Anda di halaman 1dari 16

ANALISIS

KEWANGAN

TUJUAN ANALISIS KEWANGAN
Menilai Kedudukan kewangan
syarikat pada satu satu masa.
Menentukan keberkesanan
operasi niaga pada tahun atau tempoh kewangan
terseut.
Membantu da!am perancangan
strategik syarikat.

JENIS JENIS
NISBAH
NISBAH
KEWANGAN
KEWANGAN
Nisba! Keuntungan.
Nisba! Kecairan
Nisba! Le"erage
Nisba! Akti"iti
"
#
$
"

Nisah Ke%airan
Nisah semasa
Nisah &epat
Nisah Keeruntungan
'argin Untung kasar
'argin Untung (perasi
'argin Untung )ersih
*u!ang Aset +,(A-
*u!ang Ekuiti +,(E-
Nisah .utang
Nisah .utang
Nisah .utang/ Ekuiti

Tempoh Kutipan *urata
*using Ganti Akaun )e!um Terima
*using Ganti Jum!ah Aset
Tempoh pungutan purata
*using Ganti In0entori
Nisah Akti0iti

NISBAH KE#N$#NGAN
Margin #N$#NG
KASA%
JUALAN 1 K(S LANGSUNG
JUALAN
2 "33 4
% UNTUNG KASAR
Margin #N$#NG
&'E%ASI
UNTUNG KASA, 1 K(S (*E,ASI
JUALAN
"33 2 4
% UNTUNG OPERASI

Margin #N$#NG
BE%SIH
KA(A% '#LANGAN A$AS
ASE$
UNTUNG SELE*AS &UKAI
UNTUNG SELE*AS &UKAI
JUALAN
ASET
2
2
)*
*
)*
*

Keuntungan bole! ditingkatkan
melalui ;
Penjimatan kos pengeluaran.
Jumlah jualan yang lebih tinggi.
Kecekapan kos produktiviti.
Kos jualan yang lebih rendah.
Perbelanjaan operasi lebih rendah.
Harga jualan yang lebih tinggi.
Percampuran produk dalam jualan.
1
2
3
4
5
6
7

NIS)A. KE&AI,AN
5'engukir keupayaan syarikat untuk memenuhi komitmen 6angka
pendeknya daripada aset aset %air7.
Nisba! Semasa
Aset Semasa 8 Liai!iti Semasa
9 Nisah yang mudah untuk mengukur keupayaan syarikat untuk mengumpu!
dana agi memenuhi tanggung6awa kewangan 6angka pendek.
9 Jika ter!a!u rendah: syarikat mungkin menghadapi masa!ah memayar
tanggungan 6angka pendeknya. Jika ter!a!u tinggi: syarikat mungkin tidak
menggunakan kemudahan kredit 6angka pendek atau pe!auran da!am aset
semasa yang ter!a!u tinggi.

Aset semasa ia!ah aset syarikat yang mempunyai tempoh kurang
daripada setahun. Aset semasa dianggap seagai aset mudah tunai 6ika
aset itu ada!ah tunai atau mudah ditukar men6adi tunai.
*ada amnya nisah #/" dianggap memuaskan dan semakin tinggi
nisah ini: semakin teguh kemampuan ;irma menanggung hutang 6angka
pendeknya. Tetapi nisah ter!a!u tinggi tidak diga!akkan kerana ia
menandakan ;irma ter!a!u anyak me!aur da!am aset semasa .
Nisah ter!a!u rendah dianggap ahaya kerana ia merupakan an%aman
keankrapan akan meningkat 6ika hutang 6angka pendek tidak diayar
tepat pada masanya.
NIS)A. &E*AT
<ormu!a 4 Aset semasa 1 In0entori 8 Liai!iti Semasa
=apat men%erminkan keadaan mudah tunai dengan !eih 6e!as kerana
in0entori tidak dimasuk da!am aset semasa.Nisah %epat yang memuaskan
ada!ah pada kadar "/" iaitu setiap ,'" hutang ada!ah ,'" aset %epat
akan me!indunginya.

NIS)A. Le0erage
Mengukur bebanan hutang syarikat. Menunjukkan keupayaan
syarikat memenuhi tanggungjawab hutang jangka pendek dan
panjangnya.
Nisba! ini penting untuk+
*E'IUTANG 1 ia menun6ukkan keupayaan keuntungan syarikat utk
menampung wang unga dan pemayaran tetap yang !ain dan sama ada
ia mempunyai aset yang men%ukupi untuk me!angsaikan hutang 6ika
er!aku pemuaran syarikat.
*E'EGANG SA.A' 1 )ayaran unga ada!ah satu pere!an6aan yang
meningkat dengan meningkatnya hutang. Jika pin6aman dan wang unga
ter!a!u tinggi: syarikat o!eh men6adi mu;!is.

NISBAH HUTANG KEPADA ASET
JU'LA. TANGGUNGAN 8 JU'LA. ASET
9 Nisah ini mengukur se6auhmana dana hutang digunakan untuk
memiayai kos operasi syarikat.
9 Nisah yang tinggi umumnya memawa maksud syarikat per!u memayar
kadar unga yang tinggi untuk pin6amannya. 'ungkin pada suatu tahap
pin6aman: syarikat tidak akan dierikan pin6aman !agi.
FAKTOR YANG BOLEH MENJEJASKAN KESTABILAN SYARIKAT.
Keuntungan yang rendah.
*enghutang yang tidak ermutu.
Stok arangan yang !apuk.
Aset yang tidak digunakan.
Ter!eih pe!auran da!am aset yang tidak diper!ukan.
1
3
2 4
5

Analisis Akti"iti
5Nisah yang digunakan untuk mengena!pasti se6auhmana
keerkesanan aset: !iai!iti dan moda! da!am menyumang
kepada hasi! pen6ua!an dan operasi perniagaan.
Nisba! 'usingan Stok
Fo!"#$%&$ ' P"$($ S(o) * Ko+ J"$#$% , 365
'enun6ukkan erapa !ama stok erada da!am setor see!um ia dapat di6ua!.
Nisba! 'usingan
'eng!utang
Fo!"#$%&$ ' P"$($ B$)- P.%/0"($%/ * P.o#.0$%, 365
'enun6ukkan se%ara purata erapa !ama penghutang syarikat mengami!
masa untuk memayar semu!a hutangnya kepada syarikat.

BAGAIMAA !"MAKA I!BAH #IG$AKA.
,
Semak !utang- akaun
simpanan- stor untuk meli!at
sama ada wang anda
digunakan dengan baik atau
tidak
,
Semak stor- akaun
belum terima dan struktur
!utang untuk meli!at
sama ada anda dapat
menamba! tunai
$eruskan usa!a ini untuk
menamba! keberuntungan
perniagaan
Semak perbelan.aan dan
.ualan /ang di.angkakan
Semak struktur !utang
terutaman/a !utang semasa
0ika terlalu renda!-
pertimbangkan untuk
ber!utang .ika kaeda!
ba/ar balik memuaskan
dan menguntungkan
perniagaan
Jika Nisbah saya
tinggi
Jika Nisbah
Saya Rendah
Nisbah
semasa
Nisbah
Untung
Nisbah
Hutang

NIS)A. KEWANGAN TU'*UAN *ENGANALISIS
'EMBA1A%AN BALIK
H#$ANG
,
Nisba! Muda! $unai
, Nisba! 'engurusan
Hutang
'#LANGAN 'ELAB#%AN
,
Nisba! #ntung
, Nisba! Hutang kepada
aset
'%ES$ASI 'E%NIAGAAN
,
Semua nisba!
KEPENTINGAN
NISBAH
TUMPUAN
PEMIUTANG
PELABUR
PENGURUSAN