Anda di halaman 1dari 12

Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER


DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI ARJASA
Jalan Sultan Agung 64 KP. 68191 Telepon/ Faksimel 0331540133 Arjasa Jember e_mail smaarjasa@yahoo.co.idKISI-KISI DAN KARTU SOAL
SMA NEGERI ARJASA


Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam Program : IPA / IPS
Standar Kompetensi : Memahami ayat-ayat Al-Quran tentang kompetensi kebaikan, Dhuafa, Iman Rasul Allah Alokasi Waktu : 90 Menit.
Taubat dan Raja`, Mu`amalah serta Perkembangan Islam pada Abad Pertengahan Jumlah Soal : 35 Soal
Kelas / Semester : XI / I Bentuk Soal : Pilihan Ganda & Essay

No
Kompetensi
Dasar
Indikator
No
Soal
Aspek
Int
Tingkat Kesulitan
Butir Soal Kunci Jawaban Skor
md sd slt

1
Membaca surat
QS Al baqarah:
148 dan Fatir : 32
Mampu
mengidentifikasi
tajwid Q.S. Al
Baqarah : 148 dan
Fatir : 32 dengan
baik dan benar.

1
C3
V Bila ada nun atau tanwin bertemu
huruf ba, disebut hukum bacaan
....
a. iqlab
b. ikhfa
c. gunnah
d. izhar halqi
e. idgam bigunnah
a. Iqlab 2
2 Menjelaskan arti
surat QS Al
baqarah: 148 dan
Fatir : 32
Mampu
mengartikan setiap
kata yang terdapat
dalam Q.S Al
2
C1
v
1,.`.! Artinya...
a. maka berlari-larilah kamu
d. maka berlomba-lombalah kamu 2
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
Baqarah : 148 dan
Fatir : 32 dengan
baik dan benar.

b. maka berlari-larilah saya
c. maka berlomba-lombalah saya
d. maka berlomba-lombalah kamu
e. jangan berlarilah kamu

3 Menampilkan
perilaku
berkompetisi
dalam kebaikan
seperti
terkandung
dalam QS Al
Baqarah: 148
dan QS Fatir: 32
Mampu
menunjukkan
perilaku
berkompetisi dalam
kebaikan seperti
yang terkandung
dalam QS Al
Baqarah: 148 dan
Fatir : 32.
3
C2
v Kandungan Surah Fatir ayat 32
adalah ....
a. keutamaan orang-orang yang
berzakat
b. keutamaan orang yang beramal
saleh
c. keutamaan orang yang pergi
haji
d. keutamaan orang yang beriman
dan berilmu
e. keutamaan orang yang
berakhlak mulia
d. keutamaan orang yang beriman dan
berilmu

2
4 Membaca QS Al
Baqarah: 148 dan
QS Fatir: 32.
Mampu
mengidentifikasi
tajwid Q.S. Al
Baqarah : 148 dan
Fatir : 32 dengan
baik dan benar.

4
C1
v Bacaan izhar terdapat pada ....
a. ,,>l!,_,!.
b. `..
c. <|
d. ...1.
e. ' ...ll!L
b. ..
2
5 Menjelaskan arti
QS Al Baqarah:
148 dan QS Fatir:
32.

Mampu mengartikan
ayat Q.S. Al Baqarah
: 148 dan Fatir : 32.

5
C3
v
Potongan ayat berikut yang
mempunyai arti Dan di
antara mereka ada yang lebih
.. _,!. , ,>l!, b .

2
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
dahulu berbuat kebaikan
adalah....
`.. 'l!L a . ...l
.. _,!. , ,>l!, b .
.. ...1. c .
1,.`.! d . ,,>l
> `_.l ,,l e .
6 Menjelaskan arti
QS Al-Isra: 26-
27 dan QS Al
Baqarah: 177

Mampu mengartikan
per-kata Q.S. Al Isra
: 26-27 dan Al
Baqarah : 177

6
C3
V
: artinya....... _1l
a. Kerabat
b. Kurban
c. Korban
d. Peminta-minta
e. fakir
a. Kerabat

2
7 Menjelaskan arti
QS Al-Isra: 26-
27 dan QS Al
Baqarah: 177

Mampu
mendiskusikan
terjemah Q.S. Al
Isra : 26-27 dan Al
Baqarah : 177
7
C1
v Menurut Surah al-Isra: 27,
pemboros adalah
saudaranya ....
b. setan 2
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
a. jin d. manusia
b. setan e. malaikat
c. lelembut
8 Menampilkan
perilaku
menyantuni
kaum duafa
seperti
terkandung
dalam QS Al-
Isra: 26-27 dan
QS Al Baqarah:
177
Mampu
mengidentifikasi
perilaku menyantuni
kaum dhuafa seperti
yang terkandung
dalam Q.S. Al Isra :
26-27 dan Al
Baqarah : 177

8
C1
v Orang yang berutang tidak untuk
maksiat dan kesulitan untuk
membayarnya disebut ....
a. ibnu sabil
b. garim
c. sabilillah
d. mualaf
e. fuqara

b. garim

2
9 Menampilkan
perilaku
menyantuni
kaum duafa
seperti
terkandung
dalam QS Al-
Isra: 26-27 dan
QS Al Baqarah:
177
Mampu
mengidentifikasi
perilaku menyantuni
kaum dhuafa seperti
yang terkandung
dalam Q.S. Al Isra :
26-27 dan Al
Baqarah : 177

9
C1
v Prioritas pertama dalam
bersedekah menurut
Surah al-Isr ayat 26 adalah
kepada ....
a. tetangga dekat
b. teman dekat
c. Ibnu sabil
d. orang miskin
e. keluarga dekat
c.1 2
10 Menjelaskan arti
QS Al-Isra: 26-
27 dan QS Al
Baqarah: 177

Mampu mengartikan
per-ayat Q.S. Al Isra
: 26-27 dan Al
Baqarah : 177

10
C3
v
,, : _1l .1>
Artinya ....
a. dan berikanlah kepada anak
yatim akan haknya
b. dan berikanlah kepada fakir
miskin akan haknya
c. dan berikanlah kepada keluarga
c. dan berikanlah kepada keluarga yang
dekat akan haknya

2
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
yang dekat akan haknya
d. dan berikanlah kepada
keluargamu akan haknya
e. dan berikanlah kepada manusia
akan haknya
11 Menjelaskan
tanda-tanda
beriman kepada
Rasul-rasul Allah
Mampu menjelaskan
tanda beriman
kepada Rasul-rasul
Allah.

11
C1
v Rasul secara bahasa artinya ....
a. penyampai d. pembawa
b. utusan e. wakil
c. pembantu
b. utusan 2
12 Menjelaskan
tanda-tanda
beriman kepada
Rasul-rasul Allah
Mampu menjelaskan
tanda beriman
kepada Rasul-rasul
Allah
12
C1
v Dalam menyampaikan wahyu
Allah kepada umatnya, tidak
jarang para rasul mendapat
tantangan, maka mereka diberi ....
a. maunah d. ilham
b. karamah e. mukjizat
c. irhas
e. mukjizat 2
13 Menunjukkan
contoh-contoh
perilaku beriman
kepada Rasul-
rasul Allah

Mampu
mengidentifikasi
contoh-contoh
beriman kepada
Rasul-rasul Allah.

13
C1
v Yang merupakan mukjizat Nabi
Ibrahim adalah ....
a. dibakar tidak hangus
b. melumatkan besi tanpa
dipanaskan
c. menghidupkan orang mati
d. berbicara dengan hewan
e. tongkat
a. dibakar tidak hangus

2
14 Menunjukkan
contoh-contoh
perilaku beriman
kepada Rasul-
rasul Allah

Mengetahui Ayat-
ayat Al Quran yang
menjelaskan tentang
Rasul-rasul Allah
14
C3
v Ayat yang menjelaskan bahwa
sebagian nabi dan rasul ada yang
tidak dikisahkan dalam Al-Quran
adalah ....
a. Q.S. al-Mukmin: 77
b. Q.S. al-Mukmin: 78
c. Q.S. al-Mukmin: 79
d. Q.S. al-Mukmin: 80
b. Q.S. al-Mukmin: 78

2
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
e. Q.S. al-Mukmin: 87
15 Menampilkan
perilaku yang
mencerminkan
keimanan kepada
Rasul-rasul Allah
dalam kehidupan
sehari-hari

Menyebutkan sifat
sifat rasul- rasul
Allah
15
C1
v Rasul bersifat tablig, mustahil
bersifat ....
a. jahlun d. kitman
b. khianat e. nifak
c. kidzib
d. kitman 2
16 Menjelaskan
pengertian taubat
dan raja`
Mampu menjelaskan
syarat-syarat
bertaubat.

16
C1
v Segala bentuk perbuatan yang
melanggar ketentuan syariat yang
telah diturunkan oleh Allah
disebut ....
a. maksiat
b. ibadah
c. muamalah
d. mungkar
e. haram
a. maksiat

2
17 Menjelaskan
pengertian taubat
dan raja`
Mampu
menunjukkan
perintah bertaubat
yang ada di dalam Al
Quran
17
C3
v Perintah bertobat terdapat dalam
Surah ....
a. al-Ikhlas ayat 3
b. al-Alaq ayat 4
c. an-Nur ayat 41
d. an-Nur ayat 31
e. at-Tahrim ayat 8
d. an-Nur ayat 31

2
18 Menjelaskan
pengertian taubat
dan raja`

Mampu menjelaskan
pengertian raja

18
C1
v Raja secara bahasa berarti ....
a. pengharapan
b. pemberian
c. permohonan
d. penyesalan
e. pengampunan
a. pengharapan

2
19 Menampilkan
contoh-contoh
Mampu menjelaskan
kandungan Ayat-
19
C1
v Kandungan Q.S. Tahrim ayat 8
adalah ....
d. perintah untuk bertaubat nasuha

2
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
perilaku taubat
dan raja`

Ayat Al Quran yang
berhubungan Taubat

a. perintah untuk melaksanakan
salat
b. perintah untuk berzakat
c. perintah untuk berbakti kepada
orang tua
d. perintah untuk bertaubat nasuha
e. perintah untuk mengerjakan
haji
20 Membiasakan
perilaku
bertaubat dan
raja` dalam
kehidupan sehari
hari

Terbiasa berperilaku
bertaubat dan raja
dalam kehidupan
sehari-hari.
20
C3
v Yang menjadi keutamaan raja
adalah ....
a. mudah untuk meminta kepada
Allah
b. selalu berkhayal
c. selalu mempunyai impian
d. selalu gembira
e. menjadi pendorong semangat
beribadah
e. menjadi pendorong semangat beribadah 2
21 Menjelaskan
asas-asas
transaksi
ekonomi dalam
Islam

Mampu menjelaskan
ketentuan hukum
jual beli.

21
C1
v Transaksi pertukaran barang
dengan uang disebut ....
a. jual beli
b. sewa
c. gadai
d. pinjam-meminjam
e. piutang
a. jual beli

2
22 Menjelaskan
asas-asas
transaksi
ekonomi dalam
Islam

Menjelaskan hukum
jual beli sesuai
syariah.

22
C1
v Jual beli itu sah bila didasari
dengan perasaan ....
a. bahagia
b. susah
c. terpaksa
d. saling menguntungkan
e. rela sama rela
e. rela sama rela 2
23 Memberikan Mampu memberikan 23
C1
v Hak untuk memilih dalam istilah a. khiyar 2
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
contoh transaksi
ekonomi dalam
Islam

contoh-contoh
transaksi ekonomi
dalam Islam.

fikih disebut ....
a. khiyar
b. majlis
c. sigat
d. riba
e. balig

24 Menerapkan
transaksi
ekonomi Islam
dalam kehidupan
sehari-hari
Menyebutkan contoh
jual beli yang
terlarang menurut
Islam.

24
C1
v Contoh jual beli yang bathil
adalah ....
a. penjual dan pembeli tidak
berada dalam satu tempat
b. penjual dan pembeli tidak
mengucapkan ijab kabul
c. nilai tukar barang yang dijual
memakai kartu kredit
d. nilai tukar barang yang dijual
tidak berupa uang, tetapi berupa
barang (barter)
e. jual beli daging babi
e. jual beli daging babi 2
25 Menerapkan
transaksi
ekonomi Islam
dalam kehidupan
sehari-hari
Mampu menerapkan
transaksi ekonomi
Islam dalam simpan
pinjam

25
C3
v Firman Allah yang
mengharamkan riba terdapat
dalam surah ....
a. al-Baqarah ayat 170
b. al-Baqarah ayat 276
c. al-Baqarah ayat 275
d. al-Baqarah ayat 80
e. al-Baqarah ayat 90
c. al-Baqarah ayat 275

2
26 Menjelaskan
perkembangan
Islam pada abad
pertengahan

Mampu menjelaskan
perkembangan Islam
di bidang ilmu
pengetahuan dan
peradaban pada abad
pertengahan.

26
C1
v Peradaban dan ilmu pengetahuan
Islam mencapai puncaknya pada
zaman pemerintahan ....
a. Orthagul
b. Umayyah
c. Abbasiyah
c. Abbasiyah

2
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
d. Sultan Bayazid
e. Ali bin Abi Thalib
27 Menyebutkan
contoh peristiwa
perkembangan
Islam pada abad
pertengahan
Mampu
menyebutkan
beberapa contoh
peristiwa
perkembangan Islam
pada abad
pertengahan
27
C1
v Kebudayaan yang merupakan
perpaduan dari kebudayaan
Persia, Bizantium, dan Arab
adalah kebudayaan ....
a. Turki Utsmani
b. Bani Umayyah
c. Mughal
d. Abbasiyah
e. Fatimiyah
a. Turki Utsmani

2
28 Menyebutkan
contoh peristiwa
perkembangan
Islam pada abad
pertengahan
Mampu
menyebutkan
beberapa contoh
peristiwa
perkembangan Islam
pada abad
pertengahan.

28
C1
v Salah satu filosof muslim yang
terkenal dan juga
seorang dokter adalah ....
a. Imam Syafii
b. Ibnu Sina
c. Ibnu Rusyd
d. Aristoteles
e. Al-Farabi
b. Ibnu Sina

2
29 Menyebutkan
contoh peristiwa
perkembangan
Islam pada abad
pertengahan
Mampu menjelaskan
manfaat dari contoh
peristiwa
perkembangan Islam
pada abad
pertengahan
29
C1
v Ahli fikih yang mengarang kitab
Bidayatul Mujtahid adalah ....
a. Imam Syafii
b. Ibnu Sina
c. Ibnu Rusyd
d. Al-Kindi
e. Imam Hambali
c. Ibnu Rusyd

2
30 Menjelaskan
perkembangan
Islam pada abad
pertengahan

Mampu menjelaskan
perkembangan Islam
di bidang ilmu
pengetahuan dan
peradaban pada abad
pertengahan.

30
C1
v Syah Abbas, raja yang
memerintah tahun 1578- 629 M
mendirikan sebuah istana di kota
Isfahan yang terkenal dengan
sebutan ....
a. Al-Hamra
c. Jihal Sutun

2
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
b. Taj Mahal
c. Jihal Sutun
d. Aya Sophia
e. Piramid
31 Menampilkan
perilaku
berkompetisi
dalam kebaikan
seperti
terkandung
dalam QS Al
Baqarah: 148 dan
QS Fatir: 32
Mampu
mempraktikkan
perilaku
berkompetisi dalam
kebaikan seperti
yang terkandung
dalam QS Al
Baqarah: 148 dan
Fatir : 32.

31
C3
v Jelaskan perilaku yang
mencerminkan penghayatan
Surah al-Baqarah ayat 148!

Perilaku yang mencerminkan penghayatan
Surah al-Baqarah ayat 148:
a. Selalu berusaha untuk berkompetisi
dalam kebaikan dan berusaha
mengoptimalkan diri untuk berbuat
yang terbaik.
b. Gemar beramal baik dan
memperbanyak ibadah untuk bekal kita
menghadap Allah.
c. Memupuk semangat persatuan dan
kesatuan walau silang pendapat dalam
suatu permasalahan.
8
32 Menjelaskan arti
QS Al-Isra: 26-
27 dan QS Al
Baqarah: 177
Mampu
mendiskusikan
terjemah Q.S. Al
Isra : 26-27 dan Al
Baqarah : 177

32
C2
v Jelaskan kebajikan yang
disebutkan Allah dalam Q.S. al-
Baqarah ayat 177?

Beriman kepada Allah, hari akhir,
malaikat, kitab dan para nabi, mendirikan
salat, membayar zakat, menepati janji,
asbar menghadapi musibah.
8
33 Menjelaskan
pengertian taubat
dan raja`
Mampu menjelaskan
syarat-syarat
bertaubat.

33
C1
v Jelaskan syarat-syarat tobat!

Syarat tobat:
a. Orang yang bersangkutan harus
menghentikan perbuatan maksiatnya
b. Harus menyesali perbuatan dosa yang
telah ia lakukan.
c. Harus bertekad yang kuat bahwa ia
8
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
tidak akan mengulanginya lagi.
d. Apabila dosa tersebut bersangkutan
dengan sesama manusia, maka harus
meminta maaf dari orang yang
bersangkutan.
34 Menjelaskan
asas-asas
transaksi
ekonomi dalam
Islam
Mampu menjelaskan
ketentuan hukum
jual beli.

34
C1
v Sebutkan syarat-syarat barang
yang diperjualbelikan!

Syarat barang yang dijualbelikan:
a. Suci.
b. Ada manfaatnya.
c. Barang yang dijual dapat
diserahterimakan hak kepemilikannya
atau dikuasai oleh pembeli.
d. Diketahui secara jelas oleh pembeli,
baik bentuk, ukuran, maupun sifat-
sifatnya.
e. Milik penjual sendiri atau milik orang
lain yang sudah dikuasakan kepadanya
untuk dijual

8
35 Menyebutkan
contoh peristiwa
perkembangan
Islam pada abad
Mampu menjelaskan
manfaat dari contoh
peristiwa
perkembangan Islam
35
C1
v Jelaskan manfaat yang dapat
diambil dari sejarah
perkembangan Islam abad
pertengahan!

Manfaat apa yang dapat diambil setelah
sejarah perkembangan Islam abad
pertengahan:
a. Memperoleh pengetahuan tentang hal-
8
Kurikulum SMA Negeri Arjasa 2012-2013
pertengahan

pada abad
pertengahan
hal yang terjadi pada abad pertengahan
terutama, yang berkaitan dengan perluasan
dakwah Islam, perkembangan ilmu
pengetahuan dan kebudayaannya.
b. sebagai bekal untuk meneruskan
perjuangan generasi pendahulunya. Hal-hal
baik yang terdapat pada generasi terdahulu
diambil, sedangkan hal-hal buruk dari
generasi terdahulu dibuang.
c. Dengan berdasar pada pengalaman
generasi terdahulu itu generasi penerus
dapat menentukan langkah yang lebih
tepat di masa mendatang.
Mengetahui
Kepala Sekolah
Drs. SUKANTOMO, M.Si
NIP19570717 198403 1 010
Jember, 12 November 2012
Guru Mata Pelajaran,
H. MOH. HOLILI,M.Pd.I
NIP. 196712072002121004

Anda mungkin juga menyukai