Anda di halaman 1dari 6

$IiLfT

iil il
-li
ffim#msa
h{*l*:..*ts
Fi.mrtmri 3
'td! 1 i\
il3a:=: I$ rminit
$Hffiilht ,A:-f-s=K#l-Af1 #u5j *. f),4}$tAH l-;h{r}Alufi
1-jJXAN B[:KlilrhMA tr#N F 2/t#]#
0l I lfiA$['u.hA I'tALA\-SIA
HHRTAS;
Ssta
j*m
llx* h*tn* uisii
{
I
Jnm
tf *i=it }
J:slfrffiAil* ffiut(A KEfr"il"A$ SffiA**fr#* i!*i
ss*4*t#][ slsffi EIT&FI t,t
**{H*s
"nuwlas
t'i}d d'illfrilruilflilrerl($uunp tfga ft'yohqt#g*fi **#
ffiatumggillmr: *. 3*h*6*mn ffi, dmm B*h*g*mm ffi
lfuurir*"r rJ**lm**#*3j r+ery;rr+** *mfig+* +q+ ttahagm*r't"
ffiMp ffaF***n #, tmr#J hn#t ml#ml,l{rffi sern* sdm
r+*+rle* Sadn* t. ffi,o***n 3. *{*i* S**,t*s* S.
."**im*p**n fff'lffidatrfucill lltffidt"t*
fsda
n,rffi$##n
itlg
dduwdfrudr*a. .S**re*y* #*Fs*rt fr*tns
;e
ruoltrl+*rl fil1*Jq
*mrncurqry"m,
"nJ/m
dryotk*m *erfm*
pmv*p'om f*r*#m#srp
denfrIart{#
Sl##hgilm}r4a$
p*ilwnr**mron. Ksrfas
Fr+pl,l*t
fuf#ffieJffi,{s
ffitrm
mdal fteruq$frutdmffi dirdrCIt da*= #=*rlfnr
ffi *nnmsmn -#mr#ffi #t*ffa: .s#$sft.
Knnrtum m**tms *r** m*rmmggmndxxg* {i **m*mnrm*n herceil*k
ffi,,e#ffailIe=.d
t$n{-4ii,& VANfi:}:{Affifi.Mffiffi,qi$ : }$ \=l\;tr?r
{fr{i
}i,rhffi}'ffiFil
,i r+li o
fim++* rWffi
-?ffril,$y
f*ngt*m $*'r u#r+"nrtr'ilrcr;: {Ltenr;*Jr ;"f t IF ;* irr,
i
*-:E
1/
i,n+
'
,,// Ifll f
'd:- --.- ..,,***.... --*
*AlLAGlAr B
illASA tA\# lll{ilnAr**lt{}J : 4{t hiltFgIT
i_rs
lbldRftrfEl
Piirit
-irilr* .Iirrtl'.rridi; ;*l;ri^lr;rrr+rr r,J'l i:r:i'.i;jt ./atl lldi:*erl Jf,kfllt
rrur'{#r{rrrr i{3r..{
f}{tfi.,r.rrr.{ri\{:
lidd* k*rang defipfr#fr #0pemftpr-eccn
l Flnn sukan sckolah hahu:t :aiala berlangsu*5 itartta J*:t i*h;r:: tlerbil^'rl-
krel t*nungnva. Ti.tiis perhuaian kaniu *ian rakar kumu ;-rrrilng l::m :r^tknn
tersshnt.
ATAT,
! F*nggu*flc* }i*mputer $angat
F*ntin$
pai*a a;lnurn mr khus*:nym m*rir**lr*-
riti. Tulis nebuah karangnn tentang keh*iken k*mlxrter kppada siltrid-rffi*t
rai:sts"
ATAI'
$ K*rn* tek*r rn*nrertm p*rkheina*a:: pcngakap pad$ cs{i mktlnft
F*il#
idrt
Csntakan petglLiar**r* kamu sepaniang nktiviti perlihcmahar* crnnhn"
t***..-**./-1
lrrl
'lr":
r\r*sr t'-l!{; *;11}r11i;,1*- , t* \til}tlrr
ltri
\tARIi.rff;i
irrit: Jf:lrt rrriur tilttr-tt! r:ialr'aatf.:ft r/rt1r,;i.ft;i'lFrrrlrr't+'fr{t*r; 'tll
/.nd.aftifrfr.
flr;r{{tri}rj irr*rrllurrrr ldlilflr.r ltld'-lIii.ljr i:d*{ it"!:tit citzri#t;'J:;5{}P*:s::*
lnrr"rir;F*t.;t:
/lrlr i ;r.'tr rt/rriri irllrilr .l(1./{ir1 \{;lit l}.'t-r*t}ff{.ir*.
,th*d. l{} \*vtmber l{Xl?
F;{} pngir
,\xu bangun ilraai p*gt dan herr,r*p-ll;iil ilnluk Ri*trplk+-*{ t*-trr ii*tt hup*t
prtetnr ke ili*r*':pul"lg. .tku trkel'.rarg* hcrtulak pulang kc ka*pung. Kamr
*r*hn pglnqg ke mnr*h ne nek iir ilagan Seral. Per;* .{i* nluhu ff1g5}+fi}itnl
eenrlk y,*rrp rakri dun llfl,$S'ilt k*se*rang;tn rii kirmpnng iLlah ;r1rmanril:
ker*ta tte n ga* Lr.fiii:ii t: il{iJ k rtliinp1e lakktlT tmhara*-g **u sr Nrr,rh.
f t$t0 pagi:
Krunr
-trnggah
Jr gerar fendtli. ilulrlaS.r rtu Leiihi*rn* *atk t$n#gsrs"
*ia *:+rii*g i;:::E iarn;:i"t iiffn lne\rfi ***gilr: pei*r:gg***. Seknn *ftffiFadfi
itii" fcr*i terrehut i*ga htrsih ijan krr:ii;.. Segli*! el**al mnkan, *-VrLh
rt***n1*t i:arpa, niai*a*an. ilenlirga IIu irumul*llgka* u"*ng hntri kep*da
r:dr- F*11*X* itu i*rlehih nt*ltuiungkan
r+'ang h*kt A5nlr m*mulan$lkan
ns!* re*rui:r. Ftl*lr;rga lt{r l*}*11t*c*pkan ie**ra lt+tl*i:.
lZ:3S *r**ph heri:
Iamr Irrri rir rr*'i,ttt h rf ,l!l \ci.Ir \\.1n 'r,'n'hr'rh('n{iLJI} krTela $ fep}
uera: tsr;*fi-**;rht** Kanir mernh*ir L'i-r;rh-htlilh*n
qq'hagur
iu*eh tanga*
r*rlt:rl ::*ruu*q
6
:*7
| ,/ta I
lrt
"'
)