Anda di halaman 1dari 5

LAMPIRAN 2

SASARAN KERJA TAHUNAN


BAHAGIAN I Penetapan Sasaran Kerja Tahunan
(PYD dan PPP hendaklah berbincang bersama sebelum menetapkan SKT dan petunjuk
prestasinya)
Bil
.
Ringkasan Aktiiti!Pr"jek
(Senaraikan aktiviti/projek)
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
A. PENGURUSAN KURIKU#U$
1.
2.
3.
$engajar
Guru Kelas Tahun %
$e&'uat Peran(angan Pengajaran )an
Pe&'elajaran
i. Guru $ata Pelajaran
a!un " # $ % Pen&i&ikan
'as(ani
a!un ) % *a!asa In++eris, Kajian
e(patan, Pen&i&ikan Sivik
a!un 2% *a!asa In++eris
a!un 1 % Pen&i&ikan 'as(ani #
Kesi!atan, Pen&i&ikan Moral
"- oran+ (uri&
3) (asa &ala( 1 (in++u
. Me(astikan se(ua (uri& (en+ikuti
pen+ajaran &an pe(/elajaran
(en+ikut ja&ual 0an+ &itetapkan.
. Men+a1al kea&aan kelas supa0a
pe(/elajaran &apat &ilaksanakan
&en+an teratur
ii. Guru Kelas Ta&'ahan
. Men+ajar (ata pelajaran *a!asa
In++eris a!un $
1$ oran+ (uri&
Men+ikut ja&ual 0an+ &itetapkan
. Me(astikan (uri& a!un $ (en+ikuti
pe(/elajaran &i luar 1aktu kelas &an
(en&apat lati!an se2ukupn0a
1" oran+ (uri&
Men2atat ke!a&iran pa&a setiap
pa+i
Me(/uat 'a&ual *ertu+as 3arian
&an tu+as.tu+as k!as &i &ala(
kelas
Men2eriakan kelas supa0a
pe(/elajaran &apat &ilaksanakan
&en+an selesa
Ran2an+an a!unan (sekali
seta!un)
Ran2an+an 3arian (setiap !ari)
&an (en+!antarn0a setiap !ari
'u(aat
Men+ikut Sukatan Pelajaran
LAMPIRAN 2
).
".
$.
Ketua Panitia Pen)i)ikan Kesihatan
Guru Pusat Su&'er
Ja*atankuasa Ja)ual +aktu Guru
Ke/an+saan 0an+ tela!
&itetapkan.
Me(/uat peran2an+an ta!unan
untuk Pen&i&ikan Kesi!atan
Me(astikan aktiviti 0an+
&ijalankan sejajar &en+an tak1i(
sekola!
Me(/uat pesanan untuk
peralatan pen&i&ikan kesi!atan
(en+ikut peruntukan 0an+
&itetapkan
Me(/uat Laporan Panitia
Pen&i&ikan Kesi!atan untuk
(en+enal pasti kele(a!an &an
(e(/uat pena(/a!/aikan
Meran2an+ &an (elaksanakan
&asar &an pro+ra( ta!unan PSS
/ersa(a.sa(a 4uru *esar,
kakitan+an PSS, +uru &an (uri&
Meran2an+ &an (en+urus
/elanja1an ta!unan PSS /ersa(a
'K Kurikulu( Sekola!
Meran2an+ pe(erole!an &an
pe(/inaan koleksi 0an+
ko(pre!ensi5, sei(/an+ &an
ke(as kini.
Meran2an+ &an (en+urus
pro+ra( pe(/a2aan (Pro+ra(
NILAM) &an pe(/u&a0aan il(u.
Meran2an+ &an (en+urus
pro+ra( pro(osi Pusat Su(/er
Sekola!.
Men0e&iakan ja&ual 1aktu in&uk,
ja&ual 1aktu kelas &an ja&ual
1aktu persen&irian +uru &an
ja&ual 1aktu pen++unaan /ilik.
/ilik k!as
Men+ikut peruntukan 1aktu 0an+
&itetapkan
*er&asarkan /ilan+an +uru &an
(ata pelajaran 0an+ &ita1arkan
Men+ikut keperluan &an
kesesuaian seperti (en+ikut set,
se/aran, 1aktu, pene(patan
1aktu &an ke(u&a!an /ilik
B. PENGURUSAN HA# EH+A# $URI,
6. Guru Bertugas Harian -6 oran+ (uri&
Setiap !ari Isnin
Melakukan per!i(punan pa+i
(en+ikut ja&ual 0an+ tela!
LAMPIRAN 2
&itetapkan
Men2atat ke!a&iran (uri& se2ara
keseluru!an
Me(astikan aktiviti 0an+ /erjalan
pa&a !ari terse/ut &ilaksanakan
&en+an /aik
-. PENGURUSAN K.KURIKU#U$
-.
7.
Guru Penasihat B"la Baling /Pere&puan0
Guru Penasihat Kela' Bahasa Inggeris
1- oran+ (uri&
1 ja(/ 1 kali setiap 2 (in++u
(K!a(is)
Men2atat ke!a&iran (uri&
Me(astikan (uri& /er(ain
(en++unakan peralatan 0an+
sesuai
Me(astikan kesela(atan (uri&
&ija+a
Me(/uat peran2an+an ta!unan
(en+ikut tak1i( sekola!
1" oran+ (uri&
1 ja(/1 kali setiap 2 (in++u
(Ra/u)
Menerapkan nilai.nilai (urni
&ala( &iri (uri&
Me(astikan aktiviti kela/ /erjalan
&en+an /aik
LAMPIRAN 2
BAHAGIAN II Kajian Se&ula Sasaran Kerja Tahunan Pertengahan Tahun
1. Aktiiti!Pr"jek 1ang ,ita&'ah
(PYD hendaklah menyenaraikan aktiviti/projek yang ditambah beserta petunjuk prestasinya
setelah berbincang dengan PPP)
*il.
Ringkasan Aktiiti!Pr"jek
(Senaraikan aktiviti/projek)
Petunjuk Prestasi
(Kuantiti/Kualiti/Masa/Kos)
1.
2.
3.
).
".
$.
6.
Majlis Anu+era! Ke2e(erlan+an Pelajar
a!un 2813
Majlis Ra(a! a(a! Ai&il5itri SK Mera(/ut
2813
Pro+ra( Motivasi I/u*apa /ersa(a Pelajar
&an Pen0era!an *uku Pro5il Muri& 2813
Pesta PSKPP Perin+kat 9aera! a!un
2813
Min++u 4erko a!un 2813
Pro+ra( Per&ana I!0a: Ra(a&!an 2813
Majlis Pen0a(paian ;atika! Pelantikan
Pen+a1as Pusat Su(/er Sekola! a!un
2813
Ahli Ja*atan kuasa
. 1 !ari
. Men0e&iakan !i&an+an untuk <IP
. Me(astikan /ilik (akan <IP &i!ias
&en+an ke(as &an in&a!
Ahli Ja*atan kuasa
. 1 !ari
. Me(astikan !i&an+an (akanan
(en2ukupi untuk setiap +uru &an
pelajar
Ahli Ja*atan kuasa
. 1 !ari
. Men+uruskan !i&an+an <IP &an
pen0e&iaan te(pat
. Me(astikan i/u /apa (eneri(a
ulasan perke(/an+an (uri& serta
(enan&atan+ani /uku pro5il (uri&
Ahli Ja*atan kuasa
. 2 !ari
. *ertu+as se/a+ai urus setia
pertan&in+an ='o+at!on> &an
(e(astikan aktiviti /erjalan seperti
0an+ &iran2an+
Ahli Ja*atan kuasa
. " !ari
. *ertu+as se/a+ai 5asilitator
. Me(astikan aktiviti.aktiviti &ala(
ku(pulan &ilaksanakan &en+an /aik
Ahli Ja*atan kuasa
. 1 !ari
. Me(astikan !i&an+an (akanan
(en2ukupi untuk setiap +uru &an
pelajar
Ahli Ja*atan kuasa
. 1 !ari
. Me(/uat sijil untuk &i/eri kepa&a
pen+a1as pusat su(/er sekola!
0an+ /aru &ilantik
LAMPIRAN 2
BAHAGIAN III #ap"ran )an Ulasan Keseluruhan Pen(apaian Sasaran Kerja Tahunan
Pa)a Akhir Tahun .leh P1, )an PPP
1. #ap"ran!U#asan .#eh P1,
Sejujurn0a, sa0a /erpen&apat /a!a1a sa0a tela! (e(/erikan 0an+ ter/aik pa&a ta!un ini.
Meskipun sa0a /aru sa!aja &ite(patkan &i sekola! ini &an (asi! /an0ak perkara 0an+ sa0a
perlu /elajar, sa0a /erasa a(at /ers0ukur kerana &i/antu ole! se(ua sta5 sekola! 0an+
ti&ak perna! (en+elu! ketika (e(/antu sa0a. Se/a+ai oran+ =/aru> &i sekola! ini, sa0a
(en+akui /a!a1a ter&apat /e/erapa 2a/aran 0an+ &i!a&api 0an+ a&akalan0a (eruntu!
se(an+at sa0a untuk terus kuat, na(un sekali la+i sa0a in+in (ela!irkan rasa teri(a kasi!
0an+ ti&ak ter!in++a kepa&a se(ua pi!ak kerana tela! (e(/erikan kerjasa(a &an
/ertun+kus.lu(us &ala( (enja0akan se(ua pro+ra( pa&a ta!un ini.
Pa&a ta!un ini ju+a, sa0a tela! /elajar /an0ak perkara 0an+ ti&ak &iajar &i institut per+uruan
&a!ulu seperti 2ara (en+a1al kelas, 2ara (e(/uatkan (uri& (e(inati su/jek =*a!asa
In++eris> iaitu sala! satu su/jek 0an+ a+ak (en2a/ar /a+i (ereka, teknik pen+ajaran 0an+
/etul untuk (e(/uatkan (uri& (e(a!a(i apa 0an+ tela! &iajar &an lain.lain la+i. Sa0a ju+a
(en&apati /a!a1a sa0a tela! /ertukar (enja&i seoran+ 0an+ /er5ikiran opti(is &an ta!ap
kesa/aran sa0a ju+a se(akin (enin+kat !ari &e(i !ari pa&a ta!un ini. Antara kenan+an
(anis 0an+ sa0a ti&ak &apat lupakan iala! keja0aan (uri&.(uri& ta!un 2 &an ta!un ) &ala(
(en2ari (aksu& perkataan *a!asa In++eris (en++unakan ?&i2tionar0:.