK SELESAIKAN MASALAH

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

KENAL PASTI PERKAITAN ANTARA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI DENGAN KEMAHIRAN YANG ADA PADA DATUK
JIMMY CHOO SEBAGAI ORANG PALING PENTING DALAM JIMMY CHOO LTD.
APAKAH KEMAHIRAN MEMBUAT
KEPUTUSAN YANG DIMILIKI OLEH
JIMMY CHOO
MEMBUAT
KEPUTUSAN
MENGENAI HALA
TUJU SYARIKAT
BOLEH FIKIRKAN
CARA UNTUK
ATASI MASALAH
EKONOMI
MEROSOT
BIJAK MEMBUAT
KEPUTUSAN
UNTUK
MENGAGIHKAN
SUMBER
ORGANISASI

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

KENAL PASTI PERKAITAN ANTARA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI DENGAN KEMAHIRAN YANG ADA PADA DATUK
JIMMY CHOO SEBAGAI ORANG PALING PENTING DALAM JIMMY CHOO LTD.
APAKAH KEMAHIRAN KEMANUSIAAN
YANG DIMILIKI OLEH JIMMY CHOO
?
?
?
TOPIK 1.2 KEMAHIRAN PENGURUSAN
SENARAIKAN CIRI-CIRI PENGURUS YANG MEMPUNYAI
KEMAHIRAN KEMANUSIAAN.
SEBUTKAN CIRI
PENGURUS YANG
MEMPUNYAI
KEMAHIRAN
KEMANUSIAAN
Mempunyai Kemahiran hubungan manusia dan
berkomunikasi dengan pelbagai pihak
Boleh menjadi perantara antara pihak
pengurusan dengan para pekerja
Berkebolehan bekerja dengan orang
lain dan secara berpasukan
Berkebolehan memimpin dan memotivasikan pekerja
Mampu menyampaikan arahan kerja dengan jelas
kepada bawahan

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

KENAL PASTI PERKAITAN ANTARA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI DENGAN KEMAHIRAN YANG ADA PADA DATUK
JIMMY CHOO SEBAGAI ORANG PALING PENTING DALAM JIMMY CHOO LTD.
APAKAH
KEMAHIRAN
KEMANUSIAAN
YANG DIMILIKI
OLEH JIMMY CHOO
KENYATAAN DI
MEDIA
MENGENAI
PRODUK
KELUARANNYA
ADAKAN MEDIA
KONFERENSI
UNTUK
SELESAIKAN
PERTIKAIAN &
KONFLIK
MELAYAN
PERMINTAAN
PUTERI DIANA
SECARA
PERIBADI
BERBINCANG
DENGAN
PELANGGAN
UNTUK REKAAN
TERBAIK
MEMBERI
PENDAPAT
KEPADA
PELANGGAN
KASUT YANG
SESUAI

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

KENAL PASTI PERKAITAN ANTARA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI DENGAN KEMAHIRAN YANG ADA PADA DATUK
JIMMY CHOO SEBAGAI ORANG PALING PENTING DALAM JIMMY CHOO LTD.
APAKAH KEMAHIRAN PENGURUSAN
MASA YANG DIMILIKI OLEH JIMMY CHOO
?
?
?
TOPIK 1.2 KEMAHIRAN PENGURUSAN
BAGAIMANAKAH SESEORANG PENGURUS DIKATAKAN
MEMILIKI KEMAHIRAN PENGURUSAN MASA YANG BAIK.
CIRI KEMAHIRAN
PENGURUSAN
MASA YANG
BAIK?
CEKAP MEMENTUKAN
KEUTAMAAN KERJA
MAMPU MEMBUAT
PENJADUALAN TUGAS
GUNA MASA IKUT TEMPOH
YANG DIBERIKAN
MAMPU MENENTUKAN JUMLAH MASA
DIPERLUAKN UNTUK SUATU TUGAS

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

KENAL PASTI PERKAITAN ANTARA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI DENGAN KEMAHIRAN YANG ADA PADA DATUK
JIMMY CHOO SEBAGAI ORANG PALING PENTING DALAM JIMMY CHOO LTD.
APAKAH KEMAHIRAN
PENGURUSAN MASA YANG DIMILIKI
OLEH JIMMY CHOO
?
?
TIADA?

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

KENAL PASTI PERKAITAN ANTARA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI DENGAN KEMAHIRAN YANG ADA PADA DATUK
JIMMY CHOO SEBAGAI ORANG PALING PENTING DALAM JIMMY CHOO LTD.
APAKAH KEMAHIRAN TEKNIKAL
YANG DIMILIKI OLEH JIMMY CHOO
?
?
?
TOPIK 1.2 KEMAHIRAN PENGURUSAN
APAKAH CIRI-CIRI KEMAHIRAN TEKNIKAL YANG PERLU
ADA PADA SESEORANG PENGURUS.
APAKAH CIRI
KEMAHIRAN TEKNIKAL
BAGI SEORANG
PENGURUS?
Berkebolehan memberi tunjuk ajar dan melatih
subordinat berkaitan perkara teknikal dalam semua
aktiviti dan semua operasi dalam organisasi
Mampu membuat penyeliaan yang
berkesan berkaitan aspek teknikal semasa
proses pengeluaran
Mampu mengendalikan dengan baik semua perkakasan dan peralatan
serta mesin yang memerlukan kemahiran teknikal yang tinggi.
Dapat mengenal pasti dan mengambil tindakan segera ke atas
segala masalah teknikal yang berlaku di dalam organisasi.
Dapat menyelesaikan segala perkara yang berkaitan dengan
aspek teknikal seperti penjadualan tugas, prosedur kerja

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

KENAL PASTI PERKAITAN ANTARA KEMAHIRAN-KEMAHIRAN INI DENGAN KEMAHIRAN YANG ADA PADA DATUK
JIMMY CHOO SEBAGAI ORANG PALING PENTING DALAM JIMMY CHOO LTD.
APAKAH KEMAHIRAN TEKNIKAL
YANG DIMILIKI OLEH JIMMY CHOO
PEREKA
FESYEN YANG
EKSLUSIF DAN
BERGAYA
BOLEH KENAL
PASTI REKAAN
YANG SESUAI
IKUT CITA RASA
PELANGGAN
...

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

CARA JAWAB:
Peringkat Pengurusan dalam 2(a)(i) : Peringkat pengurusan Atasan.
Kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo :
1. Kemahiran Konseptual
Definisi :
Kebolehan melihat perubahan persekitaran organisasi.
Berupaya berfikir secara abstrak.
Mampu mengenal pasti dan menganalisis masalah dalam pelbagai situasi.
Dapat melihat jauh ke hadapan dan dapat menjangkakan sesuatu yang akan berlaku pada masa hadapan.
Kaitan kes:
Jimmy Choo sebagai pengurus yang bertanggungjawab membawa jenama Jimmy Choo melonjak di persada antarabangsa.
Jimmy Choo bertanggungjawab dalam membuat keputusan mengenai arah tuju syarikat.


(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

2. Kemahiran Pembuatan Keputusan
Definisi :
Keupayaan memilih alternatif terbaik yang membawa kebaikan bagi menyelesaikan sesuatu masalah atau situasi.
Mampu membuat pilihan alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang berlaku.
Kaitan kes:
Jimmy Choo sebagai pengurus yang bertanggungjawab membawa jenama Jimmy Choo melonjak di persada antarabangsa.
Jimmy Choo bertanggungjawab dalam membuat keputusan mengenai arah tuju syarikat.
Jika ekonomi merosot beliau akan memikirkan cara-cara untuk mengatasinya.
Datuk Jimmy Choo sebagai pengagih sumber untuk membelanjakan sumber ke arah mana sama ada ke bahagian pemasaran atau
pun bahagian pengurusan dan bahagian-bahagian


(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

3. Kemahiran kemanusiaan/antara perorangan
Definisi :
Mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan pelbagai pihak.
Perantara antara pihak pengurusan dengan pekerja.
Berkebolehan bekerja dengan orang lain atau secara berpasukan.
Kaitan kes:
Datuk Jimmy Choo akan mengeluarkan kenyataan di media-media sama ada media massa, media cetak mahu pun media elektronik
mengenai barang keluarannya
Jika terdapat sebarang pertikaian mengenai barangannya juga, Datuk Jimmy Choo akan mengadakan media konferensi untuk
menyelesaikan konflik tersebut.
Datuk Jimmy Choo melayan permintaan Puteri Diana secara peribadi untuk mendapat rekaan kasut yang terbaik mengikut cita rasa
Puteri Diana.
Datuk Jimmy Choo akan berunding dengan pihak-pihak luar mengenai cita rasa mereka untuk menghasilkan rekaan yang terbaik.
Datuk Jimmy Choo akan memberi pendapat beliau kepada pelanggannya mengenai kasut yang sesuai dengan pelanggan tersebut.

(ii) berdasarkan jawapan di dalam 2(a)(i) di atas, jelaskan
kemahiran pengurusan yang dimiliki oleh Datuk Jimmy Choo. [16]

4. Kemahiran Teknikal
Definisi:
Pengetahuan dan kebolehan seseorang pengurus mengaplikasikan segala teori, kaedah, teknik dan prosedur dengan sesuai semasa
melaksanakan sesuatu tugas.
Kaitan kes:
Datuk Jimmy Choo adalah seorang pereka fesyen kasut yang eksklusif dan bergaya.
Datuk Jimmy Choo boleh mengenal pasti rekaan yang sesuai mengikut cita rasa pelanggan tertentu.
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
CALON PERLU KENAL PASTI PERANAN PENGURUS MENGIKUT TEORI MINTZBERG
SEBELUM MENGAITKANNYA DENGAN DATUK JIMMY CHOO
TEORI
MINTZBERG
PENGHUBUNG
SESAMA
MANUSIA
KOMUNIKATOR
PEMBUAT
KEPUTUSAN
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
CALON PERLU KENAL PASTI PERANAN PENGURUS SEBAGAI PENGHUBUNG SESAMA
MANUSIA SEBELUM MENGAITKANNYA DENGAN DATUK JIMMY CHOO
PENGURUS
SEBAGAI
PENGHUBUNG
SESAMA
MANUSIA
KETUA/
FIGUREHEAD/
TONGGAK/
ORANG
TERPENTING
PEMIMPIN
PENGANTARA
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
KAITKAN PERANAN PENGURUS SEBAGAI PENGHUBUNG SESAMA MANUSIA DENGAN
PERANAN DATUK JIMMY CHOO [KALAU ADA]
DATUK JIMMY CHOO SEBAGAI TUNGGAK
DALAM SYARIKAT BELIAU
Ketua
(Figurehead)
DATUK JIMMY CHOO SEBAGAI PEMIMPIN
SYARIKAT BELIAU
Pemimpin
(Leader)
DATUK JIMMY CHOO MENJADI PENGANTARA
DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK DENGAN
MENGADAKAN MEDIA KONFERENSI
Pengantara
(Liaison)

(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
KENAL PASTI PERANAN PENGURUS SEBAGAI KOMUNIKATOR SEBELUM
MENGAITKANNYA DENGAN DATUK JIMMY CHOO
PENGURUS
SEBAGAI
KOMUNIKATOR
PEMANTAU
PENYAMPAI
JURUCAKAP
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
KAITKAN PERANAN PENGURUS SEBAGAI KOMUNIKATOR DENGAN PERANAN DATUK
JIMMY CHOO [KALAU ADA]
TIADA KAITAN
Pemantau
(Monitor)
DATUK JIMMY CHOO MENGELUARKAN MEMO
MENGENAI KELUARAN BARU BUTIKNYA
Penyampai
(Disseminator)
DATUK JIMMY CHOO KELUARKAN KENYATAAN DI
MEDIA MENGENAI BARANG KELUARANNYA.
Jurucakap
(Spokesperson)
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
CALON PERLU KENAL PASTI PERANAN PENGURUS SEBAGAI PEMBUAT KEPUTUSAN
SEBELUM MENGAITKANNYA DENGAN DATUK JIMMY CHOO
PENGURUS
SEBAGAI
PEMBUAT
KEPUTUSAN
USAHAWAN
PELERAI
MASALAH
PENGAGIH
SUMBER
PERUNDING
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
KAITKAN PERANAN PENGURUS SEBAGAI PEMBUAT KEPUTUSAN DENGAN PERANAN
DATUK JIMMY CHOO [KALAU ADA]
DATUK JIMMY CHOO SENTIASA FIKIRKAN CARA TERBAIK
UNTUK SYARIKAT BELIAU
Usahawan
(Entrepreneur)
JIKA EKONOMI MEROSOT, DATUK JIMMY CHOO AKAN
MEMIKIRKAN CARA UNTUK MENGATASINYA
Pelerai Masalah
(Disturbance
Handler)
DATUK JIMMY CHOO SENTIASA MENGAMBIL LANGKAH
UNTUK MEMBELANJAKAN SUMBER UNTUK BAHAGIAN
PEMSARAN DAN BAHAGIAN LAIN.
Pengagih Sumber
(Resource
Allocator)
DATUK JIMMY CHOO SENTIASA BERUNDING DENGAN
PELANGGAN UNTUK MENGETAHUI PERUBAHAN CITA
RASA MEREKA
Perunding
(Negotiator)
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
CARA JAWAB:
Peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus mengikut Teori Mintzberg ialah:
1. Peranan sebagi penghubung sesama manusia/interpersonal
Huraian 1:
Pengurus sebagai Ketua/figurehead/tunggak di dalam sesebuah organisasi.
Kaitan 1:
Sebagai seorang tunggak dalam syarikat beliau, Datuk Jimmy Choo perlu melaksanakan tugas yang simbolik iaitu tugas-tugas yang
bersifat sosial dan melayan pelanggan.
Jimmy Choo melayan permintaan Puteri Diana secara peribadi untuk mendapat rekaan kasut yang terbaik mengikut cita rasa Puteri
Diana.
Huraian 2 :
Pengurus sebagai pengantara/liaison yang menjadi penghubung atau pengantara antara pihak syarikat dengan luar syarikat.
Kaitan 2 :
Jika terdapat sebarang pertikaian mengenai barangan syarikat, Datuk Jimmy Choo akan mengadakan media konferensi untuk
menyelesaikan konflik tersebut.

(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
2. Peranan sebagai komunikator/informational
Huraian 1:
Peranan pengurus sebagai penyampai/disseminator yang menyebarkan maklumat dari dalam dan luar
organisasi kepada pihak dalaman dan pihak berkepentingan tentang rancangan organisasi.
Kaitan 1:
Datuk Jimmy Choo akan mengeluarkan memo mengenai keluaran-keluaran baru butiknya, membuat
promosi, menawarkan diskaun, memberi perkhidmatan yang istimewa dan sebagainya bagi menarik minat
pelanggan.
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
2. Peranan sebagai komunikator/informational
Huraian 2 :
Peranan pengurus sebagai jurucakap/spokeperson yang menyampaikan maklumat kepada pihak di luar
organisasi atau pihak berkepentingan.
Kaitan 2:
Datuk Jimmy Choo akan mengeluarkan kenyataan di media-media sama ada media massa, media cetak
mahu pun media elektronik mengenai barang keluarannya.
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
3. Peranan sebagai pembuat keputusan/decisional
Huraian 1:
Peranan pengurus sebagai seorang usahawan/entrepreneur yang menjadi nadi penggerak kepada
perniagaannya
Sentiasa peka terhadap persekitaran dalaman dan luaran yang memberikan peluang dan ancaman serta cara
mengatasinya.
Kaitan 1:
Datuk Jimmy Choo adalah seorang usahawan yang sentiasa memikirkan apa yang terbaik untuk syarikatnya,
bagaimana untuk mendapatkan pelanggan yang ramai dan cara untuk menjaga kualiti barangan rekaannya.
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
3. Peranan sebagai pembuat keputusan/decisional
Huraian 2 :
Peranan pengurus sebagai pelerai masalah/disturbance handler yang akan menyelesaikan masalah yang
timbul dalam atau luar organisasi.
Kaitan 2 :
Jika ekonomi merosot Datuk Jimmy Choo akan memikirkan cara-cara untuk mengatasinya.
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
3. Peranan sebagai pembuat keputusan/decisional
Huraian 3 :
Peranan pengurus sebagai pengagih sumber/resource allocator yang akan mengagihkan semua sumber yang
dimiliki termasuklah kewangan, tenaga manusia dan sebagainya.
Kaitan 3:
Datuk Jimmy Choo sentiasa mengambil langkah untuk membelanjakan sumber ke arah mana sama ada ke
bahagian pemasaran atau pun bahagian pengurusan dan bahagian-bahagian lain.
(iii) jelaskan peranan Datuk Jimmy Choo sebagai seorang pengurus
mengikut Teori Mintzberg. [15]
3. Peranan sebagai pembuat keputusan/decisional
Huraian 4 :
Peranan pengurus sebagai perunding/negotiator yang akan mewakili organisasi dalam perbincangan
mengenai perniagaan.
Kaitan 4:
Datuk Jimmy Choo akan berunding dengan pihak-pihak luar mengenai cita rasa mereka untuk
menghasilkan rekaan yang terbaik.
SOALAN TARGET
KAJIAN KES 2014
PENGORGANISASIAN
Syarikat JAM Sdn Bhd menjalankan perniagaan memproses dan memasarkan hasil
pertanian. Jabatan pengeluaran syarikat tersebut diketuai oleh Ir. Abd Karim Marwan
sebagai Pengurus Besar. Beliau dibantu oleh dua orang pengurus yang masing-masing
bertanggungjawab terhadap pembelian dan pengeluaran. Jabatan Pemasaran pula diketuai
oleh Encik Abdul Aziz. Beliau dibantu oleh dua orang pengurus dalam unit jualan dan
khidmat pelanggan. Jabatan pemasaran mempunyai sepuluh orang jurujual yang diselia
oleh penyelia yang bertanggungjawab kepada pengurus jualan. Di Jabatan Pentadbiran am,
Encik Khamis bertindak sebagai pengurus yang bertanggungjawab terus kepada Ketua
Pegawai Eksekutif iaitu Datuk Wahab Abu.Ketua Pegawai Eksekutif dibantu oleh seorang
setiausaha peribadi, iaitu Puan Normah. Jabatan pentadbiran am mempunyai unit sistem
maklumat, unit sumber manusia, dan unit akaun yang masing-masing diketuai oleh seorang
Penolong Pengurus.

i. Lakar carta organisasi bagi Syarikat JAM Sdn Bhd. [7]
ii. Jelaskan maklumat pengurusan yang boleh diperoleh daripada carta tersebut. [10]
iii. Jelaskan kepentingan kemahiran manusia bagi setiap pengurus pertengahan Syarikat
JAM Sdn Bhd. [8]

i. Lakar carta organisasi bagi Syarikat JAM Sdn Bhd. [7]
LANGKAH 1 :
CALON PERLU SENARAIKAN DAHULU SEMUA JAWATAN DAN PENJAWATNYA [SEKIRANYA DINYATAKAN] DALAM KES
TERSEBUT
1. JABATAN PENGELUARAN PENGURUS BESAR - IR ABD KARIM MARWAN
2. PENGURUS PEMBELIAN
3. PENGURUS PENGELUARAN
4. JABATAN PEMASARAN-PENGURUS- EN.ABDUL AZIZ
5. PENGURUS JUALAN
6. PENGURUS KHIDMAT PELANGGAN
7. 10 ORANG JURUJAL
8. PENYELIA JUALAN
9. JABATAN PENTADBIRAN AM-PENGURUS- EN.KHAMIS
10. KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF DATUK WAHAB ABU
11. SETIAUSAHA PERIBADI PUAN NORMAH
12. UNIT SISTEM MAKLUMAT PENOLONG PENGURUS
13. UNIT SUMBER MANUSIA PENOLONG PENGURUS
14. UNIT AKAUN PENOLONG PENGURUS
i. Lakar carta organisasi bagi Syarikat JAM Sdn Bhd. [7]
LANGKAH 2 :
KENAL PASTI TINGKAT PENGURUSAN BAGI SETIA PERJAWATAN
1. JABATAN PENGELUARAN PENGURUS BESAR - IR ABD KARIM MARWAN - ATASAN
2. PENGURUS PEMBELIAN- PERTENGAHAN
3. PENGURUS PENGELUARAN - PERTENGAHAN
4. JABATAN PEMASARAN-PENGURUS- EN.ABDUL AZIZ [PENGURUS BESAR ATASAN[ - FUNGSIAN
5. PENGURUS JUALAN - PERTENGAHAN
6. PENGURUS KHIDMAT PELANGGAN - PERTENGAHAN
7. 10 ORANG JURUJAL BUKAN PENGURUSAN
8. PENYELIA JUALAN - BAWAHAN
9. JABATAN PENTADBIRAN AM-PENGURUS- EN.KHAMIS - PERTENGAHAN
10. KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF DATUK WAHAB ABU - ATASAN
11. SETIAUSAHA PERIBADI PUAN NORMAH BUKAN PENGURUS
12. UNIT SISTEM MAKLUMAT PENOLONG PENGURUS -BAWAHAN
13. UNIT SUMBER MANUSIA PENOLONG PENGURUS - BAWAHAN
14. UNIT AKAUN PENOLONG PENGURUS - BAWAHAN
i. Lakar carta organisasi bagi Syarikat JAM Sdn Bhd. [7]
LANGKAH 3 : MELAKAR CARTA ORGANISASI
KPE
DATUK WAHAB ABU
PENGURUS BESAR
JABATAN PENGELUARAN
Ir ABD KARIM MARWAN
SETIAUSAHA
PN NORMAH
PENGURUS BESAR
JABATAN PEMASARAN
EN. ABD AZIZ
PENGURUS
PEMBELIAN
PENGURUS
PENGELUARAN
PENGURUS
PENTADBIRAN
EN. KHAMIS
PENGURUS
JUALAN
PENGURUS
KHIDMAT
PELANGGAN
PEN. PENGURUS
UNIT SUMBER
MANUSIA
PEN.PENGURUS
UNIT SISTEM
MAKLUMAT
PEN. PENGURUS
UNIT AKAUN
PENYELIA JUALAN
JURUJUAL
(10 ORANG)
SOALAN TARGET
KAJIAN KES 2014
ASPEK PERUNDANGAN
PERNIAGAAN
Shazlan, berusia 17 tahun, adalah seorang pelajar undang-undang di salah sebuah
universiti tempatan. Dia juga adalah seorang perantis pelumba kereta separuh-masa
kepada David. Shazlan memasuki transaksi-transaksi berikut:
i. Sebagai seorang penggemar hi-fi yang keterlaluan, dia membeli peralatan hi-fi baru
daripada Loud Music Bhd yang bemilai RM4,500.00 secara kredit di mana dia membayar
pendahuluan sebanyak RM500.00.
ii. Dalam persediaannya menghadapi peperiksaannya yang akan datang, dia meminjam
wang sebanyak RM500.00 daripada Maniam untuk membeli beberapa buah buku teks.

Shazlan telah ditawarkan untuk memandu kereta lumba daripada syarikat Speedy Team tetapi
dia mendapati syarat-syarat perjanjiannya dengan David memperuntukkan bahawa dia
terikat sebagai perantis selama dua tahun lagi pada takat gaji yang sama.

Kecewa dengan keadaan ini, Shazlan enggan meneruskan pekerjaannya dengan David. Dia
juga enggan membayar semula pinjaman wang kepada Maniam dan tidak pemah membayar
sebarang ansuran ke atas peralatan hi-fi kepada Loud Music Bhd.
Bincangkan kedudukan undang-undang bagi semua pihak yang terlibat. [20]
Bincangkan kedudukan undang-undang bagi semua pihak yang
terlibat. [20]
ISU :
1. KESAN APABILA SHAZLAN ENGGAN MEMBAYAR BALIK SEBARANG ANSURAN KE ATAS PERALATAN
HI-FI KEPADA LOUD MUSIC., DAN BOLEHKAH LOUD MUSIC MENUNTUT SEMULA WANG ANSURAN
TERSEBUT DARIPADA SHAZLAN.
2. KESAN APABILA SHAZLAN ENGGAN MEMBAYAR BALIK PINJAMANNYA DENGAN MANIAM, DAN
BOLEHKAH MANIAM MEMBUAT TUNTUTAN MAHKAMAH UNTUK MEMAKSA SHAZLAN MEMBAYAR
BALIK HUTANGNYA.
3. KESAN APABILA SHAZLAN INGIN MENERUSKAN PEKERJAANNYA SEBAGAI PEMANDU PERANTIS
SEPARUH-MASA DENGAN DAVID, DAN BOLEHKAN DAVID MENGAMBIL TINDAKAN MAHKAMAH
TERHADAP SHAZLAN TIDAK MENERUSKAN PEKERJAAN TERSEBUT.
Bincangkan kedudukan undang-undang bagi semua pihak yang
terlibat. [20]
ISU :
1. KESAN APABILA SHAZLAN ENGGAN MEMBAYAR BALIK SEBARANG ANSURAN KE ATAS PERALATAN
HI-FI KEPADA LOUD MUSIC., DAN BOLEHKAH LOUD MUSIC MENUNTUT SEMULA WANG ANSURAN
TERSEBUT DARIPADA SHAZLAN.
HURAIAN ISU 1:
Loud Music tidak boleh mengambil tindakan mahkamah terhadap Shazlan dan kontrak tersebut tidak boleh
dikuatkuasakan.
ALASAN:
Shazlan tidak memenuhi syarat keupayaan berkontrak di bawah peruntukan dewasa iaitu berumur syarat berumur 18 tahun
ke atas untuk memasuki suatu kontrak dan tidak tertakluk dalam mana2 pengecualian bagi seeorang ynag berumur 18
tahun ke bawah untuk berkontrak..
Bincangkan kedudukan undang-undang bagi semua pihak yang
terlibat. [20]
ISU :
1. KESAN APABILA SHAZLAN ENGGAN MEMBAYAR BALIK SEBARANG ANSURAN KE ATAS PERALATAN
HI-FI KEPADA LOUD MUSIC., DAN BOLEHKAH LOUD MUSIC MENUNTUT SEMULA WANG ANSURAN
TERSEBUT DARIPADA SHAZLAN.
PERUNTUKAN UNDANG-UNDANG KONTRAK:
setiap orang adalah layak membuat kontrak sekiranya dia dewasa menurut undang-undang yang ia tertakluk, dan
sekiranya ia berakal sempurna dan tidak hilang kelayakan untuk membuat kontrak menurut mana-mana undang-
undang yang mana ia tertakluk. Dewasa iaitu mencapai umur 18 tahun.
Shazlan berumur 17 dan tidak tertakluk dlm mana-mana pengecualian yang membolehkan seseorang bwh 17thn
memasuki kontrak
Bincangkan kedudukan undang-undang bagi semua pihak yang
terlibat. [20]
ISU :
1. KESAN APABILA SHAZLAN ENGGAN MEMBAYAR BALIK SEBARANG ANSURAN KE ATAS PERALATAN
HI-FI KEPADA LOUD MUSIC., DAN BOLEHKAH LOUD MUSIC MENUNTUT SEMULA WANG ANSURAN
TERSEBUT DARIPADA SHAZLAN.
KESANNYA:
Kontrak adalah tidak sah sejak awal dan tidak boleh dikuatkuasakan di mana Shazlan perlu memulangkan semula hifi
kepada Loud Music dan Loud Music memulangkan semula pendahuluan yang diberikan oleh Shazlan.
KES RUJUKAN: Leha Jusoh vs Awang Johari.
Bincangkan kedudukan undang-undang bagi semua pihak yang
terlibat. [20]
ISU :
2. KESAN APABILA SHAZLAN ENGGAN MEMBAYAR BALIK PINJAMANNYA DENGAN MANIAM, DAN
BOLEHKAH MANIAM MEMBUAT TUNTUTAN MAHKAMAH UNTUK MEMAKSA SHAZLAN MEMBAYAR
BALIK HUTANGNYA.
HURAIAN ISU 2:
Maniam boleh meminta mahkamah untuk memaksa Shazlan memulangkan semula wang yang dipinjamkan tersebut
ALASAN:
Kontrak sah dan boleh dikuatkusakan walaupun Shazlan belum cukup dewasa untuk memasuki suatu kontrak kerana
belum cukup umur kerana terdapat pengecualian seseorang yang berumur bawah 18 tahun boleh memasuki suatu
kontrak untuk keperluan hidup seperti makanan, minuman, pelajaran dan lain-lain yang perlu dan munasabah.
Bincangkan kedudukan undang-undang bagi semua pihak yang
terlibat. [20]
ISU :
2. KESAN APABILA SHAZLAN ENGGAN MEMBAYAR BALIK PINJAMANNYA DENGAN MANIAM, DAN
BOLEHKAH MANIAM MEMBUAT TUNTUTAN MAHKAMAH UNTUK MEMAKSA SHAZLAN MEMBAYAR
BALIK HUTANGNYA.
KESANNYA:
Wujud perkara yang mengikat antara Shazalan dan Maniam iaitu kontrak untuk keperluan pelajaran walaupun Shazlan
belum cukup umur 18 tahun.
Shazlan perlu bayar balik hutangya kepada Maniam kerana kontrak sah dan boleh dikuatkuasakan atas keperluan
pelajaran.
Bincangkan kedudukan undang-undang bagi semua pihak yang
terlibat. [20]
ISU :
3. KESAN APABILA SHAZLAN INGIN MENERUSKAN PEKERJAANNYA SEBAGAI PEMANDU PERANTIS
SEPARUH-MASA DENGAN DAVID, DAN BOLEHKAN DAVID MENGAMBIL TINDAKAN MAHKAMAH
TERHADAP SHAZLAN TIDAK MENERUSKAN PEKERJAAN TERSEBUT.
HURAIAN ISU 3:
David tidak boleh mengambil apa-apa tindakan mahkamah terhadap Shazlan kerana enggan meneruskan kontrak
tersebut.
ALASAN:
Kontrak antara Shazlan dan David tidak wujud sejak awal kerana Shazlan belum cukup umur untuk memasuki mana-mana kontrak dan
tidak tertakluk dalam mana-mana pengecualian mereka yang berumur 18 tahun ke bawah yang layak untuk berkontrak iaitu atas sebab :
a. Keperluan hidup seperti makan, minum, pakaian, dan pelajaran.
b. Kontrak biasiswa
c. Kontrak insuran
d. Kontrak perkahwinan
Bincangkan kedudukan undang-undang bagi semua pihak yang
terlibat. [20]
ISU :
3. KESAN APABILA SHAZLAN INGIN MENERUSKAN PEKERJAANNYA SEBAGAI PEMANDU PERANTIS
SEPARUH-MASA DENGAN DAVID, DAN BOLEHKAN DAVID MENGAMBIL TINDAKAN MAHKAMAH
TERHADAP SHAZLAN TIDAK MENERUSKAN PEKERJAAN TERSEBUT.

KESANNYA:
Shazlan bebas untuk tidak meneruskan pekerjaannya dengan David sebagai perantis pelumba kereta separuh-masa
dengan David .
David pula tidak boleh mengambil sebarang tindakan terhadap Shazlan kerana tidak meneruskan pekerjaan tersebut
kerana tiada ikatan yang wujud antara mereka berdua menurut Akta Kontrak 1950.
SEKIAN...TERIMA KASIH
UNTUK INFO LEBIH LANJUT:
LAYARI www.pengajianperniagaanstpm.blogspot.com
JOIN GROUP PP FB [PENGAJIAN PERNIAGAAN STPM BAHARU]
SMS Cg aZLy [010-9290902]

Anda mungkin juga menyukai