Anda di halaman 1dari 7

-,

I
I
[.
SULIT
011
Bahasa
Malaysia
Kertas 1
2010
50 minit
SEKOLAH-SEKOLAH ZON E, DAERAH LIMBANG
UJIAN BERSAMA ZON E 2I2OIO
011 BAHASA MALAYSIA
KERTAS I
Lima puluh minit
(50 minit)
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan' .lawab semua soalan.
2. Jawab dengan menghitamkan ruangan kertas
jawapan'
3. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja.
4. Jika kamu hendak menukar
jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kamudian hitamkan
jawapan yang baru.
Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak
\*:rr,rlr:n I i:sr*ln,t*r**n gatnfuir di
ietrur:fl-
qli:e3*tah
rtu ,r,*r!nng nrcmfitnnf;fi mmFfit di
ilfldefis.
A
'Iuknng
kay-u
* Tuka*g k*hrn
C ?***ngra*
D Tukmg rurnah
,luur<:n i *erda"r*r**a
,gi.rrr*rhr;r
di
;,+*tt+*h.
$*srl** d Scrdasnr#sr*
*r*nuhsr
dfi
lr*na*.
Emuk sodms
_^.*
pucuk xbi u*t*k diri**** {ScfiS*l
samha! b*le*:aa.
* ne-rehus
S r*enj*ra*g
C r*e*celrrr
$ Et**fiS*rsn*
$ it** Se:rg b*rns*
\effiffsn
b*rkunj*ng lfrm rxga*
.lnp*n"
n *kut
$ an#l(*;A
\-
tsr*bdil
* k*kmh
6 $ww Lrng mencrim* kild uEWffi
h.cnalrnnyr yaag
unggal di Saruwak.
A **ripmda
3 dan
cdi
n pad*
}-rmi** 7 berd*$arkm g&$fu{ 4t
kr+'*ft.
t Fnngacnra rru
n,ems pf rxlfn*f*g ps{fard;F
nyur*yin* Binrs** Ktrr1"
,{ mentanggilkru
n meku*gfu**
il rilc.$ffirlliuffilffsm
f) rn*niqri*ls*B
3
Si*mah nndnng
:*eagej*r milt* Fela;cr'en hnhnsa
*lelay..:ra"
A {hrru
* Poragaw*lr
t, {)ikgu
n I J*tqz*h
Me*ar* e+u<l+*g ?*i::l lflta-n ma-
iih
__"__*
wala*pu* telah
!*ma didiriknn"
t r***ls#
H
ry:tt
(:
g*gah
il) r*g*k
r4 'Ampun
, *t:nhnh
narap diampun." sem-
hrh lak*am*na Hang Tuah ketikg
**ngadap $ttltan fr,t*lak*.
A $eilkfi.....hnmfu*
A rs{.nku.,...pfltik
il trie*rku...""beta
fl tuanku. . ..r{tya
sr?*f J{}fi $ir berd*-r*;lri<rr4
ff
riFr?f}r?r {f i
brru'*lft
ili
sl
.
"'"\
Itln*e**kan lalu li*t** di
ial*n
rayn
itu dinebshksn oleh r*batnr*g
prlrkok *r:*bang yang
iular*.
A ffisrfi|i}$,i
m illenututlr
f, mslinlengi
il mefi$tsn5i
tfl Kil{ nr*i:rkukan
sc$amill menJass
k*si*atnn tulxrh h*dan.
A urcsti"
"
...untuk
B hsr$s.
",,"agar
C d*p*t...".sem*ga
l harus".
".,*upaya
Stle/cn ] I furdasnrfun r*rrr*srdi
bawah.
11 Kanak-ksnsk itu nodarlc
dani papan gel**6-
9Of CII taman perTnarnan
A herlungs*r
* mel*ngn*rn
il melunsur
ilJ rn*lunsurkan
tl Pikt p*I** sd*ng
u+ab untuk rxmbantscs
e*b
peny*bdupan d{dah hc M*==ir
A rmiipatga*dnkan
B m*:emhnfub*ilc.na
fl m*ng*nr**Icinikan
* ff#.n*nr*{k*}ffi*kflct
13 F**:drxiuk kemp*g di dsr&
P*ndang Kndnh y*:rg *il*:dm k
1rr
tni*h iiipind*lkn* ks kn*qnnm
bflrtr
pfn#mpfiltn
teilper
kctempa:an
ls$rFlsn
Mrk Sfidsh herte* pc+*ir*g dmlsmr
pc$elnnen kerana jalan rnyn itlc
A berl*k**rhkul
B bcrsimpang"+iur
{: hntel*t-blir
m beb*I*k-halik
Srx:ism J-f *srd*.ycr***
**:nhnr *#
#**w*rA
IS Frmmp*k inr
pistelnya
ke *r*fu panga*m,l
kssel*$rslan dc* era**g rem*i dr
d*t*m h*rrk t*rs*b*t
A rn***gn-lag*
B ;rl+ngflcu-s+u
C xnng*c*l:-aca*
il m*nXfiulur-hulur
A
B
n
t{
S*lnn 3S
Filtir ##d fcrya l*eg i,r{+*t ir*r{* a.v*+
rfr #*n'*h
3$ Shs An mcnrs*ak *ti rl*pur *emhil
r**ndrngar r*rliu.
,{ Apakah y*ag *ilak*knn oleh
Shu An di dapur'l
n nikkilh Shu.4n n:*r*esak di
r*aPur'l
{: #*gatmannknh pcr*saan $}:*
An di dapurll
t) ddaksh Shu An nr*n*ls.ngar
r*di* d* dapur?
li+rtran 25
Pilii *y*f
.v{Jfif
$crndl mci.r*d d*ngen
tlvtj{ ta,ilg rlifurifuin"
frS Ka*a {likgu l-iur kcparia rnund'
r-r:*rirlnya. "Knri:u
rnu*ti b*ratur
$r:helgm ma.*i*k kc k*la*,"
4 Cikgu }{ui dan mund'
m*ri**ya diminta h*r*txr
qehelum
musuk kc knlas"
3 flikgu Hni mengarahkan
rnurid-m uri*l*Y* heratur
*cbclunr ma$uk kc kelas'
(:
ilikgu Hui mcn**ihati muri*I
rnuridnya agar heratur
sebelum rnasuk km kcla"s.
il folurid-murid n:*mintn Cikgu
Hui berntur sehel*m mas*k
ke kela*;.
S+*hn l7-2E
Pdill c:rut
_v*rg
#*trr/.
fift A
il,
f.
Nah, rnsakan tampruruuku lnl i
Cis, hunarny* rumuh bu;u
k*m*l
A*uhri, sak:ffiya kakihn inil
Ambtr, nku tnk harus ikttt
f,ffmpur tfrR*,stll
Ai Liag filrng*rulfts h*j*-bnju
rl* ke dnlnm ieci"
Pak lvlarl redang menebangi
prk*k kclapa y**g telah
**nd*ng.
{dik tclah menghabrskan
Jua kerul ayam gorcnfil
l*ok lieng firensfitffn *raJ?g
tua !ang buta rtu melintasi
rnlan.
S*sl*$ l*
Ft*,t ag*r-cpcr vung htt*l.
*S I $*rnua p*keqrupckcr;* ridrh
dibe**rk*n merskokG
knwa"rar: pejabnt,
II Da+*k:rrennerit*kffr
png*lam**xyt
k@elmri
l:I Kuih kun*i diperh*e:
*nripmde t*pnng p*lut.
IV Ayah m*rnb*r,va
f,rreflR
pimnng mwakr* p*lnng
dm*
Kfirjfr"
I dsn Il crh*je
lI ds* ill silheia
lll i**n IV rnhajn
If dc{r fV sahnja
Humarr s*ring nend*ngar
natrhat kedua ibu bapanva
lhr m*nanti kep*lang** *y*
dan p*5i hirt6g* k* gs=:#"
Lrr** puluh nrang ra*rr*i
sck$lilh itu tci*i* fftc{:}pls*
*ieh $A dal*rn UFSR yq
luln.
trulit T*timah i*h*h *refu
dnri kaknknfa.
I dan Il s*kajn
lJ de{r I}1 na}raja
l- Il. dan IfI nuhcjn
l. f:. ffi, ft* IV
,4
ft
{'
rt
s$:
lll
IV
A
B
C
B
fr?A
s
L
*
+t
Hn*lnn 3t
*
SS
Smr:* p;d/hcn di bnw'ah :furn
in:rr'*,h.1*mlerr* #*.-rj*ulnrm"
fudn *satu h*ri" nnyu dnn rdrnn-r*ks*r iait** frxl- sft*f;ft dffi tfut
Fcrsi
hc
k*lam mfi'k m*mrncin6. Hffni mcm*'lsin# u*uk rn*rd*tkm *idi sfas*s
lsrhqryrys
pull* *nngulnng
fuii
p*fuiamn.
Ak-dba" s*y& r#drdfluJmitnn
T*lrlnglToloogl
Say* dcn nekarFrekffi tFffi
rybdte
fiFdcngffr mure inl. frmi ldrkc
l"f,slnatr ffiibn kf tcrps*
kildisr.
$ryr dry*i wrng hx*ak Hqki hhh kss.
Tksrrmht{as nrme ray*mrturheddsrsirdffi
br{!ilrffiq k*#*h hdnk*lu
Say* berJryr mcnrrik b$dak i$ hil rsbiss. fiul ftn btr*m mcng*rrgtat
r*ya d*n hld*k iur kc hrv*s*rr l&ns. F&dah in dibcri rswrh pcrt**oflg*n
***prfiil #lch *{e:" Mst mahk dslrrn per**loos$fl c*r?lfif kfrfine di* *rl*h k#tua
Fersanm$ Br*an $*h'*t Morsh di schot*h"
S:lepnn hudak i*r *dsr, knmi xmcmh*ri sedikir *ir unr* dimimm Sayn
h+"rcadnng m*mb*wa budak itfl k* klinik bcrt'rmpinn unrrrk mm*#apn*an
rawfit&n Imjur ftmi nrccnbrwr bud*k **r #ngnn hnntrrsn fsorruIg pcnor**r
kangan6. S*mcntsn inr. $ham relah rncn*lsfon bepn berd* iffi-
$ojurun mlep*s raws&$n, bryn hrdak ior rihm d*tam kend**n pnnik"
Seya
*dba $rssnngt*n*ya dnn rn*w**gtrffn *pi y*af; tnl*h bst*k*, $npobudak
itu *l*h mnrrgmapk*r: tcrirnf, krsih klpnde raya dcn rst*l-m&an.
$ty* dm rrk*fi-ralcn p*as* dcngnn hari y*r*g p:Es, Ibu
ffi
enyn nengf,f
gsmbirc dan bcrhn*f,#a dongn* r$*
f**f,
tclah nny* lnkuhmr. $i**p r*t*ng-
m*n*l*a; mr*ti diar*nlka* drhm knhid*pen kit*"
M*ngnpnknh penulrs d*n raksn-rflkannys pcrgl k* knlarp tsr$ebilr'l
A Unruk mandi
A #n*rk mnmancing
C Unnuk rnmrc.hntknn min+la
S Lintuk m**ysl*matknn hud*k l*nrni
,ap*ah maircud kar* tcn**rs* dalam petikan?
{ T*nsrik {: T*rkejur
H
"t*rsdar
I)
'ilerpegan
M+ngaoaknh pcruilri da"n r:nknn-r*kan*y* lngin rn*rrhnrkan mlnda mereka.i
A S*t*lah penat rnsngul*ng k*ji pclnjarnn
B Setelah penst rffnlancrng
{: $etel*h lsmn kff sek$}sli
R Sctcl*h bcrtu:rgkuc-*nmus r*nlun peperilc*unn
Pmdc p*ndapat e*ds, npaknh sikaF p*I:xrg tcpst yen* diaraslksn *lch pcn*lis
dan rtkan-rak*nnya?
A Gotong-r*yn*g dan b*rtolnk nnsur
B Kcjira*a* dan prihatin
C R*jin dan bcr*sai*
* Tci*ng"rnnncl*ng dnn beknriat*,mg
Anpra herikur, n'ln*ah*h yung S***r h*ntar*ark**
S*tik*n.
A Penulls dnn rnknn*rn"lcnnnyn ndnl*h nirhnhst lnma
B fbu brp* pcnuiis amsr berhnr:ggr tl*ngannvm
C Penulis iclah t*r;u* k* daism t+lnm untuk rnnnyeiirar*an h.rdil
kma* ltu
F Fc*ufi* telah rncmber: iltrwarfrn pert*l*ngan *enln# keseda h*dek re*nn
rt*
"1J
34
t4
Sn*trm ld
*
40
#rrcap*ll**n
rJf &*wai dnn jawah
s*sJ*a &crifurrrvn.
rsNF{..l2 qEPTHIIIBSH
H{?
Satu r*nfr* porhimpun*:r .di*r.ldran
hagi ru+ngdaknn
Hing$r *ahan* Mal*ysiadi $eknlnh K*hangsenn $S tg.
$uhnng Jayr. Fera.rmi*n telnh discmpurost^n al*h guru
hcmr s*kolnh. $err* taklim{$ rsntgns
F*rinlnnnn
Miriggu
Hshas* Mel*ynia rcm*hul rrlah d**amp*ikan clch per$_
Iams pmgram
iaitu fiikgu Musrafal Haji Kn*sim. S*mug
rnurid diminta mcngambil bahagian
f, sl"*.s*. :tfi sg[nMasR 200,?
Fcrta*dinga* bcrcentn tehap sar* died^eken di dcw**r scr_
baguna nck*tah. Begi r*hap dua pul*
diadaken di &wnn
terbukn" $eramni Sdlmund *nhap snrn dsr! 4J mwid mha*
dua tclah mengarnbrl bahagizur.
pertandrngan
rru dihaLrmr
oieh l*pan orans
ff{rnr
hehfl"{n Mnlay*in.
Ras{1,. 14 sErTms.{$Fe,
3s0?
F*da han ini, d*e perr*ndinga* rcl*h dijstsnke$.
pcrtm-
dingan ms*d*klsm*siknn sajak *ntuk mund tnh*p dmn
dac pertandingmn kuie ui kssii *nn:k mur*d rehap r**:-
$*mua pesf,rt* yens lnsn&arnbil ba,hagiau rel$h msnun"
jgkk*n
hukat rns*isg"masing, Ternyata pcrtandingar:
sf,llnlpsma i*l dapat muncungkil bak-&t-hsk*i hnru untr*
dikctengnhlm*.
KItAh{r.q. r$ $gy{E{HBEft
H}#r
Mir:ggu B*hn*a Mnlay*is ditcrusksn deng*:r prrt*nding*n
berbalas pflnfufi da:l rn*n$i*rnng **ci dglare nansea Maiav_
ria. Fefisndirrgan t*rhuka kepad* scmus murid. Scramni
fl
gryg n:xrid m*ngambil brlraginn claj*m pertnndi*gnn
bcthele.n perlrun dsn I ?S nrang murid m*ngamU Uefra$nx
dalun pertandurgan
rnengar ang rsct
"ruMA{I.
r,6 $Hrffi,s{Fns
}ffs?
.Sntu m*jlis
Fcilutupan
Miaggu S*ns* mi*h didakrn.
Majli* ini diadukan u*rtuk m*ny*rnpei*am
hffdis*-ksdiffh
k+pnd*_pnra
fi*mrnnng.
S*rnus pemsilnng
*knn dipilih
mnw+k*li nskolsfu ke p*ringknt dn*rah. *nlnm usap*n
pen**,*p, g*ru he*a: rnnngu*apira* tahnial: k+adg f,fimtrs
'{nn#
t+rlihs* kcr**n prssram bnrjatn"n ianc*:^dan jayenFs.
Beliau herh*rnp Minggr: ffmhasn Mnlaysie ini akan diia"
*likfi* c+sna fahunn*"
,-8
s
.?$
S*rap* hnrikah
$rugrsm
Minggu
ffinhas* Mulnysia ini hcdangmung?
A ?fuil*
ft {$ h*n
il $hsd
S
n{
heri
Ferapakah
;trntuh
pcscrt#
l'nn#
r*cagamhil hnb*gi**r daln"m per-
t*ndingnn herceritn?
A $$ rrang
B fiS orang
C 85 *raxg
f) ?5 r:rnng
Apahah tuJual: utafils Mi*ggu
Baha^cu Mala-vsia rni diadakan'?
,{ Mencungkil hnkeph*krt h*ru
yang h*r** dikercngnh*an
H Mel*hirten insnn ymg tmrni
t": $enggalakknn murid
me*g*rnhil h*h*gi**
l) *{enrilih pns*r*n rrcwnk*ti
sek*lnh
ffi eru*pnknh
j
u mlah pcrt**dingnn
ynng di*d*kn* sirlress Mir4gu
Bah**s Malayria tnrrebut?
A Snrm patamdimgnn
B Tujuh gxrt*nding*n
C Liaa pe*andimgnn
n Empnt portnndingnn
Kenyntnm henkut adalah bcnnr
ftaru*li-..
A peserta yang rnemenangl
peflffidir*Sen akan mermkili
sekolnh k* pcringknt darrnh
S :i*rsm*i lll0 oreng rnurid
rnengnrnhi l b*h*ginn dnium
pcrtandrnge* rnr**lis ***r
C p*tar#i*ge* m**d*kl.rmau-
kan *ajak hnmyn tcrbuka l*e-
pda rnunr* tnhnp dun *ahqa
n S*ramai lap** *rmng gun*
b*hass Mal*y*i* t*lah
menj*di hakirn pc,n*nd**g*:t
bsrcerira
19
#)