Anda di halaman 1dari 52

అడ - అదృష ప క త ం

అం తం- కృతజతల

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


‘అడ ’ ఆ ష రణ...

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


క ట ంబ సభ ల -
స ాజ ం, చకవ , రణ ,
ంకట ,స ర ల -- అదృష ప

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
గ ం ను- అదృష ప

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


గ ం ను.......

అదృష ప

ను 1950 జనవ ల 18 ే న ప ట ను. ా మ కధల ండవ గంల అదృష ప


చకవ కధ ఉం . ేవ ళ ర ాక ం , ౖ ధ ం ా ఉంట ంద , కమ సు అ న
మ నమ మ క ఆ ర ట డ.

మ ఊర త ర వ ల ల ావ ల ాల ం. బ ల ంల దట ప
సంవత ాల అక ేగ . ావ ల ాల ం-జ డల మధ వ న ద
వం ెన ం న తర ాత, న ీమ మ ఖ ర న ావ ల ాల ం, ాష ంల
పమ ఖ ా ార ం లల ఒకట ా మ ం .
వం ెన ంచకమ ందు ఆ ఊర బ ల ంల గ కతక దూరం ా, బయట
పపంచం అంత ా సంబం ల ల క ం , అ క షయ లల ఫ డ అహం ా ాలక
లయం ా ఉం ే . ర ాణ క ాల ల తక వ ా ఉం ే . పండగల నూ, స
లవ ల నూఅమ కల ి ామచందప రం ల ాల మ నమ మ ా ఊర
మ చవరంల గ ాణ . ఈ ళ ావ ల ాల ం నుం , పసు తం ను ి రప న
ామచందప రం పటణ స ా 45 ాల పయ ణం. ా బ ల ంల ఒకప ట
స ాదు. ావ ల ాల ంల వ ద వ ట, జ డ వల ,
ఆలమ ర వరక నడ , అక డ ామచందప రం ౖప బసు ఎ ాళ ం. స
ాలంల వ ల ళ బ ాత నప డ వల ావ . ళ త న
వ లను ‘ ాట వ ’ల ి ే ార . ఆ సమయంల అవత గట క ే ాలంట
ాట వ ల లల త ళల నడ ా . అల ాట ల ాం లల టల ే
ఊ ల క రక పమ ల సంభ ం ే . ఇసుక ప ల ద ల న

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ల దుబ ల మధ పర గ ల కృష
ే ంకలను చూడటం బ ల ంల మరప ా
అనుభవం.

వ ద వం ెన ంచ ప ాళ ప ే కం ా రళనుం వ ర.

ాళ ఆ రవ వ ాల మ క ఎం ఆశ ా క ం ే . మ ఖ ం ా- వంటల
బ నూ ఉప ంచడం మ క ంత ా ఉం ే . ా ా పడవ ద ఉప
వ ే .ఊ జనం ాల వ దగరక పడవ ద ఉప ార . ఒక అరణ క
క ంచం ం ఉప ఇ ే ార . (ర ాయక 32). మ ఊ ఐదు ళ దూరంల
ల ా ందం త టల ి మ ల ఉం ే . ి మ మ ే కల ాటల
సూ, ా సర అంటం న గ రబ ం ప ా వ ే . కల ాటల
ిం న ంట ిలలం ి మ బం ఎదుర , బం ాడ ర
కరప ల ఏర క ంట , ఊర టవరక బం ంట పర గ ల ాళ ం!

ాల వగట క ే వ దగర ా ట ల ండ అణ లక ట ఇ, ట
ఇ ే ార . (ర ాయక 16 అణ ల ). ఇళ ల గ ల ా ా ,ీ టల ాచుక ార
ాదు. బంధువ ల ావడంల ంట ప ే క సంద ా ల అరణ ట ట టం ,ట
ాచు ఇంట అం ార . ా ట ఆంధపభ నప కవ ే .
ప ఖ సమయ ల ఒ ాయన ద ంత పర ల ాల చదువ త ంట,
అక డ ే న ారం శద ా ార . మ మయ మ ఊర వ నప డ ే
బడ ఇ ి ట ట, అ ట ెమ ాడ .(ర ాయక 8 బడల ). ఆయన ాల
ెక ి ట ట ఆర ానులక , అ ట అరణ క ఇ ే ార. (ర ాయక 64
ానుల ). ిలల ర ళ క ఒక ా ఇ ె డ బ ా ల వ ే . మం ట
ా ఒకట ఇ ే ార . ంత ాల ాల వ దగర ట ల , పట ంనుం
ా తంల చుట న క ల ె అ ార . క ఖ దు ఒక అణ . అ ల ఖ ైన
వ వ రం కనుక ిలలక ఎప ై అర దు ా ట ార . ‘ క ’ మ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


‘ఇసుకపప ’ అ ి ే ాళ ం!

మ చవరంల మ నమ మ ఒక డ. న ౖ టంక ట ల ఉం ే ఆ
- ార లక , ల లక ఉప ం ే ద బట ాయం ప ే .
ఆ ాశ ాణ జయ ాడ ందంనుం ప మంగళ ారమ ా ఎ గంటలక
‘కల లత’ అ ి మ ాటల ార కమం ప ారం ే ార . ల ా సం ప
శబ తం( ి మ ) ప ారం అ . ఆ ార కమ ల సం ఇంటల ా ఎదుర ెను ల
చూ ార . అ శద ా ను ఆ ాటల ాడ త ం ే ాణ . దస ా ీజ ల
మ స రక లకల పట క ిలల ప న ాయక ణ . ‘వం ేమ తరం’
ి మల ను ా ిన ‘ఎదయ దయ మ ద ల దు’ అ ర ాటక పధ ం
ఇ ే!

1960 అనుక ంట ను- మ ఊ ఎల ిట వ ం . అంతవరక ి ాల ,


హ ల ంతర ఉప ం ే ాళ ం. మ మయ హం మక క ‘క ంట ’
వ ం . ట ే ల ౖట తం చూడట బంధువ లం మ ఇంట
ావడం ం ా గ ర ం . మ ఇంటదగ ఉన ణ ాల ా గ ఆవరణల
లవ సూర ాయణ ా ార ట క ల ాక ం అందుల ౖ ట ాఠ ాల
న ార . బ ర ఎ ంట సూ ల ా ాల బ ా ెప ర ఉ ే శంల ( జం క )
క ా ా ాకబ ల సం ే ం ర. బ ధనక , కమ ణక ఆ
బ మం ర ఉం ే . అప టల ‘ మస ’అ పదం మ క ె దు. ా ా
మ ‘ ద ార ’ అ ాళ ం. ఆయన దసూ మ ల వల ఉం ే .

‘ ాకబ ల ’ చ న ాళ క ఆరవ తరగ ల ే అవ ాశం ఉండద ప రం


జరగడం అ దవ తరగ ల ను బ ర ఎ ంట సూ ల ప ం ను. మం
మ ర ల వసు న ందున క ‘ ంకట ార శ రకవ ల ’ ర ం న ‘ ిలల బ మ ల
రతం’ ప సకం బహ మ ాఇ ర.ఆ ల ‘చందమ మ’ ప క నను బ ా

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ఆక ం ం . ల పఠ స రగ ఈ ండూ బ ా ోహదం ే ా .

మ ల స ెమ గ మ ందు ప ట సంబ ాల జ . సంబ ాల జ


మ డ ల పంబల ార (పంబ అ ా ఉప ా ర ) ‘మ ం త ా ’
ల ంట కధల ెల ార ె ార . మధ మధ దమత ఆవ సు న భక తలను
హ ార ెయ డం సం చమ ర న ాటల ా ే ార . ాటల అప డప డ
రట స మ , హదు నబ త ల క ట ే ిక . వ వ ాయ ర ైన
మ న ర ాసు ై రత, ామ యణ ల ఘట ల క రసవతరం ా
వ ం ె ాడ . ను ప టక మ ను బత క ెర వ సం బ ా ాజ రంగ
వ డ. ెల గ ల సంతకం ెయ డం ాక ం బ ామట ే ాడ .
ఎంతట ాళ ౖ తన ా ా త ర ం నూ, ట ా ాల నూ ెబ ాడ . (
రచనల క ిం వ
ే ం ా సూ మ అ నమ కం). ామ సు రనల ,
అ క జ నపద ల అదు తం ా ా ే ాడ .

అ ోతరగ చ న మ అమ ఇర గ రగ ీ లను అర గ దక బట
ీ ల ాటల , యకధల ా ిసూ ఉం ే . బ ల గమ ,ఊ ే
ద,ల ణ ేవర మ ర ,క శలవ చ త దల ౖనవ ప సకం చూడక ం ా
ిం ే . మ నమ మ ి మ ాటల బ ణల ాజ య ల ా ి ఒక
కరపతం ా అచు ి పం ే ాడ . పజలల అ ఎంత ా ాప ల అయ .
బ ల ంల ఈ పధ నను క ానూ, క ార ానూ తయ ర ే ిం .

రళల 1957 కమ సు పభ త ం ఏర నప డ ఆ జ త వంల గం ా


మ చవరంల జ న బ రంగ సభల మ నమ మ ేత ఒక ాట ా ం డ .
పజలమ ందు క ద లబ ాట ాడటం అ ే దట ా . అప డ వయసు
ఏడ సంవత ాల .

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


1961 మ న ఆ గ ం ా ైం . మ ావ ల ాల ంనుం మ నమ మ ా
ఊర మ చవరం వ ే ామ . ఇంట ల ట ట కన ద
ం ుక ంతమం
ామ దల క రక గ న మ, చ ా అ క ఇళ ద ఎరజం ల ప పల ే
ా వరణంల ప ం మ. ను త ా ౖ ల క టం ర క ను. చదువ
తం ౖ ల ద ామచందప రం సూ ల వ ే ా . ఇక ే
దడ ఎదగడం ారం ం ం . ఇక డనుం ే క ానూ, క ార ానూ నడక
దల ౖం .

మ నమ మ బ రకధల ె ాడ . జ ల ంట పజ క ార ల ఆయనక
మం సంబం ల ఉం ే . ాళ ంద నూ స తం ా అవ ాశం క
న తనంల క ం .ఊ టక సమ జ దర క డ అ నమ
నమ ేత ట ాల ాల క ం ే ాడ . ఆ ేయ ర ం న ‘కప ల ’
టకంల ిల ా ాత ా ను టకరంగం ద అడ గ ట ను.

ఆ ల కమ సు ా అధ ర ంల ప ఏడూ ా త ా త ాల
ర ం ే ార . అప డ న ‘ ా న బ ా ’( ి సుబ ావ ), ‘ నూ-
సర ేనూ’( ర రం ) ప స ాల నను బ ా ఆకట క . ప స ాల
చదవడం ల అ ర ా ట ద వ సనం ా మ ర ెం ం . స
లవ ల పం బ ర గం లయంల ప స ాల- క సం ండ
చ ాణ.

అప ే ల ఏ ో ాయ ల తపన దల ౖం . ఆ తపన నుక అచు ల ర


చూసు ాల క త హలం క ఎక ఉం ే . దట రచన 1962
ాజమం నుం ల వ ే ‘ ౌ ౌ’ అ మ సప క పచు ం ం . అప ట వయసు
ప ండ సంవత ాల . దట ా అచు ల ర చూసుక న ,
ఆనందం నూ, ఉ ే గం నూ స ా దక పటల దు. అప టనుం ప కల ద

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


దల ం . జ క , బ డ గ , నవ ల -ప వ ల , పకపకల దల ౖన
స ప కల రచనల అచు ా . జ క , బ డ గ ప కల
సంవత ాల ాట ప ల ీ య ,ప ేక కలనూ పచు ం నను ఎం
త ం . ట పఖ త ియ . . పట ా సూ ల క మం
త డ.ప ల ఎవ ర ఎక వ ార అచ వ త ం ో చూ ల టల
దరమ ప ఃఖ నుప ంఖం ా ప కలక రచనల పం ాళ ం. ఇవ సూ ల
ల మచ ట!

అప ే ‘మ డ య ౖల ’( ), క నలమ ప ల (ఆర ద) చ ాను. ాటల


ఒడ ప , చమ రమ నను గట ాపట క . ఆ ఊప ల 1967 ఆంధజ
ారప కల దల ట, తర ాత జ క మ సప కల ఓ సంవత రం ాట
‘క నలమ ప ల ’ చందసు ల ‘ లమ ప ల ’ ా ాను. ‘మ ప ా నం’
ల ల క భ జంతట ల ా . అప ట వరక స ప కల
ఆ ా నరచ త ా చల మణ అవ త న ను ఒక ా ా ీ య క ా
అవ ర ను. ఆంధపభ 16-08-1967 జన న ప ే క సం కల దట
యం అచు ి ా ికం ా ప ర ాయల పం ార . తర ాత లల
ి మ లక ాటల ా ి సం ా ం న లర ాయల కంట ఆ ట ప ర ాయల
మ యర ా త తంల ిగ ర ా ం !

తంల సమ ఖ , య వజన సమ ఖ , అభ దయ రచ తల సంఘం,


పజ ట మండ , - ఈ ల గ పజ రం ాల నూ య లం ా ఏర న అనుబంధం
క ఎం ఉ ేజ క ం ం . ఊహ ె ినప టనుం ఎరజం ఊ ి ల
గ ం . ఇటవ ప ణ మ ల చూసు ంట ఎం బ ధ కల గ ం . పసు తం
ట సం, ీట సం భ ర ా ా లను భ జ ల ద సు న ఎరజం ల పయ ణం
ఎట ె యడంల దు. ఎ ర లల న ఎరజం ల ఐక ం ా ాల

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ల ంట ామ ను ఆ ాం ర అవ ాశం క ించడం ల దు.

ె ీ ె య దశల ఉదృతం ా వరదల ా న రచ ా సంగం, క ె


ిం ల తక వ అ ెల సుక క ఇప డ మ ా నడ ం .ఆ త
అడ గ ల ం !

అడ ల

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


**********************************

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


1. అడ

అ ాల

అవసరం ం

ఆరత ం న ప ట

అటక ద ెదల ా

మస ాలక పదును ట ప స ాలక

మరణదండన అమల జర గ ం

కలలకల ల త

బంజర భ మ ల చల త న

ఆశల ల ల తటంల దు

అవ ా ాల ఎర వ ల

అంద అందడంల దు

ఈ ళ కంప ట మన భగవ త

కంప ట మన ఆ గంధం

అ ే ఖు ాను- అ ే బౖ ల !

ల వల లం ాటల

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


బ ాల న అనుబం ల !

హృదయస ర ల ిం

చల న కర ల!

జ రణ ంల

బ వృ ం బ ై ం

అ ంస అడసు ాతబ ం

దప ల ల త ా ాం సు

త ా ల ాం య తం ా

త టల క ిసు

త క ల తమ ాళ ంద

ర ణక సూ ఉ ర!

సర బ ట క అ న ైతన ం

ఆల చన పక పట ం

అవ ాహన ఒక ౖప

ఆచరణ మ ౖప ల గ త ంట

ఉద మరధం మ ందుక కదలల క

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ఉసూర మ ట ర ం!

జ పట న ా క దర

కర ఎక ౖ త ర

జబ మ తం తగడంల దు!

త ల ా!

మ ి ర మ

ఎప ట ెప ల మ ?

జ -

న ా సం

ఏడవ

గ ం ెల త ఎక డ ం ?

మ నవస ృత ల ల క బంగ

దగరక ేరక ం

ేహం ద కట క ం !!

***************************

2. తపసు

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ను

ఉషసు సం

తపసు ేసు ను

ఇందధనువ , దు దణ వ

మం ల ా ప సు ను

ల లబ త న ల

లత ర క భం ేసు ను

ల న ల

మం ట మగ ల డత ను

ఆక ాలనూ,అజ న ాలనూ

అవతలక త సు ను

భయం అణ ా న స రంల

స రం సు ను

జన వన ంద ా

ాట సు న క టక ల ౖ

అ ాలను ఆయ ల ా

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ఎక డత ను

ెమటచుక ల వశ

జం ా ఎగ సు ను

తం ిలబ లం

కట ల ం

క వ ా ాల ేర సు ను

ను

ఉషసు సం తపసు ే సు ను!

****************************************

3. వ

అనుభ ల దు

ఆల చనల దు

అంతరం ా క ం ే ఆరతల దు

ఇ -

క త ం కంట ర డ త న సందర ం!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


గ త ి న గర ం

మక లత న ాం గర ం!

గమ మర త న అస షత_

గమ అడ క ంట న సం షత_

క త ం కళ ల లళ ిసు

ా త ధుల పల ర ాయల చల త

గత ా అర డ ా వరణంల

స ా రం ా ే క త

కృత న వమనం ా లప సు ం

మ ళ కంపల క క న

క ేల ంచలం

కం ార ల

కల కల అవ త ం

ా దం డవ త ం

అల ాట ా మ న ఆత వంచనక

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


పరవంచన జతకల సు ం

ప ా షల ొం ం న ాల

పంజరంల ప ల ప త ిసు ంట

త ల ిలల అలమటసు ంట

ను ారం ల ిం న ప ల

వ ప త ం

అ రం తన ఆత ను ా సుక ంట ం

ా ద మృ క నృత ం ే ం

ాణం ినట -

ఉ లక ఊ ిర ల

ల ం ె నట -

మట మ ం

ప లక పదును ట

కలం తయ ర ే ిన బ మ

కళ మ ందు స వం ా ా త ం

తన ఆల చన

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


కలబ సు ా

త ఆర అ ాల

తమసు ల దు ల ిం !

మనసు ల స హదు ల ె య !!

*******************************************

5. తం

ంచడం ె య తం

వల క ం !

ంచడం మర న తం

శవంల గ ం !

అప ెప ో

అనంత శ ంల ంట అమ ఒ ల

ఆనందం ల వల ౖ ం న ల-

అణ వణ వ ఆ య ా ాల

అంద నప లౖ న ణల-

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ఈ తం ఎంతబ గ ం ే !

ను ల ిన హ ల

ం ానల క ిన లజల

త ాల మబ త న ా

డ వల ర పం ే మల ా

ఎంత ఆనం పం ట !

ంత ాంత ల నను చుట మ ట !

అప డ -

ఆ శ ా ాల ల వ

క ీ ార ణ ల ె యవ

అసూయల దు ఆత వంచనల దు

అసల ఆనందం అ పదం త ి ం

అన షయ ల ె య

ా నుభ ఆ తం!

ా ఈ ళ-

తం ే ి ం

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


తం దూ ి ం

ఆశలను బ ం

ా సలను ం

అవ ను- తం ా ి ం !

సు శ ా

గ ంచుక న లవ ా ా-

కట లను

మ న ష ాత ా ా-

తం ఏ ి ం !

ఆశల ఆ ాశ ఖ ాలనుం

అటడ గ అఖ ల త న

ేత ా ా ఆల చనల -

సృ ి కర ే లం జ ప

ప న ా ాత- తం!

పడగ ి న ందసత ం

ప సు న అసుర దం- తం!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


మతమ ఢ ప షవలయంల

మ నవత ం ేసు న ఆర దం- తం!

అ ాయ లక ఆచరణక ంతనల క ం

తల ం ాల గ ళ ం ే

అ ాస క తం- తం!

అసమర ాయక ంత ల

త ి న ఆల పన- తం!

మనక ఏం ా ాల - మనం ఏం ెయ ల

మన ె య గందర ళం- తం!

ఉ ఎర గ మ య జ లం- తం!

జననమరణ ల మధ ాలంల

ఎందు స - ే స

అరం ా అ షణ- తం!

ంజ ధుల ల ిన

మ న త న గ కతనుం -

ఈ ప ిర డ గ ం ెల ల న

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


అంత పట ాం క ల వలనుం -

ిమ గ ా ల ధ ంసంల దూ

ఆ హ ేసుక న ల ందర ం- తం!

ఎప ట ప ా అసమగ ధం- తం!

ఎవ అరం ా అసంబద ావ ం- తం!

అను ణం బ ం ే మ న ాయం- తం!

మనసును పట ం ే ాయ యం- తం!

మన ఆల చన మక ల మక ల ా ం

మన ఆ దన లక క ా ం

తనల ను ఆనం ం ే ా సు ఈ తం!

వరక మనక మన బర వ ా ే

ి త ప ా యపదం- తం!

గ కర న పపంచ టకంల

భత ర ా ప ా ాష మన తం!

అందు -

ంచడం ె య తం

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


వల క ం !

ంచడం మర న తం

శవంల గ ం !!

*************************************************

6. బత క ప సకం

బత క ప సకంల

బ స ాల ఓనమ ల ర త

బండబ న మసకంల

ఆల చనల మత ా ఆవ సు

బత క ల క ల ా

బ ధలక బ ధల క ిక కలవ

ర మల ె న సుఖ ల

ి తలవ

దనల దనల

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


గ ణంచబడ

అవ ా ాల అవ ల

ంచబడ

ాడ ప ా మ ట ాదు

ాడ ా ే ా ాట ాదు

ఎవ ఊ ంప ల

ఎవ వ జజల డత డ

ర మర న ఈగల

తనక ప ా ా ై త డ

అదంల తన ప ంబ చూ ి

ఎవ ోఅ అనుమ నపడ డ

పచ కల ట డ త న హంతక

పక ఉ గ ంచల డ

ాడ ‘ ా ’ల ిం న ాడ

ాడ ‘ ’చల న ాడ

కట ా ి ంతం

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ాశ ా ంతం

ంచవల ిన ి ళ ను

జ ం న ేత ల ా మ ర క ంట డ

అడ గడ గ అవమ లను

ప ర జన ఫల ల ా ఓర క ంట డ

అనంతం ా స ం న అరణ ల

ల ౖన శమను అమ క ంట డ

ఆనం ప హ ం నఎ రల

ల వల శమను నమ క ంట డ

సమ జం-

ా మ ఖంల సం ా ం ం

ా సుఖం ద రవ క కర ం ం

ర ా ాల ష ాల

క ి ా ాట ిన

ఏ వసంతం పల ంపజసు ం ?

ఏ సుగంధం ప మ ంపజసు ం ?

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ఆకల ౖ క

అంతరంగంల అణ త ం

త నఎ ల

ంత ఎం ే

క టస ర మ ఖ ప ామ సు ం

అ న ఆల చన

అచు క చు

ఆర త త ం

ెదల ిన బత క ప సకం

మ సుర క న ాదం

మ ఖ తం ల త ం !

****************************************

7. ాడ ప న ల

ా క కదలదు

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


గ ం ఒకట భయం!

ాణ ం ే ఆల చనల దక

ప మ ల ఎక ట న పమ ల!

డక లడ ిన బ మ ల

అడ గడ గ అంగ ౖకల ల !

ఈ మనుష లంద ల నూ ఏ ో ల పం

జ ళక త ద ాపం!

ళం మ కల ల క ం

ఎల ప ట ర ె ా !?

బహ ా బహ ేవ డ

ఏ బసు పమ దంల రక

ఆసుప ల అ సు న ప డ

ఊసు క సృ ి ం ఉంట జ !

*********************************************

8. ా కళ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


పంజరంల అనుభ ాల

ఫక మ ం

ఆల చనల ారణ ంల

అ ాల త ి య

ప టల ర సు ంట

మసక ా అ ిం ం

కళ జ డ ాట

కళ క ట య !

9. ి తల

లరం జ యక

జబ న షయం ెల సు ం

సమయం ా ా ట యక

ఆ శం ఆయ సం ా గలత ం

ే ను ట

ాల ద ాటయ బ త ం

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


వంకర ా మల ప రగత న ప డ

ను న ల ను తర మ సు ం !

************************************

10.ఇ ఎ ాదు

కలల క టరం

ా ం !

ల గ త న న తం

ప ం !

న ాల ాణ పవ ంపజసూ

నవ మధ ల ె

ఏ ెట మ ల ఇర క ం!ో

ఏ ిట తనమ క న కర చుక ం ో!

ర మ ె

అర ిన నవ మ తం

గ ం ెల స ృ త

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


మండ త ఉంట ం !

*********************************

11. ా

గం తగల దు

బగప ల ినమందు

భయంకరం ా కటం ం

కళ క గంతల కట క న ాను దు ల

ా చుట రగత

జౖతయ త ా భమప

ా దల ఏనుగ ల

గమ ం త ర ా ేర ల వ

ఎరగ రం ఎ ే

అ న పర డ ం

ల నయవ

ఇనుప ెరల బ స ల ం కట

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


మ స రంభ టం ే ం

స ా చూ -

మ ఖంల ా కళ !

ల ద ా ి నవ ల!!

**********************************

12. శవయ త

ఆశలగ ం ఆశయ లగ ం

అనరళం ా ె ా ల ఉం

ాశక మరణదండన ం

రగబట ల ా ల ఉం

సు ద ల చూ

అ మయం ా ర ాల మ ర క ంట

ప ి స ా ల

పతహ ారబ సుక ంట

ఆచరణల అవ ాహ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


అవ ాహన ల ిం న ఆచరణ

మ డడ గ ల మ ందు

ఏడడ గ ల న ంత త

ప ంచడం మర నజ

బం ార సం ళ సత ం ర

చూప డ ల ె సుక న ే

గ టన త ా ా చమత ం ర

అవ ాశ ాదుల తల ట న

అయ ా బమ

ర ా ప ేసుక ం

వకళ ల న ల కం ాళం

శ ానంల సమ వం సంద ంచబ ం

పట క న డ ా కర నట

డ ే ెట మ దపడట

ఒకట ఆ దన!

ఒకట ఆం ోళన!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


అవమ ల పరంపరల

ఆల చనల బ వ ర మంట

త ా త ల ౖన శత వ లం

ా ె కటడంల సహక సు ర

శవయ తల ఊ గ

ఉ దులం ఉ హపడ త ర

అభ దయంకంట పతనంల

అఖండ న ఆనం దుక ంట

తప పట న ప ాలన

తన తలక ప ట క ంట ం

అందు ఈ ళ

క త న గ లగ ం

ా త న నక లగ ం

ఎ ాసు ను!

న సు గ ం

పదును న డవ గ ం

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


బ ధను పకటసు ను!!

***************************************

13. అజ నధనుల

మ నవ పటం కట న ా !

జనంమ టల జం పట న ా !

మ క ! గ రజ !

ళ అజ ఆట క

అ ాయ ల

శస త ెయ లనుక వ

మనసున మనుష ల ా మ ా లనుక వ

భ త ౖ లక ట పదత లక

అల ాట పడ ాళ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


అసల నువ ౖదు ాద ర

అవసర లద ర

మ క !

ళ ాల ఇం ా తగల దు

సహ వ సమ కట ార

క లమ ల రలక

త ా పదును డత ర

ఇంత లను ఇ కం ా ర సు ర

ప టక ళ మ క

అ మ నసంఘ ల డత ర

‘ఒ ీ య ేం ’ ేసు న ట ియను

ా గర ా నంల లబడ త ర

నువ ఎగ ిన ేశభ క ల

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ఎట య ె యక

ఇం ా త కత ఉ ర

ి బం ఖ ల నూ

అ క ంభ ణ ల నూ

ే ా సూ ఉ ర

ంతల ంతమ త మ ను

ర ణ రహ ా ల ౖతం అమ క ంట

రగ ా డ డత ర

వట మ టల కట ట

గట బ ంబ ల ట క ంట ర

మ క !

ిగ ెబ త ను-

ళ ాల ఇం ా తగల దు!

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ాల ఇం ా మ రల దు!!

*********************************

14.

ను

ప ా నమస సు ను!

అ క టమం అజ

అ ారమ ోన త ల అహం ా ా

స సు న మమ

ప ా నమస సు ను!

గ డగ బల క టలనూ

గ ంటనక ల నంగ ాలనూ

ండ మనసు ం

ప ా నవ క ంట న ప ా

రసు వం నమస సు ను!

ప కం ద పమ ణం ే ి

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


అం జ ెబ త ను!

ఈ ళ

ప కంల రంగ లక

అ ాల మ ా

గం, ాం , ాల

వ రప ల ా ల

అమ యక ల దఅ ాల

ా ాయం క ా తనం పద ం

పల యనం ప ం న ాం చూ ి

ెల ప ెలబ ం

రత గర ల ఆక వల ౌ ా ా

ఆక పచ ం

ను ప కం ద పమ ణం ే సు ను!

అంద మ ందూ జం ెబ త ను!

అ వృ పధంల

పధ ాల ంగ ల

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ఎక డ ిన అక ే ఉంట

ామ ను సమస ల

ఏడవ నంబర ే పల

ఎండక ం త

ఇక డ ఆచరణ క ంట ల క ం

ా ా ల ి ల క త ర

దయ ే ి ఈ చదవ వ ం !

మన ా ా మ ందు ఏడవ వ ం !

అంత ల అ ాచకత ం

ంస పరమ ధర మవ ం

అసత అ ట జ ం

క లమత ల సంక త ాల

అ రం ాల నూ అడ గడ గ ాల

ఈజ న ాల టం ే సు

ెవ ల దమం ల ా మ ర గత

ాయపడ మనసు

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ఓ ర సూ ఉ ర

కట కట ా ే క ించడంల దు

పజ ా మ ప ర ణ సం

ావ ాలను చం ి

ాం య ాల ేసు ర

దయ ల ల వ సు ంట

ధ ిగ పడ ం

చ త తలవంచుక ంట ం

ను ప ా నమ ా రం ేసు ను!

ెప ల నంత ిగ లవ సుక ంట ను!!

*****************************************

15. ా ిల

ఈ ిలక ావడంల దు

మనుమ ఎత క వయ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


మను ా ే ాడ ొరకడంల దు

జళ ల రగత మ

ఏళ గడ త దుక త మ

అ ఈ ిలక క దరడంల దు

ొరల ెరల నుం బయటపడ డను

అల ర మ దు ా ంచుత మ

కంట ప ల ా ాడ త మ

సుజల ం సుఫల ం రనల నూ

సుప త ల నూ

సం తం చక ా ఒంటపట ంచుక ం

పట పణం ె ట

ప ాణ ల ప ట ట కం

పక ాళ ళక ే

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ాడ బ దు ల పట బడ య

ప ితనంనుం ే పంజరంల ఉం మ

ీత త టన ఫ

న ాల ర ిమ ం మ

త ర ా ిల ఆ గ ం ె త ంద

తల ప ల ట ల ఎక వ ా ెరవడంల దు

పడమట ా సు సు న ాల ా

ట ల నూ ల నూ భ ంచక తప డంల దు

అ గ వ

ఆక పసర ౖ ల ే సూ ఉ మ

ా మల -

గ ామ ల ఇర క ంట

గ ట చప డ ాక ం ట సు మ

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


అర ేత ల అడ ట

మ ఇంట ా ా ాడ క ంట మ

మర ెంబ ల గం ాజలం

తప ల ేసుక ంట మ

అ ఏమనుక ంట ఏ ల భమ ం ?

కడ ప ంచుక ంట ాళ ద పడ త ం !

పచ ాఉంట పక ా క త ర

మచ ల య ప రం ే ి

వ న ాళ ను ళ డత ర

ఏమ ట ామ ట ెప ా

ఇప ై మనసు ప ా

వ న ాళ మక

న వడంల దు

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


సంప యమ చట బండల

ఉం ఏడవడంల దు

క లం తం చూడక ం

ిల ల ఇ ా మ ?

గ ాలక క క ల ల చూసు ంట

కర ా షయంల ఎల ఊర క ంట మ ?

కలల మ ల న ం ల కల ట

ాట ా ట సు మ

తప స అనుక ంట

అ న ా ను ట డ సు మ

అ ేళ ప ాక ం

ఆపద క ల ె సు మ

అవసర నప డల

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ఉప ాల త క ను జ సు మ

బ క ండ ా బదల ౖన ద ాళ పర వ ను

మరణం ా అందల సు మ

అడ గడ అడ త ల ల

ధుల గ ల లబడ త మ

తల న త ల ాసన

ాడ ాడల గ బ ంపజసు మ

అ ఈ ిలక ావడంల దు

అంగట అ ఉ

అల డ మ త ం ొరకడంల దు

మం మ ా ె ిన ాడ

మచు క ించడం ల దు

‘ఆత వత ర భ ’అంట

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


‘అంద మ ా ’అ సు డ

సహన ందర మ ె ే

ఓర ా దల ల ణమ ఎదుర ెబ త డ

పణంపర ారం ె య ాళ

ండల నూ అడవ ల నూ

తసూ ల జ ిసు ర

జ భజం ల ాదు-

బ ంబ ల బందూక ల అంట డ ఒకడ

కర లనం మ ి

ఖడ లనం ే ా నంట డ ఇం కడ

‘ ేసుక న ాళ క ేసుక న ంత’అను క ం

మనుష లం ఒక ట అంట ర

మ ల కట అంట ర

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


ామ ాజ ం గ ం మ నచ ెబ త ంట

శంబ క ర ె ి చ డత ర

బ ె ం న ాళ -

దల దగ న ం న ాళ -

ఉ ేకం ి ళ ం న ాళ -

ప ాల రగబట అంట

రంగం క త ర

దంతరం న ంతరం ల క ం

ట త ర

ఇల ంట ాళ ఎల ాల ెప ం

ప ట త క దరదు ఇక ం !

ఇం ందుక ల ం ెప క ంట ిగ ేట -

ఇప ట ఈ ిలక వయసు బ ాల ట !

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com


*******************************************

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com