Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH TAHUN 4
Mata Pelajaran dan
Kelas
Sejarah Tahun 4 Bestari
Tema/Tajuk Zaman Air Batu
Masa 11.40 12.40 t/hari (1 jam )
Standard Kandungan 2.1 Zaman Air Batu
Standard
Pem!elajaran
2.1.1 Menyatakan maksud zaman air atu
2.1.2 Menyatakan !eruahan yan" er#aku !ada zaman air
atu
$2.1.4 Menyatakan ke!er#uan men"har"ai a#am sekitar
"!jekt#$
%ada akhir !en"ajaran dan !eme#ajaran& murid akan da!at'
i. Menyatakan maksud zaman air atu.
ii. Menje#askan !eruahan(!eruahan yan" er#aku !ada
zaman air atu.
iii. Murid da!at menyatakan ) ke!er#uan men"har"ai a#am
sekitar.
Akt#%#t#
1. Men*nt*n tayan"an +ide* !ada musim sejuk ,-.e A"e
2,(TM$)
2. /uru menjana idea murid den"an er.erita tentan"
keadaan zaman air atu erdasarkan +ide* yan" dit*nt*n.
). /uru ers*a# ja0a den"an murid tentan" +ide* men"ikut
!en"etahuan sedia ada murid.
4. Murid di aha"ikan ke!ada 1 kum!u#an.
1. Murid di a0a ke#uar ke#as.
2. Setia! kum!u#an dieri eera!a kiu ais.Murid me#ihat
!eruahan yan" er#aku !ada kiu ais dan "uru men"aitkan
!en"ajaran erdasarkan tajuk.
3. Setia! kum!u#an memerikan !enda!at tentan" !eruahan
yan" er#aku ke!ada kiu ais terseut da#am k*nteks
zaman air atu.
4. /uru menje#askan zaman air atu da#am k*nteks sejarah
den"an menera!kan ni#ai men"har"ai a#am sekitar se!erti
men.intai a#am sekitar dari er#akunya en.ana a#am.
5. Murid erin.an" da#am kum!u#an da#am ke!er#uan
men"har"ai a#am sekitar dan "uru memeri imin"an
ke!ada setia! kum!u#an.
10. $etua kum!u#an mementan"kan hasi# !erin.an"an.
11. /uru dan murid memuat u#asan dan kesim!u#an.
12. /uru memerikan #atihan !en"ukuhan ke!ada murid untuk
memuat andin" eza tentan" a#am sekitar erdasarkan
ahan er"amar.
EMK
6i#ai Murni ersyukur& kasih sayan"&
men"har"ai a#am sekitar&team ui#din"
$%S ( 7#emen asas Sejarah
8imensi $e0ar"ane"araan (eran""a den"an sejarah asa#
usu# ne"ara
TM$ e#ajar me#a#ui TM$
&a'an &antu &elajar
$*m!uter& 9:8&8;8& kertas seak& kiu ais& a#at tu#is&
TAHAP
PENGUASAAN
T% )
Re$leks#
21 *ran" dari!ada )0 *ran" murid te#ah men.a!ai *jekti< %=%.
Murid yan" e#um men"uasai akan dieri imin"an.
Murid yan" te#ah men"uasai akan dieri #atihan !en"ayaan.
STRATEGI PENGAJARAN (AN PEM&E)AJARAN
AKTI*ITI EMK/PE(AG"GI CATATAN
Permulaan +, m#n#t-
Men*nt*n tayan"an +ide*
1. Murid men*nt*n tayan"an +ide* >-.e A"e,
2. /uru ertanyakan s*a#an ke!ada murid
erkaitan +ide* yan" ditayan"kan?
a) Sia!a tahu tajuk .erita ini@
Murid menja0a s*a#an "uru se.ara
#isan
) A!a maksud tajuk itu da#am ahasa
Me#ayu@ Murid menja0a se.ara #isan
.) Masa itu semua ka0asan
di#itu!i/di!enuhi a!a@
Murid menja0a s*a#an "uru
). /uru men"aitkan ja0a!an murid den"an tajuk
!e#ajaran hari ini.
6i#ai Murni
(ersyukur
( kerjasama
T$%
TM$
$B
(Menjana -dea
(Men"huun" kait
BBM
($*m!uter ria&
9:8& 8;8
Akt#%#t# . +., m#n#t-
/uru memaha"ikan murid da#am 2 kum!u#an.
$um!u#an 1 diminta menyenaraikan keadaan
semasa .ua.a sejuk atau ter#a#u
sejuk.$um!u#an2 menyenaraikan sea(sea
.ua.a menjadi sejuk/ ter#a#u sejuk.
2. Murid(murid erin.an" da#am kum!u#an
masin"(masin" menyenaraikan hasi# da!atan
mereka da#am kertas seak.
). /uru meminta setia! ketua kum!u#an untuk
mementan"kan hasi# !erin.an"an di hada!an
ke#as.
4. Murid mementan"kan hasi# da!atan masin"(
masin".
1. /uru merumuskan !ementan"an murid dan
men"aitkannya den"an !r*ses memuat air
atu d rumah masin(masin".
2. /uru .ua men"aitkan isi !e#ajaran den"an
meminta murid menje#askan maksud zaman air
atu.
3. Murid memerikan !e#a"ai ja0a!an.
4./uru memerikan !en"ukuhan dan
memerikan ja0a!an yan" !a#in" te!at tentan"
maksud air atu.
7M$
$eusaha0anan
6i#ai
Men"har"ai a#am
$B
menjana idea
:iri .ua.a sejuk
Men""i"i#
Sa#ji
Baju tea#
:iri .ua.a !anas
Ber!e#uh
Matahari terik
Aaus/daha"a
Zaman air atu
ada#ah dunia di#itu!i
sa#ji/ air atu dan
erkeadaan sejuk
Akt#%#t# / +/0 m#n#t-
1. /uru menunjukkan s#aid/k#i! +ide* ka0asan(
ka0asan yan" di#itu! air atu yan" sedan"
men.air.
2. Murid di minta menje#askan !eristi0a /
kandun"an k#i! +ide*.
). /uru ju"a merumuskan ja0a!an murid
den"an satu eks!erimen rin"kas iaitu kiu air
atu yan" terdedah.

4. /uru meminta murid menyenaraikan sea(
sea air atu men.air.
1. Murid menyenaraikan sea(sea air atu
6i#ai
Men"har"ai a#am
7M$
-:T
$B
Memeri sea
BBM
%eta
men.air.
2. /uru meny*a# murid kena!a .ua.a menjadi
!anas.
3. /urh men"aitkan ja0a!an murid den"an
meneran"kan tentan" keadaan dan !en.airan
zaman atu den"an antuan "amar2 erkaitan
dan men"aitkan den"an !eruahan zaman air
atu.
Akt#%#t# 1 +., m#n#t-
1./uru menyediakan ) stesen.Setia! stesen
disediakan "amar("amar dan kad arahan.
Murid diaha"ikan ke!ada ) stesen erikut?
i. stesen1 (zaman air atu)
ii.stesen 2(!eruahan zaman air atu)
iii.stesen)(a#am sekitar)
2. Murid akan er"erak ke setia! stesen yan" di
teta!kan. Murid akan menja0a s*a#an
erdasarkan arahan yan" terda!at da#am kad
arahan da#am kertas seak yan" disediakan.
).Murid akan mementan"kan ja0a!an mereka
dan "uru akan memeri mak#um a#as

7M$
-:T
$B
menjana idea
men"e#as
BBM
/amar

%enutu! (1 minit)
1. /uru menunjukkan semu#a "amar("amar
erkaitan zaman air atu.
2. Murid diminta menyatakan ke!entin"an
menja"a a#am sekitar.
). /uru merumuskan isi(isi !entin" da#am
!e#ajaran !ada hari ini.
N#la#
Menja"a a#am
sekitar

Anda mungkin juga menyukai