Anda di halaman 1dari 8

PEMISAHAN DENGAN CARA EKSTRAKSI PELARUT

I. Tujuan
a. Dapat melakukan pemisahan denan !a"a ekst"aksi pela"ut
#. Dapat menentukan tetapan dist"i#usi $KD% asam asetat dalam
sistem &"anik'ai".
II. Teori
(akta pem#aian s&lute anta"a dua s&l)en *an tak salin !ampu" telah
mem#e"ikan #an*ak kemunkinan #ai met&de pemisahan+ #aik untuk tu,uan p"e"ati-
maupun analitik. Ekst"aksi s&l)en $ pela"ut% me"upakan met&de pemisahan *an
didasa"kan atas -akta diatas. Ca"a ini !ukup #an*ak diunakan ka"ena dapat
menunakan alat *an sede"hana sepe"ti !&"&n pisah.
Ekst"aksi ini dapat diunakan untuk memisahkan suatu s&lute dalam pela"ut
A denan menunakan pela"ut .. pada saat penam#ahan pela"ut .+ s&lute akan
mem#ai di"i dianta"a / pela"ut *an tak salin !ampu" te"se#ut. Pada saat
kesetim#anan te"dapat hu#unan anta"a k&nsent"asi s&lute dalam / pela"ut te"se#ut.
Hal ini sesuai denan hukum dist"i#usi *an din*atakan &leh Ne"nst dan di"umuskan
se#aai0
KD 1 C
A
2C
.
Dimana KD adalah tetapan dist"i#usi dan C
A
se"ta C
.
adalah k&nsent"asi
s&lute+ masin'masin dalam s&l)ent A dan .. ha"a ketetapan kesetim#anan
dist"i#usi sanat khas untuk masin'masin 3at. Dan suatu hal *an pentin untuk
diinat #ah4a hukum dist"i#usi te"se#ut han*a dapat dite"apkan pada 3at'3at *an tak
menalami dis&siasi dan as&siasi set"a tidak #e"eaksi denan s&l)ent.
P"&ses ekst"aksi dilakukan se!a"a #e"ulan kali akan mem#e"ikan tinkat
e-isiensi *an le#ih tini da"i pada ekst"aksi satu kali+ meskipun )&lum *an
diunakan dalam pela"ut sama. Hal ini se!a"a te&"etis dapat ditentukan denan "umus
*an sesuai. $Tim kimia analitik II%
Ekst"aksi adalah pemu"nian suatu sen*a4a. Ekst"aksi !ai"an'!ai"an
me"upakan suatu teknik dalam suatu la"utan $#iasan*a dalam ai"% di#uat #e"sentuhan
denan suatu pela"ut kedua $#iasan*a &"anik%+ *an pada dasa"n*a tidak salin
#e"!ampu" dan menim#ulkan pe"pindahan satu atau le#ih 3at te"la"ut $s&lut% ke
dalam pela"ut kedua itu. Pemisahan itu dapat dilakukan denan men&!&k'n&!&k
la"utan dalam se#uah !&"&n pemisah selama #e#e"apa menit.
Ekst"aksi padat !ai" atau lea!hin adalah t"ans-e" di-usi k&mp&nen te"la"ut
da"i padatan ine"t ke dalam pela"utn*a. P"&ses ini me"upakan p"&ses *an #e"si-at
-isik ka"ena k&mp&nen te"la"ut kemudian dikem#alikan lai ke keadaan semula tanpa
menalami pe"u#ahan kimia4i. Ekst"aksi da"i #ahan padat dapatdilakukan ,ika #ahan
*an diininkan dapat la"ut dalam s&l)en penekst"aksi
$She)la+ 5678%.
Met&de pemisahan pada ekst"aksi dianta"an*a 0
5. Ekst"aksi #e"tahap adalah !a"a *an palin sede"hana+men!ampu"kan pela"ut
penekst"aksin*a *an tidak #e"!ampu" denan pela"ut semula kemudian
dilakukan pen&!&kan
/. Ekst"aksi k&nti*u adalah pe"#andinan dist"i#usi "elati- ke!ilsehina untuk
pemisahan *an kuantitati- dipe"lukan #e#e"apatahap dist"i#usi
9. Ekst"aksi C&unte" !u""ent adalah -ase !ai" penekst"aksi diali"kan denan
a"ah *an #e"la4anan denan la"utan *anmenandun 3at *an akan
diekst"aksikan. .iasan*a diunakan untuk pemisahan 3at+ pemu"nian ataupun
is&lasi
Mekanisme ekst"aksi denan p"&ses dist"i#usi da"i 3at *an te"ekst"aksi ke
-ase &"anik+ te"antun pada #e"ma!am -akt&"+anta"a lain0 ke#asaan lian+ -akt&"
ste"e&kimia dan adan*a a"am pada sistem ekst"aksi. Kela"utan k&mpleks l&am
selain ditetapkan &leh pe"#andinan k&e-isien dist"i#usin*a ,ua ditentukan &leh
pe"u#ahan akti)itas 3at te"la"ut pada masin'masin -ase.
Pena"uh adan*a pela"ut lain *an te"!ampu" pada pela"ut pe"tama dapat
menam#ah kela"utann*a #ila pela"ut keduate"se#ut #e"eaksi denan 3at te"la"ut. :enis
ikatan mempena"uhi kela"utan k&mpleks pada -ase &"anik. Kela"utan elekt"&lit
pada medium *an sanat p&la" akan #e"tam#ah denan a*a elekt"&statik. Kela"utan
3at pada ai" atau alk&h&l le#ih ditentukan &leh kemampuan 3at te"se#ut mem#entuk
ikatan hid"&en. Kela"utan 3at'3at a"&matik pada -ase &"anik se#andin denan
ke"apatan elekt"&n pada inti a"&matik da"i sen*a4a'sen*a4a te"se#ut. Ga"am'a"am
l&am tidak dapat la"ut se#a# #e"si-at se#aai elekt"&lit kuat. Si-at kela"utan khelat
atau as&siasi i&n sanat pentin pada mekanisme ekst"aksi.
$Kh&pka"+ /;;7%
Pa"tikel'pa"tikel 3at te"la"ut anta"a dua !ai"an *an tidak !ampu" mena4a"kan
#an*ak kemunkinan *an mena"ik untuk pemisahan analitis. Se"inkali pemisahan
se!a"a ekst"aksi dapat dilakukan dalam #e#e"apa menit+ teknik itu dapat dite"apkan
untuk suatu #atas'#atas k&nsent"asi *an luas+ dan telah dipakai se!a"a ekstensi- untuk
is&lasi is&t&p'is&t&p #e#as pem#a4a dalam ,umlah *an sanat sedikit *an
dipe"&leh #aik da"i t"ansmutasi nukli" maupun da"i mate"ial'mate"ial indust"i *an
dihasilkan dalam ,umlah t&n. Pemisahan ekst"asi pela"ut #iasan*a <#e"sih= dalam a"ti
tidak ada anal&i k&p"esipitasi denan sistem se,enis itu.
Pemisahan *an ideal &leh ekst"aksi pela"ut+ semua #ahan *an diininkan
akan la"ut dalam satu pela"ut dan semua #ahan *an tidak diininkan akan la"ut dalam
pela"ut *an lain. Pemindahan semua atau tidak satu pun da"i satu pela"ut kepela"ut
*an lain *an demikian itu ,a"an+ dan #esa" kemunkinann*a untuk didapatkan
!ampu"an #ahan*an han*a #e"#eda sedikit dalam ke!ende"unann*a untuk
#e"pindah da"i pela"ut *an satu ke *an lain.:adi satu kali pemindahan tidak akan
#e"aki#atkan pemisahan *an #ena"'#ena" mu"ni.
$Unde"4&&d+ 5666%
III. Prosedur percobaan
3.1. Alat dan Bahan
Alat
- Alat'alat elas
- Pipet tetes
- Rin pen*ana
- Pisau #u"et
- Ka!a a"l&,i
- Spatula
- Ku"s
- Ne"a!a
- H&t plate
- C&"&n pisah
- Standa" dan klem
- Lampu spi"tus
- .atan penaduk
Bahan
- Kl&"&-&"m
- Na'tia&sul-at
- Indi!at&" amilum
- Etan&l
- Na>H
- Sa#un
- La"utan I&dium
- A?uades
- Indikat&" pp
- NaCl
- PE$pet"&leum ente"%
3.2. Skema Kerja
3.2.1. Pemisahan Larutan Iod alam Air dan !enentukan Konstanta
isribusi
Ditit"asi denan Na'Ti&sul-at ;+5 N
Dimasukkan dalam !&"&n pisah
Ditam#ahkan /8 ml kl&"&-&"m
La"utan i&d ;+5 N
/8 ml la"utan i&d
Dik&!&k selama 58 menit+
Te"#entuk / lapisan
Dipisahkan la"utan i&d dalam kl&"&-&"m
Ditit"asi denan Na'ti&sul-at + tanpa indi!at&" amilum
Ditit"asi dean 3at *an sama menunakan indi!at&"
amilum
Di!atat )&lum Na'ti&sul-at *an diunakan
3.2.2. Pemisahan Asam Lemak dalam Sabun dan Penentuan Kadarn"a
Dip&t&n ke!il'ke!il dan dila"utkan dalam @;;ml a?uades
Ditam#ahkan / tetes indi!at&" pp
Dipanaskan hina hampi" mendidih
Didininkan dan dien!e"kan hina )&lume 8;; ml
La"utan i&d dalam ai"
La"utan i&d
;+8 sa#un
Hasil penamatan
/; ml la"utan
Dimasukkan dalam !&"&n pisah
Ditam#ahkan 5; ml PE dan dik&!&k
Ditam#ahkan 5; ml NaCl ,enuh ,ika te"#entuk emulsi
Dik&!&k kem#ali selama 58 menit
Diekst"aksi kem#ali se#an*ak 9 kali masin masin 5; ml PE
Dimasukkan ke !&"&n pisah
Ditam#ahkan / ml ai" A indi!at&" pp dik&!&k
dipisahkan ai"n*a dan ditam#ahkan lai dan dik&!&k kem#ali
A /; ml etan&l+ dik&!&k selama 58 menit

Dipisahkan la"utan al!&h&l+ dimasukkan dalan E"lenme*e"
A / tetes indi!at&" pp
Ditit"asi denan Na>H ;+;5 N
Di!atat )&lum Na>H *an diunakan
La"utan PE *an menandun asam lemak
La"utan PE
La"utan PE
Hasil penamatan
La"utan / lapisan